ASURI Osnova

ASURI Osnova

offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4986

Napisano: 08 Jun 2011 17:36

ASURI OSNOVA-1 bataljonski nivo; 68K6

ASURI OSNOVA je sistem bataljonskog nivoa PVO teritorije, odnosno pripada nivou komandovanja bataljona radarskog izviđanja. Razvijn je u okviru hijerarhije komandovanja pod imenom PIRAMIDA (kojoj pripada i POLJE). On je drugi nivo po vertikalnoj razvijenosti. Prvi nivo je naravno ASURI tipa POLJE. Drugi bi bio OSNOVA. Tog nivoa su i starija MEŽA iz ASURI sistema koji je pripadao hijerarhiji LUČ i VP-02 iz KUBA sistema VOZDUH-1 koji je u ograničenoj meri u Sovjetskoj armiji (a češće kod saveznika iz VU) korišćen i kao ISKAP sistem. Sistemi PORI-ME koji su bili obavezan deo KUBA RUBEŽ i KISAR SENJEŽ su takođe bataljonskog nivoa. Svi ovi sistemi mogu biti uvezani na brigadni ASURI nivo oličen u sistemu NIVA kao vršnom (brigadnom) nivou ASURI sistema u okviru hijerarhije PIRAMIDA.

1 Ovde se vide samo uslovno sve moguće vertikalne i horizontalne veze koje ima OSNOVA-1E. Kao viši komandni nivo se normalno sreće NIVA mada postoji mogućnost da to bude i direktno na ISKAP sistem Univerzal-1E. Kao spregnuti sistemi se javljaju isto Osnove ali i NIVA. Kao korinički sistemi SENJEŽ i BAJKAL. Kao potčinjeni do pet četnih nivoa tipa POLJE-E. I na kraju može imati i 2 sopstvena radara (ovde su prikazani Nebo-U i Gama-D).
Sistem OSNOVA je dakle bataljonskog nivoa a taj nivo je izvor radarskih informacija kako za brigadu ELINTA (NIVA) tako i za korisnike brigadnog nivoa PVO teritorije. Namenjen je pre svega za objedinjen rad sa nekoliko sistema nižeg nivoa tipa POLJE. Ipak i sam može da ima svoje pripadajuće radare kao izvore informacija. Sistem može da predaje podatke višem nivou i da razmenjuje podatke sa sistemima istog nivoa kao i da predaje podatke korisničkim sitemima KIS PVO. Maksimalni broj istovremenih uvezanih linija veze je 10. Od toga maksimalno 2 veze mogu pripadati sopstvenim radarima a maksimalno 5 veza može biti ustanovljeno sa podčinjenim sistemima POLJE. Dakle uobičajni sistem rada, koji je predviđen projektom, je da OSNOVA jedan link ima prema višem (brigadnom) nivou ELINT-a odnosno NIVA sistemu, mada viši sistem mogu biti i ISKAP sistemi Univerzal ili Proton (ali i Almaz i Bastion u kriznim situacijama). Drugi link je predviđen za vezu sa drugim sistemom istog nivoa i tipa (OSNOVA) sa kojim razmenjuje podatke, mada je taj link razmene predviđen i za sistem NIVA, koji u tom slučaju nije nadređen. Treći link je namenjen za korisnike, koji mogu biti KIS ili KISAR nivoa puka i ili brigade tipa SENJEŽ ili BAJKAL. Pet linkova maksimalno su prema sistemima POLJE od kojih se dobija najveći deo radarskih informacija. Dva linka maksimalno su predviđena za sopstvene radare.

2 Opšti izgled mogućih veza sistema OSNOVA sa potčinjenim, sadejstvujućim, korisničkim i nadređenim sistemima. Ukupan zbir veza je 10 ali samo 7 zapravo može da radi istovremeno. Neki stariji oblici zapravo više praktično ne postoje ili postoje u vrlo malom broju. Na primer Nizina (U) i VP-01 kao i MEŽA-M, VP-02. Vrlo brzo će nestati i VEKTOR a odmah za njim i stariji tipovi PROTON-a. Na šemi nedostaje PORI-ME. On u stvari postoji u okviru korisnika RUBEŽ, SENJEŽ i VEKTOR sa opaskom da je broj ciljeva koji mu se predaju ograničen na 40 kod stare verzije PORI a 80 kod nove PORI-ME (i to ograničen na one iz spostvenih izvora), mada je u stvari to realan broj i u komunikaciji sa MEŽOM i VP-02 što više nije danas od značaja. Na šemi u grupi korisnika nije prikazano komandno mesto puka S-300PM pa nadalje a svako takvo može direktno da prima ciljeve od Osnove i bez učešća BAJKALA iako je to prirodnija kombinacija. Takođe je karakteristično da se kao uobičajeni korisnik prvi put pojavljuje i SUPEB bataljona za elektronske kontramere tipa AKUP-22. Inače VP-01 daje 11 aVP-02 31 cilj, dok Nizina daje (10) 20 a Meža 50 ciljeva. Kao ISKAP može se pojaviti i neka verzija BASTION-a.
Odmah može da se primeti (naizgled) nelogičnost u broju pratećih ciljeva. Svaki od sistema tipa POLJE može da obrađuje do 30 ciljeva. Ako bi ih 5 bilo uvezano na Osnovu to bi bilo 150 mogućih ciljeva a OSNOVA može da obradi samo 120. Ako tome još pridodamo sopstvene radare ta nesrazmera postaje još veća. Međutim ta nesrazmera nije uopšte tako velika u praksi. Radi se zapravo o načinu rada ruskih radarskih sitema odnosno o trijadi talasnih dužina osmatračkih radara. Pretpostavka je da je zamislimo rad na sve tri talasne dužine u osmatranju. Dakle pošlo se od toga da sistemi POLJE osmatraju isti prostor u metarskom, decimetarskom i centimetrskom dijapazonu. Posebno se polazilo od toga da će mnogi ako ne svi od tih radara biti starijih tipova, osnosno 2D radari. Uzgred to je za sobom uzrokovalo da će svi sistemi POLJE imati u radu i radare za merenje visine i to najčešće 2 u radu (štoje i maksimum za sistem POLJE). Da bi zona osmatranja bila uspešno prekrivena potrebno je imati 9 radara, po tri iz svakog opsega. Za devet radara potrebno je bar tri sistema POLJE. Osim toga potrebno je uvek upotrebiti i gap-filere i(ili) brešere a ponekad i(ili) niskovisinske detektore. Prvobitna hijerarhija se zasnivala na dvojnom krošćenu radara odnsono ruskom modelu da jedan čvor ima jedan dežurni jedan borbeni radar i merače visine. Tako je bilo i logično da ima 4 do 5 vezanih sistema POLJE i da i sama OSNOVA ima jedan dežurni i jedan borbeni radar. kasanije je toukompikovano zahtevom za rad na tri talasne dužine (kakav je ranije postajo na sitemima KIS ASURK) a tome je i odgovaralo poevćnaje broja radara uradu na sistemima POLE na tri.

