Koji je ovo VES ???

13

Koji je ovo VES ???

offline
 • KUZMAR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 25 Feb 2011
 • Poruke: 4970

Citat:USLOVI ZA ODREĐIVANjE RODA, SLUŽBE I VOJNOEVIDENCIONE SPECIJALNOSTI

1. Uslovi za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima koriste se za:
1) određivanje regrutima i vojnicima - mornarima (u daljem tekstu: vojnici) roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti u kojima će služiti vojni rok;
2) izbor regruta za popunu jedinica, ustanova i vojnoevidencionih specijalnosti, koje su posebno značajne za Vojsku, razvrstanih u I i II kategoriju;
3) izbor regruta za slušaoce škola za rezervne oficire.
2. Rod, služba i vojnoevidenciona specijalnost za regrute koji su sposobni ili ograničeno sposobni za vojnu službu, određuju se na osnovu:
1) plana regrutovanja;
2) ocene sposobnosti za vojnu službu;
3) psihofizičkog statusa (stanje organa, organskih sistema funkcija);
4) školske spreme stečene u građanstvu;
5) zanimanja;
6) znanja i veština, kao i sportskih aktivnosti značajnih za Vojsku
7) kriterijuma za određivanje i izbor u I i II kategoriju;
Cool izjave regruta u kom rodu ili službi želi da služi vojni rok;
9) Uputstva za regrutovanje i popunu Vojske Jugoslavije.
3. U okviru svake vojnoevidencione specijalnosti i grupe vojnoevidencionih specijalnosti propisani su uslovi koji se odnose na psihofizički status, školsku spremu, zanimanje, znanja i veštine i drugo.
Za pojedine vojnoevidencione specijalnosti i grupe vojnoevidencionih specijalnosti propisani su isključivi i prvenstveni uslovi.
Isključivi uslovi su oni bez kojih se regrutima ne mogu odrediti pojedine vojnoevidencione specijalnosti (na primer: na vojnoevidencionu specijalnost 12119 - TT - mehaničarski, raspoređuju se samo regruti koji su po zanimanju kvalifikovani ili visokokvalifikovani TT-mehaničari).
Prvenstveni uslovi su polazište za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima (na primer: za sve ronilačke specijalnosti prvenstveno se određuju regruti koji su profesionalni ili amaterski ronioci, a ukoliko takvih nema, određuju se regruti koji znaju da plivaju).
U pregledu su određeni minimalni uslovi ispod kojih se regrutima ne može određivati rod, služba i vojnoevidenciona specijalnost.
4. Prilikom regrutovanja se najpre raspoređuju regruti sa prvenstvenim uslovima, a ukoliko takvih nema - regruti sa minimalnim uslovima (od maksimalnog ka minimalnom).
5. Za raspoređivanje regruta u jedinice I i II kategorije i određene vojnoevidencione specijalnosti, kao i izbor kandidata za komandire odeljenja i slušaoce škola za rezervne oficire, propisani su posebni uslovi.
6. Psihofizički status regruta ocenjuje se na osnovu utvrđenog stanja organa, organskih sistema i funkcija: gornjih ekstremiteta sa ramenim pojasom; donjih ekstremiteta sa karličnim pojasom; unutrašnjih organa u okviru opšteg stanja; organa vida; organa sluha i ravnoteže; centralnog i perifernog nervnog sistema, intelektualne sposobnosti i emocionalne stabilnosti, i to:
1) ocena 5 se daje za stanje organskih sistema, organa i čula bez ikakvih anamnestičkih podataka i objektivnih znakova poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, telesnih mana, nedostataka i povreda za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu (u daljem tekstu: Spisak bolesti) regrut ocenjuje ocenom "sposoban za vojnu službu";
2) ocena 4 daje se za stanje organskih sistema, organa i čula sa anamnestičkim podacima i sa minimalnim objektivnim znacima poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, regrut ocenjuje ocenom "sposoban za vojnu službu";
3) ocena 3 se daje za stanje organskih sistema, organa i čula sa anamnestičkim podacima i objektivnim znacima lakših i umerenih poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, regrut ocenjuje ocenom "ograničeno sposoban za vojnu službu", zbog:
- umanjenih fizičkih sposobnosti;
- umanjene funkcije vida;
- umanjene funkcije sluha;
- podložnosti delovanju nepovoljnih klimatskih uslova;
- umanjene psihičke sposobnosti;
- umanjenih ostalih funkcija, odnosno sposobnosti;
