Srbija-kulturni život pod okupacijom 1941-1944

Srbija-kulturni život pod okupacijom 1941-1944

offline
  • Pridružio: 14 Okt 2012
  • Poruke: 2296

Napisano: 29 Jan 2013 21:53

Напомена: Ова тема нема за циљ да испорвоцира нечија осећања као ни да фаворизује или дискредитује било чији став по питању периода који обухвата. До сада сам се трудио (надам се и успео) да, учествујући у расправама у осетљивим темама будем крајње обазрив како не бих повредио нечија осећања или раскрварио незарасле породичне ране, присутне код многих на овим просторима. С друге стране, често сам безобразан када је атак на нечије убеђење у питању и то с разлогом јер на крају, убеђења и јесу да би се нападала односно бранила.
Иза отварања ове теме не стоји никакав мотив идеолошке природе. Мотив лежи у недовољним информацијама о животу обичног човека у окупираној Србији у периоду од 1941-1944. године. Полазећи од тога да, колику год дозу морбиде то садржало у себи, обичан човек тежи да и у ненормалним условима, живи колико је то могуће нормалним животом како би у тим ненормалним условима опстао.

Понављам, уколико ова тема буде изазвала контраефекат, модератори могу реаговати по својој личној процени.

Унаставку, поставићу занимљиво штиво бојана Ђорђевића

Бојан Ђорђевић
ЛЕТОПИС КУЛТУРНОГ ЖИВОТА СРБИЈЕ
ПОД ОКУПАЦИЈОМ 1941-1944.У В О Д НА Р ЕЧ
Период окупације у Србији под немачком управом (1941-1944. го-
дине) није био период потпуног мртвила како се то кроз пола века ди-
ригованог погледа на блиску прошлост наметало. У тешким данима оку-
пације Недићева Влада националног спаса трудила се да по сваку цену
обезбеди колико-толико нормалан живот. И поред борби које су се не-
престано водиле у унутрашњости; и поред тешких економских прили-
ка, дириговане привреде и великог броја избеглица из Хрватске, Босне
и Словеније које је Недићев режим прихватио и о њима истрајно бри-
нуо - налажена су средства, а и духовна снага, да се у Србији културни
живот одвија све време окупације. Најбурнијим животом живело је, у
те три и по године, позориште. Само у Београду деловао је већи број
професионалних позоришта. На сценама Народног позоришта, Срп-
ског савременог позоришта, Омладинског позоришта, Позоришта „Ср-
бозар", Уметничког позоришта, Централе за хумор, и још многим дру-
гим, изведено је више десетина премијера, међу којима и неких савре-
мених драмских текстова српских писаца. Позоришта су оснивана и у
провинцији, а посебно активна била су она у Нишу, Крагујевцу, Пожа-
ревцу, Панчеву и Крушевцу. Исто тако богат био је и музички живот,
посебно у Београду, са многим гостовањима славних немачких и ита-
лијанских диригената, музичара и певача. Редовно су одржаване ликов-
не изложбе у неколико београдских салона - посебно су били познати
салони на Калемегдану, у Кнез Михаиловој и Дечанској улици, у којима
су биле и сталне продајне изложбе. Биоскопи такође нису никад преки-
дали рад, а управо у ово тешко време снимљен је и први српски играни
тон-филм. Сви ови културни догађаји нашли су места на страницама
дневних и недељних новина које су излазиле током окупације. Праће-
њем тих написа може се створити прилично јасна слика културног жи-
вота Србије под немачком окупацијом, па се тако и овај период култур-
не историје Србије коначно може извући из таме којом је, из идеоло-
шких разлика, у деценијама после Другог светског рата био обавијен.
Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944.
године обухвата најзначајније дневне и недељне новине које су излазиле
ле у Србији под немачком окупацијом и владом генерала Милана Неди-
ha. Нашим истраживањима обухваћени су прилози посвећени култури
и уметности у листовима Ново време, Обнова, Српски народ, Наша бор-
ба и Просветни гласник. Ради прегледности, чланке смо разврстали у
седам одељака за сваки лист понаособ.

(1) ОПШТИ ДЕО - У овом одељку су текстови о најразличитијим
културним и књижевним манифестацијама - јубилејима, прославама,
годишњицама, добротворним акцијама. Примера ради, у овај одељак
улазе текстови посвећени прослави јубилеја Стојана Новаковића, про-
слави Светог Саве, Дана српске књиге, академији о Алекси Шантићу,
Вуковом сабору у Тршићу, антимасонској и антикомунистичкој изло-
жби, и осталим манифестацијама те врсте. Такође, у овај одељак укљу-
чени су политичко-пропагандни текстови наших истакнутих књижев-
ника, попут Дамњана Ковачевића, Станислава Кракова или Светисла-
ва Стефановића.
(2) БИБЛИОТЕКЕ - У овом одељку су текстови посвећени би-
блиотекарству у тадашњој Србији. Издвајање у посебан одељак захте-
вали су многобројни написи о обнови Народне библиотеке која је пот-
пуно уништена у шестоаприлском бомбардовању. Овим издвајањем омо-
гућава се читаоцу да прати напоре на обнови и постепеном подизању
Народне библиотеке. У овај одељак, напокон, ушла је и онда чувена
„афера Стрижек", тј. крађа књига и рукописа из библиотеке Српског
семинара на ондашњем Филозофском факултету у Београду.
(3) КЊИЖЕВНОСТ - Овим одељком обухваћени су књижевни
прилози објављени у листовима који су тема нашег истраживања, било
да су из српске или страних књижевности. Такође, овде су сврстани и
бројни есеји и написи о српским и страним - претежно немачким и ита-
лијанским - писцима из пера наших књижевника и есејиста, као и разне
вести о нашим књижевницима, као што су вести о новим делима или о
смрти. У овом одељку се налазе и информације о књижевним конкур-
сима.
(4) ПОЗОРИШТЕ - У овом одељку нашли су се текстови о раду
позоришта у Београду, али и о бројним професионалним и дилетант-
ским позориштима у унутрашњости. Ту су информације о драмским,
оперским и балетским представама, о глумцима и певачима, нашим али
и страним који су гостовали у Београду. Најзад, у овом одељку су и
позоришне критике као и вести о смрти позоришних радника. Када је о
оперској и балетској уметности реч, овим одељком су обухваћене вести
о оперским и балетским представама изведеним на сцени Народног по-
зоришта, док су вести о оперским и балетским концертима појединих
певача и играча сврстани у одељак о музици. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 1
(5) МУЗИЧКИ ЖИВОТ - У овом одељку налазе се вести о кон-
цертима - камерним, симфонијским, оперским и балетским, затим из-
вештаји са тих концерата, те музичке критике; али и теоријске распра-
ве о музици, као и текстови о чувеним немачким и српским композито-
рима. Такође, у овај одељак иду и вести о фолклорним приредбама, те
расправе о „правој" и „лажној" народној песми.
(6) ЛИКОВНА УМЕТНОСТ - Овај одељак обухвата информаци-
је о сликарским и вајарским изложбама. Такође и ликовну критику, ве-
сти о сликарима и вајарима, као и чланке из теорије и историје уметно-
сти.
(7) ФИЛМ - Поред вести о првом српском играном тон-филму -
Алексићевом филму Невиност без заштите - овим одељком обухва-
ћене су информације о филмовима - углавном немачким, италијанским,
француским и маћарским - који су од 1941. до 1944. године приказивани
у београдским биоскопима. Овде су уврштени и текстови о филмској
уметности, њеном пропагандном значају, као и о документарним фил-
мовима које су Немци снимали у Србији.
Без обзира на одељак о коме је реч, библиографија је дата за сва-
ки лист посебно, и то хронолошким редом. Трудили смо се да, кад је то
било могуће, разрешимо псеудониме или иницијале аутора чланака. У
већини случајева у томе смо и успели. Када је то случај, пуно име ауто-
ра дато је у заградама, тако да се види да је одређени чланак потписан
иницијалима. Такође, већина библиографских јединица пропраћена је
кратким коментаром из кога се ближе види садржај чланка.
На крају књиге налази се регистар имена, који се даје ради лакшег
сналажења и трагања за оним чланцима и темама које читаоца буду
посебно занимале. Наведена су сва имена, било да су у питању аутори
чланака, било да су то личности поменуте у наслову одређене библио-
графске јединице, или у нашим коментарима. Уз имена у регистру даје
се број библиографске јединице. Иницијали или псеудоними који нису
разрешени ушли су у именски регистар у оном облику у коме се јављају
у новинама.
Сви листови обрађени су на основу фондова Народне библиотеке
Србије и Библиотеке Српске академије наука и уметности.
* *
Идеја да се приступи изради ове књиге којом ће се допринети ра-
светљавању неоправдано запостављеног периода српске културне исто-
рије потекла је од академика Мирослава Пантића, руководиоца пројек-8 Бојан Ђорђевић
та Проучавање историје југословенских књижевности на Институту
за књижевност и уметност у Београду, а наишла је на пуну подршку
научног саветника др Миодрага Матицког, директора Института за књи-
жевност и уметност и руководиоца пројекта Историја српске књижев-
не периодике. Академику Мирославу Пантићу и научном саветнику
Миодрагу Матицком дугујемо највећу захвалност за пружену помоћ и
пуну подршку у раду на овој књизи.
Информацијама о одређеним темама и људима који су живели и
радили у доба окупације - што нам је омогућило да разрешимо неке
псеудониме и иницијале - задужио нас је проф. др Ђорђе Трифуновић,
на чему му захваљујемо. Такође, за савете приликом израде библиогра-
фије по савременим библиографским стандардима захваљујемо проф.
др Александри Вранеш. Сви они помогли су да се на најмању могућу
меру сведе могућност грешака какве у овој врсти посла неминовно вре-
бају.

Dopuna: 29 Jan 2013 21:56

НОВО ВРЕМЕ
(1941-1944)
После пропасти Краљевине Југославије прекинуто је излажење
свих листова и часописа. Недуго после успостављања окупаторске упра-
ве у Србији почело се размишљати о покретању дневних новина које су
имале да буду пропагандно средство којим би се становништво позива-
ло на мир, ред и рад. У том циљу, одмах после завођења тзв. комесарске
управе, створено је „Српско издавачко предузеће" (СИП), а оно је за-
тим покренуло неколико дневних и недељних новина. Први директор
СИП-а био је Владислав Рибникар, бивши директор Политике, а када
је он одведен у логор на Бањици (убрзо је, интервенцијом угледних љу-
ди код немачких власти пуштен, па је пребегао партизанима) заменио
га је најпре Душан Глишић, да би до краја окупације директор СИП-а
био Јован Тановић.
Први лист који је „Српско издавачко предузеће" покренуло било је
Hoeo време, настало фузијом предратних дневних листова - Времена и
Политике. Први главни уредник Новог времена био је Предраг Мило-
јевић, а када је Рибникар одведен на Бањицу Милојевић је морао да
одступи са тог места (до краја окупације он више није сарађивао у ли-
сту, чак ни као новинар). Наследио га је др Милош Младеновић, да би
последњи главни уредник Новог времена био књижевник Станислав
Краков.
Први број Новог времена изашао је у петак, 16. маја 1941. године,
а последњи - број 1066 - у четвртак, 5. октобра 1944. године. Тога дана,
одлуком немачких окупационих власти, забрањени су сви листови на
немачком и српском језику. Ближио се, наиме, час ослобођења.
Као званично гласило комесарске управе, а касније Недићеве Владе
националног спаса, Hoeo време је, поред политичких збивања, редовно
пратило и све културне манифестације. Прва вест те врсте била је обја-
вљена у првом броју, од 16. маја 1941. године, о почетку рада Народног
позоришта. Од тада се у Новом времену редовно бележе позоришне
премијере и репризе, концерти, изложбе, књижевни скупови, јавне ма-
нифестације и прославе. Објављују се књижевни прилози (нарочито у
свечаним бројевима за Божић и Ускрс), књижевне, позоришне и ликов-10 Бојан Ђорђевић
не критике, воде се полемике, доносе кратке приче и популарни романи
у наставцима. Такође, захваљујући разгранатости дописничке мреже по
Србији, наслеђене од предратног Времена и Политике, редовно су бе-
лежене политичке и културне активности у провинцији. Тако су читао-
ци сазнавали о оснивању многобројних дилетантских позоришта, али и
о раду окружних позоришта у Нишу, Крагујевцу или Крушевцу, као и о
другим културно-просветним активностима.
Поред новинара и дописника који су, између осталог, извештава-
ли и о догађајима из културног живота, у Новом времену се својим тек-
стовима или интервјуима оглашавао читав низ јавних радника, књижев-
ника, глумаца и научника, попут Дамњана Ковачевића, Светислава Сте-
фановића, Радивоја Ђисаловића, Станислава Кракова, Владимира Вел-
мар-Јанковића, Тодора Манојловића, Ђорђа Сп. Радојичића, Велимира
Димића, Ранка Младеновића, Светомира Настасијевића, Владана Со-
тировића, Николе Трајковића, Десе Дугалић-Недељковић, Јована По-
повића, Велибора (Виктора) Старчића, и многих других. У том смислу,
Hoeo време представља најзначајнији извор за проучавање културног
живота у Србији за време немачке окупације.
Од понедељка, 4. августа 1941. године, Hoeo време је понедељком
издавало посебан лист: Hoeo време - Понедељак. Овај лист је излазио
уместо редовног броја Новог времена, и имао је посебну нумерацију.
Ово, посебно издање, углавном је доносило вести са фронтова, па у ње-
му тек спорадично налазимо понеку вест из културе. Међутим, како је
Hoeo време - Понедељак (чији је уредник био Раденко Томић) суштин-
ски део Hoeož времена, што и стоји у наслову, и како су неки од романа
у наставцима објављивани и у овом листу, то ће ове библиографске
јединице бити донете у оквиру библиографије Новог времена, што ће
бити посебно наглашено. Последњи број листа Hoeo време - Понеде-
љак, број 125, изашао је 1. јануара 1944. године, а после тога је Hoeo
време излазило и понедељком, са редовном нумерацијом.