3 Realan primer uvezanog sitema OSNOVA, recimo u odbrani PVO zone sa kraja osamdesetih i početka devedesetih. Tri četna sitema POLJE predaju po 30 ciljeva bataljonskom centru tj. Osnovi. Te ciljeve OSNOVA prosleđuje ka brigadnom nivou NIVA. Sa susednim sistemom OSNOVA-1 ima razmenu podatka. Metarski dežurni radar Nebo i metarski borbeni radar Desna su sopstveni radari od kojih direktno prima informacije. Jedan KIS BAJKAL i jedan KISAR SENJEŽ su istovremni korisnici vazdušne situacije. Ovakav oblik Osnove može se naći i danas na odbrani Moskve mada će sistemi SENJEŽ pa i stari BAJKALI u neko skoro vreme nestati ali istom brzinom kao i OSNOVA. Ova struktura na odbrani Moskve se menja tek ovih dana.
Pošto su radari o kojima govorimo uglavnom radari srednje velikog i velikog dometa uobičajeno je da na njihovim položajima budu niskovisinski detektori po pravilu kod Rusa decimetarskog dijapazona tipa P-19, Casta-2E1, najčešće sa dodatnom stubnom antemom Unža tipa. Dakle, sve u svemu treba vam jedno 6 do 9 osnovnih radara u tri opsega i bar tri niskovisinska detektora, ukupno 9 do 12 radara svih vrsta. Za taj broj vam treba 3 do 4 sistema POLJE odnosno 5 ako bar jedan računate u rezervi. Ova kratka analiza ima za cilj da pokaže da kod pravilne upotrebe uvezanih sistema OSNOVA-POLJE nije prevelik broj od 5 kanala podataka ka sistemima POLJE kao i to da ti sistemi POLJE ne mogu da da daju na Osnovu 5 puta po 30 ciljeva već daleko manje. Ako uzmete u obzir malopređašnju analizu o pretraživanju prostora sa tri različite talasne dužine lako se dolazi do toga da je ukupan broj ciljeva koje sistem OSNOVA dobija od potčinjenih sitema POLJE daleko manje od 30 različitih ciljeva po sistemu POLJE. U mnogo slučajeva biće to isti ciljevi i pratiće se nadalje onim opsegom u kojem je najbolji odraz i najmanje smetnje.

4 Unutrašnjost OSNOVE pokazuje zastarele blokove elektronike izvedene na generaciji pre pojave PC računara. Glomaznost i prevelika potrošnja struje i mnogo muke oko održavanaja su prateći problemi ali pravi problem je mali broj cilejva koji se obrađuje (120) koji jednak savremenim četnim nivoima pokretnh sitema FUNDAMENT-1 ili čak i manji od polustacionarnih oblika kao što je već pomalo zastarela PICUNDA četnog nivoa (200 ciljeva).
. Tako se realan broj ciljeva svodi na daleko manji broj. Ostaje i izvesna rezerva za razmenu podataka sa međudejstvujućim sistemima. Naravno u slučaju otkaza ili uništenja tokom borbe, mogu se sistemi razmaknuti i preuzeti na sebe smanjeno osmatranje prostora (manje različitih radara). Time dolazite do varijante da samo dva sistema POLJE šalju pun kapacitet od 30 ciljeva na Osnovu. Čak i tada se vidi da se bar neki od njih preklapaju jer OSNOVA i dalje ima i svoje radarske informacije. Možda bi se nekom učinilo da je ovo razmatranje (zapravo modeliranje bojišta) nepotrebno jer su i sistemi POLJE i OSNOVA zastareli. To je možda tačno ali proći će još bar 5 do 10 godina dok ih ne sasvim ne potisnu iz upotrebe noviji sistemi tipa FUNDAMENT. Osim toga, sitem FUNDAMENT-2 ima slične principe hijerarhijskog raspoređivanja i uopšte principijelno sličnu borbenu nišu unutar bojišta. Njegova prednost je u značajno većem broju ciljeva koje obrađuje a još više u malim gabaritima, težini a prema tome i enormno većoj mobilnosti. Inače sitem FUNDAMENT-1 koji je nivoa čete, neće zbog toga što obrađuje 100-120 ciljeva zamentiti sistem OSNOVA-1. Hijerarhija nije određena brojem ciljeva već načinom umrežavnja u vertikalane hijerarhije i izgradnjom horizontalnih mreža korisnika i sadejstvujućih i korisničkih sistema. Osnovu-1 će zamentiti sistem FUNDAMENT-2 koji i jeste namenjen za nivo bataljona. On prima 4 informacije od sopstvenih radara (OSNOVA samo 2) što pokazuje razliku u koncepciji između dve generacije. U novoj je predviđen dvaput veći broj sopstvenih radara bataljonskog nivoa što inicira na očekivanje da će on često raditi i samostalno bez datalinkova sa četnim nivoima (uništeni, pogašeni ili ugušeni) što doprinosi velikom povećanju žilavosti sistema pod elktronskim ometanjem.
U svakom slučaju kombinacija sistema OSNOVA-POLJE je već decenijama oslonac ruskih ASURI sistema a tek poslednjih godina a naročito intezivno u današnje vreme se zamenjuje sa sistemima FUNDAMENT-1,2. Međutim to baš neće biti tako brzo nego će morati da prođe bar desetak godina. Naime poznat je slučaj u praksi jedne brigade na zapadnom kraju Rusije koja je tek pre tri godine (2007.god) rešila da zbog zastarelosti i nemogućnosti daljeg održavanja izbaci iz upotrebe bataljonski ASURI sitem MEŽA-M. I u nedostatku FUNDAMENT-2 uvela je na njegovo mesto Osnovu-1E. U svakom slučaju ovi sistemi su toliko zastareli da se isplati njihova zamena samo na osnovu uštede u struji kada se na njihovo mesto uvedu novi FUNDAMENTI a da uopšte ne razmatramo teškoće u održavanju i u krajnjoj liniji svakako i borbenu gotovost. Ipak treba dobro proučiti ove siteme jer je hijerarhija ruskih ASURI sistema teorijski zasnovana na njima.