4) regruti čiji nalazi stanja i funkcija organskih sistema, organa i čula - anamnestički i objektivno - ne zadovoljavaju, ali se za dogledno vreme (od jedne do četiri godine) može očekivati bitno poboljšanje, ocenjuju se kao "privremeno nesposobni za vojnu službu", s tim što ne dobijaju brojčanu ocenu;
5) ocena 1 se daje za stanje organskih sistema, organa i čula sa anamnestičkim podacima i objektivnim znacima vrlo teških i najtežih poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, regrut ocenjuje ocenom "nesposoban za vojnu službu".
Pored toga za ocenjivanje i definisanje ocene psihofizičkog statusa uzimaju se u obzir i sledeće karakteristike regruta: gojaznost, neuhranjenost i telesna nerazvijenost; govorne mane (mucanje), promene na koži, nedostatak većeg broja zuba (više od šest), nesposobnost dubinskog gledanja, nesposobnost raspoznavanja osnovnih boja i nesposobnost brze adaptacije na tamu.
7. Visina tela propisuje se za sve vojnoevidencione specijalnosti.
Regruti čija je visina ispod 145 cm, nesposobni su za služenje vojnog roka, bez obzira na dobru opštu zdravstvenu sposobnost i druge karakteristike.
8. Školska sprema je jedan od minimalnih uslova za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti.
Regrutima bez osnovne škole i onima koji su završili tri ili manje razreda osnovne škole, određuje se vojnoevidenciona specijalnost za koju su propisana četiri razreda osnovne škole.
9. Zanimanje je bitan uslov za određivanje roda, službe i vojnoevidencione sposobnosti regrutima i neposredno je vezano za određivanje formacijske dužnosti. (Koristi se Spisak struka i zanimanja značajnih za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima). Pod zanimanjem se podrazumeva vrsta posla kojim se regrut bavi u građanstvu, odnosno za koji je osposobljen ili se osposobljava.
10. Izjava regruta u kom rodu, službi i vojnoevidencionoj specijalnosti želi da služi vojni rok uvažava se kad god je to moguće, ukoliko je to u okviru propisanih uslova i ispunjenja plana regrutovanja.
11. Radi ispunjenja plana regrutovanja za određene jedinice i vojnoevidencione specijalnosti koji su posebno značajni za Vojsku, regruti se biraju prema kriterijumima propisanim za I i II kategoriju.
12. Regrutima (vojnicima) koji su ocenjeni "ograničeno sposobni za vojnu službu", zavisno od vrste bolesti i mana, određivati rod, službu i vojnoevidencionu specijalnost u kojima obavljanje dužnosti neće negativno uticati na njihovo zdravlje, odnosno gde njihova ograničena sposobnost neće uticati na obavljanje dužnosti.
U vezi s tim, ove regrute zbog:
1) umanjenih fizičkih sposobnosti - ne raspoređivati na dužnosti koje iziskuju teža i dugotrajna fizička opterećenja (marševanje, nošenje i dizanje tereta, neprirodan položaj pri radu i dr.);
2) umanjene funkcije vida - ne raspoređivati na dužnosti koje iziskuju dobar vid (osmatrači, izviđači, nišandžije, vozači i dr.);
3) umanjene funkcije sluha - ne raspoređivati na dužnosti za koje je potreban dobar sluh (izviđači, vezisti, vozači, pojedine dužnosti u artiljeriji i dr.);
4) osetljivosti na delovanje nepovoljnih meteoroloških uslova - ne raspoređivati na dužnosti koje se obavljaju u nepovoljnim meteorološkim uslovima (jak vetar, vlaga, ekstremne temperature, povećan ili snižen atmosferski pritisak i dr.);
5) umanjenih psihičkih sposobnosti - ne raspoređivati na dužnosti koje zahtevaju materijalnu i bezbednosnu odgovornost (kandidate za komandire odeljenja - nastava sa vojnicima, rukovanje skupocenom tehnikom, opremom i naoružanjem, rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima, obavljanje stražarske dužnosti i dr.);
6) umanjenih ostalih funkcija, odnosno sposobnosti - ne raspoređivati na dužnosti koje su uzročno vezane za oboljenja koja regruti (vojnici) imaju.
13. Regrutima (vojnicima) iz tačke 12. ovih uslova u jedinični karton, vojnu knjižicu i druga dokumenta upisuje se lekarski nalaz, odgovarajuća tačka iz Spiska bolesti i grupa ograničenja, sa navođenjem umanjene fizičke sposobnosti ili funkcije - vida, sluha i drugo.