Dopuna: 29 Jan 2013 21:59

О ПШ ТИ Д ЕО
1. Запис летописца на Видовдан / Светислав Стефановић. - Год. 1, бр.
47 (четвртак, 3. јул 1941), стр. 3.
Политички есеј у коме аутор заступа тезу да је једини спас Србије у што тешњој
повезаности са Трећим Рајхом.
2. Са западно-европском револуцијом - наш једини пут / Др Светислав
Стефановић. - Год. 1, бр. 58 (понедељак, 14. јул 1941), стр. 3.
3. Списак стрељаних лица због саботаже и насиља. - Год. 1, бр. 63 (субо-
та, 19. јул 1941), стр. 1.
На списку стрељаних, под бројем 10, налази се и „Бихаљи Павле, издавач из Бе-
ограда".
4. Апел српском народу. - Год. 1, бр. 86 (среда, 13. август 1941), стр. 1-3.
Мећу потписницима антикомунистичког апела налазе се и Александар Белић
("претседник Српске краљ. академије наука"), Тома Росандић („вајар и ректор Уметнич-
ке ликовне академије"), Вељко Петровић („књижевник и члан Српске краљ. академије
наука"), Милан Кашанин („књижевник и директор Музеја кнеза Павла"), Светислав
Стефановић, Владимир Велмар-Јанковић, Сима Пандуровић, Дамњан Ковачевић, Вик-
тор Новак, Милан Будимир, Владимир Вујић, Петар Ј. Одавић, Синиша Кордић, Мио-
драг Ибровац, Лазар Мирковић, Фехим Барјактаревић и Светислав Б. Цвијановић.
5. Апел српском народу. - Год. 1, бр. 87 (четвртак, 14. август 1941), стр. 3.
Наставак списка потписника антикомунистичког апела. Међу потписанима је и
Никола Банашевић.
6. Преглед слободнозидарских ложа у Југославији / С.(лавко) И.(ванић).
- Год. 1, бр. 143 (субота, 18. октобар 1941), стр. 5.
Мећу старешинама Велике ложе „Југославија" поменути су Владимир Ћоровић
као први заменик Великог мајстора и Виктор Новак као Велики тајник.
7. Министар просвете г. Геца Кон / М. Ђ. - Год 1, бр. 153 (четвртак, 30.
октобар 1941), стр. 3.
Антијеврејски чланак о Геци Кону и Јеврејима књижарима у Краљевини Југо-
славији, написан поводом антимасонске изложбе. 12 Бојан Ђорђевић
8. Герилски рат и његове страшне последице: Данас ћутати значи бити
саучесник злочинаца: Лондон као извор страдања нашег народа // Ново
време-Понедељак. - Год. 1, бр. 17 (24. новембар 1941), стр. 4.
Говор Станислава Кракова на радију. Краков заступа тезу да помагање четнич-
ког и партизанског покрета у Србији представља „заверу масонеријске плутократије
Запада и бољшевизма Истока".
9. Писмо заробљеним Србима / Вл.(адимир) Велмар-Јанковић. - Год. 2,
бр. 212 (6, 7, 8, 9, 10. јануар 1942), Божићни додатак.
Пропагандни спис о потреби очувања реда и мира.
10. Развитак Београдског Универзитета / Сава Милутиновић. - Год. 2,
бр. 212 (6, 7, 8, 9, 10. јануар 1942), Божићни додатак.
Чланак о историјату Универзитета у Београду и о потреби обнове Универзите-
та „у националном духу".
11. Државна архива и њен значај за проучавање нашег политичког, при-
вредног и културног живота / М.(илош) Марковић // Ново време-Поне-
дељак. - Год. 2, бр. 24 (12. јануар 1942), стр. 4.
О принципима рада архива и о устројству Државног архива Србије у новим окол-
ностима.
12. Растко Немањић. - Год. 2, бр. 226 (уторак, 27. јануар 1942), стр. 3.
Политички напис о потреби усклађивања светосавског духа српског народа са
„великом идејом националсоцијалистичке револуције".
13. Значај живота и рада св. Саве за наш народ и државу / Д.(рагомир)
С. В.(учковић). - Год. 2, бр. 226 (уторак, 27. јануар 1942), стр. 3.
Аутор чланка види повратак светосавском идеалу као пут спасења српскога на-
рода.
14. О унапређењу науке код нас: Увођење Вукове, Теслине и Цвијићеве
награде за научне заслуге / Б. А. М. - Год. 2, бр. 237 (недеља, 8. фебруар
1942), стр. 8.
Јавни предлог Министарству просвете.
15. Отпуштени професори Универзитета. - Год. 2, бр. 240 (четвртак, 12.
фебруар 1942). стр. 4.
Мећу отпуштеним професорима су и Владимир Ћоровић и Јорјо Тадић.
16. Сутра се прославља Дан српске књиге. - Год. 2, бр. 253 (петак, 27.
фебруар 1942), стр. 1.
Најава прославе новоустановљеног празника посвећеног „свим трудбеницима на
српској књизи" и, како се у чланку каже, „од највеће политичке и духовне важности". Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 13
17. Дан српске књиге / Дамњан Ковачевић. - Год. 2, бр. 253 (петак, 27.
фебруар 1942). стр. 3.
18. Помен списатељима / Сава Милутиновић. - Год. 2, бр. 254 (субота,
28. фебруар 1942), стр. 1.
Најава прославе Дана српске књиге, која се састоји од помена свим српским књи-
жевницима у Саборној цркви и од свечане академије на Коларчевом народном универ-
зитету.
19. Дан српске књиге. - Год. 2, бр. 254 (субота, 28. фебруар 1942), стр. 5.
20. Свечан помен у Саборној цркви нашим научницима и књижевни-
цима. - Год. 2, бр. 255 (недеља, 1. март 1942), стр. 1.
На свечаном помену српским књижевницима, научницима, штампарима и књи-
жарима говорили су епископ Арсеније и министар просвете Велибор Јонић.
21. Свечана академија на Коларчевом универзитету / М.(илош) Мар.(ко-
вић). - Год. 2, бр. 255 (недеља, 1. март 1942), стр. 1.
Свечану академију посвећену Дану српске књиге отворио је заменик министра
просвете Владимир Велмар-Јанковић.
22. Српски народ мора се ослонити на Немачку. - Год. 2, бр. 256 (уторак,
3. март 1942), стр. 3.
Говор Дамњана Ковачевића на збору у Смедеревској Паланци.
23. Слободан Јовановић о Енглезима / Дамњан Ковачевић. - Год. 2, бр.
284 (4, 5, 6, 7. април 1942), Ускршњи додатак.
Аутор наводи негативне оцене Слободана Јовановића о односу Енглеске према
Србији кроз историју, и тиме указује на апсурд да је исти тај Слободан Јовановић сад
председник југословенске владе у Енглеској.
24. „Друштво српске словесности" : Стогодишњица од његовог оснива-
ња / Сава Милутиновић. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6, 7. април 1942), Ускршњи
додатак.
25. Сељаштво јуче и данас / Дамњан Ковачевић. - Год. 2, бр. 330 (неде-
ља, 31. мај 1942), стр. 1.
Насупрот потцењености сељачког рада у Краљевини Југославији, аутор види бу-
дућу Србију као сељачку државу.
26. Пред дан покајања / Владимир Вујић. - Год. 2, бр. 353 (субота, 27. јун
1942), стр. 3.
Владимир Вујић је на Радио-Београду говорио о значају Видовдана и како се за
њега треба духовно припремити. 14 Бојан Ђорђевић
27. Дух закона / Дамњан Ковачевић. - Год. 2, бр. 423 (четвртак, 17. сеп-
тембар 1942), стр. 1.
Политички чланак.
28. Дужности српског народа према себи / Дамњан Ковачевић. - Год. 2,
бр. 451 (уторак, 20. октобар 1942), стр. 1.
Политички чланак о потреби „отрежњења" и прихватања нове европске реал-
ности, а све то у интересу опстанка српског народа.
29. „Бити Србин значи бити човек" : Прослава Вукове годишњице у Тр-
шићу. - Год. 2, бр. 472 (петак, 13. новембар 1942), стр. 3.
Извештај са Вуковог сабора.
30. Живот и дело великог српског научника / Б.(ошко) Богдановић. -
Год. 2, бр. 473 (субота, 14. новембар 1942), стр. 3.
Чланак поводом стогодишњице рођења Стојана Новаковића и најава прославе
тог јубилеја.
31. Министарство просвете организује прославу стогодишњице рође-
ња Стојана Новаковића. - Год. 2, бр. 474 (недеља, 15. новембар 1942),
стр. 3.
32. Прослава стогодишњице Стојана Новаковића : Свечана академија
на Коларчевом универзитету. - Год. 2, бр. 486 (недеља, 29. новембар
1942), стр. 3.
Најава свечаности.
33. Свечана академија у част стогодишњице рођења великог српског на-
учника Стојана Новаковића: Свечаности је присуствовао претседник вла-
де генерал Недић. - Год. 2, бр. 487 (уторак, 1. децембар 1942), стр. 4.
Извештај са свечане академије одржане 29. новембра на Коларчевом универзи-
тету.
34. Никола Тесла. - Год. 3, бр. 526 (недеља, 17. јануар 1943), стр. 3.
Опширан чланак о животу и делу Николе Тесле, написан на вест о његовој смрти.
35. Уређење Државне архиве : У прошлој години око хиљаду особа по-
сетило је архиву / М.(илош) Мар.(ковић). - Год. 3, бр. 533 (уторак, 26.
јануар 1943), стр. 4.
36. Свечана прослава св. Саве у Београду. - Год. 3, бр. 535 (четвртак, 28.
јануар 1943), стр. 3-4.
Извештаји са школских прослава. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 15
37. Националсоцијализам и Срби / Дамњан Ковачевић. - Год. 3, бр. 537
(субота, 30. јануар 1943), стр. 3.
Политички есеј поводом десетогодишњице Хитлеровог доласка на власт у Немачкој.
38. Помен великом научнику Николи Тесли / М.(илош) Мар.(ковић). -
Год. 3, бр. 550, (недеља, 14. фебруар 1943), стр. 5.
О животу и делу Николе Тесле.
39. Како ће се расходовати старе архиве. - Год. 3, бр. 552 (среда, 17. фе-
бруар 1943), стр. 4.
40. Нови називи београдских улица. - Год. 3, бр. 558 (среда, 24. фебруар
1943), стр. 4.
Нова имена добиле су 84 улице. Многе су назване по славним српским научници-
ма, уметницима, књижевницима и глумцима, и то не само умрлим, већ и живим. Тако
су нова имена добиле улице: Чика Бранина (названа по Брани Цветковићу; бивша Ле-
сићева), Љубомира Стојановића (бивша Бана Јелачића), Мике Аласа (бивша Израи-
љева), Паје Јовановића (бивша Јукићева), Никанора Грујића (бивша Кукуљевићева),
Душана Раденковића (бивша Матошева), Добрице Милутиновића (бивша Мојсијева),
Старца Милије (бивша Постојнска), Уроша Предића (бивша Палмотићева) и Свето-
зара Ћоровића (бивша Улица Ћоровића).
41. У Саборној цркви одржан је јуче пре подне помен трудбеницима око
српске књиге / Д.(рагомир) В.(учковић). - Год. 3, бр. 562 (недеља, 28.
фебруар 1943), стр. 3.
О прослави Дана српске књиге.
42. Рођендан вође Рајха / С.(танислав) Краков. - Год. 3, бр. 605 (уторак,
20. април 1943), стр. 1.
"Адолф Хитлер је већ данас, пре коначног завршетка своје борбе, ступио у први
ред бесмртника свих векова."
43. Како живи српски радник у Немачкој / С.(танислав) Краков. - Год. 3,
бр. 607 (четвртак, 22. април 1943), стр. 3.
Репортажа са пута по Немачкој.
44. Политика прошлости и политика будућности / Дамњан Ковачевић.
- Год. 3, бр. 609 (25. и 26. април 1943), Ускршњи додатак.
Политички есеј.
45. Свеће кнегиње Милице / Ђорђе Сп. Радојичић. - Год 3, бр. 609 (25. и
26. април 1943), Ускршњи додатак.
Аутор пориче Соловјевљеву тврдњу да свеће у манастиру Дечани припадају осам-
наестом веку и да их, стога, манастиру није могла поклонити кнегиња Милица. Радоји-16 Бојан Ђорђевић
чић доказује да свеће које је Соловјев видео нису Миличине, и да су Миличине свеће
изгореле.
46. Зашто се смеју немачка деца / С.(танислав) Краков. - Год. 3, бр. 612
(четвртак, 29. април 1943), стр. 3.
Репортажа са пута по Немачкој.
47. Како изгледа Немачка у четвртој години тоталног рата : Пропаган-
да и стварност / С.(танислав) Краков. - Год. 3, бр. 624 (петак, 14. мај
1943), стр. 3.
Репортажа са пута по Немачкој.
48. Значај и рад Државне архиве / М(илош Марковић). - Год. 3, бр. 630
(петак, 21. мај 1943), стр. 4.
Наговештава се доношење посебног закона о архивама.
49. Смрт великог српског научника Михаила Н. Петровића / М.(илан)
Р.(адуловић). - Год. 3, бр. 646 (среда, 9. јун 1943), стр. 4.
О животу и делу Михаила Петровића - Мике Аласа.
50. Опроштај Београда с великим нашим научником др Михаилом Пе-
тровићем : Сахрани су присуствовали многобројни претставници пре-
стоничких научних и културних установа и велики број грађанства. -
Год. 3, бр. 647 (четвртак, 10. јун 1943), стр. 3.
Над гробом су говорили академик Милутин Миланковић и ректор Универзите-
та Никола Поповић.
51. Света алијанса европског духа / Станислав Краков. - Год. 3, бр. 665
(четвртак, 1. јул 1943), стр. 3.
Извештај са Мећународног конгреса новинара у Бечу.
52. Седамдесет погодака Ројал Ер Форса у Нишу. - Год 3, бр. 768 (петак,
29. октобар 1943), стр. 3.
Говор Станислава Кракова на београдском радију поводом англоамеричког бом-
бардовања Ниша.
53. Свечана годишњица Вукова рођења у Тршићу / Бр. М. - Год 3, бр.
782 (недеља, 14. новембар 1943), стр. 3.
Извештај са Вуковог сабора у Тршићу.
54. Национализам и социјалне озлојеђености / Дамњан Ковачевић. -
Год. 3, бр. 792 (петак, 26. новембар 1943), стр. 3.
Политички есеј у коме аутор доказује да само националистичка држава може
избрисати класне разлике. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 17
55. Мој први одговор Радио Лондону. - Год. 3, бр. 795 (уторак, 30. новем-
бар 1943), стр. 3.
Говор Станислава Кракова на Радио-Београду као одговор на оптужбе које
југословенска влада у Лондону упућује на рачун Милана Недића и српских власти у
земљи.
56. Мој други одговор Радио Лондону. - Год. 3, бр. 803 (четвртак, 9. де-
цембар 1943), 3.
Говор Станислава Кракова на Радио-Београду.
57. Одговор „Краљевом гардисти" / Станислав Краков. - Год. 3, бр. 818,
(недеља, 26. децембар 1943), стр. 3.
Одговор на оптужбе четничког покрета Драже Михаиловића.
58. Мој трећи одговор Радио Лондону. - Год. 3, бр. 821 (четвртак, 30.
децембар 1943), стр. 3.
Говор Станислава Кракова на Радио-Београду.
59. Периферија Београда кроз један век / Никола Трајковић. - Год. 4,
бр. 826 (6, 7. и 8. јануар 1944), Божићни додатак.
Запис о старом Београду.
60. Игра се са српским пионом / Дамњан Ковачевић. - Год. 4, бр. 831
(петак, 14. јануар 1944), стр. 3.
Политички есеј.
61. Свети Сава данас / Михаило Тошовић. - Год. 4, бр. 843 (четвртак, 27.
јануар 1944), стр. 1.
"Свети Сава је духом увек са нама, само ми, нажалост, нисмо увек с њим. Узрок
што нас је снашла оволика несрећа треба тражити баш у томе нашем напуштању св.
Саве. Зато и спас наш јесте само повратак њему."
62. Београдска омладина велича српског светитеља. - Год. 4, бр. 844
(петак, 28. јануар 1944), стр. 2.
О прослави св. Саве у школама у Србији.
63. Свечана прослава св. Саве на Универзитету. - Год. 4, бр. 844 (петак,
28. јануар 1944), стр. 3.
Извештај са прославе.
64. Српски историски лик у току векова : Предавање Вл. Велмара Јан-
ковића обвезницима Националне службе. - Год. 4, бр. 888 (недеља, 12.
март 1944), стр. 3. 18 Бојан Ђорђевић
65. Националистички фронт против бољшевичке тактике / Дамњан Ко-
вачевић. - Год. 4, бр. 899 (четвртак, 23. март 1944), стр. 2.
Аутор позива на последњу и одлучну борбу против комуниста.
66. Три истине и њихов наук / Дамњан Ковачевић. - Год. 4, бр. 910 (поне-
дељак, 3. април 1944), стр. 2.
Политички чланак.
67. Стара Савамала и њене авлије / Никола Трајковић. - Год. 4, бр. 922
(16. и 17. април 1944), Ускршњи додатак.
Чланак о старом Београду и животу у њему.
68. Јављам се као сведок. - Год. 4, бр. 953 (четвртак, 25. мај 1944), стр. 2.
Говор Станислава Кракова на Радио-Београду поводом ускршњег бомбардова-
ња Београда од стране Англоамериканаца.
69. Смрт др Тихомира Ђорђевића, професора Универзитета и угледног
научника / Б. В. Бранковић. - Год. 4, бр. 959 (четвртак, 1. јун 1944), стр.
2.
70. Свечано отварање антикомунистичке изложбе / М. В. - Год. 4, бр.
978 (субота, 24. јун 1944), стр. 2.
И з л ож бу је отворио Ратко Парежанин, шеф Васпитног одсека СДС.
71. Тихомир Р. Ђорђевић о кнезу Милошу / Др Љуб.(омир) И. Протић.
- Год. 4, бр. 984 (субота, 1. јул 1944), стр. 2.
Чланак у спомен преминулог Тихомира Ђорђевића.
72. Клетва кнеза Лазара / Дамњан Ковачевић. - Год. 4, бр. 1012 (четвр-
так, 3. август 1944), стр. 2.
Аутор позива на борбу против бољшевизма, поредећи ту борбу са подвигом кнеза
Лазара и косовских јунака. Б И Б Л И О Т Е К Е
73. Народна библиотека може бити обновљена само на исти начин на
који је и основана : Сви Срби треба да помогну Народну библиотеку
прилозима у књигама. - Год. 1, бр. 4 (понедељак, 19. мај 1941), стр. 5.
Апел грађанима Србије да помогну у обнављању фондова Народне библиотеке
која је потпуно уништена у шестоаприлском бомбардовању. Овим апелом почела је
акција обнове Народне библиотеке која је трајала током целе окупације.
74. Народној библиотеци јавили су се већ многи Београћани који желе
да постану приложници и нови оснивачи : Од данас момци библиотеке
скупљаће књиге и по кућама. - Год. 1, бр. 6 (среда, 21. мај 1941), стр. 5.
75. Мирослављево Јеванћеље и Душанов Законик нису пропали у На-
родној библиотеци : Они су били у Музеју кнеза Павла, а пред рат
склоњени на сигурно место. - Год. 1, бр. 11 (понедељак, 26. мај 1941),
стр. 4.
76. Народној библиотеци и даље многи Београћани прилажу своје књи-
ге : Обнова значајне културне установе. - Год. 1, бр. 13 (среда, 28. мај
1941), стр. 3.
77. Народна библиотека тражи да јој се предаду књиге из бивших др-
жавних установа : Ђаци са колицима обилазе град и прикупљају књиге
за библиотеку. - Год. 1, бр. 24 (Духови, 8, 9. и 10. јун 1941), стр. 8.
78. Градска библиотека почеће сутра редован рад / М. А. И. - Год. 1, бр.
25 (среда, 11. јун 1941), стр. 4.
Градска библиотека, која није била оштећена приликом бомбардовања, поново
отпочиње рад са читаоцима.
79. Народна библиотека добила велики број књига, али јој је неопходно
потребна зграда за смештај. - Год. 1, бр. 50 (недеља, 6. јул 1941), стр. 5.
Овим написом отвара се питање одговарајуће зграде за Народну библиотеку.
Овај проблем није решен током окупације, тако да Народна библиотека није током
рата била отворена за читаоце. 20 Бојан Ђорђевић
80. Народна библиотека дошла је до једне ретке колекције филатели-
стичке литературе / Д. - Год. 1, бр. 71 (недеља, 27. јул 1941), стр. 5.
У колекцији се налази више стотина књига из филателије, од 18. века до Другог
светског рата.
81. Крађа драгоцених старих рукописа из Српског семинара чија се вред-
ност цени на један милион динара / М.(илош) Мар.(ковић). - Год. 1, бр.
156 (недеља, 2. новембар 1941), стр. 5.
Библиотекар Српског семинара на тадашњем Филозофском факултету у Бео-
граду, Константин-Коста Стрижек, током више година износио је из библиотеке старе
књиге и рукописе и продавао их разним антикваријатима.
82. Ректор Универзитета г. Мицић обавестио је јуче полицију о крађи
старих српских рукописа / М.(илош) Мар.(ковић). - Год. 1, бр. 157 (уто-
рак, 4. новембар 1941), стр. 5.
83. „Рукописи украдени из Српског семинара вреде можда милијарду",
изјављује антиквар „Доситеја Обрадовића" који је један део драгоцено-
сти поклонио Народној библиотеци / Љ.(убин) С.(тојановић). - Год. 1,
бр. 158 (среда, 5. новембар 1941), стр. 5.
Апел свим антикварима који поседују рукописе и књиге из библиотеке Српског
семинара да их врате Филозофском факултету или предају Народној библиотеци.
84. Око 30.000 књига и рукописа биће прегледано да би се утврдило шта
је све украдено из Српског семинара : Изгледа да је ишчезла и чувена
Јагићева библиотека / Љ.(убин) С.(тојановић). - Год. 1, бр. 159 (четвр-
так, 6. новембар 1941), стр. 5.
Накнадним прегледом утврђено је да књиге и рукописи из Јагићеве библиотеке
нису украдени.
85. Изјава управника Народне библиотеке о крађи рукописа из Српског
семинара. - Год. 1, бр. 159 (четвртак, 6. новембар 1941), стр. 5.
Ђо рђе Сп. Радојичић одговара на оптужбе да је од антиквара куповао рукописе
за Народну библиотеку, иако је знао да припадају Српском семинару Филозофског
факултета.
86. Како је ухапшен Коста Стрижек: Верује се да ће сви нестали рукописи и
књиге бити спасени / О-С. - Год. 1, бр. 161 (субота, 8. новембар 1941), стр. 5.
87. Истрага поводом крађе књига и рукописа из Српског семинара на-
предује / С. Л. - Год. 1, бр. 162 (недеља, 9. новембар 1941), стр. 5.
88. Позив Народне библиотеке српским књижевницима. - Год. 1, бр.
165 (среда, 12. новембар 1941), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 21
Апел књижевницима да по један примерак својих књига поклоне Народној би-
блиотеци.
89. Ухапшени Коста Стрижек признаје крађу рукописа из Српског се-
минара: „Српски семинар био је у таквом нереду да су га звали купусар-
ница" / Ј.(ован) О.(бичан). - Год. 1, бр. 168 (субота, 15. новембар 1941),
стр. 5.
Извештај о истрази против Косте Стрижека. Стрижек се бранио да је крађом
учинио „добро дело", јер је спасао рукописе и књиге „сигурне пропасти због немара
ректора и декана", пошто се библиотека Српског семинара налазила у потпуном расу-
лу.
90. Ректор Универзитета г. Мицић сматра да је Коста Стрижек нео-
правдано назвао Семинар купусарницом / М.(илош) Мар.(ковић). - Год.
1, бр. 170 (уторак, 18. новембар 1941), стр. 5.
Одговор на оптужбе које је пред полицијом изнео Коста Стрижек.
91. Коста Стрижек предан је Окружном суду / Д.(раган) А.(лексић). -
Год. 1, бр. 171 (среда, 19. новембар 1941), стр. 5.
92. Најновији напори на обнови Народне библиотеке / Б. Ј. Л. // Ново
време-Понедељак. - Год. 1, бр. 17 (24. новембар 1941), стр. 4.
93. Како је старе књиге и рукописе покрао Коста Стрижек из Семинара
/ Ј.(ован) Об.(ичан). - Год. 1, бр. 176 (уторак, 25. новембар 1941), стр. 6.
Извештај полиције о првим резултатима истраге против Косте Стрижека.
94. За обнову библиотеке Српског народног позоришта. - Год. 1, бр. 178
(четвртак, 27. новембар 1941), стр. 7.
Приликом шестоаприлског бомбардовања знатно је оштећена зграда Народног
позоришта, при чему је изгорело више од половине књига и плаката. Аутор се залаже
да се, иако је обнова Народне библиотеке приоритет, не заборави ни на обнову фондо-
ва библиотеке Народног позоришта.
95. Човек који је трговао са нашом прошлошћу : Коста Стрижек ста-
вљен у истражни затвор / Љ.(убин) С.(тојановић). - Год. 1, бр. 179 (пе-
так, 28. новембар 1941), стр. 5.
96. Државни тужилац подигао је тужбу против Косте Стрижека : Суд је
заказао претрес 24 децембра / Љ.(убин) С.(тојановић). - Год. 1, бр. 193
(недеља, 14. децембар 1941), стр. 5.
97. Универзитетска библиотека има 160.000 књига из разних области /
М.(илош) Мар.(ковић) // Ново време-Понедељак. - Год. 1, бр. 20 (15.
децембар 1941), стр. 3. 22 Бојан Ђорђевић
Аутор истиче да сада, када је Народна библиотека уништена, расте значај Уни-
верзитетске библиотеке која није оштећена у шестоаприлском бомбардовању.
98. Коста Стрижек који је покрао рукописе из Семинара осуђен на осам
месеци затвора : Стрижек није признао дело али се задовољио пресу-
дом. - Год. 1, бр. 202 (четвртак, 25. децембар 1941), стр. 5.
Извештај са суђења Кости Стрижеку.
99. Списи св. Саве и Доментијана налазе се понова у Народној библио-
теци. - Год. 2, бр. 211 (недеља, 4. јануар 1942), стр. 6.
100. Министарски савет за обнову Народне библиотеке : За набавку и
повез књига Библиотека је добила пола милиона динара. - Год. 2, бр.
214 (уторак, 13. јануар 1942), стр. 5.
Извештај са седнице Министарског савета. Донет је програм мера за обнову На-
родне библиотеке.
101. Словенски превод дела Мавра Орбинија набавила је Народна би-
блиотека у Београду. - Год. 2, бр. 215 (среда, 14. јануар 1942), стр. 5.
Народна библиотека је добила превод Краљевства Словена од Саве Владиславића.
102. Народне књижнице / М.(илан) Поповић. - Год. 2, бр. 219 (недеља,
18. јануар 1942), стр. 8.
Аутор се залаже за материјална улагања у подизање библиотека у селима.
103. Министар просвете г. Јонић уступио неколико хиљада књига Народној
библиотеци : Заједно са књигама Народна библиотека је добила и полице
које су јој необично потребне. - Год. 2, бр. 225 (недеља, 25. јануар 1942), стр. 5.
104. Слава Народне библиотеке : Народна библиотека у Београду од ове
године слави св. Саву. - Год. 2, бр. 225 (недеља, 25. јануар 1942), стр. 6.
Дан Св. Саве, 27. јануар, проглашен је за Дан Народне библиотеке.
105. Свечаност у Народној библиотеци. - Год. 2, бр. 227 (среда, 28. јану-
ар 1942), стр. 3.
Извештај са прославе на којој је говорио управник Народне библиотеке Ђо рђе
Сп. Радојичић.
106. Народна библиотека у Крагујевцу има 20.000 свезака већином ста-
рих издања / С. М. - Год. 2, бр. 229 (петак, 30. јануар 1942), стр. 4.
107. Народна библиотека обнавља и збирку старих српских штампаних
књига: Библиотека је добила одломак „Литургијара" Виценца Вукови-
ћа из 1554 године. - Год. 2, бр. 239 (среда, 11. фебруар 1942), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 23
108. Наши заробљеници у Немачкој имају своје библиотеке / Д.(раго-
мир) В.(учковић). - Год. 2, бр. 250 (уторак, 24. фебруар 1942), стр. 5.
"Старањем Главног одбора Црвеног крста у Београду, немачког Црвеног крста
и Хришћанске заједнице младих у Београду, за југословенске заробљенике у Немачкој
о бе з беђе но је преко 60.000 књига."
109. Књижари помажу обнову Народне библиотеке / Ђ.(орђе) И.(са-
ковић). - Год. 2, бр. 252 (четвртак, 26. фебруар 1942), стр. 5.
Београдски књижари су, поводом Дана српске књиге, уступили одређен број књи-
га Народној библиотеци.
110. Напори чувених научника створили су Народну библиотеку коју је
основао један занатлија / Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2, бр. 254 (субота,
28. фебруар 1942), стр. 5.
О историјату Народне библиотеке у Београду поводом њене 110-годишњице.
111. Поклањајте књиге Народној библиотеци: Многи Београђани одазва-
ли су се апелу библиотеке. - Год. 2, бр. 269 (среда, 18. март 1942), стр. 5.
112. Београдски професор поклонио 30.000 књига и часописа Народној
библиотеци : Богата збирка слика и писама / Ђ.(орђе) И.(саковић). -
Год. 2, бр. 287 (петак, 10. април 1942), стр. 5.
Поклон анонимног дародавца.
113. Отварање Јавне читаонице Немачког научног института. - Год. 2,
бр. 301 (недеља, 26. април 1942), стр. 5.
Отварању су присуствовали највиши представници немачких окупационих вла-
сти и српске владе.
114. Народна библиотека добила већ 100.000 свезака : Са свих страна
стижу библиотеци поклони у књигама, часописима и рукописима, а згра-
да је мала да све прими / Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2, бр. 335 (субота,
6. јун 1942), стр. 5.
115. Збирка писама Народне библиотеке : Писмо г-ђе Кири Брани Пе-
тронијевићу. - Год. 2, бр. 393 (четвртак, 13. август 1942), стр. 5.
116. Заробљени српски официри послали драгоцене поклоне Народној
библиотеци / М.(илош) Мар.(ковић). - Год. 2, бр. 398 (среда, 19. август
1942), стр. 4.
117. По свима селима у Србији оснивају се позајмне библиотеке : Сва-
кој доброј српској књизи биће обезбеђен велики број примерака, јер ће
је куповати село. - Год. 2, бр. 406 (петак, 28. август 1942), стр. 4. 24 Бојан Ђорђевић
118. Поклон Народној библиотеци / М.(илош) Мар.(ковић). - Год. 2, бр.
410 (среда, 2. септембар 1942), стр. 5.
Народна библиотека добила је на поклон библиотеку професора Милутина К.
Драгутиновића.
119. Народна библиотека добила примерак репродукције Мирославље-
вог Јеванђеља: Поклон је учинило Министарство просвете. - Год. 2, бр.
416 (среда, 9. септембар 1942), стр. 4.
120. Заробљени официри за Народну библиотеку. - Год. 2, бр. 423 (че-
твртак, 17. септембар 1942), стр. 5.
121. Народна библиотека добила је рукописни Србљак из 1524 године :
Поклон београдских трговаца С. Крагујевића и Д. Вишњића. - Год. 2,
бр. 426 (недеља, 20. септембар 1942), стр. 4.
122. Пријатељима Народне библиотеке. - Год. 2, бр. 429 (четвртак, 24.
септембар 1942), стр. 5.
Још један апел Народне библиотеке за помоћ у књигама и полицама.
123. Не уништавајте књиге! - Год. 2, бр. 432 (недеља, 27. септембар 1942),
стр. 5.
Позив Народне библиотеке граћанима да оштећене примерке књига не бацају
или спаљују, већ да их донесу у Народну библиотеку.
124. Народна библиотека добиће нову зграду : Садашња зграда је тако
мала да се не могу отворити читаонице / Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2,
бр. 434 (среда, 30. септембар 1942), стр. 4.
Народна библиотека је смештена у Француској улици, бр. 36. За све време оку-
пације остала је ту, иако је било покушаја да се обезбеди одговарајућа зграда, не би ли
Народна библиотека постала доступна читаоцима.
125. Уклањање старе зграде Народне библиотеке на Косанчићевом вен-
цу : Сећање домаћина Стевана Милићевића. - Год. 2, бр. 439 (уторак, 6.
октобар 1942), стр. 4.
126. Шафариково дело „Памјатки" добила Народна библиотека : „Па-
мјатки" су штампани свега у 125 примерака. - Год. 2, бр. 439 (уторак, 6.
октобар 1942), стр. 4.
127. Поклони Народној библиотеци. - Год. 2, бр. 442 (петак, 9. октобар
1942), стр. 4.
128. Први дародавац Народне библиотеке приложио је нове књиге. -
Год. 2, бр. 444 (недеља, 11. октобар 1942), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 25
Реч је о Петру А. Куновчићу, инспектору Министарства унутрашњих дела.
129. Српски трговци за Народну библиотеку : Вековна традиција - по-
магање просвете / Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2, бр. 451 (уторак, 20.
октобар 1942), стр. 3.
Група трговаца послала је за Народну библиотеку помоћ у књигама и новцу.
130. Новинарски и књижевни радови Николе С. Јовановића : Нови ве-
лики поклон Народној библиотеци / Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2, бр.
452 (среда, 21. октобар 1942), стр. 4.
Познати новинар, и писац, Никола Јовановић родио се у Пожаревцу 21. новем-
бра 1853. године, а умро у Београду 21. фебруара 1939. године. Његову заоставштину
Народној библиотеци је даровала породица.
131. Универзитетска библиотека има 300.000 научних књига : Рад на
састављању великог централног каталога / М.(илош) Мар.(ковић). - Год.
2, бр. 455 (субота, 24. октобар 1942), стр. 4.
132. „Житије Александра Великог" из петнаестог века : Дар Народној
библиотеци од београдског трговца / Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2, бр.
458 (среда, 28. октобар 1942), стр. 4.
133. Народна библиотека добила две драгоцене старе књиге : Указ св. Саве
о држању псалтира и стари српски родослов из прве половине XVI века /
Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2, бр. 459 (четвртак, 29. октобар 1942), стр. 5.
134. Сређивање Дворске библиотеке. - Год. 2, бр. 459 (четвртак, 29. ок-
тобар 1942), стр. 5.
Приликом шестоаприлског бомбардовања Београда оштећен је баш онај део
Двора у коме се налазила библиотека. Нешто књига је уништено, а остатак је преба-
чен у Музеј кнеза Павла, где се приступило инвентарисању и сређивању.
135. Како је Народна библиотека добила своје име : Победили су Ђура
Даничић, Стојан Новаковић и јавност. - Год. 2, бр. 466 (петак, 6. новем-
бар 1942), стр. 4.
Чланак о оснивању Народне библиотеке.
136. „Југоисток" за Народну библиотеку. - Год. 2, бр. 467 (субота, 7. но-
вембар 1942), стр. 3.
Издавачко предузеће „Југоисток" поклонило је Народној библиотеци сва своја
издања.
137. Прослава стогодишњице Стојана Новаковића у Народној библио-
теци. - Год. 2, бр. 473 (субота, 14. новембар 1942), стр. 3. 26 Бојан Ђорђевић
И Народна библиотека придружила се прослави Новаковићевог јубилеја. Гово-
рио је управник библиотеке Ђорђе Сп. Радојичић.
138. Поклон Претседника владе Народној библиотеци : Два стара срп-
ска рукописа: „Исповест монаха" из 13 века и Теодосијев „Живот св.
Саве" из 16 века / Ђ.(орђе) И.(саковић). - Год. 2, бр. 476 (среда, 18. но-
вембар 1942), стр. 3.
Председник Владе националног спаса генерал Милан Недић овај поклон је уру-
чио поводом стогодишњице роћења Стојана Новаковића, једног од утемељивача На-
родне библиотеке.
139. Народна библиотека се захвалила Претседнику владе на поклоње-
ним рукописним књигама. - Год. 2, бр. 477 (четвртак, 19. новембар 1942),
стр. 3.
140. Омладина Националне службе поклонила је Народној библиотеци
„Крмчију св. Саве". - Год. 2, бр. 486 (недеља, 29. новембар 1942), стр. 3.
Омладинци Националне службе за обнову Србије овај поклон су уручили пово-
дом стогодишњице рођења Стојана Новаковића.
141. Свечана предаја „Крмчије" Народној библиотеци: Поклон је у име
Националне службе предао руковалац др. Ђура Котур / Ђ.(орђе) И.(са-
ковић). - Год. 2, бр. 489 (четвртак, 3. децембар 1942), стр. 5.
142. Народна библиотека добила „Причу о косовском боју" из осамнае-
стог века. - Год. 2, бр. 489 (четвртак, 3. децембар 1942), стр. 5.
Поклон једног београдског штампара који је же лео да остане анониман.
143. Претседник владе даровао Народној библиотеци старе српске до-
кументе. - Год. 2, бр. 512 (среда, 30. децембар 1942), стр. 3.
144. Библиотека Општине града Београда поново се отвара : Изложба
новонабављених дечјих и омладинских књига. - Год. 3, бр. 540 (среда, 3.
фебруар 1943), стр. 4.
145. Библиотека Београдске општине отворена је јуче за посетиоце :
Изложба омладинских књига трајаће два дана. - Год. 3, бр. 542 (петак,
5. фебруар 1943), стр. 4.
146. Уређење Универзитетске библиотеке : Радна екипа сређује мате-
ријал за израду великог централног каталога књига / М.(илош) Мар.(ко-
вић). - Год. 3, бр. 548 (петак, 12. фебруар 1943), стр. 4.
147. Чувајмо споменике српске књижевности : Апел Народне библио-
теке. - Год. 3, бр. 551 (уторак, 16. фебруар 1943), стр. 4. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 27
148. Једно љубавно писмо пре 100 година : Необичан поклон Народној
библиотеци. - Год. 3, бр. 556 (недеља, 21. фебруар 1943), стр. 5.
149. Прослава дана оснивања Народне библиотеке. - Год. 3, бр. 563 (уто-
рак, 2. март 1943), стр. 4.
150. Прикупљање гимназиских часописа: Народна библиотека жели да
створи збирку часописа које су издали гимназијалци. - Год. 3, бр. 619
(субота, 8. мај 1943), стр. 4.
Позив свима који имају примерке или комплете гимназијских часописа писаних
руком или штампаних, из 19. или 20. века, да их донесу у Народну библиотеку.
151. Летњи рад Универзитетске библиотеке : Библиотека располаже са
300.000 књига. - Год. 3, бр. 635 (четвртак, 27. мај 1943), стр. 4.
Набављене су књиге из фонда Луке Ћеловића.
152. Народна библиотека прикупља заробљеничке листове : Један ма-
ли принос листа „Наши дани" / Д.(рагомир) В.(учковић). - Год. 3, бр.
636 (петак, 28. мај 1943), стр. 4.
Лист је излазио у логору „Сталаг XVII b", а урећивао га је Мата Милошевић.
Главни илустратор је био Петар Лубарда.
153. Парчад од првог сандука Бранка Радичевића : Спомен од Змај-Јо-
вановића / Д.(рагомир) В.(учковић). - Год. 3, бр. 638 (недеља, 30. мај
1943), стр.5
Поклон Народној библиотеци.
154. Народна библиотека прикупља зидне новине. - Год. 3, бр. 642 (пе-
так, 4. јун 1943), стр. 4.
155. Народна библиотека добила један српски рукопис из XIV века. -
Год. 3, бр. 655 (субота, 19. јун 1943), стр. 4.
Наталија М. Шушкаловић је поклонила Народној библиотеци Минеј из четрна-
естог века.
156. Поклон Народној библиотеци. - Год. 3, бр. 656 (недеља, 20. јун 1943),
стр. 5.
Љубица Павловић је Народној библиотеци поклонила комплет Виле, Српских
новина (из 1859), те књигу Немачка граматика из 1868, са потписом Лазе Лазаревића.
157. Народна библиотека добила зграду. - Год. 3, бр. 669 (уторак, 6. јул
1943), стр. 4.
Народној библиотеци додељен је бивши Дом св. Саве у Душановој улици бр.13.
Но, библиотека се никад није тамо преселила. 28 Бојан Ђорђевић
158. Народна библиотека се не сели. - Год. 3, бр. 693 (уторак, 3. август
1943), стр. 4.
159. Јиречекови рукописи у Народној библиотеци: Нови драгоцени при-
лози за збирку аутографа чувених људи. - Год. 3, бр, 722 (недеља, 5.
септембар 1943), стр. 5.
Народна библиотека је откупила рукопис предавања Константина Јиречека на
Бечком универзитету.
160. Поклон породице Мајзнер Народној библиотеци. - Год. 3, бр. 728
(недеља, 19. септембар 1943), стр. 3.
Поклон је учињен у спомен бивших службеника Народне библиотеке, Јосифа и
Анастаса Мајзнера.
161. Народна библиотека добила магацине : Сада he моћи да среди још
100.000 књига. - Год. 3, бр. 748 (среда, 6. октобар 1943), стр. 4.
162. Нова тековина Народне библиотеке. - Год. 3, бр. 750 (петак, 8. но-
вембар 1943), стр. 4.
Председник владе, Милан Недић, поклонио је Народној библиотеци рукопис Те-
одосијевог „Житија св. Саве" из 1739. године.
163. Школа за стручне библиотекаре : Течај за особље разних књижни-
ца у Београду. - Год. 3, бр. 765 (уторак, 26. октобар 1943), стр. 4.
Обавезно је похађање течаја за све библиотекаре. Течај траје шест месеци.
164. Спремање особља јавних књижница : Шта су јавне, шта општинске а
шта приватне књижнице. - Год, 3, бр. 773 (четвртак, 4. новембар 1943), стр. 4.
165. Свечано отварање Градске библиотеке у Смедереву. - Год. 3 (субо-
та, 13. новембар 1943), стр. 3.
Библиотека је отворена на иницијативу професора Светозара Спасојевића, уз
помоћ многобројних добротвора. Библиотеку је свечано отворио Димитрије Љотић,
изванредни комесар за обнову Смедерева.
166. Обнова Народне библиотеке. - Год. 3, бр. 795 (уторак, 30. новембар
1943), стр. 4.
Откупљена је приватна библиотека Стјепана Куљбакина.
167. Фонд за обнову Народне библиотеке : Институт за проучавање на-
родне поезије при библиотеци. - Год. 4, бр. 845 (субота, 29. јануар 1944),
стр. 3.
Поводом Дана Народне библиотеке, 27. јануара, основан је фонд за обнову На-
родне библиотеке под именом „Фонд св. Саве". Такође, одлучено је да се при Народној Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 29
библиотеци оснује Институт за проучавање народне књижевности. За директора ин-
ститута постављен је Алојз Шмаус.
168. Промене у Народној библиотеци. - Год. 4, бр. 907 (петак, 31. март
1944), стр.3.
Дотадашњи управник, Ђ о рђе Сп. Радојичић, пензионисан је, а нови управник
постао је Момир Вељковић, бивши управник Народног позоришта.