5 Spoljni izgled većeg dela sistema OSNOVA-1E. To su velike i teške prikolice standardizovane tih godina u celoj sovjetskoj armiji. Slični furgoni su korišćeni i za sve radare i za sve sisteme automatizacije. Njihova težina i potrošnja sturje su krajnje neprijatni i smanjuju opštu pokretljivost a da ne govorimo o problemu održavanja.
Sistem ASURI OSNOVA-1E je sitem bataljonskog nivoa. Namenjen je za prikupljanje i obradu informacija od radarskih četa i pojedinačnih radara, drugih izvora radarske informacije i za njeno prosleđivanje raznim korisnicima.
Kompleks OSNOVA-1E u realnom vremenu omogućava:
- prijem, obradu, prikazivanje i dokumentovanje informacija o vazdušnoj situaciji od podčinjenih radarskih stanica i od radiolokaciong polja koje ostvaruju drugi sadejstvujući sistemi
- upravljanje podčinjenim radarskim stanicama i radarskim četama, određivanje pripadnosti i vrste vazdušnih ciljeva
- predaju informacija na komandna mesta ASURI, KIS, KUBA i KISAR.
- treniranje posade imitacijom dejstava kako autonomno tako i sa drugim spregnutim sadejstvujušćim, višim sistemima i korisnicima
U borbeni komplet sistema ulaze:
- komandna kabina
- kabina veze i primopredaje podataka
- kabina samotestiranja i opravke
- kabina elektrosnabdevanja
Kompleks se primenjuje u sistemima PVO. Tipovi pratećih objekata su sledeći:
- avioni borbene i civilne avijacije
- krstareće, balističke i ostale rakete
- helikopteri i drugi objekti na malim visinama i malih brzina

6 ARM spoljašnjeg daljinskog, stacionarnog punkta. Ova komotna i udobna varijanta je pogodna samo za mirnodopski period ili protiv manje opasnih protivnika jer je stacionarnost jedna od najvećih mana svih komponenti PVO odbrane. Ipak je imala jednu prednost u odnosu na pokretnu varijantu, zapravo veći broja operatora, čime se mogla značajno smanjiti njihova opterećenost u realnom radu. Ovaj princip je zanimljiv i privlačan ali samo kao oblik za smanjenje ljudskih gubitaka i samo u obliku moderne vrlo pokretne opreme.
Po potrebi aparatura kompleksa može da se razmesti u stacionarnom obliku sa daljinskim radnim mestima operatora. Ova osobina, koju ima i sitem POLJE i neki drugi ASURI i KIS sistemi i pojedini radari u savremenim uslovima ratovanja nema praktičnu vrednost, naprotiv. Svaki oblik stacionarnosti na realnom bojištu je korak bliže uništenju. Rad sa daljinski upravljanim sistemima jedino ima smisla kod radara sa malom pokretljivošću i to samo zbog jednog vrlo lošeg razloga. A to je da u slučaju pogotka ne strada posada.
Izvori informacija i mogući korisnici su:
- do 2 3D (trokoordinatna) radara tipa Saljut, Nebo-U (UA), Gama-DE (stariji) i Desna-ME;
- do 2 2D radara familija 5N84 ili 5N87 (P-14, Lena, Furgon ili Altaj, Kabina-66)
Najviše dva radara mogu biti istovremeno uvezana. Uobičajena je ruska podela na dežurne i borbene radara. Osim nabrojanih radara mogu se upotrebiti i drugi tipovi ali su ovo do skoro bile realne kombinacije u praksi. Na primer radari familije 5N84 su povučeni iz upotrebe a uskoro i gigantski Saljut 5N69 odlazi u penziju. Radari Desna-M (22Ž6) se još uvek održavaju pa su čak i modernizovani ali se ipak polako otpisuju do 2025 godine. Familija 5N87 se međutim dubinski modernizuje po sličnom modelu kako se to radi sa familijom P-35,37 ali je to samo privremena mera koja nije primerena protiv protivnika koji raspolaže sa dalekodometnim preciznim sredstvima i jakim ometanjem, jer slaba pokretljivost ovih radara ne odgovara savremenom bojištu. Noviji radari osim Gama-D u staroj izvedbi su jednostavno prevazišli Osnovu, jer prate od 100 do 200 ciljeva što je iznad njenih moći.