14. Starešine vojnih jedinica, odnosno vojnih ustanova, prilikom raspoređivanja vojnika na dužnost, moraju uzimati u obzir, pored ostalog, i grupe ograničenja, da bi vojnici mogli uspešno da obavljaju dužnosti i da odsluže vojni rok bez štetnog uticaja na njihovo zdravlje.
15. Obim i način prikupljanja podataka o regrutima koji se planiraju za I i II kategoriju, proverava se sa stanovišta bezbednosti i korišćenje tih podataka se reguliše posebnim propisom.
Nadležni vojnoteritorijalni organ je dužan da prikupi i unese u matični i jedinični karton regruta podatke: o pravnosnažnoj presudi kojom je izrečena bezuslovna kazna zatvora zbog krivičnog dela; o pokretanju postupka za izricanje vaspitne mere ili mere bezbednosti zbog krivičnog dela; o kazni maloletničkog zatvora; o zavodskoj meri ili obaveznom psihijatrijskom lečenju i čuvanju u zdravstvenoj ustanovi; o upućivanju ili obustavi krivičnog postupka zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; o kazni za prekršaj učinjen sa predumišljajem.
Podaci iz ove tačke se unose i za članove uže porodice regruta.
16. Zavisno od značaja, osetljivosti, dužnosti ili zadataka, određene jedinice i vojnoevidencione specijalnosti se razvrstavaju u dve kategorije:
I kategorija:
- specijalne jedinice;
- jedinice vojne policije;
- diverzantske jedinice;
- počasne jedinice;
- jedinice određene aktom Generalštaba;
- kandidati za slušaoce škola za rezervne oficire;
- dispečerska vojnoevidenciona specijalnost (13804 i 13807);
- računarsko-radarska vojnoevidenciona specijalnost (13805 i 13806);
- radio-teleprintersko-šifrerska vojnoevidenciona specijalnost (11809);
- teleprintersko-šifrerska vojnoevidenciona specijalnost (11810);
- radio-prisluškivačka vojnoevidenciona specijalnost (12201 i 12202);
- radio-goniometrijska vojnoevidenciona specijalnost (12011 i 12012);
- radio-relejno-prisluškivačka vojnoevidenciona specijalnost (12003, 12004 i 12005);
- radarsko-izviđačka vojnoevidenciona specijalnost (12021);
II kategorija:
- padobranske jedinice;
- granične jedinice (bez službi);
- jedinice veze Generalštaba;
- jedinice za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva;
- dužnost komandira odeljenja;
- izviđačka vojnoevidenciona specijalnost (u svim rodovima).
17. Rod, služba i vojnoevidenciona specijalnost regrutima za popunu jedinica I i II kategorije određuju se prema Pregledu uslova za određenu vojnoevidencionu specijalnost.
18. Prilikom popune jedinica, ustanova i vojnoevidencionih specijalnosti u I kategoriju ne određivati regrute koji su bili ili su sada (oni ili članovi njihovih porodica) u tim jedinicama, odnosno ustanovama:
1) osuđivani ili pod istragom za krivična dela protiv ustavom utvrđenog poretka i bezbednosti zemlje, čovečnosti i međunarodnog prava, Vojske, odbrane zemlje, službene dužnosti, privrede i imovine, kao i za krivična dela izvršena iz koristoljublja i nečasnih pobuda;
2) u vezi sa stranim obaveštajnim službama, organizacijama i strancima koji obaveštajno i subverzivno deluju protiv SRJ;
3) u vezi sa terorističkim organizacijama i snagama u zemlji i inostranstvu koje deluju protiv ustavom utvrđenog poretka;
4) u vezi sa tajnim organizacijama ili su pripadnici paravojnih formacija;
5) kažnjavani za teže prekršaje protiv javnog reda i mira;
6) kažnjavani za teže prekršaje u nadležnosti veća sudova za maloletnike (odnosi se samo na regrute);
7) skloni alkoholizmu, narkomaniji, protivprirodnom bludu i slično.
19. Regruti za jedinice, ustanove i vojnoevidencione specijalnosti određeni u I kategoriju, nakon dobijanja proverenih podataka i pozitivnog mišljenja organa nadležnih za poslove bezbednosti, mogu se smatrati konačno izabranim.
20. Kandidate za slušaoce škola za rezervne oficire birati od regruta koji su na raspolaganju za upućivanje na služenje vojnog roka, a prema odredbama tač. 16. do 20. ovih uslova.
21. Generalštab je dužan da preko svojih organa kontroliše i pruža stručnu pomoć u primeni ovih uslova.
II
PREGLED
minimalnih uslova za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima, prema psihofizičkim osobinama, školskoj spremi, zanimanjima i znanjima značajnim za VJ