Dopuna: 29 Jan 2013 22:02

КЊ И Ж Е В Н О С Т
169. Необична медицина / Вил Веспер. - Год. 1, бр. 1 (петак, 16. мај 1941),
стр. 7.
Кратка прича.
170. Двојник / Херман Хилгендорф. - Год. 1, бр. 1, стр. 7; бр. 2, стр. 7; бр. 3,
стр. 7; бр. 4, стр. 7; бр. 5, стр. 7; бр. 6, стр. 7; бр. 7, стр. 6; бр. 8, стр. 6; бр. 9,
стр. 6; бр. 10, стр. 8; бр. 11, стр. 6; бр. 12, стр. 6; бр. 13, стр. 6; бр. 14, стр. 6;
бр. 15, стр. 6; бр. 16, стр. 6; бр. 17, стр. 9; бр. 18, стр. 6; бр. 19, стр. 6; бр. 20,
стр. 6; бр. 21, стр. 6; бр. 22, стр. 6; бр. 23, стр. 6; бр. 24, стр. 12; бр. 25, стр. 6;
бр. 26, стр. 6; бр. 27, стр. 6; бр. 28, стр. 6; бр. 29, стр. 8; бр. 30, стр. 6.
Роман у наставцима.
171. Агитатор / Михаил Зошченко. - Год. 1, бр. 2 (субота, 17. мај 1941), стр. 7.
Кратка прича.
172. Скупоцени прстен / Марија Родлер. - Год. 1, бр. 3 (недеља, 18. мај
1941), стр. 6.
Кратка прича.
173. Ко је крив / Салтиков-Шчедрин. - Год. 1, бр. 4 (понедељак, 19. мај
1941), стр. 7.
Кратка прича.
174. Књиге се у Београду купују сада више него пре рата : Од лепе књи-
жевности дечје књиге највише се траже. - Год. 1, бр. 5 (уторак, 20. мај
1941), стр. 4.
175. Фризери су вешти људи / Емерих Робоз. - Год. 1, бр. 5 (уторак, 20.
мај 1941), стр. 7.
Кратка прича.
176. Епизода / Ханс фон Шретер. - Год. 1, бр. 6 (среда, 21. мај 1941), стр. 7.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 31
177. Глоријина огрлица / Емерих Робоз. - Год. 1, бр. 7 (четвртак, 22. мај
1941), стр. 6.
Кратка прича.
178. Писмо са фронта / Курт Ф. Фишер. - Год. 1, бр. 8 (петак, 23. мај
1941), стр. 6.
Кратка прича.
179. Познанство / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 9 (субота, 24. мај 1941), стр. 6.
Кратка прича.
180. Чика Аца и муве / 3. - Год. 1, бр. 10 (недеља, 25. мај 1941), стр. 7.
Песма за децу.
181. Три коштице. - Год. 1, бр. 10 (недеља, 25. мај 1941), стр. 7.
Персијска народна прича.
182. Женска лукавост / Ралф Урбан. - Год. 1, бр. 10 (недеља, 25. мај 1941), стр. 8.
Кратка прича.
183. Његов сигнал / Штефан Георге. - Год. 1, бр. 11 (понедељак, 26. мај
1941), стр. 6.
Кратка прича.
184. Његов заменик / Емерих Робоз. - Год. 1, бр. 12 (уторак, 27. мај 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
185. Забуна / А.(лександар) Вид.(аковић). - Год. 1, бр. 13 (среда, 28. мај
1941), стр. 6.
Кратка прича.
186. Број 27 / Јозеф Роберт Харер. - Год. 1, бр. 14 (четвртак, 29. мај
1941), стр. 6.
Кратка прича.
187. Средство против морске болести / Вернер Ригит. - Год. 1, бр. 15
(петак, 30. мај 1941), стр. 6.
Кратка прича.
188. Афродита у купатилу / Едуард Франц. - Год. 1, бр. 16 (субота, 31.
мај 1941), стр. 6.
Кратка прича. 32 Бојан Ђорђевић
189. Леонија / Ралф Херберт Кунце. - Год. 1, бр. 17 (недеља, 1. јун 1941), стр. 9.
Кратка прича.
190. Нисам могао друкчије / Франк Филип. - Год. 1, бр. 18 (понедељак,
2. јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
191. На први поглед / X. Л. Велхаузен. - Год. 1, бр. 19 (уторак, 3. јун
1941), стр. 6.
Кратка прича.
192. Његов „агент" / Фридрих Фрекса. - Год. 1, бр. 20 (среда, 4. јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
193. Све се понавља / Тито Колиандер. - Год. 1, бр. 21 (четвртак, 5. јун
1941), стр. 6.
Кратка прича.
194. Мађионичар / Ханес Шмит. - Год. 1, бр. 22 (петак, 6. јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
195. Оглас / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 23 (субота, 7. јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
196. Како се може јести без краја и конца. - Год. 1, бр. 24 (Духови, 8, 9. и
10. јун 1941), стр. 11.
Кратка прича.
197. Написао сам сатиру / X. Братенајхер. - Год. 1, бр. 24 (Духови, 8, 9. и
10. јун 1941), стр. 12.
Кратка прича.
198. Сребрна лисица / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 25 (среда, 11. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
199. Шта да радим, Клер / Марсел Мелон. - Год. 1, бр. 26 (четвртак, 12.
јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
200. Тврдоглави муж / Антонио Строци. - Год. 1, бр. 27 (петак, 13. јун
1941), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 33
201. Неспоразум / В. Тефлингер. - Год. 1, бр. 28 (субота, 14. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
202. Љубав и брак / Луј Мелон. - Год. 1, бр. 29 (недеља, 15. јун 1941), стр. 9.
Кратка прича.
203. Дете Мадлене Вилс / Вернер Лидеке. - Год. 1, бр. 30 (понедељак, 16.
јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
204. Само због ње / О. X. Веленхоф. - Год. 1, бр. 31 (уторак, 17. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
205. Само због ње / Вернер Мартенс. - Год. 1, бр. 31, стр. 6; бр. 32, стр. 6;
бр. 33, стр. 6; бр. 34, стр. 6; бр. 35, стр. 6; бр. 36, стр. 8; бр. 37, стр. 6; бр. 38,
стр. 6; бр. 39, стр. 6; бр. 40, стр. 7; бр. 41, стр. 7; бр. 42, стр. 6; бр. 43, стр.
8; бр. 44, стр. 6; бр. 45, стр. 6; бр. 46, стр. 6; бр. 47, стр. 8; бр. 48, стр. 6; бр.
49, стр. 6; бр. 50, стр. 6; бр. 51, стр. 6; бр. 52, стр. 6; бр. 53, стр. 6; бр. 54,
стр. 8; бр. 55, стр. 6; бр. 56, стр. 6.
Роман у наставцима.
206. Извор здравља / В. Солтергер. - Год. 1, бр. 32 (среда, 18. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
207. Дијагноза / Алфред Ити. - Год. 1, бр. 33 (четвртак, 19. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
208. Господин Шиг звижди / Теодор Нирачкер. - Год. 1, бр. 34 (петак, 20.
јун 1944), стр. 6.
Кратка прича.
209. Метусалим из Сливена / В. Шајтербауер. - Год. 1, бр. 35 (субота, 21.
јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
210. Само с вама могу да говорим / Марсел Оклер. - Год. 1, бр. 36 (неде-
ља, 22. јун 1941), стр. 8.
Кратка прича. 34 Бојан Ђорђевић
211. Пољубац / Жан Галоти. - Год. 1, бр. 37 (понедељак, 23. јун 1941), стр. 6.
Кратка прича.
212. Ингридини бисери / Ј. Карстин. - Год. 1, бр. 38 (уторак, 24. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
213. Постоји ли судбина / Терез Розет. - Год. 1, бр. 39 (среда, 25. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
214. Приповедач / Жан Бодо. - Год. 1, бр. 40 (четвртак, 26. јун 1941), стр.
7.
Кратка прича.
215. Плаво писмо / Жаклина Лахарл. - Год. 1, бр. 41 (петак, 27. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
216. После петнаест године / Шарл Фолс. - Год. 1, бр. 42 (субота, 28. јун
1941), стр. 6.
Кратка прича.
217. Еро носи цару крушке. - Год. 1, бр. 43 (недеља, 29. јун 1941), стр. 9.
Кратка прича.
218. Изгубљени рај / Д. Ниче. - Год. 1, бр. 44 (понедељак, 30. јун 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
219. Херојски подвиг / Рези Хусингер. - Год. 1, бр. 45 (уторак, 1. јул 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
220. Хеленина жртва / Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 46 (среда, 2. јул 1941), стр. 6.
Кратка прича.
221. Лонин малер / Елизабет Гурке. - Год. 1, бр. 47 (четвртак, 3. јул 1941),
бр. 8.
Кратка прича.
222. Заменик / Е. Рајтер. - Год. 1, бр. 48 (петак, 4. јул 1941), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 35
223. Боксерова ноћ / Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 49 (субота, 5. јул 1941), стр. 6.
Кратка прича.
224. Лав и човек / Јакоб и Вилхелм Грим. - Год. 1, бр. 50 (недеља, 6. јул
1941), стр. 7.
Прича за децу.
225. Мудрац и сељак. - Год. 1, бр. 50 (недеља, 6. јул 1941), стр. 7.
Народна прича.
226. Лажна оптужба / Нора Бринел. - Год. 1, бр. 50 (недеља, 6. јул 1941),
стр. 8.
Кратка прича.
227. Божји дар / Паул Палмен. - Год. 1, бр. 51 (понедељак, 7. јул 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
228. Заблуда / Розина Перели. - Год. 1, бр. 52 (уторак, 8. јул 1941), стр. 6.
Кратка прича.
229. Умро је књижевник Стојан Живадиновић / М. Ђ. - Год. 1, бр. 53
(среда, 9. јул 1941), стр. 3.
230. Рђав манир / Александар Обер. - Год. 1, бр. 53 (среда, 9. јул 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
231. Тога дана она је разумела / Робер Диедоне. - Год. 1, бр. 54 (четвр-
так, 10. јул 1941), стр. 8.
Кратка прича.
232. Она не жели да буде филмска глумица. - Год. 1, бр. 55 (петак, 11. јул
1941), стр. 6.
Кратка прича.
233. Путујем у Венецију / Клариса Берген. - Год. 1, бр. 56 (субота, 12. јул
1941), стр. 6.
Кратка прича.
234. Сврака и њена деца / Браћа Грим. - Год. 1, бр. 57 (недеља, 13. јул
1941), стр. 7.
Прича за децу. 36 Бојан Ђорђевић
235. Како сам ишао у циркус / Мали Глиша. - Год. 1, бр. 57 (недеља, 13.
јул 1941), стр. 7.
Прича за децу.
236. Човек који је плаћао своје дугове / Арнолдо Фракароли. - Год. 1,
бр. 57 (недеља, 13. јул 1941), стр. 8.
Кратка прича.
237. Мајина срећа / Хедвига Курц-Малер. - Год. 1, бр. 57, стр. 8; бр. 58,
стр. 7; бр. 59, стр. 6; бр. 60, стр. 6; бр. 61, стр. 6; бр. 62, стр. 6; бр. 63, стр.
6; бр. 64, стр. 7; бр. 65, стр. 8; бр. 66, стр. 6; бр. 67, стр. 8; бр. 68, стр. 6; бр.
69, стр. 6; бр. 70, стр. 6; бр. 71, стр. 8; бр. 72, стр. 6; бр. 73, стр. 6; бр. 74,
стр. 6; бр. 75, стр. 7; бр. 76, стр. 6; бр. 77, стр. 6; бр. 78, стр. 8; Ново време-
Понедељак, бр. 1, стр. 4; бр. 79, стр. 6; бр. 80, стр. 6; бр. 81, стр. 7; бр. 82,
стр. 6; бр. 83, стр. 6; бр. 84, стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 2, стр. 4;
бр. 85, стр. 6; бр. 86, стр. 6; бр. 87, стр. 7; бр. 88, стр. 6; бр. 89, стр. 6.
Роман у наставцима.
238. Искушење / Мишел Лоран. - Год. 1, бр. 58 (понедељак, 14. јул 1941),
стр. 7.
Кратка прича.
239. Освета / Ерих Кординг. - Год. 1, бр. 59 (уторак, 15. јул 1941), стр. 6.
Кратка прича.
240. Његова превара / Робер Диедоне. - Год. 1, бр. 60 (среда, 16. јул 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
241. Лолита и хиљаду слика / Роберт Халер. - Год. 1, бр. 61 (четвртак,
17.јул 1941), стр. 7.
Кратка прича.
242. Сињорина Олинда / Ралф Урбан. - Год. 1, бр. 62 (петак, 18. јул 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
243. Случај треба искористити / Ј. Химлер. - Год. 1, бр. 63 (субота, 19. јул
1941), стр. 6.
Кратка прича.
244. Брескве / Ф. А. Крумахер. - Год. 1, бр. 64 (недеља, 20. јул 1941), стр. 7.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 37
245. Поклон Богова / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 64 (недеља, 20. јул
1941), стр. 8.
Кратка прича.
246. Његова партнерка / Оскар Ферстер. - Год. 1, бр. 65 (понедељак, 21.
јул 1941), стр. 6.
Кратка прича. «,
247. Две жене / Корадо Алваро. - Год. 1, бр. 66 (уторак, 22. јул 1941), стр.
8.
Кратка прича.
248. Загонетка / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 67 (среда, 23. јул 1941), стр.
6.
Кратка прича.
249. Песма виолине / Јохана Хајм. - Год. 1, бр. 68 (четвртак, 24. јул 1941),
стр. 7.
Кратка прича.
250. Покерска грозница / Хуго Лехнер. - Год. 1, бр. 69 (петак, 25. јул
1941), стр. 6.
Кратка прича.
251. Ја сам га спасао / Курт Брукнер. - Год. 1, бр. 70 (субота, 26. јул 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
252. Смарагдне очи / Данијел Тусо. - Год. 1, бр. 71 (недеља, 27. јул 1941),
стр. 8.
Кратка прича.
253. Брачни одмор / Ева Грајфен. - Год. 1, бр. 72 (понедељак, 28. јул
1941), стр. 6.
Кратка прича.
254. Тврдоглавост / Одета Навиј. - Год. 1, бр. 73 (уторак, 29. јул 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
255. Позна освета / Ивон Бротис. - Год. 1, бр. 74 (среда, 30. јул 1941), стр. 6.
Кратка прича. 38 Бојан Ђорђевић
256. Промашена прилика / Лида Крикнер. - Год. 1, бр. 75 (четвртак, 31.
јул 1941), стр. 7.
Кратка прича.
257. Казна / Жермен Лавал. - Год. 1, бр. 76 (петак, 1. август 1941), стр. 6.
Кратка прича.
258. Исповест / Одета Навиј. - Год. 1, бр. 77 (субота, 2. август 1941), стр. 6.
Кратка прича.
259. Њена романтика / Јохана Хајм. - Год. 1, бр. 78 (недеља, 3. август
1941), стр. 8.
Кратка прича.
260. Црвене руже / Адалберт Хофман. - Год. 1, бр. 79 (уторак, 5. август
1941), стр. 6.
Кратка прича.
261. Ваше је време прошло / Едуард Сас. - Год. 1, бр. 80 (среда, 6. август
1941), стр. 6.
Кратка прича.
262. Његово мишљење / Јохана Хајм. - Год. 1, бр. 81 (четвртак, 7. август
1941), стр. 7.
Кратка прича.
263. Признање / Хајнрих Гајгер. - Год. 1, бр. 82 (петак, 8. август 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
264. Кларин рођендан / Георг Пијет. - Год. 1, бр. 83 (субота, 9. август
1941), стр. 6.
Кратка прича.
265. Рибама је најбоље у води / Ј.(ован) Обичан. - Год. 1, бр. 84 (недеља,
10. август 1941), стр. 7.
Прича за децу.
266. Ђоле сладокусац / Дука. - Год. 1, бр. 84 (недеља, 10. август 1941), стр. 7.
Песма за децу.
267. Брана спортиста / Бека. - Год. 1, бр. 84 (недеља, 10. август 1941), стр. 7.
Песма за децу. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 39
268. Судбоносни скок / С. Сибенс. - Год. 1, бр. 84 (недеља, 10. август
1941), стр. 8.
Кратка прича.
269. Дијана / Игет Шалти // Ново време-Понедељак. - Год. 1, бр. 2 (11.
август 1941), стр. 4.
Кратка прича.
270. Строго поверљиво / Н. Ајхорн. - Год. 1, бр. 85 (уторак, 12. август
1941), стр. 6.
Кратка прича.
271. Сестра Моника / Вили Фесе. - Год. 1, бр. 86 (среда, 13. август 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
272. Ко је убица / Хајнрих Сауерборн. - Год. 1, бр. 87 (четвртак, 14. ав-
густ 1941), стр. 7.
Кратка прича.
273. Адолар постаје јунак / Едуард Франц. - Год. 1, бр. 88 (петак, 15.
август 1941), стр. 6.
Кратка прича.
294. Жена / Матилда Брукнер. - Год. 1, бр. 89 (субота, 16. август 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
275. Влада и Темира свршили су први разред / Ј.(ован) Обичан. - Год. 1,
бр. 90 (недеља, 17. август 1941), стр. 7.
Прича за децу.
276. Бака и два млада ђака / Бека. - Год. 1, бр. 90 (недеља, 17. август
1941), стр. 7.
Песма за децу.
277. Пират / Валтер Драј. - Год. 1, бр. 90 (недеља, 17. август 1941), стр. 8.
Кратка прича.
278. Тајанствене промене Алекса Рошера / Курт Коринт. - Год. 1, бр. 90,
стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 3, стр. 4; бр. 91, стр. 8; бр. 92, стр. 6;
бр. 93, стр. 7; бр. 94, стр. 6; бр. 95, стр. 6; бр. 96, стр. 8; Ново време-
Понедељак, бр. 4, стр. 4; бр. 97, стр. 6; бр. 98, стр. 6; бр. 99, стр. 7; бр. 100, 40 Бојан Ћорђевић
стр. 7; бр. 101, стр. 8; бр. 102, стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 5, стр. 4;
бр. 103, стр. 8; бр. 104, стр. 6; бр. 105, стр. 7; бр. 106, стр. 6; бр. 107, стр. 6;
бр. 108, стр. 7; Ново време-Понедељак, бр. 6, стр. 3; бр. 109, стр. 6; бр.
110, стр. 6; бр. 111, стр. 6; бр. 112, стр. 4; бр. 113, стр. 6; бр. 114, стр. 8;
Ново време-Понедељак, бр. 7, стр. 4; бр. 115, стр. 6; бр. 116, стр. 6.
Роман у наставцима.
279. Награђена љубав / Ј. Роланд. - Год. 1, бр. 91 (уторак, 19. август 1941),
стр. 8.
Кратка прича.
280. Успаванка / Арнолд Кригер. - Год. 1, бр. 92 (среда, 20. август 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
281. Господин Рос постаје самосталан / Ралф Урбан. - Год. 1, бр. 93 (че-
твртак, 21. август 1941), стр. 7.
Кратка прича.
282. Проклетство / Ханс Рајтер. - Год. 1, бр. 94 (петак, 22. август 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
283. Рука на прозору / Ралф Урбан. - Год. 1, бр. 95 (субота, 23. август
1941), стр. 6.
Кратка прича.
284. Добро дело / Љ(убомир) В(укадиновић). - Год. 1, бр. 96 (недеља, 24.
август 1941), стр. 7.
Прича за децу.
285. Делфин и ћуран / Бека. - Год. 1, бр. 96 (недеља, 24. август 1941),
стр. 7.
Песма за децу.
286. Кобно венчање / М(арија) Стал. - Год. 1, бр. 96 (недеља, 24. август
1941), стр. 8.
Кратка прича.
287. Два света / Матилда Брукнер. - Год. 1, бр. 97 (уторак, 26. август
1941), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 41
288. Прва авантура / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 98 (среда, 27. август
1941), стр. 6.
Кратка прича.
289. Тигрова вереница / Д. Ниче. - Год. 1, бр. 99 (четвртак, 28. август
1941), стр. 7.
Кратка прича.
290. Кораци у ноћи / Рези Хузингер. - Год. 1, бр. 100 (петак, 29. август
1941), стр. 7.
Кратка прича.
291. Варалице / Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 101 (субота, 30. август 1941), стр. 8.
Кратка прича.
292. Мама је пристрасна кад је реч о футбалу / С.(ветислав) Глишовић.
- Год. 1, бр. 102 (недеља, 31. август 1941), стр. 7.
Прича за децу.
293. Дерби / Бека. - Год. 1, бр. 102 (недеља, 31. август 1941), стр. 7.
Песма за децу.
294. Илузије / Ј.(о Ханс) Реслер. - Год. 1, бр. 102 (недеља, 31. август
1941), стр. 8.
Кратка прича.
295. Освета Нефре-Сум / Валтер Кукула. - Год. 1, бр. 103 (уторак, 2.
септембар 1941), стр. 8.
Кратка прича.
296. Исти укус/ Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 104 (среда, 3. септембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
297. Авантура / Јулиус Фигер. - Год. 1, бр. 105 (четвртак, 4. септембар
1941), стр. 7.
Кратка прича.
298. Трећи / Г. Илинг. - Год. 1, бр. 106 (петак, 5. септембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
299. Модерна жена / Ханс Потер. - Год. 1, бр. 107 (субота, 6. септембар
1941), стр.6
Кратка прича. 4 2 Бојан Ђорђевић
300. Зашто ли ме је мама истукла / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр.
108 (недеља, 7. септембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
301. Па и ми смо ђаци иако прваци / Аца. - Год. 1, бр. 108 (недеља, 7.
септембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
302. Мала куварица / Аца. - Год. 1, бр. 108 (недеља, 7. септембар 1941),
стр. 7.
Песма за децу.
303. Елизабета / Вили Дортмунд. - Год. 1, бр. 109 (уторак, 9. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
304. Слепа Сузана / Марија Остен-Сакен. - Год. 1, бр. 110 (среда, 10.
септембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
305. Повратак / Марија Денер. - Год. 1, бр. 111 (четвртак, 11. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
306. Чежња за авантурама / Карл Милер. - Год. 1, бр. 113 (субота, 13.
септембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
307. Мој први рођендан / С.(ветислав Глишовић). - Год. 1, бр. 114 (неде-
ља, 14. септембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
308. Џивџан тренира / Р.(адмила) Ђорђевић-Анђелковић. - Год. 1, бр.
114 (недеља, 14. септембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
309. Јесен / А. Т. - Год. 1, бр. 114 (недеља, 15. септембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
310. Плавуша на улици / Ј. Ауер. - Год. 1, бр. 114 (недеља, 14. септембар
1941), стр. 8.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 43
311. Свирепа жена / Ј. Роланд. - Год. 1, бр. 115 (уторак, 16. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
312. Евине бриге / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 116 (среда, 17. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
313. Његов поклон / Паул Хенцл. - Год. 1, бр. 117 (четвртак, 18. септем-
бар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
314. Опасна игра / Ханс Рудолф Берндорф. - Год. 1, бр. 117, стр. 6; бр.
118, стр. 6; бр. 119, стр. 6; бр. 120, стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 8,
стр. 4; бр. 121, стр. 6; бр. 122, стр. 6; бр. 123, стр. 6; бр. 124, стр. 6; бр. 125,
стр. 6; бр. 126, стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 9, стр. 4; бр. 127, стр. 6;
бр. 128, стр. 6; бр. 129, стр. 6; бр. 130, стр. 6; бр. 131, стр. 6; бр. 132, стр. 8;
Ново време-Понедељак, бр. 10, стр. 4; бр. 133, стр. 6; бр. 134, стр. 6; бр.
135, стр. 9; бр. 136, стр. 6; бр. 137, стр. 6; бр. 138, стр. 8.
Роман у наставцима.
315. Лекар побеђује смрт / Н. Хајденшус. - Год. 1, бр. 118 (петак, 19.
септембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
316. Његов грех / Хелена Черна. - Год. 1, бр. 119 (субота, 20. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
317. Чоколада / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 120 (недеља, 21.
септембар 1941), стр. 8.
Прича за децу.
318. Болно чедо / Р.(адмила) Ђорђевић-Анђелковић. - Год. 1, бр. 120
(недеља, 21. септембар 1941), стр. 8.
Песма за децу.
319. Ђонкина / Петер Келер. - Год. 1, бр. 120 (недеља, 21. септембар
1941), стр. 9.
Кратка прича. 44 Бојан Ђорђевић
320. Лизина свадба / Марија Роде // Ново време-Понедељак. - Год. 1, бр.
8 (22. септембар 1941), стр. 4.
Кратка прича.
321. Чудна посета / Марија Сени. - Год. 1, бр. 121 (уторак, 23. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
322. Сумрак романтике / Валтер Брунхолд. - Год. 1, бр. 122 (среда, 24.
септембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
323. Освета / Валтер Персић. - Год. 1, бр. 123 (четвртак, 25. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
324. Сусрет са проналазачем / В. Сах.(аров) - Год. 1, бр. 124 (петак, 26.
септембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
325. Брачни сукоб / Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 125 (субота, 27. септембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
326. Нећу никад више / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 126 (недеља,
28. септембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
327. Ђак сам прави / Стеван Н. Вукчевић. - Год. 1, бр. 126 (недеља, 28.
септембар), стр. 7.
Песма за децу.
328. Мамина помоћница / Радмила Ђорђевић-Анђелковић. - Год. 1, бр.
126 (недеља, 28. септембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
329. Ето зиме скоре / Р.(адмила) Ђорђевић-Анђелковић. - Год. 1, бр. 12б
(недеља, 28. септембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
330. Дочек / Леополд Танер. - Год. 1, бр. 126 (недеља, 28. септембар 1941),
стр. 8.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 45
331. Помирење / Валтер Клопфер. - Год. 1, бр. 127 (уторак, 30. септем-
бар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
332. Изгубљена нада / Михаел Хохгезанг. - Год. 1, бр. 128 (среда, 1. ок-
тобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
333. Патент / Дитрих Липс. - Год. 1, бр. 129 (четвртак, 2. октобар 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
334. Савест / Конрад Кишнер. - Год. 1, бр. 130 (петак, 3. октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
335. Поклон / Т. Ремер. - Год. 1, бр. 131 (субота, 4. октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
336. 200 година од прве штампане књиге нове српске књижевности и
150 година првих српских новина / Светислав Шумаревић. - Год. 1, бр.
132 (недеља, 5. октобар 1941), стр. 5.
О Стематографији Христифора Жефаровића и о Српским новинама Грка Мар-
кидеса Пуљо.
337. Доживљаји једног куцова / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 132
(недеља, 5. октобар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
338. Јазавци спремају зимницу / Р.(адмила) Ђ.(орђевић)-А.(нђелковић).
- Год. 1, бр. 132 (недеља, 5. октобар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
339. Добар ђак / М. Шибица. - Год. 1, бр. 132 (недеља, 5. октобар 1941),
стр. 7.
Прича за децу.
340. Његова кривица / Рихард Сантис. - Год. 1, бр. 132 (недеља, 5. окто-
бар 1941), стр. 8.
Кратка прича.
341. Последњи посао / Дитрих Ришер. - Год. 1, бр. 133 (уторак, 7. окто-
бар 1944), стр. 6.
Кратка прича. 46 Бојан Ђорђевић
342. После двадесет година / Роберт Харер. - Год. 1, бр. 134 (среда, 8.
октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
343. Његов доживљај / А.(рман) Дивал. - Год. 1, бр. 135 (четвртак, 9.
октобар 1941), стр. 9.
Кратка прича.
344. Растанак / Густав Гоберле. -Год. 1, бр. 136 (петак, 10. октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
345. Кад је човек заљубљен / Карл Реслер. - Год. 1, бр. 137 (субота, 11.
октобар 1944), стр. 6.
Кратка прича.
346. Рђав савет / Дитрих Ришер. - Год. 1, бр. 138 (недеља, 12. октобар
1944), стр. 8.
Кратка прича.
347. Брачна хармонија / А. Дивер. - Год. 1, бр. 139 (уторак, 14. октобар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
348. Кобна слика / Елза Марија Буд. - Год. 1, бр. 139, стр. 6; бр. 140, стр. 6;
бр. 141, стр. 7; бр. 142, стр. 6; бр. 143, стр. 8; бр. 144, стр. 8; Ново време-
Понедељак, бр. 12, стр. 4; бр. 145, стр. 6; бр. 146, стр. 6; бр. 147, стр. 7; бр.
148, стр. 6; бр. 149, стр. 6; бр. 150, стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 13,
стр. 4; бр. 151, стр. 6; бр. 152, стр. 6; бр. 153, стр. 6; бр.. 154, стр. 6; бр. 155,
стр. 6; бр. 156, стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 14, стр. 4; бр. 157, стр. 6;
бр. 158, стр. 6; бр. 159, стр. 6; бр. 160, стр. 6; бр. 161, стр. 6; бр. 162, стр. 9;
Ново време-Понедељак, бр. 15, стр. 5; бр. 164, стр. 7; бр. 165, стр. 6; бр.
166, стр. 6; бр. 167, стр. 6; бр. 168, стр. 6; бр. 169, стр. 9; Ново време-Поне-
дељак, бр. 16, стр. 5; бр. 170, стр. 7; бр. 171, стр. 6; бр. 172, стр. 6; бр. 173,
стр. 6; бр. 174, стр. 6; бр. 175, стр. 9; Ново време-Понедељак, бр. 17, стр. 6.
Роман у наставцима.
349. Љубавно писмо / Кристијан Бок. - Год. 1, бр. 140 (среда, 15. октобар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
350. Две Марије / Илзе Хенингс. - Год. 1, бр. 141 (четвртак, 16. октобар
1941), стр. 7.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 47
351. Њен психолошки моменат / К. Брукнер. - Год. 1, бр. 142 (петак, 17.
октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
352. Никад није доцкан / Матилда Брукнер. - Год. 1, бр. 143 (субота, 18.
октобар 1941), стр. 8.
Кратка прича.
353. Први и последњи пут / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 144 (не-
деља, 19. октобар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
354. Чија сетва тог и жетва / Стеван Н. Вукчевић. - Год. 1, бр. 144 (неде-
ља, 19. октобар 1944), стр. 7.
Прича за децу.
355. Чудне шаре / Стеван Н. Вукчевић. - Год. 1, бр. 144 (недеља, 19.
октобар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
356. Шамар / Ј. Евалд. - Год. 1, бр. 144 (недеља, 19. октобар 1941),
стр. 8.
Кратка прича.
357. Ипак је он / Франц Турба. - Год. 1, бр. 145 (уторак, 21. октобар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
358. Добра реклама / Карл Бреслауф. - Год. 1, бр. 146 (среда, 22. окто-
бар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
359. Искушење / Ханс Ресхер. - Год. 1, бр. 147 (четвртак, 23. октобар
1941), стр. 7.
Кратка прича.
360. Дечак са зеленим ушима / Гинтер фон Фишер. - Год. 1, бр. 148 (пе-
так, 24. октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
361. Вратоломна вожња / Јохана Хајм. - Год. 1, бр. 149 (субота, 25. окто-
бар 1941), стр. 6.
Кратка прича. 48 Бојан Ђорђевић
362. Цвркутани / Стеван Н. Вукчевић. - Год. 1, бр. 150 (недеља, 26. окто-