7 Levo Desna-M 22Ž6.Veliki i relativno moćan 3D visoko decimetarski radar sa mnogim unikatnim tehničkim rešenjima, krajnje složen, verovatno vrh radarskih konstrukcija starijih od FAR i AFAR rešetki. Katastrofalna mana protiv jakog protivnika mu je vrlo slaba pokretljivost. Desno je tipičan "janusovski" izgled 2D decimetraša (na granici sa centimetarskim) u starijoj varijanti Altaj u modernijoj na fotou 5N87 Kabina-66 (ratovao u Srbiji). OSNOVA je često bila direktni korisnik ovih radara. Kao 2D radio je sa 2 do 4 PVR-11,13.
Nadalje izvori informacija mogu biti:
- do 5 potčinjenih sistema četnog nivoa POLJE-E, NIZINA-U, VP-01; FUNDAMENT-1E;
- sadejstvujući sistemi OSNOVA-1E, NIVA-1E, FUNDAMENT-2E, MEŽA-M; VP-02; do 2 istovremeno (potčinjenost i sadejstvo sa Fundamentima je samo prinudno)
- korisnički KIS-ovi tipa SENJEŽ-E, SENJEŽ-ME, SENJEŽ-M1E, BAJKAL-1E, BAJKAL-1ME, RUBEŽ-1ME; AKUP-22 ali najviše do 2 vezana istovremeno
- sistemi višeg ranga tipa PROTON-2M, UNIVERZAL-1E, NIVA-E, FUNDAMENT-3E; eventualno kao dopunska opcija OSNOVA-1E ali najviše samo 1 takva veza
- automatizovani sistemi strane proizvodnje kroz kompleks emulatora tipa Ljilja;
Osnovne karakteristike:
Broj istovremeno praćenih vazdušnih ciljeva: 120
Opseg dejstva:
po dometu 1600 km
po visini 100 km
po brzini 6000 km/h
Broj:
istovremeno priključenih korisnika i izvora: 10 a dva (2) korisnika maksimalno
automatizovanih radnih mesta: 3
članova posluge: 7
vreme uključenja iz borbenog položaja: 2 minuta

Podatke o opsegu dejstva shvatati samo kao maksimalne vrednosti. U realnoj praksi one su po pravilu uzimale manje vrednosti. Vreme uključenja je tačno ali ono ne predstavlja vreme razvijanja i svijanja na vatrenom položaju koje je mnogo duže i meri se sa nekoliko sati.

8 ARM automatizovana radna mesta u sistemu OSNOVA. Iako je sitem bio veliki napredak u opštem projektnom smilu, onosno koncepcijski, bio je zapravo izveden sa već zastarelim sredstvima. Ipak PVO sustav je sa njim dobio jedan kvalitativan skok. U zajednici sa sistemima POLJE podigao je žilavost i upotrebljivost ruske PVO na jedan sasvim novi nivo.
Sistem OSNOVA je drugi sitem ruskog porekla u upotrebi koji je ušao u široku upotrebu krajem 80-tih godina. Vrlo srodan sistem njemu je nešto stariji sistem PORI-ME koji je prema OSNOVI i usavršen. Ali taj sistem je u bazisu nešto starije tehnologije od sistema OSNOVA. PORI-ME je ostao specifično vezan za starije oblike KISAR tipa SENJEŽ i KUBA tipa RUBEŽ. PORI-ME kao podčinjene ima prilagođene verzije četnih sistema POLJE-ME i ima samo 80 pratećih ciljeva. PORI-ME je tek kasnije uopšte dobio prava sredstva automatizacije jer se na početku (na Vektorima i starim Senježima) dosta zasnivao na manuelnom i poluatomatskom radu. Sistem OSNOVA je postao vodeći ASURI sistem bataljonskog nivoa PVO teritorije i može imati podčinjene obe verzije četnog nivoa POLJE i POLJE-S. Sistem OSNOVA se vezuje na viši komandni nivo NIVA. Generalno gledano, po ukupnom kapacitetu praćenih ciljeva sistema NIVA, dva sistema OSNOVA pokrivaju tri sistema PORI-ME. Zapravo prava razlika između PORI-ME i OSNOVE je u tome što kod OSNOVE imamo zaista višestruke izvore informacija iz više sistema POLJE dok kod sistema PORI-ME zbog manjeg broja praćenih ciljeva, savim realno se koriste samo dva sitema POLJE-E i sopstveni radari. I dok kod sistema PORI-ME učestvuju samo radari starijeg tipa, sistem OSNOVA je često spregnut i sa radarima novijeg tipa. Verzije ASURI tipa FUNDAMENT, svih nivoa, imaju obezbeđeno sprezanje sa sistemom OSNOVA. Posebna odlika sistema OSNOVA je što je ona redovni izvor informacija i za KIS tipa BAJKAL svih varijanti a on je postao glavni KIS PVO Rusije (iako ne i najčešći što svakako pripada SENJEŽU zbog brojne odbrane Moskve). Kako je zamena sa sistemom FUNDAMENT-2 proces koji će trajati desetak godina (sistem PICUNDA nije bio zamena za njega već za još starije i neke drugačije sisteme i samo je letimično (i manje nego letimično) zahvatio oružane snage) možemo očekivati još neko vreme pojavu OSNOVE, mada možda ne na kritičnim delovima mogućih ratišta (a to su pre svega zone Kavkaza i bazen Crnog mora), gde će sigurno biti prisutni sistemi FUNDAMENT-2. Do 2016-2020 ćemo ih svakako još susretati makar u manjem broju a nakraju pojedinačno.

9 Levo gigantski Saljut 5N69 ili ST-67 Ob poznatiji pod svojim nadimcima Strategijski ventilator ili Mastodont. Frekfencija rada u L području izmešu 1200 i 1400 MHz. Činjenica da je projektovan kao pokretan ali sa obezbeđenjem betonske osnovice (mada je to moguće u miru pripremiti unapred) ali isto tako je činjenica da niti jedan (od 38 proizvedenih) nije nikad pomeren sa onog mesta na koji je prvobitno postavljen. Sasvim logično za napravu koja je imala rotacionu masu preko 17 a ukupnu preko 85 tona. Ipak bio je to prvi klasičan 3D ruski radar velikog dometa i u unutrašnjoj opremi i po performansama daleko ispred svog vremena pa je kao takav uspešno radio do danas a tu i tamo ga još negde ima u upotrebi. Služio za odbranu Moskve i Lenjingrada. Često radar uz ASURI OSNOVA. Desno je već legendarni 55Ž6 Nebo(U,UA). Totalno metarski radar i to 3D sa daleko manjim gabaritima i masom. Ipak i on je glomazan i njegovo vreme napuštanja položaja je nekih 22 časa što ga čini pogodnim jedino za dežuranje a nikako za realni rat velikog inteziteta. Međutim za ratove malog inteziteta više nego dobar, zbog dobrog dometa i velike otpornosti na ometanja. Osim toga veoma je pogodan kao dežurni radar (što mu je i deklarisana namena) za duge periode mira ispunjene sitnim i srednjim provokacijama i u toj ulozi je krajnje pogodan i ekonomičan pa u tom smislu ostaje jedan od najvažnijih ruskih radara i nadalje i kao takav se širi i po svetu kao izvozni. Objektivno u budućnosti ćega zameniti visokomobilni radar izvorno razvijan sa PVO KoV-a NEBO-M koji je dalji razvoj radara NEBO-SVU (ali vrlo dalji razvoj, zapravo avangardni i sa dosta razvojnog rizika) i koji će se verovatno pojaviti do 2020.godine.