U nastavku se navode brojcane oznakle VES-ti i potrebni uslovi da bi neko dobiuo tu specijalnost.
Preuzeto sa http://www.podaci.com/_z1/8122806/U-vvobav02v9436-0504.html
Link trenutno nije dostupan.

Pored toga gleda se naravno i koja je specijalnost neophodna. Kako je to u praksi pitanje je za onog ko je nadlezan za regrutni sistem. Ipak mislim da prethodni odgovor - "kako im se cefne" - je dat po nekom subjektivnom misljenju i da je u najmanju ruku neprimeren.Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 20 Sep 2014
 • Poruke: 1694

Ако је већ тако како кажеш, како се онда деси да се у регруте прве категорије нађе асматичар? Оно што пише у тим правилима је једно, пракса је друго - тако да нема потребе да мој коментар квалификујеш као непримерен.

ПС Како коментаришеш да се у инжињеријске специјалности руковаоца инжињеријских машина регрутују и лица која немају никакву возачку категорију, а поседовање исте је услов за те ВЕСти?offline
 • KUZMAR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 25 Feb 2011
 • Poruke: 4970

Napisano: 30 Okt 2014 17:50

Bogoslov ::
ПС Како коментаришеш да се у инжињеријске специјалности руковаоца инжињеријских машина регрутују и лица која немају никакву возачку категорију, а поседовање исте је услов за те ВЕСти?


Korupcija. Ziveli

Dopuna: 30 Okt 2014 17:51

Uostalom mogao si napisati da postoji neki pravilnik ali da to u praksi izgleda mnogo drugacije. Ovako tvoj odgovor znaci da nikakav pravni akt ne postoji koji regulise tu materiju i da se radi na otprilike.

offline
 • Pridružio: 20 Sep 2014
 • Poruke: 1694

Е видиш, то ти је непримерени коментар. Корпуције је било пре, када су регрутовали возаче. Или још боље, када је требало мало скрајнути неки картончић у забачену фиоку. Сад не, сада је то у домену непознавања посла којим се неко бави.

offline
 • KUZMAR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 25 Feb 2011
 • Poruke: 4970

Bogoslov ::Сад не, сада је то у домену непознавања посла којим се неко бави.

Ima i toga na svakom koraku.