бар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
363. Берба кукуруза / Срба Савовић. - Год. 1, бр. 150 (недеља, 26. окто-
бар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
364. Чобаница / П. Г. Богдановић. - Год. 1, бр. 150 (недеља, 26. октобар
1941), стр. 7.
Песма за децу.
365. Њен најлепши поклон / Јохана Хајм. - Год. 1, бр. 150 (недеља, 26.
октобар 1941), стр. 8.
Кратка прича.
366. Утајивач / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 151 (уторак, 28. октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
367. Убићу се / М. Јестер. - Год. 1, бр. 152 (среда, 29. октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
368. Живот је немилостив / Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 153 (четвртак, 30.
октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
369. Мудар савет / Д. Малер. - Год. 1, бр. 154 (петак, 31. октобар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
370. Опклада / Е. Рајтер. - Год. 1, бр. 155 (субота, 1. новембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
371. Свадба / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 156 (недеља, 2. новем-
бар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
372. Канаринка / Стеван Н. Вукчевић. - Год. 1, бр. 156 (недеља, 2. новем-
бар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
373. Зека у граду / С.(теван) Н. В.(укчевић). - Год. 1, бр. 156 (недеља, 2.
новембар 1941), стр. 7.
Песма за децу. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 49
374. Веверица / С.(теван) Н. В.(укчевић). - Год. 1, бр. 156 (недеља, 2.
новембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
375. Грамофонска плоча / Р. Лангер. - Год. 1, бр. 156 (недеља, 2. новем-
бар 1941), стр. 8.
Кратка прича.
376. Разумем, господине директоре / Е.(рих) Кертинг. - Год. 1, бр. 157
(уторак, 4. новембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
377. Гитара / Г. Хенингс. - Год. 1, бр. 158 (среда, 5. новембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
378. Треба умети / Ханс Кеслер. - Год. 1, бр. 159 (четвртак, 6. новембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
379. Улично познанство / М. Брукнер. - Год. 1, бр. 160 (петак, 7. новем-
бар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
380. Необичан разлог / Курт Ф. Фишер. - Год. 1, бр. 161 (субота, 8. но-
вембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
381. На мамином гробу / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 162 (неде-
ља, 9. новембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
382. Жаба с потковицом / Срба П. Савовић. - Год. 1, бр. 162 (недеља, 9.
новембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
383. Мој виноград / П. Г. Б.(огдановић). - Год. 1, бр. 162 (недеља, 9. но-
вембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
384. Будилник / Јо Ханс Реслер. - Год. 1, бр. 162 (недеља, 9. новембар
1941), стр. 9.
Кратка прича.
"Т 50 Бојан Ђорђевић
385. Кијавица / К. Тилден. - Год. 1, бр. 164 (уторак, 11. новембар 1941), стр. 7.
Кратка прича.
386. Есмералда / К. Тајер. - Год. 1, бр. 165 (среда, 12. новембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
387. Чипкана хаљина / Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 166 (четвртак, 13. но-
вембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
388. Ерика / Јохана Хајм. - Год. 1, бр. 167 (петак, 14. новембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
389. Две љубави / Карл Рихтер. - Год. 1, бр. 168 (субота, 15. новембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
390. Ацино друго ја / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 169 (недеља,
16. новембар 1941), стр. 8.
Прича за децу.
391. Зимска помоћ птицама / П. Г. Б.(огдановић). - Год. 1, бр. 169 (неде-
ља, 16. новембар 1941), стр. 8.
Песма за децу.
392. Шамар / Ерик Бертелсен. - Год. 1, бр. 169 (недеља, 16. новембар
1941), стр. 9.
Кратка прича.
393. Седи прамен / Јозеф Хахман. - Год. 1, бр. 170 (уторак, 17. новембар
1941), стр. 7.
Кратка прича.
394. Скупо задовољство / Роберт Харер. - Год. 1, бр. 171 (среда, 19. но-
вембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
395. Понос / Ј. Петроне. - Год. 1, бр. 173 (петак, 21. новембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
396. Телефонски позив / X. Калберг. - Год. 1, бр. 174 (субота, 22. новем-
бар 1941), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 51
397. Боцино каваљерство / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 175 (не-
деља, 23. новембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
398. Отказ / Јохана Хајм. - Год. 1, бр. 175 (недеља, 23. новембар 1941),
стр. 9.
Кратка прича.
399. Племенита лаж / Ерих Мајснер. - Год. 1, бр. 176 (уторак, 25. новем-
бар 1941), стр. 7.
Кратка прича.
400. Окована срца / Ева-Марија Узедон. - Год. 1, бр. 176, стр. 7; бр. 177,
стр. 6; бр. 178, стр. 8; бр. 179, стр. 6; бр. 180, стр. 6; бр. 181, стр. 9; Ново
време-Понедељак, бр. 18, стр. 4; бр. 182, стр. 7; бр. 183, стр. 6; бр. 184, стр.
6; бр. 185, стр. 6; бр. 186, стр. 6; бр. 187, стр. 9; Ново време-Понедељак, бр.
19, стр. 3; бр. 188, стр. 6; бр. 189, стр. 6; бр. 190, стр. 6; бр. 191, стр. 6; бр. 192, стр. 6; бр. 193, стр. 9; Ново време-Понедељак, бр. 20, стр. 3.
Роман у наставцима.
401. Мали ђаво / Хајнц Литерс. - Год. 1, бр. 177 (среда, 26. новембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
402. Разбијени крчаг / Г. Клајн. - Год. 1, бр. 178 (четвртак, 27. новембар
1941), стр. 8.
Кратка прича.
403. Мала Инга / Лотер Сахс. -Год. 1, бр. 179 (петак, 28. новембар 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
404. У тунелу / Елизабет Гурке. - Год. 1, бр. 180 (субота, 29. новембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
405. Стари чика / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 181 (недеља, 30.
новембар 1941), стр. 7.
Кратка прича.
406. Два друга / М. Шибица. - Год. 1, бр. 181 (недеља, 30. новембар 1941), стр. 7.
Песма за децу. 52 Бојан Ђорђевић
407. На селу / Р.(адмила) Ђ.(орђевић)-А.(нђелковић). - Год. 1, бр. 181
(недеља, 30. новембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
408. Погрешна вест / Матилда Брукнер. - Год. 1, бр. 181 (недеља, 30.
новембар 1941), стр. 9.
Кратка прича.
409. Кобни снимак / Г. Хајда. - Год. 1, бр. 182 (уторак, 2. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
410. Мајка / Матилда Брукнер. - Год. 1, бр. 183 (среда, 3. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
411. Превара / X. Фалк. - Год. 1, бр. 184 (четвртак, 4. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
412. Моја секретарица / Гизи Грубер. - Год. 1, бр. 185 (петак, 5. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
413. Разлози / Хајнц Шарп. - Год. 1, бр. 186 (субота, 6. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
414. Зечји бркови / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 187 (недеља, 7.
децембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
415. Батине санке / Р.(адмила) Ђорђевић-Анђелковић. - Год. 1, бр. 187
(недеља, 7. децембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
416. Наша маца / Срба П. Савовић. - Год. 1, бр. 187 (недеља, 7. децембар.
1941), стр. 7.
Песма за децу.
417. Венецијанска лепота / Тони Меле. - Год. 1, бр. 187 (недеља, 7. де-
цембар 1941), стр. 9.
Кратка прича.
418. Супарнице / Катарина Хојош. - Год. 1, бр. 188 (уторак, 9. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 53
419. Његова савест / Фридрих Венс. - Год. 1, бр. 189 (среда, 10. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
420. Уз деф и песму / М.(ладен) К. Косовац. - Год. 1, бр. 190 (четвртак,
11. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
421. Проклета жена / Ј. Бортис. - Год. 1, бр. 191 (петак, 12. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
422. Очекивање / Ернест Хајда. - Год. 1, бр. 192 (субота, 13. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
423. Старац Дунавац / Стеван Н. Вукчевић. - Год. 1, бр. 193 (недеља, 14.
децембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
424. У последњи час / Кристијан Мук. - Год. 1, бр. 193 (недеља, 14. де-
цембар 1941), стр. 9.
Кратка прича.
425. Освета / Маргарета Милер. - Год. 1, бр. 194 (уторак, 16. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
426. Јангцекјанг / Ернст фон Лендорф. - Год. 1, бр. 194, стр. 6; бр. 195, стр. 6; бр. 196, стр. 6; бр. 197, стр. 6; бр. 198, стр. 6; бр. 199, стр. 9; Ново време-
Понедељак, бр. 21, стр. 5; бр. 200, стр. 8; бр. 201, стр. 6; бр. 202, стр. 6; бр. 203, стр. 6; бр. 204, стр. 6; бр. 205, стр. 9; Ново време-Понедељак, бр. 22, стр. 5; бр. 206, стр. 6; бр. 207, стр. 6; Год. 2, бр. 208, стр. 6; бр. 209, стр. 6; бр. 210, стр. 6; бр. 211, стр. 7; Ново време-Понедељак, бр. 23, стр. 4; бр. 213, стр. 10; Ново време-Понедељак, бр. 24, стр. 4; бр. 214, стр. 6; бр. 215, стр. 6; бр. 216, стр. 6; бр. 217, стр. 6; бр. 218, стр. 6; бр. 219, стр. 8; Ново време-Понедељак, бр. 25, стр. 5; бр. 220, стр. 5; бр. 221, стр. 7; бр. 222, стр. 6; бр. 223, стр. 6; бр. 224, стр. 6; бр. 225, стр. 9; Ново време-Понедељак, бр. 26, стр. 5.
Роман у наставцима.
427. Стара колевка / Марија Делкас. - Год. 1, бр. 195 (среда, 17. децем-
бар 1941), стр. 6
Кратка прича. 54 Бојан Ђорђевић
428. Прстен / Е. Клопфер. - Год. 1, бр. 196 (четвртак, 18. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
429. Задана реч / М. Буанти. - Год. 1, бр. 197 (петак, 19. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
430. Има разлике / Ж. Мерлен. - Год. 1, бр. 198 (субота, 20. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
431. Шацин излет на небо / С.(ветислав) Глишовић. - Год. 1, бр. 199 (не-
деља, 21. децембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
432. Трудимо се / М. Шибица. - Год. 1, бр. 199 (недеља, 21. децембар
1941), стр. 7.
Песма за децу.
433. Покретање библиотеке „Српска књига". - Год. 1, бр. 199 (недеља,
21. децембар 1941), стр. 8.
Издавачко предузеће „Југоисток" покренуло је библиотеку „Српска књига" чији
је уредник Ж. Милићевић: „Српска књига" даће неку врсту антологије свега онога што
је код нас у лепој књижевности дато." Планирано је 100 књига.
434. Дукати / Вера Јовановић. - Год. 1, бр. 199 (недеља, 21. децембар
1941), стр. 9.
Кратка прича.
435. Изгубљена партија шаха / Херман Линден. - Год. 1, бр. 200 (уторак,
23. децембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
436. Смрт у прашуми / Е. Стопе. - Год. 1, бр. 201 (среда, 24. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
437. Његов задатак / Ана Пајне. - Год. 1, бр. 202 (четвртак, 25. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича.
438. Два живота / К. Р. Нојберт. - Год. 1, бр. 203 (петак, 26. децембар
1941), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 55
439. Тиха cpeha / X. Бергер. - Год. 1, бр. 204 (субота, 27. децембар 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
440. Несташница маца / Радован Раковић. - Год. 1, бр. 205 (недеља, 28.
децембар 1941), стр. 7.
Прича за децу.
441. Матин ауто / С.(рба) П. С.(авовић). - Год. 1, бр. 205 (недеља, 28.
децембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
442. Мишја гозба / Р.(адмила) Ђ.(орђевић)-А.(нђелковић). - Год. 1, бр.
205 (недеља, 28. децембар 1941), стр. 7.
Песма за децу.
443. „Прави" / Г. Хакман. - Год. 1, бр. 205 (недеља, 28. децембар 1941),
стр. 9.
Кратка прича.
444. Модел / Валтер Древ. - Год. 1, бр. 206 (уторак, 30. децембар 1941),
стр. 6.
Кратка прича.
•445. На одмору / Миранда Константини. - Год. 1, бр. 207 ( среда, 31. де-
цембар 1941), стр. 6.
Кратка прича.
446. Њена тајна / Карло Фолер. - Год. 2, бр. 208 (четвртак, 1. јануар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
447. Треба умети / Ева Грин. - Год. 2, бр. 209 (петак, 2. јануар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
448. Вешта жена / Емилија Канози. - Год. 2, бр. 210 (субота, 3. јануар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
449. Иде Божић / Радмила Ђорђевић. - Год. 2, бр. 211 (недеља, 4. јануар
1942), стр. 7.
Песма за децу. 56 Бојан Ђорђевић
450. Добар друг / Р.(адмила) Анђелковић. - Год. 2, бр. 211 (недеља, 4.
јануар 1942), стр. 7.
Песма за децу.
451. Како ми се тата одрешио за Очеве / Р.(адован) Раковић. - Год. 2, бр.
211 (недеља, 4. јануар 1942), стр. 7.
Прича за децу.
452. Неспоразум / Јохан Ресгер. - Год. 2, бр. 211 (недеља, 4. јануар 1942), стр. 8.
Кратка прича.
453. Нова Европа / Владан Сотировић. - Год. 1, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и 10.
јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
454. Архиепископ Данило II као књижевник / Ђорђе Сп. Радојичић. -
Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
455. Београд пре једног века: Запажања немачког путописца Пирха / Драго-
мир Вучковић. - Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
О путопису Ота Дубислава Пирха Путовање по Србији у години 1829.
456. Песма / Б.(ранислав) Б.(уљубашић). - Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и 10.
јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
457. Песма староставна / Момчило Милошевић. - Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8,
9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
458. Србији / Бранислав Буљубашић. - Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и 10.
јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
459. Културне везе Срба и Немаца / Д-р К. Н. Лалић. - Год. 2, бр. 212 (6,
7, 8, 9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
Чланак о развоју културних веза Срба и Немаца у 19. веку, са посебним нагла-
ском на однос Вука Караџића и немачких књижевника.
460. Заклињање Ђуре Јакшића да се неће више опијати / Д.(рагомир)
Вучковић. - Год. 2, бр. 212 (6,7,8,9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
Писмо којим се Јакшић Министарству просвете извињава и обећава да ће се
убудуће уздржавати од пића. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 57
461. Утва златокрила / Десимир Благојевић. - Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и
10. јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
462. Облаци / Љ.(убомир) М.(арковић). - Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и 10.
јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
463. Њиве су се пробудиле / Љубомир И. Марковић. - Год. 2, бр. 212 (6,7,
8, 9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
464. Пролетњи растанак са сином / Ранко Младеновић. - Год. 2, бр. 212
(6, 7, 8, 9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
Песма.
465. Интеријер / Милета Кашанин. - Год. 2, бр. 212 (6, 7, 8, 9. и 10. јануар
1942), Божићни додатак.
Песма.
466. Ново издање Његошевог „Горског вијенца" / М.(илан) П(оповић).
- Год. 2, бр. 213 (недеља, 11. јануар 1942), стр. 6.
Приказ издања „Југоистока". Критика приређивачког рада Трифуна Ђукића.
467. Школа / М. Шибица. - Год. 2, бр. 213 (недеља, 11. јануар 1942), стр. 8.
Песма за децу.
468. Пас и кућа / Радмила Анђелковић. - Год. 2, бр. 213 (недеља, 11.
јануар 1942), стр. 8.
Песма за децу.
469. Добар син / П. Г. Богдановић. - Год. 1, бр. 213 (недеља, 11. јануар
1942), стр. 8.
Песма за децу.
470. Добри чика / Д.(рагомир) Вучковић. - Год. 2, бр. 213 (недеља, 11.
јануар 1942), стр. 8.
Прича за децу.
471. Робињин син / Љубомир Малеш. - Год. 2, бр. 213 (недеља, 11. јануар
1942), стр. 10.
Кратка прича. 58 Бојан Ђорђевић
472. Мађионичар / Хуго Краузе. - Год. 2, бр. 214 (уторак, 13. јануар 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
473. Ружичасти шешир / Карола Кралсхајм. - Год. 2, бр. 215 (среда, 14.
јануар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
474. Џелатов муф / Вили Сандер. - Год. 2, бр. 216 (четвртак, 15. јануар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
475. Мислиш да сам премлада / Ерих Кунтер. - Год. 2, бр. 217 (петак, 16.
јануар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
476. Чича-Крсте / Бранислав Ћ. Илић. - Год. 2, бр. 218 (субота, 17. јану-
ар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
477. Смрт Милана Решетара. - Год. 2, бр. 219 (недеља, 18. јануар 1942),
стр. 3.
"Познати слависта, научник и академик, раније универзитетски професор, др.
Милан Решетар, умро је у Фиренци, у 82 години."
478. „Октоих" из 1494 године био је прва српска штампана књига : „Ру-
коделисали" су га годину дана Макарије „от Чрније Гори" и осморица
типографа. - Год. 2, бр. 219 (недеља, 18. јануар 1942), стр. 6.
О штампарији Црнојевића и првим штампаним књигама.
479. Србији / Р. Т. - Год. 2, бр. 219 (недеља, 18. јануар 1942), стр. 7.
Песма за децу.
480. „Цикетани" / Р.(адован) Раковић. - Год. 2, бр. 219 (недеља, 18. јану-
ар 1942), стр. 7.
Прича за децу.
481. Укротитељ лавова / Алфред Стоге. - Год. 2, бр. 220 (уторак, 20.
јануар 1942), стр. 5.
Кратка прича.
482. Љубав / Хајнрих Браузер. - Год. 2, бр. 221 (среда, 21. јануар 1942), стр. 7.
Кратка прича.
т Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 59
483. Отмица Бисерке / Александар Милић. - Год. 2, бр. 222 (четвртак,
22. јануар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
484. Двоје у мраку / Ила Прегер. - Год. 2, бр. 223 (петак, 23. јануар 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
485. Уклето благо / Емил Роде. - Год. 2, бр. 224 (субота, 24. јануар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
486. Перине чоколаде / Р.(адован) Раковић. - Год. 2, бр. 225 (недеља, 25.
јануар 1942), стр. 7.
Прича за децу.
487. Нове књиге. - Год. 2, бр. 225 (недеља, 25. јануар 1942), стр. 8.
Мећу новим књигама Издавачког предузећа „Југоисток" налазе се и Изабране пе-
сме Ђуре Јакшића, у избору и са предговором Симе Пандуровића, те књига Свети Сава
у причама коју је приредио Урош Џонић, и са илустрацијама Живорада Настасијевића.
488. Сестре / Б. Хофман. - Год. 2, бр. 225 (недеља, 25. јануар 1942), стр. 9.
Кратка прича.
489. Свети Сава / Војислав Ј. Илић. - Год. 2, бр. 226 (уторак, 27. јануар
1942), стр. 6.
Песма.
490. Чикита је пуцала / Рудолф Дортенвалд. - Год. 2, бр. 226, стр. 6; бр.
227, стр. 6; бр. 228, стр. 6; бр. 229, стр. 6, бр. 230, стр. 7; бр. 231, стр. 10;
Ново време-Понедељак, бр. 27, стр. 5; бр. 232, стр. 6; бр. 233, стр. 6; бр.
234, стр. 6; бр. 235, стр. 7; бр. 236, стр. 6; бр. 237, стр. 9; Ново време-
Понедељак, бр. 28, стр. 5; бр. 238, стр. 6; бр. 239, стр. 7; бр. 240, стр. 6;
бр. 241, стр. 8; бр. 242; стр. 6; бр. 243, стр. 9; Ново време-Понедељак,
бр. 29, стр. 5; бр. 244, стр. 6; бр. 245, стр. 7; бр. 246, стр. 6; бр. 247, стр. 7;
бр. 248, стр. 6; бр. 249, стр. 7; Ново време-Понедељак, бр. 30, стр. 5; бр.
250, стр. 6, бр. 251, стр. 6; бр. 252, стр. 6, бр. 253, стр. 6; бр. 254, стр. 6;
бр. 255, стр. 6; Ново време-Понедељак, бр. 31, стр. 5; бр. 256, стр. 6, бр.
257, стр. 5.
Роман у наставцима.
491. Под оптужбом / Емерих Хојнеман. - Год. 2, бр. 226 (уторак, 27. јану-
ар 1942), стр. 6
Кратка прича. 60 Бојан Ђорђевић
492. Путник / Карл Хајнеман. - Год. 2, бр. 227 (среда, 28. јануар 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
493. Његова слика / Паул Рајнер. - Год. 2, бр. 228 (четвртак 29. јануар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
494. Присебност / Г. Сол. - Год. 2, бр. 229 (петак, 30. јануар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
495. Мој сат / А.(лександар) Милић. - Год. 2, бр. 230 (субота, 31. јануар
1942), стр. 7.
Кратка прича.
496. Проналазач штампарске вештине Јохан Гутенберг : Примерак јед-
не Гутенбергове библије стаје данас десетине милиона динара. - Год. 2,
бр. 231 (недеља, 1. фебруар 1942), стр. 6.
Чланак о животу и раду Јохана Гутенберга.
497. Старчева песма / П. Г. Б.(огдановић). - Год. 2, бр. 231 (недеља, 1.
фебруар 1942), стр. 7.
Песма за децу.
498. Миш и клопка / Радмила Ђорђевић. - Год. 2, бр. 231 (недеља, 1.
фебруар 1942), стр. 7.
Песма за децу.
499. Немирни Паја / И. К. - Год. 2, бр. 231 (недеља, 1. фебруар 1942),
стр. 7.
Прича за децу.
500. „Златна књига" опет излази : „Српске народне приповетке" ода-
брао и препричао за децу Урош Џонић. - Год. 2, бр. 231 (недеља, 1. фе-
бруар 1942), стр. 8.
501. Средство за спавање / Лудвиг Бате. - Год. 2, бр. 231 (недеља, 1. фе-
бруар 1942), стр. 10.
Кратка прича.
502. Добро дело / Валтер Хофман. - Год. 2, бр. 232 (уторак, 3. фебруар
1942), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944.
503. Женска лукавост / Ј.(о) Х.(анс) Реслер. - Год. 2, бр. 233 (среда, 4.
фебруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
504. Његов страх / А.(рнолд) Кригер. - Год. 2, бр. 234 (четвртак, 5. фе-
бруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
505. Искоришћена прилика / Г. Дизел. - Год. 2, бр. 235 (петак, 6. фебру-
ар 1942), стр. 7.
Кратка прича.
506. Дворац сабласти / Емил Дизел. - Год. 2, бр. 236 (субота, 7. фебруар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
507. Дуда „Кијавица" / Р.(адован) Раковић. - Год. 2, бр. 237 (недеља, 8.
фебруар 1942), стр. 7.
Прича за децу.
508. Нове књиге : „Чика Јова српској деци", „Југоисток" а. д., Београд,
1942. - Год. 2, бр. 237 (недеља, 8. фебруар 1942), стр. 8.
509. Тврдоглава жена / Хајнрих Лангер. - Год. 2, бр. 237 (недеља, 8. фе-
бруар 1942), стр. 9.
Кратка прича.
510. Потајна љубав / К. Р. Нојберт. - Год. 2, бр. 238 (уторак, 10. фебруар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
511. Опклада / Ралф Урбан. - Год. 2, бр. 239 (среда, 11. фебруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
512. Плава жена / Живан Петровић. - Год. 2, бр. 240 (четвртак, 12. фе-
бруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
513. Најстрашнији доживљај / Херберт Старгард. - Год. 2, бр. 241 (пе-
так, 13. фебруар 1942), стр. 8.
Кратка прича.
514. Раскид / Н. Фронес. - Год. 2, бр. 242 (субота, 14. фебруар 1942), стр. 6.
Кратка прича. 62 Бојан Ђорђевић
515. Паја оџачар / С.(рба) П. С.(авовић). - Год. 2, бр. 243 (недеља, 15.
фебруар 1942), стр. 7.
Песма за децу.
516. Миш Пипи и Глиша / Р.(адован) Раковић. - Год. 2, бр. 243 (недеља,
15. фебруар 1942), стр. 7.
Прича за децу.
517. Српски правопис / П.(етар) Ђорђић. - Год. 2, бр. 243 (недеља, 15.
фебруар 1942), стр. 8.
Аутор се залаже да што шира културна јавност узме учешћа у расправи око
питања српскога правописа, и да се та „преко потребна књига" што пре изда. Затим
аутор износи неке своје погледе на проблеме српскога правописа.
518. Писмо / Зорица Јовановић. - Год. 2, бр. 243 (недеља, 15. фебруар
1942), стр. 9.
Кратка прича.
519. Успела превара / Ј.(о) Х.(анс) Реслер. - Год. 2, бр. 244 (уторак, 17.
фебруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
520. Понор / Паоло Тељо. - Год. 2, бр. 245 (среда, 18. фебруар 1942), стр. 7.
Кратка прича.
521. Неспоразум / О.(скар) Г. Ферстер. - Год. 2, бр. 246 (четвртак, 19.
фебруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
522. У биоскопу / Клара Шинеман. - Год. 2, бр. 247 (петак, 20. фебруар
1942), стр. 7.
Кратка прича.
523. Осетљивост / Радован Раковић. - Год. 2, бр. 248 (субота, 21. фебру-
ар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
524. Чекање / Гинтер Хохберг. - Год. 2, бр. 249 (недеља, 22. фебруар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
525. Телефон / Д.(рагомир) Вучковић. - Год. 2, бр. 250 (уторак, 24. фе-
бруар 1942), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 63
526. Прва синтетичка студија о развоју наше комедије. - Год. 2, бр. 251
(среда, 25. фебруар 1942), стр. 5.
Најава предавања Велимира Димића, под називом „Развој српске комедије", 26.
фебруара на Коларчевом универзитету.
527. Cpeha / Зорица Јовановић. - Год. 2, бр. 251 (среда, 25. фебруар 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
528. Стогодишњица Карла Маја: Писац сјајних романа за децу био је мно-
го за живота нападан. - Год. 2, бр. 252 (четвртак, 26. фебруар 1942), стр. 6.
О животу и књижевном делу Карла Маја.
529. Расејаност / Хајнрих Сауерборн. - Год. 2, бр. 252 (четвртак, 26. фе-
бруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
530. Повратак / Тереза Ериксон. - Год. 2, бр. 253 (петак, 27. фебруар
1942), стр. 6.
Кратка прича.
531. Велики број ђака посетио је „Развој српске комедије" : Успех прет-
ставе намењене омладини / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 254 (су-
бота, 28. фебруар 1942), стр. 5.
Извештај са предавања које је одржао Велимир Димић.
532. Ерика / Вернер Гизекинг. - Год. 2, бр. 254 (субота, 28. фебруар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
533. Предавање г. др. Босмана о Лесингу / К. - Год. 2, бр. 255 (недеља, 1.
март 1942), стр. 4.
Предавање је одржано у Немачком научном институту у Београду.
534. Дечја критика / Кристијан Брок. - Год. 2, бр. 255 (недеља, 1. март
1942), стр. 5.
Кратка прича.
535. Авантуристкиње / Кристијан Мунк. - Год. 2, бр. 256 (уторак, 3. март
1942), стр. 6.
Кратка прича.
536. Први народни гуслар који је започео послератну турнеју. - Год. 2,
бр. 257 (среда, 4. март 1942), стр. 5. 64 Бојан Ђорђевић
„Народни гуслар, г. Обрад Шимун, који још од 1924 године уз гусле пева најлеп-
ше српске народне песме у свима књижевним областима, одлази ових дана у Смедере-
во и у друга места..."
537. Из записа књижевника / Славко Јанић. - Год. 2, бр. 257 (среда, 4.
март 1942), стр. 5.
Кратка прича.
538. Мадам Хризантема / Л. Викторовић. - Год. 2, бр. 258 (четвртак, 5.
март 1942), стр. 6.
Кратка прича.
539. Каучук / Ханс Доминик. - Год. 2, бр. 258, стр. 6; бр. 259, стр. 5; бр.
260, стр. 5; бр. 261, стр. 9; Ново време-Понедељак, бр. 32, стр. 5; бр. 262,
стр. 6; бр. 263, стр. 5; бр. 264, стр. 6; бр. 265, стр. 5; бр. 266, стр. 7; бр. 267,
стр. 9; Ново време-Понедељак, бр. 33, стр. 3; бр. 268, стр. 6; бр. 269, стр.
7; бр. 270, стр. 6; бр. 271, стр. 5; бр. 272, стр. 5; бр. 273, стр. 9; Ново време-
Понедељак, бр. 34, стр. 3; бр. 274, стр. 6; бр. 275, стр. 5; бр. 276, стр. 6; бр.
277, стр. 5; бр. 278, стр. 5; бр. 279, стр. 5; Ново време-Понедељак, бр. 35,
стр. 7; бр. 280, стр. 6; бр. 281, стр. 7; бр. 282, стр. 6; бр. 283, стр. 7; бр. 285,
стр. 6; бр. 286, стр. 6; бр. 287, стр. 7; бр. 288, стр. 7; бр. 289, стр. 7; Ново
време-Понедељак, бр. 36, стр. 7; бр. 290, стр. 6; бр. 291, стр. 7; бр. 292,
стр. 6; бр. 293, стр. 7; бр. 294, стр. 7; бр. 295, стр. 6; бр. 296, стр. 6; бр. 297,
стр. 6; бр. 298, стр. 6, бр. 299, стр. 6; бр. 300, стр. 6; бр. 301, стр. 6.
Роман у наставцима.