Dopuna: 08 Jun 2011 17:40Dopuna: 08 Jun 2011 17:42Dopuna: 08 Jun 2011 17:43Dopuna: 08 Jun 2011 17:45Dopuna: 08 Jun 2011 17:50Dopuna: 08 Jun 2011 17:51Dopuna: 08 Jun 2011 17:53Dopuna: 08 Jun 2011 18:00Dopuna: 08 Jun 2011 18:02Registruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 18 Jan 2012
 • Poruke: 639
 • Gde živiš: Split

@vrabac

Koliko san gleda, Univerzal-1 i Fundament-3E su prilično slični po sposobnostima.

Jel se oni nadopunjuju na neki način ili je borba između njih ko će prevladat?

Meni je najlogičnije da Polje-E-Osnova-1-Nive, bude zamjenjena Fundament-1-Fundament-2-Fundament-3

I posli toga ISKAR sustav Universal-1/Bastion-KE/Bastion-E

http://www.almaz-antey.ru/catalogue/millitary_catalogue/48/653
http://www.almaz-antey.ru/catalogue/millitary_catalogue/48/654


- S koliko recimo jedan Bastion-KE može upravljat Bajkal-1ME odnosno s kako dalje ide podjela
s Universala/Nive na više i Bajkal-1ME na više?

Pitanje vezano za čitanje specifikacija:

sa linka
http://www.almaz-antey.ru/catalogue/millitary_catalogue/ za Bajkal-1ME

- kad kažu: (Количество одновременно управляемых ЗРС) - jel ovo broj PUK-ova?
- kad kažu: (Количество одновременно управляемых ЗРК)- jel ovo broj DIVIZION-a?

Jel BAJKAL-1ME mimo ova 24 diviziona odnosno 8 puk-ova sposoban kontrolirat

- 3 diviziona AKUP-1
- 3 regimente lovaca sa njihovim sustavom upravljanja

+ razne druge stvari koje su gori (na linku) nabrojane. Odnosno jer ova 24 kanala može iskoristit na šta
hoće tvoreći nekakav mješoviti sustav ili kako ?

PS. Svaka čast na vrhunskom tekstu.offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4986

U prvom delu si sve sam rekao:
U hijerarhiji Piramida ASURI linija je bila Polje-Osnova-Niva a u novoj hijerarhiji će ih redom zameniti
Fundament-1-Fundament-2-Fundament-3
Nisam razumeo drugi deo u rečenici sa crticom ispred. Prvi deo je sa koliko bi Bajkala mogao da direktno komanduje Bastion.
Prvo moraš da primetiš da postoje DVA Bastiona, veliki Bastion koji obuhvata ZONU i mali za REJON.
Međutim Univerzal takođe pokriva REJON i postojanje dva sistema (zapravo tri ako ćemo pravo tu je Picunda) je sada problem, a bio je i u godinama raspada. Npr. mali Bastioni (KE) su po pravilu otišli u PVO SV a ne PVO VVS.
Raspoređivanje Bastiona nije bilo plansko nego kako se stiglo u godinama kada je trebalo održati borbenu funkcionalnost. Sistem izgradnje hijerarhija je bio narušen. Univerzal je strašno kasnio i nije ga bilo dovoljnoproizvedeno a kdaa se napokon pojavio imao je već elemente zastarelosti.
Hijerarhije LUČ nisu homogoenozavršene a hijerahija PRIAMIDA umeso da ih zameni u potpunosti se u stvari u praksi integrisala, sitem po sitem kako gde i kada, u tkivo već izgrađeno sa sustavom LUČ i sve to od slučaja do slučaja...sve u cilju ojačanja realne borbene gotovosti.

No konkretno za mali Bastion, teorijski mogao bi da komanduje sa 12 Bajkala-1. No to je čista teorija odnosno granični slučaj koji je u praksi praktično nemoguć i suštinski već neefikasan u ozbiljnoj meri.

Kako god gledao ograničenje je na 24 nišanska radara svih vrsta S-300P u proizvoljnom broju pod pukovskim komandnim mestom svejdno mu je koliko pod pukovskim mestom ali sa najviše 8 pukovskih mesta. Kod S-300V takođe 24 ali uslovljeno na maksimalno 8 divizionskih komandnih mesta, što isto važi i za Buka.

PVO VVS je odbacivanjem sistema S-75 i S-125 i S-200 izgubila mogućnost mešovitih sustava ali se ona vraća sa ne toliko sa novim sistemima Pancir i Morfej več sa Vitjazom ili istovremenom kobinacijom Pancira i Morfeja.
Međutim sa sistemima Antej i Buk može tvoriti potpuno mešoviti sustav, dapače tu bi bio i Ranžir sa Torovima.

Da na tom sajtu je je ZRK broj diviziona a ZRS pukova kod VVS.
a kod Suhoputnih je ZRK broj nišanskih radara a ZRS broj diviziona.

Da mimo njih koristi lovce ili ometače odnosno u isto vreme lovce a ometače, to je već specifično.

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2012
 • Poruke: 639
 • Gde živiš: Split

vrabac ::Prvo moraš da primetiš da postoje DVA Bastiona, veliki Bastion koji obuhvata ZONU i mali za REJON.

- Koliko područje obuhvača REJON odnosno ZONA
- S koliko se brigada u načelu brani REJON odnosno ZONA
- Na koliko je REJON-a odnosno ZONA podjeljena Rusija

Pretpostavljam da mali Bastion pokriva REJON a veći ZONU

vrabac ::No konkretno za mali Bastion, teorijski mogao bi da komanduje sa 12 Bajkala-1. No to je čista teorija odnosno granični slučaj koji je u praksi praktično nemoguć i suštinski već neefikasan u ozbiljnoj meri.