offline
 • Pridružio: 02 Jul 2013
 • Poruke: 5

KUZMAR ::Citat:USLOVI ZA ODREĐIVANjE RODA, SLUŽBE I VOJNOEVIDENCIONE SPECIJALNOSTI

1. Uslovi za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima koriste se za:
1) određivanje regrutima i vojnicima - mornarima (u daljem tekstu: vojnici) roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti u kojima će služiti vojni rok;
2) izbor regruta za popunu jedinica, ustanova i vojnoevidencionih specijalnosti, koje su posebno značajne za Vojsku, razvrstanih u I i II kategoriju;
3) izbor regruta za slušaoce škola za rezervne oficire.
2. Rod, služba i vojnoevidenciona specijalnost za regrute koji su sposobni ili ograničeno sposobni za vojnu službu, određuju se na osnovu:
1) plana regrutovanja;
2) ocene sposobnosti za vojnu službu;
3) psihofizičkog statusa (stanje organa, organskih sistema funkcija);
4) školske spreme stečene u građanstvu;
5) zanimanja;
6) znanja i veština, kao i sportskih aktivnosti značajnih za Vojsku
7) kriterijuma za određivanje i izbor u I i II kategoriju;
Cool izjave regruta u kom rodu ili službi želi da služi vojni rok;
9) Uputstva za regrutovanje i popunu Vojske Jugoslavije.
3. U okviru svake vojnoevidencione specijalnosti i grupe vojnoevidencionih specijalnosti propisani su uslovi koji se odnose na psihofizički status, školsku spremu, zanimanje, znanja i veštine i drugo.
Za pojedine vojnoevidencione specijalnosti i grupe vojnoevidencionih specijalnosti propisani su isključivi i prvenstveni uslovi.
Isključivi uslovi su oni bez kojih se regrutima ne mogu odrediti pojedine vojnoevidencione specijalnosti (na primer: na vojnoevidencionu specijalnost 12119 - TT - mehaničarski, raspoređuju se samo regruti koji su po zanimanju kvalifikovani ili visokokvalifikovani TT-mehaničari).
Prvenstveni uslovi su polazište za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima (na primer: za sve ronilačke specijalnosti prvenstveno se određuju regruti koji su profesionalni ili amaterski ronioci, a ukoliko takvih nema, određuju se regruti koji znaju da plivaju).
U pregledu su određeni minimalni uslovi ispod kojih se regrutima ne može određivati rod, služba i vojnoevidenciona specijalnost.
4. Prilikom regrutovanja se najpre raspoređuju regruti sa prvenstvenim uslovima, a ukoliko takvih nema - regruti sa minimalnim uslovima (od maksimalnog ka minimalnom).
5. Za raspoređivanje regruta u jedinice I i II kategorije i određene vojnoevidencione specijalnosti, kao i izbor kandidata za komandire odeljenja i slušaoce škola za rezervne oficire, propisani su posebni uslovi.
6. Psihofizički status regruta ocenjuje se na osnovu utvrđenog stanja organa, organskih sistema i funkcija: gornjih ekstremiteta sa ramenim pojasom; donjih ekstremiteta sa karličnim pojasom; unutrašnjih organa u okviru opšteg stanja; organa vida; organa sluha i ravnoteže; centralnog i perifernog nervnog sistema, intelektualne sposobnosti i emocionalne stabilnosti, i to:
1) ocena 5 se daje za stanje organskih sistema, organa i čula bez ikakvih anamnestičkih podataka i objektivnih znakova poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, telesnih mana, nedostataka i povreda za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu (u daljem tekstu: Spisak bolesti) regrut ocenjuje ocenom "sposoban za vojnu službu";
2) ocena 4 daje se za stanje organskih sistema, organa i čula sa anamnestičkim podacima i sa minimalnim objektivnim znacima poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, regrut ocenjuje ocenom "sposoban za vojnu službu";
3) ocena 3 se daje za stanje organskih sistema, organa i čula sa anamnestičkim podacima i objektivnim znacima lakših i umerenih poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, regrut ocenjuje ocenom "ograničeno sposoban za vojnu službu", zbog:
- umanjenih fizičkih sposobnosti;
- umanjene funkcije vida;
- umanjene funkcije sluha;
- podložnosti delovanju nepovoljnih klimatskih uslova;
- umanjene psihičke sposobnosti;
- umanjenih ostalih funkcija, odnosno sposobnosti;