540. Делић срца једне шипарице / Зорица Јовановић. - Год. 2, бр. 259
(петак, 6. март 1942), стр. 5.
Кратка прича.
541. Писмо без речи / Бруно Хајда. - Год. 2, бр. 260 (субота, 7. март 1942), стр. 5.
Кратка прича.
542. Борба за правопис / П.(етар) Ђ. Ђорђић. - Год. 2, бр. 261 (недеља, 8.
март 1942), стр. 3.
О потреби хитне израде новог правописа српског језика.
543. Освета / Курт Хелинг. - Год. 2, бр. 261 (недеља, 8. март 1942), стр. 9.
Кратка прича.
544. Прича са села / М.(ладен) К. Косовац. - Год. 2, бр. 262 (уторак, 10.
март 1942), стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 65
545. Опклада / Марија Стал. - Год. 2, бр. 263 (среда, 11. март 1942), стр. 5.
Кратка прича.
546. Три сусрета / Ханс Трепте. - Год. 2, бр. 264 (четвртак, 12. март 1942), стр. 6.
Кратка прича.
547. Три личне вести / К. Причовић. - Год. 2, бр. 265 (петак, 13. март
1942), стр. 5.
Кратка прича.
548. Његов трик / Ј.(о) Х.(анс) Реслер. - Год. 2, бр. 266 (субота, 14. март
1942), стр. 7.
Кратка прича.
549. У инат сентименталности / Светислав Глишовић. - Год. 2, бр. 267
(недеља, 15. март 1942), стр. 9.
Кратка прича.
550. Поштен налазач / Драгољуб Станић. - Год. 2, бр. 268 (уторак, 17.
март 1942), стр. 6.
Кратка прича.
551. Касно / Стојан Ћелић. - Год. 2, бр. 269 (среда, 18. март 1942), стр. 7.
Кратка прича.
552. Неспоразум / Милица Петровић. - Год. 2, бр. 270 (четвртак, 19. март
1942), стр. 6.
Кратка прича.
553. Лепа Летиција / З.(орица) Јовановић. - Год. 2, бр. 271 (петак, 20.
март 1942), стр. 5.
Кратка прича.
554. Само она / Д. Ненадовић. - Год. 2, бр. 272 (субота, 21. март 1942), стр. 5.
Кратка прича.
555. Њена велика тајна / Ал.(ександар) Милић. - Год. 2, бр. 273 (недеља,
22. март 1942), стр. 9.
Кратка прича.
556. Први сусрет / Карл Бахлер. - Год. 2, бр. 274 (уторак, 24. март 1942),
стр. 6.
Кратка прича. 66 Бојан Ђорђевић
557. Смрт Виктора Маргерита. - Год. 2, бр. 275 (среда, 25. март 1942),
стр. 1.
„Познати француски песник Виктор Маргерит умро је у понедељак."
558. У заблуди / Јохана Хајм. - Год. 2, бр. 275 (среда, 25. март 1942), стр.
5.
Кратка прича.
559. Госпођица Хортенза / Гизи Грубер. - Год. 2, бр. 276 (четвртак, 26.
март 1942), стр. 6.
Кратка прича.
560. Добра књига - пријатељ деце : Књижевна посела на којима се деца
упознају с омладинском књижевношћу / М.(илош) Мар.(ковић). - Год.
2, бр. 277 (петак, 27. март 1942), стр. 4.
561. Ствар судбине / Љубомир И. Марковић. - Год. 2, бр. 277 (петак, 27.
март 1942), стр. 5.
Кратка прича.
562. 3 : 2 за љубав / Р.(адован) Раковић. - Год. 2, бр. 278 (субота, 28. март
1942), стр. 5.
Кратка прича.
563. Изненађење / Живан Петровић. - Год. 2, бр. 279 (недеља, 29. март
1942), стр. 5.
Кратка прича.
564. Ћерка / Олга Михаиловић. - Год. 2, бр. 280 (уторак, 31. март 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
565. На манастирској слави / Славко Јанић. - Год. 2, бр. 281 (среда, 1.
април 1942), стр. 7.
Кратка прича.
566. Њена љубав / Зорица Јовановић. - Год. 2, бр. 282 (четвртак, 2. април
1942), стр. 6.
Кратка прича.
567. Два сусрета / М.(илош) Мар.(ковић). - Год. 2, бр. 283 (петак, 3. април
1942), стр. 7.
Кратка прича.
"П Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 67
568. Христос васкресе / М. Шибица. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април
1942), Ускршњи додатак.
Песма.
569. Чежња / Марта Марковић. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април 1942),
Ускршњи додатак.
Песма.
570. Педесет година Српске књижевне задруге / Д.(анило) Ж.(иваље-
вић). - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април 1942), Ускршњи додатак.
Чланак о историји Српске књижевне задруге и њеним задацима у актуелном
тренутку.
571. „Божанствена словеса" : Српкиње које су „млоге књиге изучиле" /
Ђорђе Сп. Радојичић. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април 1942), Ускршњи
додатак.
О женама писцима у српској књижевности.
572. Разговори о Ускрсу: Васкрсеније - ускрсење - васкрсење / П.(етар)
Ђорђић. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април 1942), Ускршњи додатак.
573. Елегија / Милан Туторов. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април 1942),
Ускршњи додатак.
Песма.
574. Код старог огњишта / Бранко Ђукић. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7.
април 1942), Ускршњи додатак.
Песма.
575. Проблем незнаног делије у нашој књижевности / Н.(икола) Гачо-
вић. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април 1942), Ускршњи додатак.
576. Стерија и наша домаћа драма / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2,
бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април 1942), Ускршњи додатак.
Аутор види Стерију као родоначелника савремене српске драме.
577. Песма семена / Бранко Ђукић. - Год. 2, бр. 284 (4, 5, 6. и 7. април
1942), Ускршњи додатак.
Песма.
578. Драги рођаци / Милан Рашић. - Год. 2, бр. 285 (среда, 8. април 1942),
стр. 6.
Кратка прича. 68 Бојан Ђорђевић
579. Таленат / Љубомир А. Антоновић. - Год. 2, бр. 286 (четвртак, 9.
април 1942), стр. 6.
Кратка прича.
580. Луди Славко / Видоје Раденковић. - Год. 2, бр. 287 (петак, 10. април
1942), стр. 7.
Кратка прича.
581. На часу математике / Милица Петровић. - Год. 2, бр. 288 (субота,
11. април 1942), стр. 7.
Кратка прича.
582. Десетогодишњица смрти Ристе Ј. Одавића / М.(илан) С.(тоимиро-
вић) Јов.(ановић). - Год. 2, бр. 289 (недеља, 12. април 1942), стр. 5.
Сећање на Ристу Одавића.
583. Нови доктор / Ани Пајне. - Год. 2, бр. 289 (недеља, 12. април 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
584. Смрт Данила Живаљевића : Оснивач Српске књижевне задруге и
уредник „Кола" умро у 80 години. - Год. 2, бр. 290 (уторак, 14. април
1942), стр. 5.
585. Подвала / Марија Стал. - Год. 2, бр. 290 (уторак, 14. април 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
586. Љубав у природи / Светислав Глишовић. - Год. 2, бр. 291 (среда, 15.
април 1942), стр. 7.
Кратка прича.
587. Тежак болесник / Милан Рашић. - Год. 2, бр. 292 (четвртак, 16. април
1942), стр. 6.
Кратка прича.
588. Случај / Милица Петровић. - Год. 2, бр. 293 (петак, 17. април 1942),
стр. 7.
Кратка прича.
589. Учитељ на селу / Славко Јанић. - Год. 2, бр. 294 (субота, 18. април
1942), стр. 7.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 69
590. Разорна литература / М.(илан) Поповић. - Год. 2, бр. 295 (недеља,
19. април 1942), стр. 3.
Чланак о погубности комунистичке и уопште левичарске литературе која је би-
ла „слободно продавана пре рата", и о потреби уништавања и забране таквих књига.
591. Интермецо / Зорица Јовановић. - Год. 2, бр. 295 (недеља, 19. април
1942), стр. 5.
Кратка прича.
592. Чича-Недељков имендан / Вука Поп-Младенова. - Год. 2, бр. 296
(уторак, 21. април 1942), стр. 6.
Кратка прича.
593. Медаљон / Д.(рагомир) Вучковић. - Год. 2, бр. 297 (среда, 22. април
1942), стр. 6.
Кратка прича.
594. О једној Еви / М.(ладен) К. Косовац. - Год. 2, бр. 298 (четвртак, 23.
април 1942), стр. 6.
Кратка прича.
595. Непослато писмо / Јелица Дамјановић. - Год. 2, бр. 299 (петак, 24.
април 1942), стр. 6.
Кратка прича.
596. Љубав побеђује / Диего Перез. - Год. 2, бр. 300 (субота, 25. април
1942), стр. 6.
Кратка прича.
597. Принцип / Д. Ненадовић. - Год. 2, бр. 301 (недеља, 26. април 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
598. Откуд му толике машне / Светислав Глишовић. - Год. 2, бр. 302
(уторак, 28. април 1942), стр. 6.
Кратка прича.
599. Љубав / Лизбета Дил. - Год. 2, бр. 302, стр. 6; бр. 303, стр. 6; бр. 304,
стр. 7; бр. 305; стр. 6; бр. 306, стр. 8; бр. 307, стр. 6; бр. 308, стр. 5; бр. 309,
стр. 3; бр. 310, стр. 6; бр. 311, стр. 6; бр. 312, стр. 6; бр. 314, стр. 6; бр. 315,
стр. 6; бр. 316, стр. 6; бр. 317, стр. 6; бр. 318, стр. 6; бр. 319, стр. 6; бр. 320,
стр. 6; бр. 321, стр. 6; бр. 322, стр. 6; бр. 323, стр. 6; бр. 324, стр. 6; бр. 325,
стр. 6; бр. 326, стр. 6; бр. 327, стр. 6; бр. 328, стр. 6; бр. 329, стр. 6; бр. 330, 70 Бојан Ђорђевић
стр. 6; бр. 331, стр. 6; бр. 332, стр. 6; бр. 333, стр. 6; бр. 334, стр. 6; бр. 335,
стр. 6; бр. 336, стр. 5; бр. 337, стр. 6; бр. 338, стр. 5; бр. 339, стр. 6; бр. 340,
стр. 6; бр. 341, стр. 6; бр. 342, стр. 7; бр. 343, стр. 6; бр. 344, стр. 6; бр. 345,
стр. 6; бр. 346, стр. 6; бр. 347, стр. 6; бр. 348, стр. 7; бр. 349, стр. 6, бр. 350,
стр. 6; бр. 351, стр. 6; бр. 352, стр. 6; бр. 353, стр. 6; бр. 354, стр. 6.
Роман у наставцима.
600. Зимљива госпођица / Хајнц Шарф. - Год. 2, бр. 303 (среда, 29. април
1942), стр. 6.
Кратка прича.
601. Из дневника о растанку / Зорица Јовановић. - Год. 2, бр. 304 (четвр-
так, 30. април 1942), стр. 7.
Кратка прича.
602. Спиритистичка сеанса / Милан Рашић. - Год. 2, бр. 305 (петак, 1.
мај 1942), стр. 6.
Кратка прича.
603. Библиографија дела објављених у Србији од пропасти Југославије
до 1 маја 1942. - Год. 2, бр. 306 (2. и 3. мај 1942), стр. 7.
604. Успомена / Александар Милић. - Год. 2, бр. 306 (2. и 3. мај 1942), стр. 8.
Кратка прича.
605. Станче Топал-Стојаново / Вука Поп-Младенова. - Год. 2, бр. 307
(уторак, 5. мај 1942), стр. 6.
Кратка прича.
606. Наша девојка / Милан Рашић. - Год. 2, бр. 308 (среда, 6. мај 1942),
стр. 5.
Кратка прича.
607. Несмотреност / Милица Петровић. - Год. 2, бр. 310 (петак, 8. мај
1942), стр. 6.
Кратка прича.
608. Љубав и спорт / Славко Јанић. - Год. 2, бр. 311 (субота, 9. мај 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
609. Живот / Јелена Марковић. - Год. 2, бр. 313 (уторак, 12. мај 1942), стр. 7.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 71
610. Пролећна опсена / Миливоје М. Кикић. - Год. 2, бр. 315 (четвртак,
14. мај 1942), стр. 6.
Кратка прича.
611. Моја песма/Јелена Рузмарин. - Год. 2, бр. 319 (уторак, 19. мај 1942),
стр. 6.
Песма.
612. Неша / Вукосава Поп-Младенова. - Год. 2, бр. 321 (четвртак, 21. мај
1942), стр. 6.
Кратка прича.
613. Такав је свет / Ђорђе Богојевић. - Год. 2, бр. 322 (петак, 22. мај
1942), стр. 6.
Кратка прича.
614. Задоцнело писмо / С.(лава) Јовановић. - Год. 2, бр. 323 (субота, 23.
мај 1942), стр. 6.
Кратка прича.
615. Њене мисли / Никола Павловић. - Год. 2, бр. 324 (24. и 25. мај 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
616. У канцеларији / Милан Рашић. - Год. 2, бр. 326 (среда, 27. мај 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
617. Сазнање / Владан Сотировић. - Год. 2, бр. 327 (четвртак, 28. мај
1942), стр. 6.
Кратка прича.
618. Ствари су оживеле / Славко Јанић. - Год. 2, бр. 328 (петак, 29. мај
1942), стр. 6.
Кратка прича.
619. Прича за очи зелене / В.(ладислав) Милановић. - Год. 2, бр. 329
(субота, 30. мај 1942), стр. 6.
Кратка прича.
620. Тако је морало бити / Б.(ожидар) Рочкоман. - Год. 2, бр. 331 (уто-
рак, 2. јун 1942), стр. 6.
Кратка прича. 72 Бојан Ђорђевић
621. Успомене на Симу Милутиновића у Крајини : Наш велики песник
био је у Крајини слаб „ђумрукџија" / В. Б. - Год. 2, бр. 332 (среда, 3. јун
1942), стр. 4.
622. Снови / М. Симић. - Год. 2, бр. 332 (среда, 3. јун 1942), стр. 6.
Кратка прича.
623. Темпо / З.(орица) Јовановић. - Год. 2, бр. 333 (четвртак, 4. јун 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
624. Из једног дневника / Милош Ристић. - Год. 2, бр. 334 (петак, 5. јун
1942), стр. 6.
Кратка прича.
625. Сајбија / Вука Поп-Младенова. - Год. 2, бр. 335 (субота, 6. јун 1942), стр. 6.
Кратка прича.
626. Једно народно предање о месту двобоја Краљевића Марка и Мусе
Кесеџије : Марко се с Мусом борио код Кичева а не у Качанику / Риста
Апостоловић. - Год. 2, бр 339 (четвртак, 11. јун 1942), стр. 4.
627. Једна историја / Олга Петровић. - Год. 2, бр. 339 (четвртак, 11. јун
1942), стр. 6.
Кратка прича.
628. Промашена љубав / Слава Јовановић. - Год. 2, бр. 345 (четвртак, 18.
јун 1942), стр. 6.
Кратка прича.
629. Срећан завршетак / Ал.(ександар) Милић. - Год. 2, бр. 348 (недеља,
21.јун 1942), стр. 7.
Кратка прича.
630. Непознати подаци о раду песника Диса у Крајини : Песник бола и
очаја, Владислав Петковић-Дис, у селу Прлити код Зајечара покушао
је да препороди и просвети народ / В. Б. - Год. 2, бр. 351 (четвртак, 25.
јун 1942), стр. 4.
О учитељском раду Диса у Неготинској Крајини.
631. Пролеће / Вера Греговић. - Год. 2, бр. 351 (четвртак, 25. јун 1942),
стр. 6.
Кратка прича. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 73
632. Писац који нам замењује Нушића : Славомир Настасијевић о сво-
јим новим комедијама. - Год. 2, бр. 352 (петак, 26. јун 1942), стр. 4.
Разговор са писцем.
633. Јахта „Катинка" / Вилхелм Шајдер. - Год. 2, бр. 355, стр. 6; бр. 356,
стр. 6; бр. 357, стр. 6; бр. 358, стр. 6; бр. 359, стр. 6; бр. 360, стр 7; бр. 361,
стр. 6; бр. 362, стр. 6; бр. 363, стр. 6; бр. 364, стр. 6; бр. 365, стр. 6; бр. 366,
стр. 6; бр. 367, стр. 6; бр. 368, стр. 6; бр. 369, стр. 6; бр. 370, стр. 6; бр. 371,
стр. 6; бр. 372, стр. 7; бр. 373, стр. 6; бр. 374, стр. 6; бр. 375, стр. 7; бр. 376,
стр. 6; бр. 377, стр. 6; бр. 378, стр. 6; бр. 379, стр. 6; бр. 380, стр. 6; бр. 381,
стр. 6; бр. 382, стр. 5, бр. 383, стр. 6; бр. 384, стр. 6; бр. 385, стр. 7; бр. 386,
стр. 6; бр. 387, стр. 6; бр. 388, стр. 6; бр. 389, стр. 5.
Роман у наставцима.
634. Нови путеви Српске књижевне задруге : Поводом педесетогоди-
шњице ове наше просветне институције / М.(илош) Мар.(ковић). - Год.
2, бр. 356 (среда, 1. јул 1942), стр. 4.
О улози Српске књижевне задруге у „препороду српске нације".
635. Очајне наде / Вера Греговић. - Год. 2, бр. 360 (недеља, 5. јул 1942),
стр. 7.
Кратка прича.
636. Сусрет / З.(орица) Јовановић. - Год. 2, бр. 363 (четвртак, 9. јул 1942),
стр. 6.
Кратка прича.
637. Софка Хаџи-Манина / Вука Поп-Младенова. - Год. 2, бр. 366 (неде-
ља, 12. јул 1942), стр. 6.
Кратка прича.
638. Блага душа / Вука Поп-Младенова. - Год. 2, бр. 369 (четвртак, 16.
јул 1942), стр. 6.
Кратка прича.
639. Женидба Јусуфа Кана / Франк Хелер. - Год. 2, бр. 390, стр. 6; бр.
391, стр. 6; бр. 392, стр. 6; бр. 393, стр. 6; бр. 394, стр. 6; бр. 395, стр. 6; бр.
396, стр. 5; бр. 397, стр. 6; бр. 398, стр. 6; бр. 399, стр. 6; бр. 400, стр. 6; бр.
401, стр. 6; бр. 402, стр. 7; бр. 403, стр. 6; бр. 404, стр. 6; бр. 405, стр. 6; бр.
406, стр. 6; бр. 407, стр. 6; бр. 408, стр. 5; бр. 409, стр. 6; бр. 410, стр. 6; бр.
411, стр. 6; бр. 412, стр. 6; бр. 413, стр. 6; бр. 414, стр. 7; бр. 415, стр. 6; бр.
416, стр. 6; бр. 417, стр. 6; бр. 418, стр. 6; бр. 419, стр. 5; бр. 420, стр. 6; бр. 74 Бојан Ђорђевић
421, стр. 6; бр. 422, стр. 6, бр. 423, стр. 6; бр. 424, стр. 6; бр. 425, стр. 5; бр.
426, стр. 6; бр. 427, стр. 6; бр. 428, стр. 6; бр. 429, стр. 6; бр. 430, стр. 6; бр.
431, стр. 5.
Роман у наставцима.
640. Народно предање о Вуку у Крајини : Развој Неготина под српским
баш-кнезовима у турско доба / В. Б. - Год. 2, бр. 399 (четвртак, 20. ав-
густ 1942), стр. 4.
641. Бескућник / Марко Ал. Милић. - Год. 2, бр. 408 (недеља, 30. август
1942), стр. 9.
Кратка прича.
642. + Стеван П. Бешевић : Јуче је сахрањен у својој 78 години један од
најстаријих српских новинара и књижевника / М.(илош Марковић). -
Год. 2, бр. 416 (среда, 9. септембар 1942), стр. 4.
643. Ноћ буђења / Вера Греговић. - Год. 2, бр. 417 (четвртак, 10. септем-
бар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
644. Страница живота / З.(орица) Јовановић. - Год. 2, бр. 426 (недеља,
20. септембар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
645. Проширење радио-емисија уз сарадњу српских књижевника / Д.(раго-
мир) С. В.(учковић). - Год. 2, бр. 432 (недеља, 27 септембар 1942), стр. 5.
Учешће у радио-емисијама прихватили су Милан Кашанин, Светислав Стефа-
новић, Милош Ђурић, Тодор Манојловић, Драгутин Илић-Јејо, Десимир Благојевић,
Дамњан Ковачевић, Момчило Милошевић и Мића Димитријевић.
646. Петлова песма / С. Ђ. Грачанин. - Год. 2, бр. 432 (недеља, 27. сеп-
тембар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
647. Замењене веренице / Ханс Хакенберг. - Год. 2, бр. 432, стр. 6; бр.
433, стр. 6; бр. 434, стр. 6; бр. 435, стр. 6; бр. 436, стр. 6; бр. 437, стр. 6; бр.
438, стр. 5; бр. 439, стр. 6; бр. 440, стр. 6; бр. 441, стр. 6; бр. 442, стр. 6; бр.
443, стр. 5; бр. 444, стр. 6; бр. 445, стр. 6; бр. 446, стр. 6; бр. 447, стр. 6; бр.
448, стр. 6; бр. 449, стр. 5; бр. 450, стр. 6; бр. 451, стр. 6; бр. 452, стр. 6; бр.
453, стр. 6; бр. 454, стр. 6; бр. 455, стр. 5; бр. 456, стр. 6; бр. 457, стр. 6; бр.
458, стр. 6; бр. 459, стр. 6; бр. 460, стр. 6; бр. 461, стр. 5.
Роман у наставцима. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 75
648. Част глумцима / В.(еселин) Филиповић. - Год. 2, бр. 435 (четвртак,
1. октобар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
649. Уредба о прегледу књига. - Год. 2, бр. 438 (недеља, 4. октобар 1942),
стр. 3.
Министарски савет, на предлог министра просвете, прописао је Уредбу о пре-
гледу књига. По тој уредби, забрањују се дела „која могу неповољно утицати на нацио-
нално и морално васпитање српске омладине и народа".
650. 650.000 књига за годину дана : Досадашњи биланс издавачке преду-
зимљивости „Југоистока". - Год. 2, бр. 441 (четвртак, 8. октобар 1942),
стр. 5.
651. Шта се највише чита у Београду : Велико интересовање за литера-
туру свих врста / Ј.(ован) Об.(ичан). - Год. 2, бр. 442 (петак, 9. октобар
1942), стр. 4.
652. Саскија / Кете Ламберг. - Год. 2, бр. 462, стр. 5; бр. 463, стр. 6; бр
464, стр. 6; бр. 465, стр. 6, бр. 466, стр. 6, бр. 467, стр. 5; бр. 468, стр. 6; бр
469, стр. 6; бр. 470, стр. 6, бр. 471, стр. 6; бр. 472, стр. 6; бр. 473, стр. 5; бр
474, стр. 6; бр. 475, стр. 6; бр. 476, стр. 6; бр. 477, стр. 6; бр. 478, стр. 6; бр
479, стр. 6; бр. 480, стр. 6; бр. 481, стр. 6; бр. 482, стр. 6; бр. 483, стр. 6; бр
484, стр. 5; бр. 485, стр. 6; бр. 486, стр. 6; бр. 487, стр. 6; бр. 488, стр. 6; бр
489, стр. 6; бр. 490, стр. 6; бр. 491, стр. 5; бр. 492, стр. 6; бр. 493, стр. 6; бр
494, стр. 6; бр. 495, стр. 6; бр. 496, стр. 6; бр. 497, стр. 5; бр. 498, стр. 6; бр
499, стр. 6; бр. 500, стр. 6; бр. 501, стр. 6; бр. 502, стр. 6; бр. 503, стр. 5; бр
504, стр. 6; бр. 505, стр. 6; бр. 506, стр. 6; бр. 507, стр. 6; бр. 508, стр. 6; бр
509, стр. 5; бр. 510, стр. 6; бр. 511, стр. 6; бр. 512, стр. 6; бр. 513, стр. 6; Год
3, бр. 514, стр. 6; бр. 515, стр. 5.
Роман у наставцима.
653. Делатност Српске књижевне задруге : Задруга отвара салон за са-
станке књижевника и новинара и задружну продавницу књига / М.(илош)
Мар.(ковић). - Год. 2, бр. 468 (недеља, 8. новембар 1942), стр. 5.
654. Оснивач Српске књижевне задруге / Свет.(ислав) Стефановић. -
Год. 2, бр. 474 (недеља, 15. новембар 1942), стр. 3.
Чланак о Стојану Новаковићу поводом стогодишњице његовог рођења и педе-
сетогодишњице оснивања Српске књижевне задруге.
655. Стојан Новаковић и стари српски рукописи / Ђорђе Сп. Радојичић.
- Год. 2, бр. 475 (уторак, 17. новембар 1942), стр. 3. 76 Бојан Ђорђевић
656. Јуче је преминуо Брана Цветковић, наш познати глумац, књижев-
ник и новинар / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 479 (субота, 21.
новембар 1942), стр. 4.
О животу и књижевном, глумачком и публицистичком раду Бране Цветковића.
657. Опроштај Београда са Браном Цветковићем / Вл.(адан) С.(отиро-
вић). - Год. 2, бр. 480 (недеља, 22. новембар 1942), стр. 5.
Извештај са сахране.
658. Шта се данас највише чита : Нове књиге ускоро ће бити штампане /
Ј.(ован) Об.(ичан). - Год. 2, бр. 483 (четвртак, 26. новембар 1942), стр. 5.
Аутор, на основу посете књижарама и позајмним библиотекама, говори о најчи-
танијим књигама, и ту посебно истиче дечју и омладинску литературу.
659. Горка истина / Вера Д. Греговић. - Год. 2, бр. 483 (четвртак, 26.
новембар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
660. Јесења песма / В.(еселин) Филиповић. - Год. 2, бр. 489 (четвртак, 3.
децембар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
661. „Немачка библиотека" : Планира се планско превођење наших пи-
саца на немачки / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 497 (субота, 12.
децембар 1942), стр. 5.
Овај пројекат се обавља уз подршку Немачке академије наука.
662. Срећа није далеко / В.(еселин) Филиповић. - Год. 2, бр. 498 (неде-
ља, 13. децембар 1942), стр. 6.
Кратка прича.
663. Како модерни писци пишу своја дела / Велика дела написана за пет
дана. - Год. 2, бр. 508 (25. и 26. децембар 1942), стр. 5.
664. Правопис српског књижевног језика : Министар просвете прописао је
ново правописно упутство. - Год. 2, бр. 510 (недеља, 27. децембар 1942), стр. 5.
Основне одлике новог правописа јесу усклађивање са изворном вуковском нор-
мом и ослобађање од кроатизама.
665. Библиографија српске књижевности за 1942 годину. - Год. 3, бр.
516 (недеља, 3. јануар 1943), стр. 3.
666. За фараонским благом / Јован Обичан. - Год. 3, бр. 516, стр. 4; бр.
517, стр. 5; бр. 519, стр. 4; бр. 520, стр. 5; бр. 521, стр. 5; бр. 522, стр. 6; бр. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 11
523, стр. 5; бр. 524, стр. 5; бр. 525, стр. 5; бр. 526, стр. 5; бр. 527, стр. 6; бр.
528, стр. 5; бр. 529, стр. 5; бр. 530, стр. 5; бр. 531, стр. 5; бр. 532, стр. 5; бр.
533, стр. 4; бр. 534, стр. 5; бр. 535, стр. 6; бр. 536, стр. 5; бр. 537, стр. 5; бр.
538, стр. 8; бр. 539, стр. 6; бр. 540, стр. 5; бр. 541, стр. 5, бр. 542, стр. 5; бр.
543, стр. 5; бр. 544, стр. 5; бр. 545, стр. 5; бр. 546, стр. 5; бр. 547, стр. 4; бр.
548, стр. 5; бр. 549, стр. 5; бр. 550, стр. 5; бр. 551, стр. 5; бр. 552, стр. 5; бр.
553, стр. 5; бр. 554, стр. 5; бр. 555, стр. 5.
Роман у наставцима.
667. Први српски часопис : „Подунавка" / Светислав Шумаревић. - Год.
3, бр. 518 (6, 7. и 8. јануар 1943), Божићни додатак.
668. Последњи сусрет / Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 3, бр. 518 (6, 7. и
8. јануар 1943), Божићни додатак.
Песма.
669. Вечна Голгота / А. Лојаница. - Год. 3, бр. 518 (6, 7. и 8. јануар 1943),
Божићни додатак.
Песма.
670. Заплењена сведоџба П. Кочића / Света Милутиновић. - Год. 3, бр.
518 (6, 7. и 8. јануар 1943), Божићни додатак.
Документи о школовању Петра Кочића.
671. Божићне поворке / Тодор Манојловић. - Год. 3, бр. 518 (6, 7. и 8.
јануар 1943), Божићни додатак.
Песма.
672. Пролазност / Вл.(адимир) Мошуљ. - Год. 3, бр. 518 (6,7. и 8. јануар),
Божићни додатак.
Песма.
673. Вукова последња воља / Д.(ушан) С. Вуковајац. - Год. 3, бр. 518 (6,
7. и 8. јануар 1943), Божићни додатак.
О тестаменту Вука Стефановића Караџића.
674. Часопис писан руком : „Нада" / Милош Марковић. - Год. 3, бр. 518
(6, 7. и 8. јануар 1943), Божићни додатак.
О једном часопису који су рукописно издавали гимназијалци.
675. Нисмо код куће / Света Милутиновић. - Год. 3, бр. 530 (петак, 22.
јануар 1943), стр. 5.
Кратка прича. 78 Бојан Ђорђевић
676. Пут cpehe / П. Радојковић. - Год. 3, бр. 534 (среда, 27. јануар 1943),
стр. 5.
Кратка прича.
677. Српски књижевници на престолу / Д.(рагомир) В.(учковић). - Год.
3, бр. 560 (петак, 26. фебруар 1943), стр. 4.
Аутор пише о српским владарима који су били и књижевници - од Стефана Пр-
вовенчаног до Михаила Обреновића. Текст је писан поводом Дана српске књиге.
678. Кловн Букс / Ханс Посендорф. - Год. 3, бр. 560, стр. 5; бр. 561, стр. 5; бр. 562, стр. 6; бр. 563, стр. 5; бр. 564, стр. 5; бр. 565, стр. 5; бр. 566, стр. 5; бр. 567, стр. 5; бр. 568, стр. 6; бр. 569, стр. 5; бр. 570, стр. 5; бр. 571, стр. 5; бр. 572, стр. 5; бр. 573, стр. 5; бр. 574, стр. 5; бр. 575, стр. 5; бр. 576, стр. 5; бр. 577, стр. 5; бр. 578, стр. 5; бр. 579, стр. 5; бр. 580, стр. 5; бр. 581, стр. 5; бр. 582, стр. 5; бр. 583, стр. 5; бр. 584, стр. 4; бр. 585, стр. 5; бр. 586, стр. 6; бр. 587, стр. 5; бр. 588, стр. 5; бр. 589, стр. 5; бр. 590, стр. 5; бр. 591, стр. 5; бр. 592, стр. 5; бр. 593, стр. 5; бр. 594, стр. 5; бр. 595, стр. 5; бр. 596, стр. 5; бр. 597, стр. 5; бр. 598, стр. 5; бр. 599, стр. 5; бр. 600, стр. 5; бр. 601, стр. 5; бр. 602, стр. 5; бр. 603, стр. 5; бр. 604, стр. 5; бр. 605, стр. 5; бр. 606, стр. 5; бр. 607, стр. 5; бр. 608, стр. 4; бр. 610, стр. 5; бр. 611, стр. 5; бр. 612, стр. 5; бр. 613, стр. 5; бр. 614, стр. 5; бр. 615, стр. 5; бр. 616, стр. 5; бр. 617, стр. 5; бр. 618, стр. 6; бр. 619, стр. 5; бр. 620, стр. 5; бр. 621, стр. 5; бр. 622, стр. 5; бр. 623, стр. 5; бр. 624, стр. 5; бр. 625, стр. 5; бр. 626, стр. 6; бр. 627, стр. 5; бр. 628, стр. 5, бр. 629, стр. 5; бр. 630, стр. 5; бр. 631, стр. 5; бр. 632, стр. 5; бр. 633, стр. 5; бр. 634, стр. 5; бр. 635, стр. 5; бр. 636, стр. 5; бр. 637, стр. 5; бр. 638, стр. 6.
Роман у наставцима.
679. Српска књига / Владимир Вујић. - Год. 3, бр. 561 (субота, 27. фебру-
ар 1943), стр.1.
Чланак о развоју српске књижевности и њеном значају за опстанак српскога
народа. Чланак је писан поводом Дана српске књиге.
680. Први српски трудбеници на књижевном пољу / Д.(рагомир) В.(уч-
ковић). - Год. 3, бр. 561 (субота, 27. фебруар 1943), стр. 3.
Чланак писан поводом Дана српске књиге.
681. Два непозната трудбеника српске књиге : Ђура Милутиновић-Цр-
ногорац и Јеремија Караџић први скупљачи пренумераната / Драгомир
Вучковић. - Год. 3, бр. 580 (недеља, 21. март 1942), стр. 5.
682. Српска књижевна задруга развија све већу делатност : Издавање
дела домаћих писаца и комплетирање старих српских писаца / М.(илош)
Мар.(ковић). - Год. 3, бр. 592 (недеља, 4. април 1942), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 79
О раду Српске књижевне задруге и плановима за текућу годину. Изјава комеса-
ра Српске књижевне задруге Светислава Стефановића.
683. На гробу кнеза Балшића / Жарко Томашевић. - Год. 3, бр. 609 (25. и
26. април 1943), Ускршњи додатак.
Песма.
684. Мој метеор / Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 3, бр. 609 (25. и 26.
април 1943), Ускршњи додатак.
Песма.
685. Лик мајке кроз песму и догађаје / М.(илош) Марковић. - Год. 3, бр.
609 (25. и 26. април 1943), Ускршњи додатак.
Аутор пореди лик мајке у српском епском песништву и у Новалисовој поезији.
686. Песма њивама / Н.(икола) Гачовић. - Год. 3, бр. 609 (25. и 26. април
1943), Ускршњи додатак.
Песма.
687. Лутање / Д. В. Матић. - Год. 3, бр. 609 (25. и 26. април 1943), Ускр-
шњи додатак.
Песма.
688. Грбаљски законик / Др. Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 3, бр. 609
(25. и 26. април 1943), Ускршњи додатак.
Аутор даје сажет садржај законика.
689. Недостиживој / Љубомир И. Марковић. - Год. 3, бр. 609 (25. и 26.
април 1943), Ускршњи додатак.
Песма.
690. Једна рукописна књига / С. Ђокић. - Год. 3, бр. 609 (25. и 26. април
1943), Ускршњи додатак.
О рукописној књизи - дијалогу учитеља са ученицима о дидактици и моралним