Aha, 12 Bajkala-1, iako nije Bajkal-1ME opet golema brojka.


vrabac ::Kako god gledao ograničenje je na 24 nišanska radara svih vrsta S-300P u proizvoljnom broju pod pukovskim komandnim mestom svejdno mu je koliko pod pukovskim mestom ali sa najviše 8 pukovskih mesta. Kod S-300V takođe 24 ali uslovljeno na maksimalno 8 divizionskih komandnih mesta, što isto važi i za Buka.

E tako san i skužia. Teška brutala. Odnosno gledajući samo PZO sustave jedan Bajkal-1ME može upravljat sa 2 mješane brigade PZO.

vrabac ::PVO VVS je odbacivanjem sistema S-75 i S-125 i S-200 izgubila mogućnost mešovitih sustava ali se ona vraća sa ne toliko sa novim sistemima Pancir i Morfej več sa Vitjazom ili istovremenom kobinacijom Pancira i Morfeja.
Međutim sa sistemima Antej i Buk može tvoriti potpuno mešoviti sustav, dapače tu bi bio i Ranžir sa Torovima.


osobnog sam mišljenja da će Vitjaz jednom kad u brojevima uđe u upotrebu svojim sposobnostima donit
malu revoluciju i zato se i nebunim šta kasni jer mislim da je bolje da si daju vrimena i to naprave kako triba pa sad godina dvi dana gori doli - nije da nemaju šta radit u međuvremenu Very Happy Very Happy Very Happy

Reci od 24 nišanska radara koja Bajkal-1ME može kontrolirat, kako se tu uklapaju TOR/PANCIR sustavi
jel to neovisno i o njima ili se ova 24 radara odnose i na njih ako govorimo o mješovitim brigadama?


vrabac ::Da na tom sajtu je je ZRK broj diviziona a ZRS pukova kod VVS.
a kod Suhoputnih je ZRK broj nišanskih radara a ZRS broj diviziona.


Jedino logično Very Happy

vrabac ::Da mimo njih koristi lovce ili ometače odnosno u isto vreme lovce a ometače, to je već specifično.

Ometači se vjerovatno koriste preko ASURI sistema koji su vezani za Bajkal-1ME dakle recimo Fundament-2E jel tako?

offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4986

Тор, Панцир и будући системи непосредне заштите се контролишу преко својих посебних малих командних хијерархија или директно преко свог командног места ако није хијерархија већ непосредна заштита бригадног командног места што је у принципу и вероватнији случај (услед проблема везе и бесмислености потпуне вертикално разгранате хијерархије само система непосредне заштите).
То је потпуно неовисно од оних 24 велика радара јер се не комадује полудирекнто већ индиректно, заправо многи од тих малих система врше по стављању у бојеву готовост сопствено претраживање ВаП-а врло често, мада могу и мешовито и полумешовито, такође зависи од спољних фактора.

Не ометачи се не користе преко АСУРИ хијерархије, мада је то изводиво у неким принудним условима. Ометачи се користе преко командног места једног од хијерахијских командних места САУРЕБ сустава, који се бави елктронским ратовањем и који је најмање развијен као посебна хијерархија. Генерално може Бајкал директно да командује са њима неовисно од другим догађјима али је још и вероватније ако ради као командно место вишег нивоа (Бајкал наиме може бити чисто више тактички али оперативно тактички примењен, пази разликују се руске поделе овог проблема од оних које на пример ја сам користим а право да ти кажем не видим себи неку конкуренцију на теми руских ситема па ми се може...из простог разлога што ми је тако лакше да разумем и опишем процес..), сами Руси имају врло добре реакције на моје типове подела...које су увек сложеније али тиме и прецизније него класични примери на настави на руским ПВО академијама и другим школама...
Дакле вероватно је и могуће да се дода један САУРЕБ вишег нивоа од батаљонског који онда може сам да контролише све три групе ометача па чак и неке додатне делове које иначе не би било могуће придружити. Наравно увек је могућа директна команда на три батаљона за ометање.
Та мала хијерахија САУРЕБ се снабдева иначе из сопствених извора (веч на батаљонсом нивоу) који су истина малог домета и невеликог квалитета као радари али као пеленгатори су нешто јачи но меже бити изведена ако је потпуно мрежно одрађено и да све податке добија или са АСУРИ хијерахије (од Фундамента) или дирекнто са Бајкала.
Зависи како формираш борбену групу са Бајкалом у средишту. Ако се изврши комплетна интеграција свих ватрених подсистема у једну заједничку мрежу онда долази до смањивања броја потребних, пре свега калсичних радара, у односу на ситуацију ако би све хијерахије деловале потпуно неовисно и не би градиле заједички сустав са Бајклаом као средиштем.
Веома зависи од бојишнице, у јужним групама је углавном овако а у северним Бајкал обично има најширу могућу чисто командну улогу, за сада.
Можда си пропустио од силних промена, али нова командна места за С-400 имају далеко веће могућности од старих, практично имају и неке особине које су раније биле на вишим нивоима хијерахија односно на Бајкалу.
У пракси нема шансе да командује над 12 Бајкала посебно не -1МЕ иначице, реалне цифре су од 4 до највише 8. То је иначе већ дежурно командовање, више није од прворазредне војне важности у реалном рату гледајући само са техничког аспекта (са гледишта одлучивања је врло важно).
Још један ниво више је још и даље утом смислу удаљен.

Витјаз ће много тога променити али за мене је он пре свега важан као нешто што ће доспети на гусенице.