4) regruti čiji nalazi stanja i funkcija organskih sistema, organa i čula - anamnestički i objektivno - ne zadovoljavaju, ali se za dogledno vreme (od jedne do četiri godine) može očekivati bitno poboljšanje, ocenjuju se kao "privremeno nesposobni za vojnu službu", s tim što ne dobijaju brojčanu ocenu;
5) ocena 1 se daje za stanje organskih sistema, organa i čula sa anamnestičkim podacima i objektivnim znacima vrlo teških i najtežih poremećaja funkcija, na osnovu čega se, prema Spisku bolesti, regrut ocenjuje ocenom "nesposoban za vojnu službu".
Pored toga za ocenjivanje i definisanje ocene psihofizičkog statusa uzimaju se u obzir i sledeće karakteristike regruta: gojaznost, neuhranjenost i telesna nerazvijenost; govorne mane (mucanje), promene na koži, nedostatak većeg broja zuba (više od šest), nesposobnost dubinskog gledanja, nesposobnost raspoznavanja osnovnih boja i nesposobnost brze adaptacije na tamu.
7. Visina tela propisuje se za sve vojnoevidencione specijalnosti.
Regruti čija je visina ispod 145 cm, nesposobni su za služenje vojnog roka, bez obzira na dobru opštu zdravstvenu sposobnost i druge karakteristike.
8. Školska sprema je jedan od minimalnih uslova za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti.
Regrutima bez osnovne škole i onima koji su završili tri ili manje razreda osnovne škole, određuje se vojnoevidenciona specijalnost za koju su propisana četiri razreda osnovne škole.
9. Zanimanje je bitan uslov za određivanje roda, službe i vojnoevidencione sposobnosti regrutima i neposredno je vezano za određivanje formacijske dužnosti. (Koristi se Spisak struka i zanimanja značajnih za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima). Pod zanimanjem se podrazumeva vrsta posla kojim se regrut bavi u građanstvu, odnosno za koji je osposobljen ili se osposobljava.
10. Izjava regruta u kom rodu, službi i vojnoevidencionoj specijalnosti želi da služi vojni rok uvažava se kad god je to moguće, ukoliko je to u okviru propisanih uslova i ispunjenja plana regrutovanja.
11. Radi ispunjenja plana regrutovanja za određene jedinice i vojnoevidencione specijalnosti koji su posebno značajni za Vojsku, regruti se biraju prema kriterijumima propisanim za I i II kategoriju.
12. Regrutima (vojnicima) koji su ocenjeni "ograničeno sposobni za vojnu službu", zavisno od vrste bolesti i mana, određivati rod, službu i vojnoevidencionu specijalnost u kojima obavljanje dužnosti neće negativno uticati na njihovo zdravlje, odnosno gde njihova ograničena sposobnost neće uticati na obavljanje dužnosti.
U vezi s tim, ove regrute zbog:
1) umanjenih fizičkih sposobnosti - ne raspoređivati na dužnosti koje iziskuju teža i dugotrajna fizička opterećenja (marševanje, nošenje i dizanje tereta, neprirodan položaj pri radu i dr.);
2) umanjene funkcije vida - ne raspoređivati na dužnosti koje iziskuju dobar vid (osmatrači, izviđači, nišandžije, vozači i dr.);
3) umanjene funkcije sluha - ne raspoređivati na dužnosti za koje je potreban dobar sluh (izviđači, vezisti, vozači, pojedine dužnosti u artiljeriji i dr.);
4) osetljivosti na delovanje nepovoljnih meteoroloških uslova - ne raspoređivati na dužnosti koje se obavljaju u nepovoljnim meteorološkim uslovima (jak vetar, vlaga, ekstremne temperature, povećan ili snižen atmosferski pritisak i dr.);
5) umanjenih psihičkih sposobnosti - ne raspoređivati na dužnosti koje zahtevaju materijalnu i bezbednosnu odgovornost (kandidate za komandire odeljenja - nastava sa vojnicima, rukovanje skupocenom tehnikom, opremom i naoružanjem, rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima, obavljanje stražarske dužnosti i dr.);
6) umanjenih ostalih funkcija, odnosno sposobnosti - ne raspoređivati na dužnosti koje su uzročno vezane za oboljenja koja regruti (vojnici) imaju.
13. Regrutima (vojnicima) iz tačke 12. ovih uslova u jedinični karton, vojnu knjižicu i druga dokumenta upisuje se lekarski nalaz, odgovarajuća tačka iz Spiska bolesti i grupa ograničenja, sa navođenjem umanjene fizičke sposobnosti ili funkcije - vida, sluha i drugo.