начелима. Књига је проткана античким анегдотама.
691. Лирика после рата / Б.(ранка) К.(онстантиновић). - Год. 3, бр. 609
(25. и 26. април 1943), Ускршњи додатак.
О лирском песништву у Србији од 1941. до 1943. године, и о неговању „косовског
духа" у поезији.
692. Србијо, хвала ти / Бранислав Буљубашић. - Год. 3, бр. 609 (25. и 26.
април 1943), Ускршњи додатак.
Песма. 80 Бојан Ђорђевић
693. Варка / В.(ладимир) М.(ошуљ). - Год. 3, бр. 609 (25. и 26. април
1943), Ускршњи додатак.
Песма.
694. Туга за тобом / Вл.(адимир) Мошуљ. - Год. 3, бр. 609 (25. и 26. април
1943), Ускршњи додатак.
Песма.
695. Интересовање за књижевни конкурс „Српског народа". - Год. 3, бр.
612 (четвртак, 29. април 1943), стр. 4.
На конкурс је пристигао велики број радова.
696. Развој српског путописа / Ђ.(ура) Д.(имовић). - Год. 3, бр. 614 (1. и
2. мај 1943), стр. 4.
Приказ књиге Радивоја В. Ђисаловића Стојан Новаковић као путописац.
697. Сремчев хумор. - Год. 3, бр. 614 (1. и 2. мај 1943), стр. 5.
Анегдоте о Сремчевим данима у кафани „Орач".
698. Јуче је сахрањен Рака Драинац. - Год. 3, бр. 615 (уторак, 4. мај 1943),
стр. 4.
Вест о смрти песника Радета Драинца. На сахрани су, поред осталих, били и
Миле Павловић Крпа, Милан Стоимировић-Јовановић, Десимир Благојевић, Ђуро Га-
вела, Светислав Цвијановић, Милан Димовић, Бошко Токин, Никола Трајковић... Го-
ворио је у име Српске књижевне задруге Младен Ст. Ђуричић, а Миливоје Живановић
је над гробом говорио Драинчеву песму Нирвана. Драинац је сахрањен о трошку Бео-
градске општине.
699. Најновија издања „Југоистока". - Год. 3, бр. 620 (недеља, 9. мај 1943),
стр. 3.
У едицији „Српска књига" изашле су књиге: Душан Радић, Сеоске приповетке;
Јован Стерија Поповић, Тврдица/Београд некад и сад; Јаков Игњатовић, Милан На-
ранџић; Лаза Лазаревић, Три приповетке. „Југоисток" је такође штампао књигу огле-
да Милана Кашанина Уметност и уметници.
700. Нова имена у историји српске књижевности : Попуњавањем наше
књижевности Министарство просвете и вера поставило је четрнаест
књижевника на своје право место. - Год. 3, бр. 623 (четвртак, 13. мај
1943), стр. 4.
У наставни план и програм за гимназије и Универзитет уврштено је четрнаест
наших књижевника: Владимир Велмар-Јанковић, Ђура Димовић, Бранко Лазаревић,
Исидора Секулић, Милан Кашанин, Григорије Божовић, Иво Андрић, Милош Црњан-
ски, Светислав Стефановић, Владислав Петковић-Дис, Велимир Живојиновић-Massu-
ка, Мирко Королија, Десанка Максимовић и Драгољуб Филиповић. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 81
701. Брана Цветковић. - Год. 3, бр. 628 (среда, 19. мај 1943), стр. 4.
Кратка белешка о Брани Цветковићу поводом шест месеци од његове смр-
ти.
702. Поезија Светислава Стефановића / Др Р.(адивој) В. Ђисаловић. -
Год. 3, бр. 630 (петак, 21. мај 1943), стр. 3.
Аутор есеја истиче да је Стефановић извршио преокрет у српској поезији, пре-
кинувши традицију „песника-фразера" и епигона Војислава Илића. Аутор тврди да је
Стефановић оригиналнији песнички глас од Дучића, Ракића или Пандуровића. Њего-
ва поезија је „отворена побуна против млитаве и развучене француштине у српској
књижевности". Аутор есеја ставља Стефановићеве мисаоне песме у исту раван са Ње-
гошевим и Костићевим песмама те врсте!
703. Књижевни конкурс „Српског народа" : Избор најбоље песме саоп-
штиће се од 1 до 15 јуна. - Год. 3, бр. 634 (среда, 26. мај 1943), стр. 4.
704. Исидор Ј. Николић (Мргуд Леђански) / Д.(рагомир) В.(учковић). -
Год. 3, бр. 634 (среда, 26. мај 1943), стр. 4.
Кратка белешка о песнику поводом његове смрти.
705. Радоје Домановић као наставник у Лесковцу : Многи његови ђаци
сећају се и данас свог наставника и необичног човека за ондашњи Ле-
сковац / Б. М. - Год. 3, бр. 638 (недеља, 30. мај 1943), стр. 4.
706. Родољубива поезија Драгољуба Ј. Филиповића / Д.(рагомир) В.(уч-
ковић). - Год. 3, бр. 639 (уторак, 1. јун 1943), стр. 4.
Есеј.
707. Незаборавак / Лудвиг Капелер. - Год. 3, бр. 639, стр. 5; бр. 640, стр. 5;
бр. 641, стр. 5; бр. 642, стр. 5; бр. 643, стр. 5; бр. 644, стр. 5; бр. 645, стр. 5; бр. 646, стр. 5; бр. 647, стр. 5; бр. 648, стр. 5; бр. 649, стр. 5; бр. 650, стр. 6; бр. 651, стр. 5; бр. 652, стр. 5; бр. 653, стр. 5; бр. 654, стр. 5; бр. 655, стр. 5; бр. 656, стр. 5; бр. 657, стр. 5; бр. 658, стр. 5; бр. 659, стр. 5; бр. 660, стр. 5; бр. 661, стр. 5; бр. 662, стр. 5; бр. 663, стр. 4; бр. 664, стр. 5; бр. 665, стр. 5; бр. 666, стр. 5; бр. 667, стр. 5; бр. 668, стр. 5; бр. 669, стр. 5; бр. 670, стр. 5; бр. 671, стр. 5; бр. 672, стр. 4; бр. 673, стр. 5; бр. 674, стр. 5; бр. 675, стр. 5; бр. 676, стр. 5; бр. 677, стр. 5; бр. 678, стр. 5; бр. 679, стр. 5; бр. 680, стр. 5; бр. 681, стр. 5; бр. 682, стр. 5; бр. 683, стр. 5; бр. 684, стр. 5; бр. 685, стр. 5; бр. 686, стр. 5; бр. 687, стр. 5; бр. 688, стр. 5; бр. 689, стр. 5; бр. 690, стр. 4; бр. 691, стр. 5, бр. 692, стр. 5; бр. 693, стр. 5; бр. 694, стр. 5; бр. 695, стр. 5; бр. 696, стр. 5; бр. 697, стр. 5; бр. 698, стр. 5; бр. 699, стр. 5; бр. 700, стр. 5; бр. 701, стр. 5; бр. 702, стр. 5; бр. 703, стр. 5; бр. 704, стр. 5, бр. 705, стр. 5; бр. 706, стр. 5; бр. 707, стр. 5; бр. 708, стр. 5.
Роман у наставцима. 82 Бојан Ђорђевић
708. У Рипњу је освећена спомен-плоча Милана Ђ. Милићевића : У име
претседника владе освећењу је присуствовао министар просвете и вера
Велибор Јонић. - Год. 3, бр. 642 (петак, 4. јун 1943), стр. 3.
709. Прва драма Симе Матавуља : „Иво" / Др Р.(адивој) В. Ђисаловић.
- Год. 3, бр. 650 (13. и 14. јун 1943), стр. 4.
Аутор чланка дели мишљење Љубомира Недића и Андре Николића о овој Ма-
тавуљевој драми коју је написао 1896. године: „У драми нема догађаја, нема драме."
Иначе, драма Иво је контура касније Матавуљеве драме Завјет.
710. Ђачки лист „Полетарац". - Год. 3, бр. 650 (13. и 14. јун 1943), стр. 6.
О занимљивом ђачком књижевном листу писаном руком и литографисаном. Иза-
шло је свега шест бројева, у току 1893. године, а главни уредник био је ученик 5. разре-
да гимназије у Београду, Славко М. Топонарски.
711. На књижевном конкурсу „Српског народа" награђене су три најбо-
ље песме : Прву награду претседника владе добио је Веселин Филипо-
вић за песму „Песма за Србију". - Год. 3, бр. 654 (петак, 18. јун 1943),
стр. 4.
712. Књиге на црној берзи : У Београду се осећа оскудица добре књиге
/ П-ћ. - Год. 3, бр. 664 (среда, 30. јун 1943), стр. 4.
713. Конкурс „Српског народа" за причу завршен. - Год. 3, бр. 666 (пе-
так, 2. јул 1943), стр. 4.
На конкурс је стигло више од сто приповедака.
714. Прослава Хелдерлина у Немачком научном институту. - Год. 3, бр.
680 (недеља, 18. јул 1943), стр. 5.
Свечаност је одржана 17. јула. О животу и делу Хелдерлина говорио је профе-
сор Рихард Волф.
715. Нова издања „Југоистока". - Год. 3, бр. 682 (среда, 21. јул 1943), стр. 3.
Из штампе су изашле књиге Николе Трајковића (Сироче и богаташ), Десанке
Максимовић (Срце лутке спаваљке и друге приче за децу) и Светолика Милосављеви-
ћа (Утакмица на планини).
716. Прву награду добио Д. Илић-Јејо. - Год. 3, бр. 691 (субота, 31. јул
1943), стр. 4.
Драгутин Илић-Јејо награђен је за најбољу приповетку на конкурсу „Српског
народа". Чланови жирија били су Светислав Стефановић, Милош Милошевић, Нико-
ла Трајковић и Велимир Димић.
717. Ко су писци награђених прича. - Год. 3, бр. 692 (недеља, 1. август
1943), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 83
Кратки биографски подаци о награђеним писцима на конкурсу „Српског наро-
да" за приповетку. Прву награду добио је Драгутин Илић-Јејо, другу Душан Ђурић, а
трећу Босиљка Павковић.
718. Милион свезака„Југоистока": Плодна делатност агилног издавачког предузећа / Д.(рагомир) В.(учковић). - Год. 3, бр. 698 (недеља, 8. август 1943), стр. 5.
719. Велики књижевни конкурс за ђаке: 100.000 динара за најбоље учеснике
у конкурсу „Српског народа". - Год. 3, бр. 700 (среда, 11. август 1943), стр. 4.
„Српски народ" расписао је књижевни конкурс за средњошколску омладину.
720. Тајна зеленог језера / Владан Сотировић. - Год. 3, бр. 710, стр. 6; бр.
711, стр. 5; бр. 712, стр. 5; бр. 713, стр. 5, бр. 714, стр. 5; бр. 715, стр. 5; бр.
716, стр. 5; бр. 717, стр.5; бр. 718, стр. 5; бр. 719, стр. 5; бр. 720, стр. 5; бр.
721. стр. 5; бр. 722, стр. 6; бр. 723, стр. 5; бр. 724, стр. 5; бр. 725, стр. 5; бр.
726, стр. 4; бр. 727, стр. 5; бр. 728, стр. 6; бр. 729, стр. 5; бр. 730, стр. 5; бр.
731, стр. 5; бр. 732, стр. 5; бр. 733, стр. 5; бр. 734, стр. 5; бр. 735, стр. 5, бр.
736, стр. 5, бр. 737, стр. 5; бр. 738, стр. 5; бр. 739, стр. 5; бр. 740, стр. 5; бр.
741, стр. 5; бр. 742, стр. 5; бр. 743, стр. 5; бр. 744, стр. 4; бр. 745, стр. 5; бр.
746, стр. 6; бр. 747, стр. 5; бр. 748, стр. 5; бр. 749, стр. 5; бр. 750, стр. 5; бр.
751, стр. 5; бр. 752, стр. 5; бр. 753, стр. 5; бр. 754, стр. 5; бр. 755, стр. 5; бр.
756, стр. 5; бр. 757, стр. 5; бр. 758, стр. 5; бр. 759, стр. 5; бр. 760, стр. 5; бр.
761, стр. 5; бр. 762, стр. 5; бр. 763, стр. 5; бр. 764, стр. 6; бр. 765, стр. 5; бр.
766, стр. 5; бр. 767, стр. 5; бр. 768, стр. 5; бр. 769, стр. 5; бр. 770, стр. 5; бр.
771, стр. 5; бр. 772, стр. 5; бр. 773, стр. 5; бр. 774, стр. 5; бр. 775, стр. 5; бр.
776, стр. 6; бр. 777, стр. 5; бр. 778, стр. 5; бр. 779, стр. 5; бр. 780, стр. 5; бр.
781, стр. 5; бр. 782, стр. 5; бр. 783, стр. 5; бр. 784, стр. 5; бр. 785, стр. 5.
Роман у наставцима.
721. Поезија Светислава Стефановића у новој светлости / А.(лексан-
дар) В.(идаковић). - Год. 3, бр. 716 (недеља, 29. август 1943), стр. 3.
Приказ књиге Радивоја В. Ђисаловића Поезија Светислава Стефановића. При-
казивач истиче Ђисаловићеву критику Скерлићевог односа према Стефановићевој по-
езији и повољан суд Исидоре Секулић о Стефановићу.
722. Први часопис банатских Словака / Г.А. М. - Год. 3, бр. 720 (петак, 3.
септембар 1943), стр. 4.
О часопису Банатски сејач који је покренут у Ковачици и којег уређују Андреја
Михаљ и Јозеф Шифел.
723. Стеван П. Бешевић / Др Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 3, бр. 722
(недеља, 5. септембар 1943), стр. 3.
Чланак поводом годишњице смрти Стевана Бешевића. 84 Бојан Ђорђевић
724. Срушена кућа великог песника Војислава Илића : Историја једне
од најстаријих београдских кућа „код девет ораха" / Ј.(ован) О.(бичан).
- Год. 3, бр. 722 (недеља, 5. септембар 1943), стр. 5.
Кућа Илића, у Далматинској улици бр. 1, срушена је због проширења улице.
725. Сима Пандуровић : Поводом 60-годишњице његовог рођења / Др
Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 3, бр. 734 (недеља, 19. септембар 1943),
стр. 3.
О Сими Пандуровићу као песнику, критичару и уреднику.
726. Успех једног књижевног конкурса : Дела која су стигла „Српском
народу" биће оцењена и награђена средином октобра. - Год. 3, бр. 740
(недеља, 26. септембар 1943), стр. 5.
О конкурсу Српског народа за роман и драму.
727. Уредба о забрани књига. - Год. 3, бр. 752 (недеља, 10. октобар 1943),
стр. 3.
Министар просвете „у циљу заштите народног духа" треба да подвргне прегледу
„уџбенике, научна и књижевна дела" и да стави ван промета књиге које нарушавају
национални дух. По три примерка таквих књига чуваће се у Народној библиотеци.
728. Раде Драинац / Св.(ета) М.(илутиновић). - Год. 3, бр. 770 (недеља,
31. октобар 1943), стр. 5.
Сећање на Драинца поводом шест месеци од његове смрти.
729. Нова издања „Југоистока". - Год. 3, бр. 773 (четвртак, 4. новембар
1943), стр. 4.
Изашла је из штампе Глишићева Подвала.
730. Једна нова драма о Хамлету / Др Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 3,
бр. 776 (недеља, 7. новембар 1943), стр. 4.
У издању „Југоистока" изашла је драма Роберта Вегеа -Prinz von Danemark: Eine
Tragedie (Дански принц : једна трагедија). Аутор приказа примећује: „Док је Шекспи-
ров Хамлет сав у стилу сјајног Јелисаветиног доба, у тону и духу ренесансе, дотле је
Вегеов Хамлет прожет стваралачком грозницом овог нашег немирног и захукталог
времена, када се читаво човечанство налази на судбоносној раскрсници." Веге је по-
знат као писац историјских романа о Немањићима, тј. тетралогије Die Nemanjicen, коју
сачињавају драме: Stephan Nemanja, Gross Zupan von Serbien; Zvei Kdnige; Kaiser Dušan, der
Machtige; Fiirst Lazar.
731. У спомен Брани Цветковићу / Др М.(ирослав) Сп.(алајковић). -
Год. 3, бр. 786 (петак, 19. новембар 1943), стр. 4.
Чланак поводом годишњице смрти Бране Цветковића. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 85
732. Две плодне године издавачке делатности. - Год. 3, бр. 786 (петак, 19.
новембар 1943), стр. 4.
Свечаност поводом две године рада Издавачког предузећа „Југоисток". Говорио
је директор Ратко Парежанин.
733. Љубавна опклада / Х.(анс) Посендорф. - Год. 3, бр. 786, стр. 5; бр.
787, стр. 5; бр. 788, стр. 5; бр. 789, стр. 5; бр. 790, стр. 5; бр. 791, стр. 5; бр.
792, стр. 5; бр. 793, стр. 5; бр. 794, стр. 5; бр. 795, стр. 5; бр. 796, стр. 5; бр.
797, стр. 5; бр. 798, стр. 5, бр. 799, стр. 5; бр. 800, стр. 5; бр. 801, стр. 5; бр.
802, стр. 5; бр. 803, стр. 5; бр. 804, стр. 5; бр. 805, стр. 5; бр. 806, стр. 5; бр.
807, стр. 5; бр. 808, стр. 5; бр. 809, стр. 5, бр. 810, стр. 5; бр. 811, стр. 5; бр.
812, стр. 5, бр. 813, стр. 5; бр. 814, стр. 5; бр. 815, стр. 5, бр. 816, стр. 5, бр.
817, стр. 5; бр. 818, стр. 5; бр. 819, стр. 5; бр. 820, стр. 5; бр. 821, стр. 5; бр.
822, стр. 5. - Год. 4, бр. 823, стр. 5; бр. 824, стр. 5; бр. 825, стр. 5; бр. 827,
стр. 3; бр. 828, стр. 3; бр. 829, стр. 3; бр. 830, стр. 3; бр. 831, стр. 3; бр. 832,
стр. 3; бр. 833, стр. 3; бр. 834, стр. 3; бр. 835, стр. 3; бр. 836, стр. 3, бр. 837,
стр. 3; бр. 838, стр. 3; бр. 839, стр. 3; бр. 840, стр. 3; бр. 841, стр. 3; бр. 842,
стр. 3; бр. 843, стр. 3; бр. 844, стр. 3; бр. 845, стр. 3; бр. 846, стр. 3; бр. 847,
стр. 3; бр. 848, стр. 3; бр. 849, стр. 3; бр. 850, стр. 3; бр. 851, стр. 3; бр. 852,
стр. 3; бр. 853, стр. 3; бр. 854, стр. 3; бр. 855, стр.З
Роман у наставцима.
734. Антологија савремених немачких књижевника. - Год. 3, бр. 789 (уто-
рак, 23. новембар 1943), стр. 4.
Издање Немачког културног института. Избор новела и песама десет савреме-
них немачких писаца. Обавезна лектира за више разреде средњих школа по препоруци
Министарства просвете.
735. Књижевна смотра средњошколске омладине : Завршен књижевни
омладински конкурс „Српског народа". - Год. 3, бр. 794 (недеља, 28. но-
вембар 1943), стр. 5.
На конкурс је приспело више од 3000 радова.
736. Издавачка делатност Српске књижевне задруге / М.(илош) Мар.(ко-
вић). - Год. 3, бр. 797 (четвртак, 2. децембар 1943), стр. 4.
Приказ књига из 44. кола СКЗ - Село Стојана Новаковића и Лимунација на селу
Стевана Сремца.
737. Завршен велики књижевни конкурс : Роман „Два живота" од Воји-
на Пуљевића добио главну награду „Српског народа". - Год. 3, бр. 799
(субота, 4. децембар 1943), стр. 4. 86 Бојан Ђорђевић
738. Резултати Омладинског књижевног конкурса : Велики одзив и од-
лични резултати наших ћака. - Год. 3, бр. 816 (петак, 24. децембар 1943),
стр. 4.
Прву награду на Омладинском књижевном конкурсу Српског народа добила је
Иванка Тасић, гимназијалка, за романсирану биографију св. Саве.
739. Прослава стогодишњице рођења Косте Трифковића. - Год. 3, бр.
816 (петак, 24. децембар 1943), стр. 4.
Гимназијска свечаност на Коларчевом универзитету.
740. У спомен Ранка Младеновића / С. - Год. 4, бр. 823 (1. и 2. јануар
1944), стр. 5.
In memoriam.
741. Нова занимљива издања „Југоистока". - Год. 4, бр. 823 (1. и 2. јану-
ар 1944), стр. 5.
О научно-популарним књигама у издању „Југоистока".
742. Хеј, Словени / Свет.(ислав) Стефановић. - Год. 4, бр. 826 (6, 7. и 8.
јануар 1944), Божићни додатак.
Песма.
743. Божић у заробљеништву / Петар К. Симоновић. - Год. 4, бр. 826 (6,
7. и 8. јануар 1944), Божићни додатак.
Песма.
744. Његош и народна песма / Тодор Манојловић. - Год. 4, бр. 826 (6,7. и
8. јануар 1944), Божићни додатак.
"Његош представља, стварно, грандиозни закључак, славни финале и блештаву
круну наше народне поезије..."
745. Вечерње предосећање / Гојко Табаковић. - Год. 4, бр. 826 (6, 7. и 8.
јануар 1944), Божићни додатак.
Песма.
746. После кише / Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 4, бр. 826 (6, 7. и 8.
јануар 1944), Божићни додатак.
Песма.
747. За праву антологију наше поезије / Сима Пандуровић. - Год. 4, бр.
826 (6, 7. и 8. јануар 1944), Божићни додатак.
Критикујући све раније антологије српске поезије, Пандуровић истиче да буду-
ћа антологија мора да буде cacтављена на основу следећих елемената: склад вредности
и уметничких квалитета народних и уметничких песама; иста духовна физиономија Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 87
народних и уметничких песама; родољубивост; национално осећање; сличност мотива.
Пандуровић нарочито истиче да та антологија мора бити ослобођена „југословенске
ступидности и старих клишеа".
748. Ко је написао песму „Милкина кућа..." / Р. Павловић. - Год. 4, бр.
826 (6, 7. и 8. јануар 1944), Божићни додатак.
О Никанору Грујићу.
749. Молитва Светом Сави / Богољуб Милошевић. - Год. 4, бр. 826 (6,7.
и 8. јануар 1944), Божићни додатак.
Песма.
750. Планина / Веселин Филиповић. - Год. 4, бр. 826 (6, 7. и 8. јануар
1944), Божићни додатак.
Песма.
751. Меланхолија / Тодор Манојловић. - Год. 4, бр. 826 (6, 7. и 8. јануар
1944), Божићни додатак.
Песма.
752. Кринови срца / Данило Чутурило. - Год. 4, бр. 826 (6, 7. и 8. јануар
1944), Божићни додатак.
Песма.
753. Сусрети са Бором Станковићем / Вука Поп-Младенова. - Год. 4, бр.
826 (6, 7. и 8. јануар 1944), Божићни додатак.
Сећање на Бору Станковића.
754. Песник националне вере и идеализма: Поводом 20-годишњице смр-
ти песника Алексе Шантића / В.(ељко) Сушић. - Год. 4, бр. 840 (понеде-
љак, 24. јануар 1944), стр. 2.
Есеј о поезији Алексе Шантића.
755. Наша омладина и књижевност: Велика омладинска књижевна академија на Коларчевом универзитету. -Год. 4, бр. 840 (понедељак, 24. јануар 1944), стр. 3.
Најава свечане доделе награда најбољима на Омладинском књижевном конкур-
су Српског народа.
756. Војвода Марко Миљанов: Поводом стодесетогодишњице његовог рође-
ња / Б.(руно) С. Б.(еговић). - Год. 4, бр. 850 (четвртак, 3. фебруар 1944), стр. 2.
757. Смрт проте Милоша Паренте, ректора Богословије у пензији и познатог
писца / Б.(руно) С. Б.(еговић). - Год. 4, бр. 851 (петак, 4. фебруар 1944), стр. 3.
О свештеничком и књижевном раду Милоша Паренте, који је умро у 77. години. 88 Бојан Ђорђевић
758. Четрдесетогодишњица рада Исидоре Секулић / Др Р.(адивој) В.
Ђисаловић. - Год. 4, бр. 853 (недеља, 6. фебруар 1944), стр. 3.
О књижевном опусу и основним особинама приповедачког и критичарског дела
Исидоре Секулић.
759. Борба за њега / Лиза Кунстман. - Год. 4, бр. 857, стр. 3; бр. 858, стр.
3; бр. 859, стр. 3; бр. 860, стр. 3; бр. 861, стр. 3; бр. 862, стр. 3; бр. 863, стр.
3; бр. 864, стр. 3; бр. 865, стр. 3; бр. 866, стр. 3; бр. 867, стр. 3; бр. 868, стр.
3; бр. 869, стр. 3; бр. 870, стр. 3; бр. 871, стр. 3; бр. 872, стр. 3; бр. 873, стр.
3; бр. 874, стр. 3; бр. 875, стр. 3; бр. 876, стр. 3; бр. 877, стр. 3; бр. 878, стр.
3; бр. 879, стр. 3; бр. 880, стр. 3; бр. 881, стр. 3; бр. 882, стр. 3; бр. 883, стр.
3; бр. 884, стр. 3; бр. 885, стр. 3; бр. 886, стр. 3; бр. 887, стр. 3; бр. 888, стр.
3; бр. 889, стр. 3; бр. 890, стр. 3; бр. 891, стр. 3; бр. 892, стр. 3; бр. 893, стр.
3; бр. 894, стр. 3; бр. 895, стр. 3; бр. 896, стр. 3; бр. 897, стр. 3; бр. 898, стр.
3; бр. 899, стр. 3; бр. 900, стр. 3; бр. 901, стр. 3; бр. 902, стр. 3; бр. 903, стр.
3.
Роман у наставцима.
760. Велика омладинска књижевна академија : Награде омладинцима
предаће министар просвете Велибор Јонић. - Год. 4, бр. 858 (петак, 11.
фебруар 1944), стр. 3.
761. Велико интересовање за Омладинску књижевну академију. - Год.
4, бр. 859 (субота, 12. фебруар 1944), стр. 3.
762. Велика омладинска књижевна академија : Подела награда прет-
седника српске владе генерала Недића. - Год. 4, бр. 861 (понедељак, 14.
фебруар 1944), стр. 3.
Свечана академија је одржана 13. фебруара на Коларчевом универзитету. На-
граде је средњошколцима поделио министар просвете и вера Велибор Јонић, а говор
је одржао председник жирија Сима Пандуровић.
763. Ново коло Српске књижевне задруге : Три књиге кола пуштене су
у продају, а друге три излазе за који дан. - Год. 4, бр. 861 (понедељак, 14.
фебруар 1944), стр. 3.
Ради се о Новаковићевој књизи Село, Сремчевој Лимунацији на селу, Есејима
Хенрика Барића, књизи Гетеових стихова, Одабраним приповеткама савремених срп-
ских приповедача (у избору и редакцији Боривоја Јевтића и Младена Ст. Ђуричића) и
о Новој антологији српске лирике Светислава Стефановића.
764. Доситеј Обрадовић у Немачкој: Предавање др Алојза Шмауса у Лек-
торату Немачке академије. - Год. 4, бр. 872 (петак, 25. фебруар 1944), стр. 3.
Предавање је одржано 23. фебруара. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 89
765. Помен песнику Алекси Шантићу. - Год. 4, бр. 880 (субота, 4. март
1944), стр. 2.
На помену у Саборној цркви беседио је др Јустин Поповић.
766. Спонтана манифестација српске слоге и братства. - Год. 4, бр. 883
(уторак, 7. март 1944), стр. 2.
На свечаној академији у част Алексе Шантића, о његовом животу и делу гово-
рили су Тома Максимовић, Сима Пандуровић и Вељко Сушић.
767. Тајанствени човек / Франк Браун. - Год. 4, бр. 904, стр. 3; бр. 905, стр.
3; бр. 906, стр. 3, бр. 907, стр. 3; бр. 908, стр. 3; бр. 909, стр. 3; бр. 910, стр. 3; бр. 911, стр. 3; бр. 912, стр. 3; бр. 913, стр. 3; бр. 914, стр. 3; бр. 915, стр. 3; бр. 916, стр. 3; бр. 917, стр. 3; бр. 918, стр. 3; бр. 919, стр. 3; бр. 920, стр. 3; бр. 921, стр. 3; бр. 930, стр. 3; бр. 931, стр. 3; бр. 932, стр. 3; бр. 935, стр. 3; бр. 936, стр. 3, бр. 937, стр. 3; бр. 938, стр. 3, бр. 939, стр. 3, бр. 940, стр. 3, бр. 941, стр. 3, бр. 942, стр. 3; бр. 943, стр. 3; бр. 944, стр. 3; бр. 945, стр. 3; бр. 946, стр. 3; бр. 947, стр. 3; бр. 948, стр. 3; бр. 949, стр. 3; бр. 950, стр. 3; бр. 952, стр. 3; бр. 954, стр. 3; бр. 956, стр. 3; бр. 958, стр. 3; бр. 960, стр. 3.
Роман у наставцима. Роман је прекинут после 42 наставка.
768. Нова издања Српске књижевне задруге. - Год. 4, бр. 909 (недеља, 2.
април 1944), стр. 3.
769. Змајев час на београдском радиу: Најлепше песме из збирке „Ђули-
ћи" и „Ђулићи увеоци". - Год. 4, бр. 913 (четвртак, 6. април 1944), стр. 3.
770. Ускршње терцине / Тодор Манојловић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17.
април 1944), Ускршњи додатак.
Песма.
771. Ноктурно / Даринка М. Одавић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април
1944), Ускршњи додатак.
Песма.
772. Митрополит Михаило и Ренанов „Живот Исусов" / Др Ђ.(око) Сли-
јепчевић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април 1944), Ускршњи додатак.
773. Христос васкресе / Тихомир Б. Ђорћевић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17.
април 1944), Ускршњи додатак.
Песма.
774. Родна груда / Гордан Милановац. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април
1944), Ускршњи додатак.
Песма. 90 Бојан Ђорђевић
775. Пролеће / Љубомир И. Марковић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април
1944), Ускршњи додатак.
Песма.
776. Мој плуг / Бранислав Буљубашић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април
1944), Ускршњи додатак.
Песма.
777. Неостварен сан / Веселин Филиповић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17.
април 1944), Ускршњи додатак.
Есеј о Велимиру Рајићу.
778. Наша прва штампарија / Бр. С. Беговић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17.
април 1944), Ускршњи додатак.
О штампарији Црнојевића и првим књигама штампаним у њој.
779. Песници и мецене / Д.(рагомир) Вучковић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17.
април 1944), Ускршњи додатак.
О меценатству кроз историју.
780. Мајка у нашој поезији / Јован Р. Башић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17.
април 1944), Ускршњи додатак.
Аутор расправља о мотиву мајке у нашој народној поезији, узимајући за пример
мајку Јевросиму, мајку Југовића и младу Гојковицу.
781. Благослов неба / Данило Чутурило. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април
1944), Ускршњи додатак.
Песма.
782. Исповести / Миша Марковић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април 1944),
Ускршњи додатак.
Песма.
783. Пред смрт / Р.(адивој) В. Ђисаловић. - Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април
1944), Ускршњи додатак.
Песма.
784. Брана Цветковић - свестрани таленат / Бранка Константиновић. -
Год. 4, бр. 922 (16. и 17. април 1944), Ускршњи додатак.
О животу, и о театарском и књижевном раду Бране Цветковића.
785. Успело дело једног Немца о српској историји / П.(редраг) М.(илоје-
вић). - Год. 4, бр. 950 (21. и 22. мај 1944), стр. 3. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 91
Разговор са Робертом Вегеом, немачким драмским писцем, о његовој књизи о
Србима - Хиљаду година једног народа.
786. Смрт српског књижевника и родољуба Војислава Илића-Млађег. -
Год. 4, бр. 951 (уторак, 23. мај 1944), стр. 2.
Вест о смрти и кратак преглед живота и рада Војислава Илића-Млађег.
787. Сахрана песника Војислава Илића-Млађег. - Год. 4, бр. 954 (петак,
26. мај 1944), стр. 3.
Над песниковим одром говорио је Владимир Велмар-Јанковић.
788. Књижевник настрадао од бомбардовања па ипак написао комедију
„Узбуна". - Год. 4, бр. 954 (петак, 26. мај 1944), стр. 3.
О новој комедији Властоја Д. Алексијевића.
789. Српски писци о позоришту и комедији / Светислав Шумаревић. -
Год. 4, бр. 961 (3, 4. и 5. јун 1944), стр. 2.
Аутор наводи размишљања српских драмских писаца о проблемима комедије и
принципима њене театарске поставке.
790. Делатност Српске књижевне задруге. - Год. 4, бр. 1009 (30. и 31. јул
1944), стр. 3.
Најава изласка из штампе Шекспировог Млетачког трговца у преводу Свети-
слава Стефановића.
791. Добра књига ипак се тражи / Ф. - Год. 4, бр. 1018 (четвртак, 10.
август 1944), стр. 3.
О томе шта читају Београђани.
792. Делатност Српске књижевне задруге : Спрема се 46 коло за штам-
пу. - Год. 4, бр. 1039 (3. и 4. септембар 1944).
46. коло С КЗ чине следеће књиге: Приповетке Момчила Настасијевића; Сусре-
ти Јеле Спиридоновић-Савић (збирка есеја); Огледи Тодора Манојловића; Млетачки
трговац Вилијема Шекспира (у преводу Светислава Стефановића); Нова антологија
српске лирике Светислава Стефановића и роман Феликса Тимерманса Сељаков пса-
лам.