Ниво пре свега рејона али зоне ћеускоро доживети грубу борбу за освајање новог ИСКАП-а.
Не могу ти тачно одговорити на питања у вези зоне и рејона јер је много тога мењано у последњним годинама а и тренутно се мења у врло хаотичном смислу.
Међутим важно је да нови Бајкали стижу ускоро масовно, да има све више Фундамената и да се напокон појавио нови Фундамент који је КУБА систем односно за командовање ловачком авијацијом са специјално уређеном везом са А-50 авионима као једним од најважнијих извора.
Ови виши нивои су и иначе мање важни.
Занимљиво је до нивоа Бајкала и један ниво вишље, изнад тога је практино центрично управљање и није више ни занимљиво а ни важно на првој ватреној линији (са извесним могућим јаким упливима или дубокосежним стратешким одлукама, али то је већ ниво, више људи, него технике или специфичне технике која може, али не мора, ништа корисно донети у реалном процесу борбе).
Генерално РЕЈОН би требао да има 2 бригаде али то је средња вредност. Сви рејони и све зоне су специфичне, нису баш уникатне али се могу приметити једно 3 до 4 типа зона и рејона...
Али то је стварно област којом се ја не бавим, искрен да будем и нисам у стању да се њом бавим, чак и када бих хтео.
Тако и величине тих борбених просторија варирају не само од конкретнх услова већ и од генерације уређаја, код новијих се димензије значајно повећавају.
Али конкретни услови су ПРИМАРНИ а вредности које се наводе у проспектима могу два и више пута бити умањене, посебно у ратним околностима, особито гледе тога што још увек постоји мешавина старе и нове опреме у хијерахијама.

П.С. мене овде назваше професор из ЈНА али ето прекрших Правило службе овај пут, дакле мораћеш да се намучиш са читањем ћирилице овај пут...мада је по правилу избегавам, када знам да читаоц није верзиран у њој а и иначе...и у Русији техничка лица скоро по правилу потпуно владају латинским писмом као основним у техници...

offline
 • Pridružio: 18 Jan 2012
 • Poruke: 639
 • Gde živiš: Split

Nema greške stari, google translator je sveta stvar, bez njega ne iden ni u dućan uzet kruv Very Happy

1. Iako nisan napisa i mislia san da na situaciju di Bajkal-ME preko KIS-a Ranžira/Bernaula kontrolira
Pancir-S1/Tor-M1/2/Igle itd - samo ono šta je mene zanimalo u ciloj toj priči je ono šta si mi
ti odgovoria u nastavku tj da se kontrola Pancir-S1/Tor-M2/Igle preko KIS-a Ranžir/Bernaula
odvija neovisno o kontroli 24 velika radara. E to je bolesno dobro i sad razumin u potpunosti
zašto toliko hvališ Bajkal-ME.

2. Ono šta san ja mislia s početka dok san gleda specifikacije Bajkal-ME je da od ona njegova 24 kanala za kontrolu 24 velika radara u biti otpadaju u količini u kojoj se stavljaju KIS-evi za blisku zaštitu. Tako
da recimo ako Bajkal-ME kontrolira 15 mješovitih bataljuna S-300V/BUK-M2 onda 9 preostalih kanala
može koristit za 9 npr KIS Bernaul koji će uvezivat PVO sustave bliske zaštite tipa Pancir/Tor itd.
Međutim ako je to neovisno onda jedan Bajkal-ME ima daleko veću moć nego šta san moga i pretpostavit.
2.1. Jel znaš koliko KIS-eva tipa Bernaul može kontrolirat Bajkal-ME mimo znači ova 24 velika radara?
2.2. Koliko se sićam negdi san čita da Sanež može navodit 36 aviona na 6 meta - jel znaš kakva je tu
situacija sa Bajkal-ME (google prevodi 3 pukovnije lovaca - al neman pojma koliko je to brojem)
također se navodi da se isto odrađuje preko KUBA Krajna.

3. Jel se onda SAUREB hijerarhija spaja na ASURI? Pitan te jer na onom digagramu ASURI hijerarhije
Polje-E/Osnova-1/Niva je na Osnovu spojen AKUP-22.

4. Gleda san baš onu drugu sliku di je šematski prikazan način spajanja Osnove-1 sa svime. Kad kažeš
da Osnova-1 ima samo 1 vezu a gori si je spojia sa Proton-2M/Univerzal-1/Niva/Fundament-3/Osnova
-1, jel to znači da naša Osnova-1 može ostvarit komunikaciju samo sa jednim od nabrojanih uređaja
(te se u tom slučaju spaja ovisno o kontrukciji mreže) ili može ostvarit komunikaciju samo sa jednim
od nabrojanih uređaja od puta pa čas šalje informacije jednom višem nivou čas drugom ako ih npr ima više ? Kako je Fundament-2 napredova po tom pitanju?

5. U slučaju uništavanja srednjišnjeg Bajkala-1ME šta se dešava? Jel postoji kakav rezervni Bajkal-1ME ili
se čvorovi preslože na neki drugi način, kako bi opet cila brigada nastavila neometano funkcionirat.

Recimo ova slika šta si posta na drugoj temi.- U slučaju uništenja ovog (ljubičastog označenog) Bajkal-1ME bili automatski došlo do prijenosa
zapovijedanja Univerzal-1 na dva (crveno označeno) operativna Bajkal-1ME

- U slučaju uništenja jednog (crvenog označenog) operativnog Bajkal-1ME šta se dešava sa njegovim
podređenim Pukovima/bataljunima?

- Jel se PORI-P2VM2/VP-02/ još di danas koristi?