14. Starešine vojnih jedinica, odnosno vojnih ustanova, prilikom raspoređivanja vojnika na dužnost, moraju uzimati u obzir, pored ostalog, i grupe ograničenja, da bi vojnici mogli uspešno da obavljaju dužnosti i da odsluže vojni rok bez štetnog uticaja na njihovo zdravlje.
15. Obim i način prikupljanja podataka o regrutima koji se planiraju za I i II kategoriju, proverava se sa stanovišta bezbednosti i korišćenje tih podataka se reguliše posebnim propisom.
Nadležni vojnoteritorijalni organ je dužan da prikupi i unese u matični i jedinični karton regruta podatke: o pravnosnažnoj presudi kojom je izrečena bezuslovna kazna zatvora zbog krivičnog dela; o pokretanju postupka za izricanje vaspitne mere ili mere bezbednosti zbog krivičnog dela; o kazni maloletničkog zatvora; o zavodskoj meri ili obaveznom psihijatrijskom lečenju i čuvanju u zdravstvenoj ustanovi; o upućivanju ili obustavi krivičnog postupka zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; o kazni za prekršaj učinjen sa predumišljajem.
Podaci iz ove tačke se unose i za članove uže porodice regruta.
16. Zavisno od značaja, osetljivosti, dužnosti ili zadataka, određene jedinice i vojnoevidencione specijalnosti se razvrstavaju u dve kategorije:
I kategorija:
- specijalne jedinice;
- jedinice vojne policije;
- diverzantske jedinice;
- počasne jedinice;
- jedinice određene aktom Generalštaba;
- kandidati za slušaoce škola za rezervne oficire;
- dispečerska vojnoevidenciona specijalnost (13804 i 13807);
- računarsko-radarska vojnoevidenciona specijalnost (13805 i 13806);
- radio-teleprintersko-šifrerska vojnoevidenciona specijalnost (11809);
- teleprintersko-šifrerska vojnoevidenciona specijalnost (11810);
- radio-prisluškivačka vojnoevidenciona specijalnost (12201 i 12202);
- radio-goniometrijska vojnoevidenciona specijalnost (12011 i 12012);
- radio-relejno-prisluškivačka vojnoevidenciona specijalnost (12003, 12004 i 12005);
- radarsko-izviđačka vojnoevidenciona specijalnost (12021);
II kategorija:
- padobranske jedinice;
- granične jedinice (bez službi);
- jedinice veze Generalštaba;
- jedinice za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva;
- dužnost komandira odeljenja;
- izviđačka vojnoevidenciona specijalnost (u svim rodovima).
17. Rod, služba i vojnoevidenciona specijalnost regrutima za popunu jedinica I i II kategorije određuju se prema Pregledu uslova za određenu vojnoevidencionu specijalnost.
18. Prilikom popune jedinica, ustanova i vojnoevidencionih specijalnosti u I kategoriju ne određivati regrute koji su bili ili su sada (oni ili članovi njihovih porodica) u tim jedinicama, odnosno ustanovama:
1) osuđivani ili pod istragom za krivična dela protiv ustavom utvrđenog poretka i bezbednosti zemlje, čovečnosti i međunarodnog prava, Vojske, odbrane zemlje, službene dužnosti, privrede i imovine, kao i za krivična dela izvršena iz koristoljublja i nečasnih pobuda;
2) u vezi sa stranim obaveštajnim službama, organizacijama i strancima koji obaveštajno i subverzivno deluju protiv SRJ;
3) u vezi sa terorističkim organizacijama i snagama u zemlji i inostranstvu koje deluju protiv ustavom utvrđenog poretka;
4) u vezi sa tajnim organizacijama ili su pripadnici paravojnih formacija;
5) kažnjavani za teže prekršaje protiv javnog reda i mira;
6) kažnjavani za teže prekršaje u nadležnosti veća sudova za maloletnike (odnosi se samo na regrute);
7) skloni alkoholizmu, narkomaniji, protivprirodnom bludu i slično.
19. Regruti za jedinice, ustanove i vojnoevidencione specijalnosti određeni u I kategoriju, nakon dobijanja proverenih podataka i pozitivnog mišljenja organa nadležnih za poslove bezbednosti, mogu se smatrati konačno izabranim.
20. Kandidate za slušaoce škola za rezervne oficire birati od regruta koji su na raspolaganju za upućivanje na služenje vojnog roka, a prema odredbama tač. 16. do 20. ovih uslova.
21. Generalštab je dužan da preko svojih organa kontroliše i pruža stručnu pomoć u primeni ovih uslova.
II
PREGLED
minimalnih uslova za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti regrutima, prema psihofizičkim osobinama, školskoj spremi, zanimanjima i znanjima značajnim za VJ