Dopuna: 29 Jan 2013 22:04

П О З О Р ИШ Т Е
793. Народно позориште на Врачару почиње рад 1 јуна : Прве премије-
ре биће Хауптманова „Елга" и „Понор" од Гончарова. - Год. 1, бр. 1
(петак, 16. мај 1941), стр. 5.
Изјава управника Народног позоришта, Момира Вељковића.
794. Г-ђа Мацол-Петровић и г. Јован Петровић нови чланови Уметнич-
ког позоришта : Разговор са новом београдском глумицом. - Год. 1, бр.
2 (субота, 17. мај 1941), стр. 5.
Разговор са Елком Мацол-Петровић, која је са мужем стигла из Скопља. Најава
почетка рада Уметничког позоришта на Коларчевом универзитету.
795. „Весело поподне" Уметничког позоришта : Три мале суботње пре-
мијере / X. - Год. 1, бр. 4 (понедељак, 19. мај 1941), стр. 5.
Јован Петровић, Елка Мацол-Петровић, Виктор Старчић и Никола Гашић из-
вели су 17. маја три једночинке руских и немачких аутора: „Ако се може судити по
ономе како је пратило претставу недовољно испуњено гледалиште, требало би да се
позоришни живот у Београду врло брзо нормализује."
796. Прва премијера Народног позоришта биће „Понор" : Редитељ је г.
Ракитин. - Год. 1, бр. 5 (уторак, 20. мај 1941), стр. 4.
Главну улогу у Гончаровљевој драми тумачи Нада Ризнић.
797. Војни заповедник у Србији прописао је уредбе о вођењу позори-
шта, о раду биоскопа и изнајмљивању филмова, о кабаретима и варие-
теима. - Год. 1, бр. 10 (недеља, 25. мај 1941), стр. 6.
Из Уредбе о вођењу позоришта: „Чл. 1: позоришта, балет и опера раде само са
дозволом Војног заповедника у Србији; Чл. 2: Дозвола се издаје на ограничено вре-
ме...; Чл. 4: не смеју се приказивати дела јеврејских аутора и композитора; Чл. 5: у
позориштима не смеју бити упослени Јевреји или Цигани."
798. Требало би приступити стварању добрих покретних трупа, и драм-
ских и оперских. - Год. 1, бр. 16 (субота, 31. мај 1941), стр. 4.
Аутор чланка залаже се за стварање позоришта која he се специјализовати за
гостовања по провинцији, а у којима би се упослили глумци који су из разних крајева
бивше Југославије дошли у Београд. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 93
799. Милутин Ф. Томић / Б.(ранка) К.(онстантиновић). - Год. 1, бр. 35
(субота, 21. јун 1941), стр. 4.
Глумац Дунавског народног позоришта погинуо је приликом експлозије у Сме-
дереву.
800. Глумци и глумице сами праве нову позорницу на Калемегдану / М.
Ђ. - Год. 1, бр. 38 (уторак, 24. јун 1941), стр. 6.
Чланови Уметничког позоришта са сцене Коларчевог универзитета прелазе на
Калемегдан, где праве летњу позорницу.
801. До септембра зграда на Врачару биће оспособљена за оперске прет-
ставе : Изјава вршиоца дужности директора опере г. Рудолфа Ертла /
Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 40 (четвртак, 26. јун 1941), стр. 5.
802. Народно позориште за Србе-избеглице и пострадале у Смедереву.
- Год. 1, бр. 46 (среда, 2. јул 1941), стр. 4.
Најава оперске представе Травијата за 6. јул, у корист избеглица из НДХ и стра-
далих у смедеревској трагедији.
803. Поводом припрема за организовање позоришног живота / М. Ђ. -
Год. 1, бр. 47 (четвртак, 3. јул 1941), стр. 6.
Аутор чланка указује на материјалне и сваковрсне друге невоље и тешкоће у
обнови рада српских позоришта.
804. Прва претстава Народног позоришта после рата даваће се у ко-
рист избеглица и обнове Смедерева : „Травијата" на Коларчевом уни-
верзитету / В.(ујић) Вл.(адимир). - Год. 1, бр. 50 (недеља, 6. јул 1941),
стр. 3.
Главну улогу пева Злата Ђунђенац.
805. Народно позориште приређује три претставе као кориснице за Удру-
жење глумаца и породице пострадалих у Смедереву. - Год. 1, бр. 50 (не-
деља, 6. јул 1941), стр. 3.
Најава представа: Породица Бло Љубинке Бобић (8. јула), опере Мадам Батер-
флај (9. јула) и Пижеових Срећних дана (10. јула).
806. Пред препуном двораном приређена је прва претстава Народног
позоришта после рата / Ј.(ован) О.(бичан). - Год. 1, бр. 51 (понедељак,
7. јул 1941), стр. 3.
О представи Травијате.
807. Данас на Коларчевом универзитету Народно позориште даје Пу-
чинијеву оперу „Мадам Батерфлај" : Главну улогу пева г-ца Анита Ме-
зетова. - Год. 1, бр. 53 (среда, 9. јул 1941), стр. 5. 94 Бојан Ђорђевић
808. Данас „Срећни дани" на Коларчевом универзитету. - Год. 1, бр. 54
(четвртак, 10. јул 1941), стр. 5.
Комад Клода Андреа Пижеа у режији Милоша Милошевића.
809. Чланови Омладинског позоришта приказују „Покондирену тикву"
сутра по подне на Коларчевом универзитету. - Год. 1, бр. 55 (петак, 11.
јул 1941), стр. 5.
Омладинско позориште основано је крајем 1940. године, и стицајем околности
ово им је прва представа. Сав приход иде за обнову Смедерева.
810. Завршени су преговори са уговорним члановима Народног позо-
ришта / М. Ђ. - Год. 1, бр. 58 (понедељак, 14. јул 1941), стр. 6.
Директор Драме Народног позоришта Душан Милачић потписао је уговор са 39
глумаца. Он је најавио и прву домаћу премијеру после априлског рата - Несуђене зе-
тове Славомира Настасијевића.
811. Вечерас у 7 часова на Калемегдану „Фигарова женидба". - Год. 1,
бр. 63 (субота, 19. јул 1941), стр. 6.
Најава представе Уметничког позоришта.
812. Чланови драме Народног позоришта извешће преко лета низ прет-
става на Коларчевом универзитету : Играће наши најбољи драмски
уметници. - Год. 1, бр. 65 (понедељак, 21. јул 1941), стр. 5.
813. Успела премијера Бомаршеове „Фигарове женидбе" на калемег-
данској позорници / М. Ђ. - Год. 1, бр. 65 (понедељак, 21. јул 1941), стр.
6.
Позоришна критика премијере Уметничког позоришта. Критичар нарочито хва-
ли Виктора Старчића у улози Фигара и Миру Тодоровић у улози Херувима.
814. Чланови Народног позоришта изводе сутра цео балет „Копелију"
на Коларчевом универзитету: Режира и игра главну улогу г-ђа Наташа
Бошковић, примабалерина. - Год. 1, бр. 69 (петак, 25. јул 1941), стр. 5.
815. „Копелија", балет од Делиба са г-цом Бошковић и г. Жуковским у
главним улогама / Др. М.(илоје) М.(илојевић). - Год. 1, бр. 72 (понеде-
љак, 28. јул 1941), стр. 5.
Похвална критика балетске представе Народног позоришта.
816. Сутра чланови Народног позоришта приказују „Матуру" Фодорова на
Коларчевом универзитету. - Год. 1, бр. 72 (понедељак, 28. јул 1941), стр. 6.
817. Чланови Народног позоришта сутра дају комедију Љубинке Бобић
„Отмено друштво". - Год. 1, бр. 74 (среда, 30. јул 1941), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 95
Главне улоге: Љубинка Бобић и Жанка Стокић.
818. Опера је поново окупила све своје чланове : У новој сезони Народ-
но позориште даваће драмске и оперске претставе на Врачару и у Ко-
ларчевој задужбини / М. Ђ. - Год. 1, бр. 75 (четвртак, 31. јул 1941), стр. 6.
Најава почетка сезоне за 1. септембар.
819. Ново омладинско позориште у Београду даваће низ претстава у
корист Срба-избеглица и обнову Смедерева / Д.(рагомир) В.(учковић).
- Год. 1, бр. 76 (петак, 1. август 1941), стр. 5.
Ради се о дечјем позоришту (деца од 8 до 16 година), које ће касније прерасти у
Дечје позориште „Србија".
820. „Коштану", једно од најлепших дела наше драмске књижевности,
дају чланови Народног позоришта на Коларчевом универзитету сутра
у 3 часа по подне. - Год. 1, бр. 77 (субота, 2. август 1941), стр. 5.
Митку игра Јован Гец.
821. Позориште удружених глумаца на Коларчевом универзитету да-
нас даје „Моје ђетиће" од Геца и Мијушковића. - Год. 1, бр. 83 (субота, 9.
август 1941), стр. 5.
Разговор са Душаном Животићем.
822. На Вождовцу даје претставе дечје позориште „Споменак" чији је
мецена један жандармериски наредник / Д.(рагољуб) Аћ.(имовић). - Год.
1, бр. 83 (субота, 9. август 1941), стр. 6.
823. Премијера на Калемегдану. -Год. 1, бр. 84 (недеља, 10. август 1941), стр. 5.
Уметничко позориште даје комедију Милована Глишића Два цванцика. Улоге
тумаче Виктор Старчић, Александар Стојковић, Станко Колашинац, Мима Предоје-
вић и Блаженка Каталинић.
824. „Два цванцика" на премијери под ведрим небом / Вл.(адан) С.(оти-
ровић). - Год. 1, бр. 86 (среда, 13. август 1941), стр. 6.
Позоришна критика.
825. После 12 година у Пожаревац се вратило позориште / М.(илан)
М.(илентијевић). - Год. 1, бр. 89 (субота, 16. август 1941), стр. 4.
Бановинско позориште Новог Сада обнавља рад у Пожаревцу.
826. Са оправком зграде код Кнежевог споменика почеће се сутра /
Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 90 (недеља, 17. август 1941), стр. 3.
Планирано је да се радови на обнови зграде Народног позоришта заврше до
новембра. 96 Бојан Ђорђевић
827. Многобројна дечја позоришта играју у разним крајевима Београда
да би приход дала избеглицама / Д.(рагомир) Вуч.(ковић). - Год. 1, бр.
92 (среда, 20. август 1941), стр. 5.
828. Народно позориште у Београду ушло је јуче у нову сезону : До
новембра претставе ће се давати у Коларчевој задужбини / Вл.(адан)
С.(отировић). - Год. 1, бр. 93 (четвртак, 21. август 1941), стр. 6.
Најава репертоара за сезону 1941/1942.
829. Потребно је да наше позориште пође путем обнове : Позориште
не сме да буде предузеће за продају улазница / В.(ладан) С.(отировић). -
Год. 1, бр. 102 (недеља, 31. август 1941), стр. 5.
Изјава новог управника Народног позоришта, Јована Поповића, после састанка
са члановима Драме, Опере и Балета.
830. Уметничко позориште даваће „Жоржа Дандена" на Калемегдану :
Главну женску улогу тумачи г-ђа Каталинић / Вл.(адан) С.(отировић). -
Год. 1, бр. 103 (уторак, 2. септембар 1941), стр. 5.
Најава премијере за 7. септембар. Поред Блаженке Каталинић игра и Станко
Колашинац.
831. Двадесет дечјих позоришта игра у Београду за избеглице / Д.(раго-
мир) Вуч.(ковић). - Год. 1, бр. 110 (среда, 10. септембар 1941), стр. 6.
832. Београдско Народно позориште почиње у недељу свој рад : Прет-
ставе ће се држати у позоришту на Врачару / Вл.(адан) С.(отировић). -
Год. 1, бр. 117 (четвртак, 18. септембар 1941), стр. 5.
Позориште почиње рад малом свечаношћу, на којој ће бити представљен нацрт
репертоара за сезону 1941/1942.
833. Уметничко позориште приказује у суботу премијеру „Ђида" од Ј.
Веселиновића / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 118 (петак, 19. сеп-
тембар 1941), стр. 6.
834. Почетак позоришне сезоне одложен. - Год. 1, бр. 120 (недеља, 21.
септембар 1941), стр. 5.
Одлагање отварања сезоне у Народном позоришту на Врачару објашњено је
„техничким проблемима".
835. Наше најстарије позориште почело је опет с активним радом. -
Год. 1, бр. 120 (недеља, 21. септембар 1941), стр. 5.
Обнова рада новосадског позоришта на сцени београдског Народног позори-
шта. Прва премијера је Нушићев Обичан човек. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 97
836. Милан Тимотић на сцени Уметничког позоришта / Вл.(адан) С.(оти-
ровић). - Год. 1, бр. 120 (недеља, 21. септембар 1941), стр. 5.
837. 150-годишњица Моцартове смрти : Пред прву представу Српског
народног позоришта. - Год. 1, бр. 128 (среда, 1. октобар 1941), стр. 5.
Најава опере Фигарова женидба у Народном позоришту. Редитељ је Рудолф Ертл,
који пева у улози грофа Алмавиве. Насловну улогу Фигара пева Никола Цвејић. К ао
гост диригује Освалд Бухолц.
838. Успех Српског народног позоришта на Коларчевом универзитету /
Д.(рагомир) Вучковић. - Год. 1, бр. 128 (среда, 1. октобар 1941), стр. 5.
Чланови новосадског позоришта извели су Нушићев комад Обичан човек.
839. „Елга" од Герхарда Хауптмана / В.(елимир) Н. Д.(имић). - Год. 1,
бр. 131 (субота, 4. октобар 1941), стр. 5.
Позоришна критика премијере одржане у Народном позоришту 3. октобра. Кри-
тичар посебне похвале упућује Миливоју Живановићу за улогу Старшенског.
840. „Улични свирачи" / Л. С. - Год. 1, бр. 136 (петак, 10. октобар 1941),
стр. 6.
О премијери мјузикла Паула Шурека.
841. „Несуђени зетови", комад од г. Славомира Настасијевића / В.(ели-
мир) Н. Д.(имић). - Год. 1, бр. 137 (субота, 11. октобар 1941), стр. 5.
Уздржана критика премијере Народног позоришта. Критичар најпре пореди Сла-
вомира Настасијевића са Стеријом и Нушићем, а затим каже: „Немир који се осећа код
његових протагониста не проистиче увек из самог збивања на позорници, и радња не
доноси собом неосетно логичне последице." Критичар има примедбе и на глуму, и ис-
тиче како „чланови народног позоришта не треба никад да забораве да играју у првом
престоничком позоришту".
842. Академско позориште наставља свој уметнички рад. - Год. 1, бр.
138 (недеља, 12. октобар 1941), стр. 6.
Обновљене представе Академског позоришта приказују се на Коларчевом уни-
верзитету.
843. Зграда народног позоришта код Споменика биће завршена у де-
цембру месецу / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 138 (недеља, 12.
октобар 1941), стр. 6.
Аутор посебно истиче да ће у обновљеној згради Народно позоришпте коначно
добити модерну покретну позорницу, као и довољан број гардероба.
844. Народно позориште уступа приход од трију претстава Зимској по-
моћи. - Год. 1, бр. 140 (среда, 15. октобар 1941), стр. 5.
т 98 Бојан Ђорђевић
845. Сто година позоришног живота у Београду / Светислав Шумаре-
вић. - Год. 1, бр. 141 (четвртак, 16. октобар 1941), стр. 5.
У првом делу чланка говори се о оснивању Театра на Ђумруку, у другом делу о
репертоару тог театра, у трећем о декору и гардероби, а у четвртом о извештачима и
критичарима из тога времена.
846. Турнеја Српског народног позоришта по Банату / В. - Год. 1, бр. 141
(четвртак, 16. октобар 1941), стр. 5.
Чланови новосадског позоришта на турнеји по Банату изводе Нушићевог Обич-
ног човека и Стеријиног Кир-Јању.
847. Шта ћемо ускоро гледати у Народном позоришту / Вл.(адан) С.(оти-
ровић). - Год. 1, бр. 146 (среда, 22. октобар 1941), стр. 5.
Оквирни план репертоара за текућу сезону.
848. Позоришна уметност и Српско народно позориште / В.(елимир) Н.
Д.(имић). - Год. 1, бр. 147 (четвртак, 23. октобар 1941), стр. 5.
Оштра критика рада и репертоарске политике Народног позоришта између два
рата. Последица таквога рада јесте криза доброг домаћег драмског текста.
849. Уметничко позориште приказује као премијеру Нушићево „Сум-
њиво лице". - Год. 1, бр. 147 (четвртак, 23. октобар 1941), стр. 5.
850. „Сумњиво лице" - један смео експеримент Уметничког позоришта /
Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 156 (недеља, 2. новембар 1941), стр. 5.
Позоришна критика. Похвале за сценску поставку у виду тзв. симултане сцене,
али и критичке опаске о глуми.
851. Г. Светомир Настасијевић постављен је за вршиоца дужности ди-
ректора Опере / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 159 (четвртак, 6.
новембар 1941), стр. 5.
852. Одјеци из позоришта : Поводом чланка г. Б. Јевтића у „Српској
сцени" / В.(елимир) Н. Д.(имић). - Год. 1, бр. 162 (недеља, 9. новембар
1941), стр. 5.
Боривоје Јевтић је у Српској сцени реаговао на Димићев напис о међуратном
репертоару Народног позоришта. Сада Димић, у свом одговору на Јевтићев чланак,
истиче да остаје при својим тврдњама да су раније управе катастрофално лоше ради-
ле, да су глумци који играју у Народном позоришту талентовани, али да готово нема
правог првака, да нема довољно добрих редитеља јер им се у Југославији није давала
права прилика. Димић закључује да „позориште треба да воде људи велике стваралач-
ке моћи, снажног уметничког темперамента и оригиналне замисли".
853. „Усред бела дана", комедија од Паула Хелвига / В.(елимир) Н.
Д.(имић). - Год. 1, бр. 165 (среда, 12. новембар 1941), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 99
Позоришна критика премијере Народног позоришта. Критичар хвали тумаче
главних улога, Владету Драгутиновића и Невенку Урбанову.
854. Народно позориште приказује данас „Јубилеј", комедију од Мом-
чила Милошевића / В.(ладан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 167 (петак, 14.
новембар 1941), стр. 5.
855. Нишко позориште почело је свој рад: Управник г. Живојин Петро-
вић о раду позоришта / М.(арко) Симић. - Год. 1, бр. 168 (субота, 15.
новембар 1941), стр. 4.
Разговор са управником Нишког позоришта.
856. „Јубилеј" - комад у три чина од Момчила Милошевића / В.(ели-
мир) Н. Д.(имић). - Год. 1, бр. 169 (недеља, 16. новембар 1941), стр. 6.
Позоришна критика премијере Народног позоришта.
857. „Срећа на друму" : Једна драма у репертоару Уметничког позори-
шта / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 1, бр. 176 (уторак, 25. новембар
1941), стр. 6.
Позоришна критика.
858. Потреба завођења повластица за ђаке и студенте у Народном по-
зоришту / В.(ладимир) М.(ошуљ). - Год. 1, бр. 178 (четвртак, 27. новем-
бар 1941), стр. 8.
По мишљењу новинара, јефтиније улазнице привукле би младу публику у позо-
риште.
859. Прослава 150-годишњице смрти великог немачког композитора Мо-
царта у Српском народном позоришту. - Год. 1, бр. 181 (недеља, 30. но-
вембар 1941), стр. 5.
Најава опере Фигарова женидба за 1. децембар.
860. „Смучање на суву" од Курта Бортфелда / В.(елимир) Н. Д.(имић). -
Год. 1, бр. 183 (среда, 3. децембар 1941), стр. 5.
Позоришна критика премијере Народног позоришта.
861. Пред премијеру Балзаковог „Меркадеа" / Вл.(адан) С.(отировић).
- Год. 1, бр. 186 (субота, 6. децембар 1941), стр. 5.
Најава премијере Уметничког позоришта. Главну улогу тумачи Велибор (Вик-
тор) Старчић, а декор поставља Миленко Шербан.
862. „Меркаде" : Успела премијера Уметничког позоришта / Вл.(адан)
С.(отировић). - Год. 1, бр. 188 (уторак, 9. децембар 1941), стр. 5.
Позоришна критика. 100 Бојан Ђорђевић
863. Прослава стогодишњице позоришта у Београду : „Ђидо" од Весе-
линовића и Брзака / В.(елимир) Н. Д.(имић). - Год. 1, бр. 199 (недеља,
21. децембар 1941), стр. 5.
Нова поставка Ђида у режији Душана Раденковића. Критичар посебно хвали
глуму Дивне Радић и Миливоја Поповића-Мавида.
864. Успех Душана Ђорђевића у Братиславској опери. - Год. 1, бр. 202
(четвртак, 25. децембар 1941), стр. 5.
Душан Ђорђевић је у Братиславској опери гостовао у Кавалерији рустикани.
865. Зграда Народног позоришта код Споменика биће једна од најуре-
ђенијих на Балкану / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 208 (четвртак,
1. јануар 1942), стр. 5.
Изграђен је фоаје, колонаде; партер и прва галерија добили су нова седишта;
изграђен је нови простор за оркестар и нове гардеробе у којима су уведени светлосни
сигнали за обавештавање глумаца. У току је потпуно реновирање тешко оштећене
зграде у априлском бомбардовању.
866. „Каријера писарчића Винцига" / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2,
бр. 211 (недеља, 4. јануар 1942), бр. 5.
Најава премијере Зигфилдове трагикомедије. У главној улози Велибор (Вик-
тор) Старчић.
867. Позоришна уметност у земљи Сунчевог рађања / Владан Сотиро-
вић. - Год. 2, бр. 212 (6,7, 8, 9. и 10. јануар 1942), Божићни додатак.
О историји позоришта у Јапану.
868. Београд ће још ове године добити модерно уређену зграду Народ-
ног позоришта / В.(ладан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 215 (среда, 14. ја-
нуар 1942), стр. 5.
869. Народно позориште у Београду прославило је јуче своју славу св. Јова-
на / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 221 (среда, 21. јануар 1942), стр. 5.
870. Душан Раденковић, члан београдског Народног позоришта, напра-
сно преминуо за време претставе „Ђида" / Вл.(адан) С.(отировић). -
Год. 2, бр. 222 (четвртак, 22. јануар 1942), стр. 4.
Душан Раденковић, рођен 1892. године у Великом Шиљеговцу крај Крушевца, био
је у младости члан путујућих трупа, а у Краљевини Југославији глумио и режирао у Ско-
пљу, Сарајеву и Београду. Преминуо је у ложи, током представе Ђида коју је режирао.
871. + Душан Раденковић / Д-р В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 223
(петак, 23. јануар 1942), стр. 3.
In memoriam. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 101
872. Јуче пре подне сахрањен је Душан Раденковић : Погребу су прису-
ствовали претставници власти и установа као и многобројно грађан-
ство / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 224 (субота, 24. јануар 1942), стр. 5.
Извештај са сахране. У име министарства погребу је присуствовао заменик ми-
нистра просвете Владимир Велмар-Јанковић. Говорили су: Никола Трајковић, гене-
рални секретар Народног позоришта; Јован Гец, председник Удружења глумаца; Мио-
драг Пенчић-Пољански, глумац Академског позоришта.
873. Обнова „Супруге" од Јаноша Бокаја / Др. В.(елимир) Н. Димић. -
Год. 2, бр. 225 (недеља, 25. јануар 1942), стр. 6.
Позоришна критика. Критичар посебно истиче „надахнуту глуму Десе Дугалић".
874. „Дундо Мароје" данас у 16 часова на Коларчевом универзитету. -
Год. 2, бр. 225 (недеља, 25. јануар 1942), стр. 6.
Најава обновљене представе Уметничког позоришта, са новом иоделом улога у
односу на ону пре рата. Помета глуми Велибор (Виктор) Старчић, Дунда Мароја - Иво
Ерман. У улози Бокчила појављује се Станко Колашинац. Маро је Теја Тадић, а Попива
- Александар Стојковић. Лауру глуми Вера Радујевић, а Петруњелу Вања Марковић.
875. „Тоска" у новој режији / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 228
(четвртак, 29. јануар 1942), стр. 5.
Нову поставку Тоске у Народном позоришту режирао је Никола Цвејић, који и
пева Скарпија. Тоску пева Бахрија Нури-Хаџић. Диригује Јован Србуљ.
876. Г. Миливоје Николић певаће у „Бајацу" у Народном позоришту /
Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 233 (среда, 4. фебруар 1942), стр. 5.
Најава представе за 7. фебруар.
877. „Тартиф" од Молијера / Др. В.(елимир) Н. Д.(имић). - Год. 2, бр.
240 (четвртак, 12. фебруар 1942), стр. 5.
Позоришна критика премијере Народног позоришта. Критичар представу назива
„великим успехом". Посе бно хвали Јована Геца као Оргона, Љубинку Бобић као Дорну,
а нарочито упућује на „изврсну режијску замисао" Велимира Живојиновића-Massuke.
878. „Пљусак" у интерпретацији Уметничког позоришта / Вл.(адан)
С.(отировић). - Год. 2, бр. 241 (петак, 13. фебруар 1942), стр. 5.
Премијера драме Петра Петровића-Пеције.
879. Прилике у нишком позоришту : У току ове сезоне приказано је 15
комада од домаћих и страних писаца / АРБ. - Год. 2, бр. 246 (четвртак,
19. фебруар 1942), стр. 4.
880. Наша домаћа драма и позориште за народ / Др. В.(елимир) Н. Ди-
мић. - Год. 2, бр. 247 (петак, 20. фебруар 1942), стр. 6.
т 102 Бојан Ђорђевић
Аутор чланка указује на потребу оживљавања домаћег драмског стваралаштва,
с обзиром да се све више осећа недостатак добрих домаћих драмских текстова. Аутор
указује, затим, на опасност од драматизације тзв. народних комада, јер прети опасност
да позориште постане „низ фолклорних исечака".
881. „Избирачица" од Косте Трифковића : Премијера у Народном позори-
шту / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 260 (субота, 7. март 1942), стр. 4.
Позоришна критика. Трифковићеву комедију режирао је Владета Драгутиновић.
882. Нишки глумац отворио кафану / М. П. - Год. 2, бр. 261 (недеља, 8.
март 1942), стр. 6.
Глумац Нишког позоришта Сима Јанићијевић отворио је кафану „Уцвељени трубадур".
883. Обнова Глишићеве „Подвале" / Д-р В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2,
бр. 267 (недеља, 15. март 1942), стр. 6.
Позоришна критика. Премијера Народног позоришта. Критичар указује на те-
шкоће при постављању овога дела на сцену, и каже да се у овој поставци у Народном
позоришту „ломи линија Глишићеве сценичности". Критичар за то криви режију, али
налази и оправдање, јер је овај комад почео да режира Душан Раденковић, а по њего-
вој смрти режију преузео главни глумац Александар Васић.
884. Држава и позоришна уметност / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2,
бр. 267 (недеља, 15. март 1942), стр. 8.
Размишљања о питањима сценографије и инсценације. У том смислу, неопходно
је да државна власт материјално помогне српска позоришта.
885. Поводом обновљене „Подвале" : Алтернација г-ђе Нешић-Перић
и г. Старчића / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 273 (недеља, 22.
март 1942), стр. 6.
Критичар истиче да улоге Нере и Неше много убедљивије игра глумачки пар Софи-
ја Нешић-Перић/Виктор Старчић, него пар Милева Бошњаковић/Александар Златковић.
886. Гостовање г. Равасија у „Ђиду" / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2,
бр. 276 (четвртак, 26. март 1942), стр. 5.
У улози Здравка у Ђиду појавио се као гост Синиша Раваси, члан Дунавског
позоришта. Ипак, критичар највише истиче „срећан глумачки дар и симпатичну игру
Мире Тодоровић у улози Љубице".
887. Премијера духовите немачке комедије „Четири ортака" : Успех
Уметничког позоришта / В.(ладан) Сотировић. - Год. 2, бр. 278 (субота,
28. март 1942), стр. 4.
Премијера комедије немачког писца Јохана Кута.
888. Нишко позориште припрема претставе за сељаке и децу народних
школа. - Год. 2, бр. 278 (субота, 28. март 1942), стр. 4. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 1 03
889. „Посао је посао" од Октава Мирбоа: Г. Божа Николић као Исидор Леша
/ Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 279 (недеља, 29. март 1942), бр. 3.
Позоришна критика представе у Народном позоришту. Критичар закључује да
је Божа Николић „један од најбољих уметника које ми имамо".
890. За нашу драму и нашег глумца / Никола Трајковић. - Год. 2, бр. 284
(4, 5, 6. и 7. април 1942), Ускршњи додатак.
Аутор чланка види глумца као врховно начело драмске игре: „Он је загрева
својом душом, изгара својом страшћу, сенчи својим темпераментом, 'истерује искру
из камена'. До њега, драма у многом је само либрето. Он је тај који јој даје живот и
лепоту." Глумац је данас исто што и гуслар: „Обожавали смо гуслара, волимо глум-
ца!"
891. Успех позоришта Удружења глумаца у Младеновцу / М.(омчило)
Р.(адовановић). - Год. 2, бр. 285 (среда, 8. април 1942), стр. 4.
Позориште Удружења глумаца из Београда, под управом Милана Петровића,
извело је у Младеновцу, током ускршњих празника, три позоришна комада.
892. Успех народних обичаја обрађених за бину : „Комиште" у Умет-
ничком позоришту / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 287 (петак, 10.
април 1942), стр. 7.