- Na ovoj mi je slici također zanimljivo kako si na viši komadni nivo iznad brigadnih komandnih centara
tipa Bajkal-1ME a ispod Univerzal-1 stavia opet Bajkal-1ME. Koja je tu priča?

offline
 • vrabac 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Dec 2010
 • Poruke: 4986

Napisano: 18 Feb 2013 18:08

Morma biti iskren
2.1. U ovom trenutku veza na liniji Bajkal - taktički Barnaul verovatno ne funkcionira, za sada, jer se i jedan i drugi sistem u sledećih bar 5 godina neće moći susresti, nema ih dovoljno, tek je počela proizvodnja i u početku će popunjavati jedinice koje se neće susretati. Vrlo je lako izvodiva ali konkretno aparatura po mom znanju još uvek se ne proizvodi i ne ugrađuje.
Barnaul još nje u potpunosti dobio svoj završni oblik, u stvari verovatno ga je dobio ali ga ja ne znam (a to znači da i u Rusiji samo mali broj zna, samo oni direktno iz sektora MO).
Tako za odgovor na to pitanje ćemo sačekati jedno bar 5 godina pa onda videti stanje.
Kako bilo ako do toga dođe i kada dođe praktično važiće isto kao i za Ranžir.
2.2. Za odogovor na ovo pitanje moraćemo opet da sačekamo jedno 2 godine. Naime, blok dijagram pokazuje sadašnje stanje koje će se brzo menjati uvođenjem nove podverzije Fundamenta koja služi samo za navođenje lovačke avijacije i koja će potpuno zameniti KUBA Rubež - Granica (Krajna-verovatno je translejtor tako preveo).
Upravljanje sa lovcima je važno ali sekundarno, lovci neće izgubit navođenje i ako bilo kji Bajkal ili Senjež ispadnu iz rada. Usled toga je broj lovaca kojima se upravlja ograničen.
To je i moralo tako, jer lovci su vrlo zahtevni i za njih se neke sitemi posebno rade, to se ne bi ukopilo u vrhunsku mobilnost Bajkala...
Ono što je bitno je da može da se ostvari POTUNO SADEJSTVO TOKOM BORBE. Međutim to sadejstvo može biti, gledamo prema KUBA RUBEŽ - Granica, sa 21 lovcem direktno ALI I SA 21 PAROM LOVACA ILI ČAK SA 21, RECIMO ČETVORKOM ILI TROJKOM.
Realno odgovara jednom kompletnom puku od 21 lovca, ili eventualno maksimalno 21 pare.
Pusti Senjež, to odlazi polako...bio je i mnogo lošiji od toga, pogedaj mu radio uređaje pa sam zaključi koliko je on mogao da navodi lovaca, meni se ono čini kao 6 lovaca ili 6 para (maksimalno 36 u 6 četvorki), u praksi rekao bih maksimalno 6 ali zato i minimalno samo 3 ili 4. Ali ti brojevi ODOGOVARAJU Bajkalu, u stvari odgovarali su i Senježu jer PRIMARNO LOVCI IDU SVOJIM NEZAVISNIM KANALIMA OVO JE SAMO DOBRODOŠLO POTPUNO SADEJSTVO.
Neće to kod Bajkala biti mnogo povećano, mada obrati pažnju da postoji PROŠIRENA VERZIJA Bajkala, koja je proširena i zbog lovaca ali ne mnogo. Ali nije bitno, to je radi ostvarenja SADEJSTVA, ono *full 3D intercooperation*.
3. SAUREB hijerahija se kao korisnik vezuje bilo kojim nivoom na bilo koji nivo ASURI hijerahije ali KAO KORISNIK, nije podređena po pravilu (mada može da bude, silom prilika...to se rešava ad hoc prilikom oštećenja nijerahije i DOBAR TI JE OSEĆAJ po pravilu bi u tom slučaju SUREB sebe potčinio ASURI, mada neš virovat ali moguće je i obrnuto i to do toga da ASURI dobija infomacije od njih...).
SAUREB hijerarhija se uobčajeno potčinjava KISAR-ISKAP komandnim hijerarhijama, ne ASURI ali...
4. U praksi je bilo tako, samo na jedan viši nivo, bio je to sam početak 80-tih tada je to izgledalo dobro.
Mogao si ići na drugu data link magistralu ali se potpuno gasila prva...

Dopuna: 18 Feb 2013 18:56

Kod Fundamenta je to nešto bolje jer može istovremeno i na 1 nadređeni Fundament 2 a potpuno je svejedno ko je korisnik do maksimalnog broja korisnika 4.
Ta veza bataljon-brigada ELINT je ostavljena samo jedna jer po modelu bojišnice nema verovatnoće da ćeš imati dvea li je zato broj direktnih korisnika do 4 znači udovstručen. Ideja je da Bajkali mogu imati praktično celu malu hijerahiju ASURI uza sebe ili njene delove već u zavisnosti od uloge.
5.
Da, ali bi to zavisilo od stanja i sredstava veze, odnosno od prejudiciranog rasporeda data link magistrala uoči borbenih dejstava. Ukoliko postoji kanal veze da, automatski u zavisnosti od vrste veze manjom ili većom brzinom u svakom njenom aspektu. No to može u realnoj borbi potpuno izostati.
U slučaju uništenja crvenog Bajkala pukovi bi počeli da dejstvuju smostalno.

Dopuna: 18 Feb 2013 19:10

Dok ne uspostave direktnu vezu sa ljubičastim Bajkalom i autmatski prelaze pod njegovu upravu, ali u sada pukovska mesta upravljaju direktno gađanjem a ne crveni Bajkal.
Ovo kako sam ja osmislio i nacrtao je najbogatiji potuno pokretni oblik kakav će se moći sresti samo na južnom pravcu.
Da PORI-2 se još uvek koristi ali to skoro da nema nikakve veze sa onim starim, zapravo ovaj PORI-2 je evolucija PORI-1 i to mislim četvrta. Može da se diretknto spregne na novog Bajkala i pri tome je veće snage od Fundamenta-2, ovako od oka, ne teraj me da baš gledam u cifre. Za razliku od Barnaula na njemu su MORALI odmah da ugrade direkt linkove sa novim Bajkalom.
Inače prirodno onje u drugoj hijerarhiji koje su se novim oblikom VKO sustava već počele mešati u značajnoj meri, baš kao i zapadni totalno necentrični sustavi.
VP-02 je iz najstarije hijerarhije Vozduh-1M i nema veze sa novim PORI-2.
Priča jeu dovjakoj ulozi Bajkala-1M, kao vršni taktički sistem ali kao niži tj. operativno-taktički sisem.
On ima mogučnost igranja i GLAVNE ULOGE U MANJEM FILMU I SPOREDNE ULOGE U VEĆEM FILMU.
Kao glumci u ATLASU OBLAKA.

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 523 korisnika na forumu :: 6 registrovanih, 0 sakrivenih i 517 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: brufen, Drug pukovnik, goxin, Konda, suton, voja64