U nastavku se navode brojcane oznakle VES-ti i potrebni uslovi da bi neko dobiuo tu specijalnost.
Preuzeto sa podaci.com/_z1/8122806/U-vvobav02v9436-0504.html
Link trenutno nije dostupan.

Pored toga gleda se naravno i koja je specijalnost neophodna. Kako je to u praksi pitanje je za onog ko je nadlezan za regrutni sistem. Ipak mislim da prethodni odgovor - "kako im se cefne" - je dat po nekom subjektivnom misljenju i da je u najmanju ruku neprimeren.
Opet me zanima koji je ves 12217 i 12207 Posto ovaj link nije aktivan...

offline
 • KUZMAR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 25 Feb 2011
 • Poruke: 4970

Napisano: 31 Okt 2014 7:51

Za 12207 kaze da je vazduhoplovno tehnicka sluzba i da prvenstvo u dodeljivanju te specijalnosti imaju
proizvođači tekstila, trgovci i krojači.
Za 12217 rec je o istoj sluzbi a prvenstveno regruti sa završenom ili nezavršenom školom hemijske struke.

Dopuna: 31 Okt 2014 7:52

Nisu navedeni nazivi VES-ti vec samo brojcana oznaka.

P.S
Koju si skolu zavrsio i cime se bavis? Zivo me interesuje da li se uklapas u ove uslove.

offline
 • Pridružio: 02 Jul 2013
 • Poruke: 5

KUZMAR ::Napisano: 31 Okt 2014 7:51

Za 12207 kaze da je vazduhoplovno tehnicka sluzba i da prvenstvo u dodeljivanju te specijalnosti imaju
proizvođači tekstila, trgovci i krojači.
Za 12217 rec je o istoj sluzbi a prvenstveno regruti sa završenom ili nezavršenom školom hemijske struke.

Dopuna: 31 Okt 2014 7:52

Nisu navedeni nazivi VES-ti vec samo brojcana oznaka.

P.S
Koju si skolu zavrsio i cime se bavis? Zivo me interesuje da li se uklapas u ove uslove.

Trg.Tehnicar...Student menadzmenta.Trenutno u stalnom radnom odnosu,4 godine radnog staza .Znanje vise stranih jezika(Provedeno dosta vremena u inostranstvu gde sam pricao i pisao istim),znanje rada za racunarom (MS OFFICE-Expert,Point of Sale,Back office applications,rad u programima za CCTV)itd...
Bavio se streljastvom,plivanjem,atletikom (Maratoni 42km istrcano za vreme 3:00h+)..Rvanje.Greco Roman,Karate,MMA,Prvak Srbije u Kikboksu..Rodjen 1992.I sve to lepo nasminkano i ubaceno u mega,giga cool CV. Smile

offline
 • Pridružio: 20 Sep 2014
 • Poruke: 1694

Јесам ли вам рек'о? (епитаф на споменику једног хипохондера).

Постоји још већи виц: када се за ВЕС возача камиончине која спушта чланак понтонског моста у воду регрутује лице које нема Ц категорију.

offline
 • KUZMAR  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 25 Feb 2011
 • Poruke: 4970

Svojevremeno sam radio u pontonirskoj jedinici. Za vozace pomenutih vozila (VES 11726) su dolazili vojnici sa VES 12701 iz ANC Kraljevo i Bela Crkva. Nikada, koliko se secam ni jedan vojnik nije dosao u moju jedinicu kao regrut da mu je VES 11726 bio odredjen kao osnovni tako da na tu duznost nije ni mogao doci neko ko nema C kategoriju. E kako se odlazilo u ANC Kraljevo sa B kategorijom to je opet pitanje za neke druge, tacnije za one koji odredjuju VES-ti pri regrutaciji. Opste poznano je da je velikom broju regruta cilj bio da ode u auto-jedinicu kako bi za dzabaka dobio neku kategoriju. Pa je poznato da su se trazile razne veze itd. U svakom slucaju poznato je da ako si iz civilstva imao B kategoriju mogao si da budes regrutovan za vozaca i u JNA i kasnije u VJ a verovatno i sada u VS.


Evo jos jedan "vic" - u istom vozilu se nalaze vojnik vozac i staresina (JNA, VJ).
Vojnik ima 20 godina, staresina ima 45. Oba su polozila voznju sa 18 godina. To znaci da vojnik ima 2 godine iskustva a staresina 26-27. Vojnik od te 2 godine C kategoriju poseduje tek mesec ili dva zato sto je polozio tokom vojnog roka, a staresina istu kategoriju ima od pocetka posto se u vojnim skolama polagalo direktno za C. Sta je poenta vica? Staresina nema pravo upravljanja vojnim motornim vozilom bez posebnog odobrenja staresina na duznisti komandanta korpusa ili istog ili viseg ranga. Vojnik ima pravo. Staresina je tu da vojniku skrece paznju na saobracaj, na propise, na saobracjane znakove i na svasta nesto sto je svako ko polozi vozacki ispit duzan da zna.
U nastavku vica. Staresina tokom NATO agresije usled nedostatka vozaca izvlaci u ulozi vozaca vozila svoje jedinice. Staresina vojne policije (i to jso gore -. zastavnik) ga upozorava da ce ga sledeci put uhapsiti ukoliko bude upravljao vozilim bez odobrenja.

Dobar vic?

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 799 korisnika na forumu :: 38 registrovanih, 4 sakrivenih i 757 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: AleksaRadojicic, bojank, Buzdovan, Chainsaw, cole77, dogodine, Drug pukovnik, Georgius, goxin, havoc995, Japidson, kovinacc, Krusarac, kybonacci, machak, Marko Marković, marsovac 2, MB120mm, Mercury, Mr. Majevica, nebkv, nenad81, Novi, pedja2506, S2M, sevenino, shone34, Sirius, Smiljke, Snorks, stefanstankov11, tdex, tomigun, Toni, vlasor, vlvl, W123, wolverined4