Представа рађена по мотивима Ранковићевих Јесењих слика.
893. Трагичан крај познатог нашег драмског глумца Милоша Паунко-
вића : Поводом годишњег помена у Београду / Б.(ранка) К.(онстанти-
новић). - Год. 2, бр. 288 (субота, 11. април 1942), стр. 6.
У јеку априлског рата 1941. леш Милоша Паунковића нађен је у Румунији, у
Дунаву. Паунковић је роћен 1892, у Бановом пољу, у Мачви. Био је члан Академског
позоришта у Београду, Српског народног позоришта у Новом Саду, Бановинског по-
зоришта на Цетињу, а од 1930. године до смрти Народног позоришта у Београду.
894. „Сто милиона долара" од Хајнца Кубијера / Др. В.(елимир) Н.
Д.(имић). - Год. 2, бр. 289 (недеља, 12. април 1942), стр. 5.
Позоришна критика. Комедију је режирао Јован Гец.
895. „Отмица у Београду" од Настасијевића : Приредба Омладинског
позоришта. - Год. 2, бр. 289 (недеља, 12. април 1942), стр. 5.
На сцену је поново постављена драма Славомира Настасијевића из 1932. годи-
не, овога пута у режији Бате Миладиновића.
896. Необична болест глумца Живановића : Извадио два зуба и отекло
му цело лице, тако да не може на бину / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2,
бр. 292 (четвртак, 16. април 1942), стр. 5.
Отказана реприза комада Сто милиона долара. 1 04 Бојан Ђорђевић
897. Алтернације у Молиеровом „Тартифу" : Елмира Јоланде Гание и
Дорина Мире Тодоровић / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 298
(четвртак, 23. април 1942), стр. 6.
Критичар замера редитељу што је улогу зреле дадиље Дорине поверио младој и
талентованој, али неискусној Мири Тодоровић.
898. Пародије и ревије сатиричног позоришта : Позориште „Бодљика-
во прасе" ускоро ће давати сваког дана веселе претставе / Вл.(адан)
С.(отировић). - Год. 2, бр. 299 (петак, 24. април 1942), стр. 5.
899. Једна уметничка свадба. - Год. 2, бр. 300 (субота 25. април 1942), стр. 5.
Венчали су се балерина Даница Живановић и сценограф и технички шеф у На-
родном позоришту Миомир Денић.
900. Отварање позоришта Српске заједнице рада „Србозар" / Вл.(адан)
С.(отировић). - Год. 2, бр. 301 (недеља, 26. април 1942), стр. 5.
901. Омладинско уметничко позориште „Сцена на Сењаку". - Год. 2, бр.
302 (уторак, 28. април 1942), стр. 5.
Најава премијере Нушићеве драме Свет.
902. Обнова Никодемиеве драме „Верне сенке" у Београду / Др. В.(ели-
мир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 303 (среда, 29. април 1942), стр. 5.
Позоришна критика представе Народног позоришта. Пуно похвала глумачком
ансамблу, а посебно Деси Дугалић.
903. Двадесетпетогодишњица смрти Милутина Бојића. - Год. 2, бр. 303
(среда, 29. април 1942), стр. 5.
Академско позориште изводи Бојићеву драму Краљева јесен. Такође се најављу-
ју и друге премијере - Трифковићев Школски надзорник, Држићева Манде и Игњато-
вићев Вечити младожења.
904. Нов програм позоришта „Бодљикаво прасе". - Год. 2, бр. 303 (сре-
да, 29. април 1942), стр. 5.
Најава представе.
905. Дечје позориште „Србија" одушевило публику. - Год. 2, бр. 305 (пе-
так, 1. мај 1942), стр. 5.
Позориште у коме глуме деца извело је комад Бака и дека.
906. Умро је Бјерн Бјернсон. - Год. 2, бр. 306 (2. и 3. мај 1942), стр. 7.
Вест о смрти оснивача и првог директора Норвешког националног театра.
907. Крагујевац је добио позориште. - Год. 2, бр. 308 (среда, 6. мај 1942), стр. 5. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 105
Крагујевачко позориште је почело да ради, у оквиру Одељења за пропаганду.
Редитељ је глумачки ветеран, Илија Јовановић - Чика Илија. Прва представа, изведе-
на на Ђурђевдан, била је Девојачка клетва. Аутор дописа из Крагујевца закључује:
„Крагујевац се мора духовно препородити и наставити свој нормалан духовни живот.
Он не сме клонути и не сме се одати слабостима. Стога ће ово позориште играти једну
доминантну улогу у његовом духовном консолидовању."
908. Крушевац је добио стално позориште / М. Ј. - Год. 2, бр. 311 (субо-
та, 9. мај 1942), стр. 4.
Основано је Градско позориште у Крушевцу, са управником Борисавом Михаи-
ловићем, професором гимназије, иначе бившим чланом Народног позоришта у Бео-
граду. Као прва представа планиран је Ђидо, у режији Александра Залијева, професо-
ра музике. Управу позоришта, поред Михаиловића, чине и професор Нико Марчетић,
затим Јова Аритоновић, Миодраг Наупарац и Александар Павловић-Бошњанац. Ре-
пертоар носе глумци: Љубица Николић, Деса Костка, Вера Марчетић, Храна Ђорго-
вић, Слободан Бабић и Богдан Павић. Позориште има и свој хор у пуном саставу.
909. Судбина једног „вундеркинда" : Девојчица која је од своје треће
године на бини данас пропада тешко болесна. - Год. 2, бр. 311 (субота, 9.
мај 1942), стр. 5.
Четрнаестогодишња оперска певачица, најмлађи члан Народног позоришта, Ко-
станца Калчић, тешко је болесна од туберкулозе.
910. Година дана војничког позоришта „Крафт дурх Фројде" у Београду
/ З.(оран) Г.(ордић). - Год. 2, бр. 312 (недеља, 10. мај 1942), стр. 5.
О раду немачког војничког позоришта.
911. Премијера комедије „Све саме лагарије" / Др. В.(елимир) Н. Ди-
мић. - Год. 2, бр. 319 (уторак, 19. мај 1942), стр. 6.
Премијера у Народном позоришту. Комедију Ханса Швајнерта режирао је Вла-
дета Драгутиновић.
912. Управник Хамбуршког државног позоришта допутовао у Београд.
- Год. 2, бр. 321 (четвртак, 21. мај 1942), стр. 5.
Управник Хамбуршког државног позоришта Рудолф Килис водио је са управом
Народног позоришта разговоре о гостовању Хамбуршког позоришта у Београду.
913. Дечје позориште „Србија" одушевило је Маринкову бару. - Год. 2,
бр. 322 (петак, 22. мај 1942), стр. 5.
914. Проблем наше домаће драме / Д-р В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2,
бр. 324 (24. и 25. мај 1942), стр. 6.
Аутор написа тражи узрок недостатку добрих домаћих драмских текстова и на-
лази га у устезању позоришта да изводе драме домаћих аутора, чиме се директно оне-
могућују наши писци. Димић полемише са уредништвом Српске сцене; он овом часо-
пису замера благонаклоност и необјективност у позоришној критици. 1 06 Бојан Ђорђевић
915. Деведесетгодишњица културне и уметничке сарадње измећу зана-
тлија и интелектуалаца / Сл.(ободан) Д.(инић). - Год. 2, бр. 328 (петак,
29. мај 1942), стр. 4.
У Неготину је о бележено 90 година од оснивања дилетантског позоришта „По-
зоришна дружина" и 20 година постојања занатлијског певачког друштва „Крајина".
916. Јатаган Мала и Прокоп одушевљени претставом дечјег позоришта
„Србија". - Год. 2, бр. 328 (петак, 29. мај 1942), стр. 5.
917. И овог лета позориште под ведрим небом. - Год. 2, бр. 329 (субота,
30. мај 1942), стр. 5.
О уређењу летње позорнице Уметничког позоришта на Калемегдану.
918. Стотину учесника у ревији „Песма села" : Нова приредба позори-
шта „Бодљикаво прасе". - Год. 2, бр. 330 (недеља, 31. мај 1942), стр. 4.
919. Глумци који свакодневно копају пијуком и лопатом: Претстава омла-
динаца Националне службе. - Год. 2, бр. 330 (недеља, 31. мај 1942), стр. 7.
Омладинци Националне службе изводе Нушићев комад Београд некад и сад.
920. Велики успех прве свечаности Националне службе за обнову Ср-
бије у Народном позоришту / Ј.(ован) О.(бичан). - Год. 2, бр. 331 (уто-
рак, 2. јун 1942), стр. 5.
Извештај са свечаности у оквиру које је премијерно изведен комад Београд не-
кад и сад.
921. Још једна Трифковићева комедија прерађена и допуњена за савре-
мену публику. - Год. 2, бр. 331 (уторак, 2. јун 1942), стр. 5.
Најава премијере Трифковићеве комедије Школски надзорник у извођењу Ака-
демског позоришта, а у режији Петра Радовановића.
922. Успешно гостовање позоришта Удружења глумаца у Јагодини. -
Год. 2, бр. 333 (четвртак, 4. јун 1942), стр. 4.
923. Нове позоришне приредбе Националне службе : Трупа ће гостова-
ти у Јагодини и Ћуприји / Ж.(ивојин) С.(тефановић). - Год. 2, бр. 335
(субота, 6. јун 1942), стр. 5.
924. Позориште „Бодљикаво прасе" зове се сад Српско сатирично по-
зориште. - Год. 2, бр. 338 (среда, 10. јун 1942), стр. 4.
Управник Српског сатиричног позоришта је Светомир Стојановић.
925. Отварање обновљене позоришне зграде код Споменика : Свечано
отварање биће 20 овог месеца када се даје Стеријин „Кир Јања" /
Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 343 (уторак, 16. јун 1942), стр. 4. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 107
926. Прве претставе у обновљеном позоришту : У згради код Спомени-
ка даваће се претставе до 1 јула / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр.
346 (петак, 19. јун 1942), стр. 4.
927. Помен Вељи Јовановићу. - Год. 2, бр. 346 (петак, 19. јун 1942), стр. 4.
Смрт Велимира Јовановића (1893-1942), техничког шефа Народног позоришта.
928. Стеријин „Кир Јања" у новој згради / Др. В.(елимир) Н. Димић. -
Год. 2, бр. 349 (уторак, 23. јун 1942), стр. 4.
Прва представа у обновљеној згради Народног позоришта на Позоришном тр-
гу. Режирао је Страхиња Петровић, који је и глумио Кир-Јању.
929. Београд добија још једно позориште: Свечано отварање позоришта
„Србозар" на Видовдан. - Год. 2, бр. 351 (четвртак, 25. јун 1942), стр. 5.
Мећу члановима ансамбла су и глумци Народног позоришта - Блаженка Ката-
линић, Ана Паранос и Влада Зељковић. Управник позоришта „Србозар" је Јован Јере-
мић.
930. Позориште „Београд" у Књажевцу / Р.(иста) Ђ.(орђевић). - Год. 2,
бр. 354 (недеља, 28. јун 1942), стр. 4.
931. Данас се отвара позориште „Србозар" у Београду. - Год. 2, бр. 354
(недеља, 28. јун 1942), стр. 5.
932. Радничко позориште отворено. - Год. 2, бр. 355 (уторак, 30. јун 1942), стр. 4.
Отворено позориште „Србозар" и приказане три једночинке.
933. Нов програм Српског сатиричног позоришта. - Год. 2, бр. 356 (сре-
да, 1. јул 1942), стр. 4.
Најава тзв. „Шареног програма".
934. Нова премијера из народног живота : Пецијин „Чвор" на позорни-
ци Уметничког позоришта. - Год. 2, бр. 356 (среда, 1. јул 1942), стр. 5.
Најава премијере на летњој позорници на Калемегдану. У главним улогама: Ве-
либор (Виктор) Старчић, Мима Предојевић и Александар Стојковић.
935. Позоришне претставе у Младеновцу. - Год. 2, бр. 357 (четвртак, 2.
јул 1942), стр. 4.
Гостовање Српског повлашћеног позоришта у Младеновцу.
936. Гостовање Нишког народног позоришта: „Каријера писарчића Вин-
цига" од Вилхелма Лихтенбергера / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2,
бр. 357 (четвртак, 2. јул 1942), стр. 5.
Позоришна критика. 108 Бојан Ђорђевић
937. „Шарени програм" Српског сатиричног позоришта. - Год. 2, бр. 358
(петак, 3. јул 1942), стр. 4.
Најава представе.
938. Гостовање Нишког народног позоришта: „Врачара Божана" од Сла-
вомира Настасијевића / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 359 (субо-
та, 4. јул 1942), стр. 4.
Позоришна критика. Критичар посебно хвали режију Јосифа Срдановића и глу-
му Ружице Тодић.
939. Хуман рад дечјег позоришта „Србија". - Год. 2, бр. 360 (недеља, 5.
јул 1942), стр. 5.
Децу-глумце примио је председник Београдске општине Драги Јовановић.
940. Гостовање Нишког народног позоришта: „Коштана" од Боре Стан-
ковића / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 362 (среда, 8. јул 1942),
стр. 4.
Позоришна критика. Критичар замера редитељу Срдановићу што је предност
дао музици и игри, а занемарио радњу и карактере.
941. „Уображени болесник" од Молиера / В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2,
бр. 363 (четвртак, 9. јул 1942), стр. 6.
Премијера у Народном позоришту. Критичар посебно хвали режију Вере Греч
и Поликарпа Павлова, као и костиме Милице Бабић. Од глумаца, посебно се издвоји-
ла Дивна Радић у улози Анжелике.
942. Премијера нове комедије Славомира Настасијевића. - Год. 2, бр.
363 (четвртак, 9. јул 1942), стр. 6.
Најава премијере комада Зачарани кућевласник у извођењу Позоришта мла-
дих, и у режији Бате Миладиновића.
943. Турнеја Српског сатиричног позоришта по унутрашњости. - Год. 2,
бр. 366 (недеља, 12. јул 1942), стр. 4.
Позориште обилази све веће градове у Србији.
944. Премијера „Чвора" од Петровића-Пеције / Др. В.(елимир) Н. Ди-
мић. - Год. 2, бр. 366 (недеља, 12. јул 1942), стр. 4.
Позоришна критика премијере Уметничког позоришта.
945. Конкурс Академског позоришта за драмско дело. - Год. 2, бр. 367
(уторак, 14. јул 1942), стр. 5.
Конкурс је расписан да би се подстакло домаће драмско стваралаштво. Услови
конкурса су: „да драмско дело буде писано чистим и правилним српским језиком; да
предмет дела буде искључиво из српске средине; да води рачуна о техничким ограниче-Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 1 09
њима; да у извођењу траје највише два и по сата; да буде без икакве лоше и јевтино
протурене тенденције".
946. Крај сезоне у Српском народном позоришту : Једна година успе-
шног и напорног рада / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 368 (среда,
15. јул 1942), стр. 4.
Резиме сезоне 1941/1942. у Народном позоришту.
947. „Сан летње ноћи" : Претстава Уметничког позоришта. - Год. 2, бр.
368 (среда, 15. јул 1942), стр. 4.
Најава премијере на летњој позорници на Калемегдану.
948. „Топаз" на сцени „Србозара" / А. Б. - Год. 2, бр. 370 (петак, 17. јул
1942), стр. 4.
Најава премијере драме Марсела Пањола, у режији Јована Јеремића. Главну
женску улогу игра Блаженка Каталинић.
949. У Нишу основано Академско позориште / М.(арко) С.(имић). - Год.
2, бр. 372 (недеља, 19. јул 1942), стр. 4.
Позориште је основао Комесаријат за избеглице у Нишу. Редитељ је Миодраг
Аврамовић.
950. Српско народно позориште припрема се за нову сезону. - Год. 2, бр.
374 (среда, 22. јул 1942), стр. 4.
О плановима Народног позоришта за сезону 1942/1943.
951. Сатирично позориште у Ћуприји. - Год. 2, бр. 375 (четвртак, 23. јул
1942), стр. 4.
Извештај са гостовања Српског сатиричног позоришта.
952. Како радника приближити позоришту / Вл.(адан) С.(отировић). -
Год. 2, бр. 381 (четвртак, 30. јул 1942), стр. 5.
О раду позоришта „Србозар".
953. Ново позориште Удружења глумаца. - Год. 2, бр. 382 (петак, 31. јул
1942), стр. 4.
"Комесаријат Удружења глумаца образовао је и друго своје позориште које ће
само путовати по унутрашњости Србије. Управник је Радивоје Марић, а редитељ Пера
Милосављевић."
954. Премијера „Хвалисавог војника". - Год. 2, бр. 384 (недеља, 2. август
1942), стр. 5.
Плаутову комедију, у режији Петра Радовановића, изводи Академско позори-
ште. 110 Бојан Ђорђевић
955. Успела премијера Академског позоришта / Вл.(адан) С.(отировић).
- Год. 2, бр. 387 (четвртак, 6. август 1942), стр. 5.
О премијери Плаутовог Хвалисавог војника.
956. Нова бина: Српско савремено позориште /Вл.(адан) С.(отировић).
- Год. 2, бр. 392 (среда, 12. август 1942), стр. 4.
Основано је Српско савремено позориште које he давати представе у свим дело-
вима Београда. Ансамбл предводи Елка Мацол-Петровић, и искључиво ће се играти
драме српских писаца.
957. „Ђидо" у дивном аранђеловачком парку. - Год. 2, бр. 393 (четвртак,
13. август 1942), стр. 5.
Гостовање Народног позоришта у Аранђеловцу.
958. Седма премијера позоришта „Србозар". - Год. 2, бр. 393 (четвртак,
13. август 1942), стр. 5.
Каплар Милоје - Нушићева посрба француског комада Стари каплар.
959. Изврсна премијера у Панчеву / В.(аса) М.(икић). - Год. 2, бр. 394
(петак, 14. август 1942), стр. 4.
Дунавско народно позориште из Панчева извело је драматизацију Веселинови-
ћеве Кумове клетве. Режирао је и главну улогу тумачио Синиша Раваси.
960. Позоришне приредбе у селима / С.(ветислав) С. М.(илић). - Год. 2,
бр. 395 (субота, 15. август 1942), стр. 5.
Основано је аматерско позориште у селу Секурич код Ариља, и извело је Кир-Јању.
961. Нушићева драма коју Београд никад није видео даваће се најзад
ових дана у Српском савременом позоришту / Вл.(адан) С.(отировић).
- Год. 2, бр. 396 (недеља, 16. август 1942), стр. 5.
Премијера Нушићеве Књиге друге у режији Јована Петровића. У Југославији је
овај комад игран само у Скопљу.
962. Успех крушевачког Градског позоришта / М. Ј. // Ново време-По-
недељак. - Год. 2, бр. 53 (17. август 1942), стр. 3.
Премијера Ђида у режији Јована Аритоновића. Разговор са редитељем. Круше-
вачко позориште има 23 глумца.
963. Српско народно позориште започело рад. - Год. 2, бр. 398 (среда,
19. август 1942), стр. 4.
964. Ново позориште почиње са Нушићем / Вл.(адан) С.(отировић). -
Год. 2, бр. 399 (четвртак, 20. август 1942), стр. 5.
Најава премијере Нушићеве Књиге друге у Српском савременом позоришту. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 111
965. Црвени крст приказаће драму „Бранко Радичевић". - Год. 2, бр. 399
(четвртак, 20. август 1942), стр. 5.
Аматерска трупа Црвеног крста игра у корист заробљеника.
966. Три уметничке премијере на Коларчевом университету. - Год. 2,
бр. 400 (петак, 21. август 1942), стр. 4.
На Коларчевом универзитету изводе се Књта друга Српског савременог позо-
ришта, Бранко Радичевић трупе Црвеног крста и фолклорна приредба Јелисавка-Оби-
лића мајка.
967. Претставе за народ по селима источне Србије / М.(арко) С.(имић).
- Год. 2, бр. 402 (недеља, 23. август 1942), стр. 4.
Гостовање позоришта Удружења глумаца у градовима и селима источне Србије.
968. Премијера Српског савременог позоришта: „Књига друга" од Бранислава Нушића / В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 402 (недеља, 23. август 1942), стр. 5.
Позоришна критика. Пуно замерки режији и глумцима, уз предвиђање да се ова
представа неће дуго одржати на репертоару.
969. Јанкове приче прерађене у драму. - Год. 2, бр. 403 (уторак, 25. ав-
густ 1942), стр. 4.
Најава премијере комада Дукат на главу, у извођењу Уметничког позоришта.
970. Позоришне претставе у Трстенику. - Год. 2, бр. 404 (среда, 26. ав-
густ 1942), стр. 4.
Национална служба у Трстенику основала је позоришну секцију под управом
Миломира Радовановића „Галаме".
971. Претседник владе примио трупу малишана дечјег позоришта „Србија"
/ С.(ветислав) Г.(лишовић). - Год. 2, бр. 405 (четвртак, 27. август 1942), стр. 5.
972. Нова комедија од Настасијевића. - Год. 2, бр. 407 (субота, 29. август
1942), стр. 5.
Премијера Зачараног кућевласника Славомира Настасијевића, у извођењу Срп-
ског савременог позоришта. Посебно се најављује да у представи игра „млади, али
врло талентовани глумац Славко Симић".
973. Успех трупе Српског народног позоришта у Шапцу. - Год. 2, бр. 407
(субота, 29. август 1942), стр. 6.
Народно позориште гостовало је у Шапцу са Ђидом.
974. Шта спрема Народно позориште за нову сезону : Говор управника
позоришта Јована Поповића преко радија. - Год. 2, бр. 410 (среда, 2.
септембар 1942), стр. 4. 112 Бојан Ђорђевић
975. „Дукат на главу" / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 411 (четвр-
так, 3. септембар 1942), стр. 5.
Премијера Уметничког позоришта.
976. „Зачарани кућевласник" / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 413
(субота, 5. септембар 1942), стр. 4.
Изузетно оштра критика, пре свега текста Славомира Настасијевића, који је овом
драмом „пружио једно непотребно разочарење". Ни напор глумаца Српског савременог
позоришта није могао да са ове драме „избрише жиг литерарног промашаја".
977. Премијера „Деобе". - Год. 2, бр. 413 (субота, 5. септембар 1942). стр. 4.
Драматизација Веселиновићевих приповедака у Академском студију „Младост".
978. Савамала добија позориште: Позориште „Бодљикаво прасе" дава-
ће претставе у дворани биоскопа „Морава" / Вл.(адан) С.(отировић). -
Год. 2, бр. 416 (среда, 9. септембар 1942), стр. 4.
979. Рад крушевачког дилетантског позоришта / М. Ј. - Год. 2, бр. 416
(среда, 9. септембар 1942), стр. 5.
Премијера комада Два наредника у режији Александра Павловића Бошњан-
ца.
980. Робинзонско острво београдских глумаца : Како су наши глумци
провели лето / С. М. - Год. 2, бр. 417 (четвртак, 10. септембар 1942),
стр. 5.
О својеврсној летњој глумачкој колонији на Ади Циганлији.
981. „Камен међу камењем". - Год. 2, бр. 417 (четвртак, 10. септембар
1942), стр. 5.
Драму Хермана Судермана, у режији Јована Јеремића, изводи позориште „Србо-
зар".
982. Национална и књижевна линија. - Год. 2, бр. 420 (недеља, 13. сеп-
тембар 1942), стр. 4.
Изјава управника Народног позоришта Јована Поповића о плановима и репер-
тоару за нову сезону.
983. Српско вече : Приредба Српског савременог позоришта. - Год. 2,
бр. 420 (недеља, 13. септембар 1942), стр. 6.
Најава представе.
984. „Кнез Иво од Семберије" / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр.
421 (уторак, 15. септембар 1942), стр. 4.
Премијера Српског савременог позоришта. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 1 13
985. Позоришне претставе на сврљишким планинама / М.(арко)
С.(имић). - Год. 2, бр. 421 (уторак, 15. септембар 1942), стр. 5.
Гостовање Нишког народног позоришта у Сврљигу и околним селима.
986. Гетеов комад на српској сцени. - Год. 2, бр. 423 (четвртак, 17. сеп-
тембар 1942), стр. 5.
Народно позориште 18. септембра почиње нову сезону Гетеовом младалачком
драмом Брат и сестра, у режији Боривоја Јевтића.
987. Премијера комедије песника Велимира Живојиновића-Масуке. -
Год. 2, бр. 423 (четвртак, 17. септембар 1942), стр. 5.
Премијера Масукине комедије Наишо је у извођењу Српског савременог позоришта.
988. И Крушевац има дечје позориште. - Год. 2, бр. 423 (четвртак, 17.
септембар 1942), стр. 4.
Управник позоришта у коме глуме деца је Милан Пузић.
989. Дечје позориште „Србија" одушевило гледаоце у Кошутњаку. - Год.
2, бр. 423 (четвртак, 17. септембар 1942), стр. 6.
990. Београдско Народно позориште даће у Нишу девет претстава /
М.(арко) С.(имић). - Год. 2, бр. 424 (петак, 18. септембар 1942), стр. 4.
Најава гостовања.
991. Премијера „Брата и сестре" од Гетеа / Др. В.(елимир) Н. Димић. -
Год. 2, бр. 426 (недеља, 20. септембар 1942), стр. 5.
Позоришна критика премијере Народног позоришта.
992. Премијера драматизоване приповетке „Први пут с оцем на јутре-
ње". - Год. 2, бр. 427 (уторак, 22. септембар 1942), стр. 4.
Премијера у извођењу позоришта „Бодљикаво прасе". Лазаревићеву приповет-
ку драматизовао је Света Павловић.
993. Дечје позориште „Србија" играло на Бановом брду. - Год. 2, бр. 429
(четвртак, 24. септембар 1942), стр. 6.
994. Нова премијера у „Србозару" : „Лепа пустоловина" од де Флера,
Кајавеа и Реја / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 431 (субота, 26.
септембар 1942), стр. 4.
Позоришна критика.
995. Успех позоришта „Србија" у Ужицу / М.(илан) Ж.(икић). - Год. 2,
бр. 431 (субота, 26. септембар 1942), стр. 4.
О раду Ужичког позоришта „Србија". 114 Бојан Ђорђевић
996. Нишко позориште гостује у тимочким селима / М.(арко) С.(имић).
- Год. 2, бр. 433 (уторак, 29. септембар 1942), стр. 5.
997. Миливоје Живановић и Теодора Арсеновић гостују у Српском са-
временом позоришту. - Год. 2, бр. 434 (среда, 30. септембар 1942), стр. 4.
Они глуме у представи Први пут с оцем на јутрење.
998. Позоришна претстава у манастирској порти : Гостовање Нишког
народног позоришта у Зајечару и Суводолу / П. - Год. 2, бр. 435 (четвр-
так, 1. октобар 1942), стр. 5.
999. Миливоје Живановић тумачи главну улогу драматизоване приче
Лазе Лазаревића. - Год. 2, бр. 437 (субота, 3. октобар 1942), стр. 4.
Премијера Први пут с оцем на јутрење у извођењу Српског савременог позори-
шта.
1000. Обласна народна позоришта у Србији. - Год. 2, бр. 440 (среда, 7.
октобар 1942), стр. 4.
Уредба Министарског савета о оснивању два Обласна народна позоришта која
финансира српска влада. То су Дунавско народно позориште у Панчеву и Моравско
народно позориште у Нишу.
1001. „Први пут с оцем на јутрење" на бини / Др. В.(елимир) Н. Димић.
- Год. 2, бр. 442 (петак, 9. октобар 1942), стр. 4.
Позоришна критика.
1002. Весело позориште играће и у центру Београда : Приредбе у дво-
рани биоскопа „Косово". - Год. 2, бр. 442 (петак, 9. октобар 1942), стр. 4.
"Весело позориште" добило је сталну сцену.
1003. Проблеми нашег села све више долазе на бину : Култ Јанка Весе-
линовића на сцени Уметничког позоришта. - Год. 2, бр. 445 (уторак, 13.
октобар 1942), стр. 4.
О разним драматизацијама приповедака Јанка Веселиновића.
1004. Гостовање Хумористичког позоришта у Шапцу. - Год. 2, бр. 446
(среда, 14. октобар 1942), стр. 5.
1005. Јован Танић гостује у Шапцу. - Год. 2, бр. 447 (четвртак, 15. окто-
бар 1942), стр. 4.
1006. Успех дечјег позоришта „Србија" на Чукарици. - Год. 2, бр. 447
(четвртак, 15. октобар 1942), стр. 6. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 115
1007. Премијера у Уметничком позоришту : „Деоба" по мотивима Јан-
ка Веселиновића / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 449 (субота, 17.
октобар 1942), стр. 4.
Позоришна критика.
1008. Претстава дечјег позоришта „Србија" на Бањици. - Год. 2, бр. 450
(недеља, 18. октобар 1942), стр. 5.
1009. Велика активност Моравског народног позоришта. - Год. 2, бр.
451 (уторак, 20. октобар 1942), стр. 5.
О раду позоришта у Нишу.
1010. Дечје позориште „Србија" играло за сиромашну децу на Бањици.
- Год. 2, бр. 452 (среда, 21. октобар 1942), стр. 4.
1011. Трупа „Делиград" отпочела нову сезону. - Год. 2, бр. 452 (среда,
21. октобар 1942), стр. 4.
О раду аматерског позоришта у Алексинцу.
1012. Хумористичко позориште гостује у Смедереву. - Год. 2, бр. 453
(четвртак, 22. октобар 1942), стр. 5.
1013. Позориште са најјевтинијим улазницама / Вл.(адан) С.(отировић).
- Год. 2, бр. 453 (четвртак, 22. октобар 1942), стр. 5.
О раду позоришта „Србозар".
1014. Реорганизација Српског савременог позоришта /В.(ладан) С.(оти-
ровић). - Год. 2, бр. 454 (петак, 23. октобар 1942), стр. 4.
Стални гост-редитељ постао је Велимир Живојиновић-Massuka.
1015. Јован Танић и Цока Перић-Нешић гостују у Смедереву. - Год. 2,
бр. 455 (субота, 24. октобар 1942), стр. 4.
Гостовање Хумористичког позоришта у Смедереву.
1016. Повлашћено позориште „Сцена" гостује у Обреновцу. - Год. 2,
бр. 455 (субота, 24. октобар 1942), стр. 5.
1017. Уметничко позориште гостује у Шапцу : Београђани ће приказа-
ти 14 позоришних комада / К.(оста) Ј.(овановић). - Год. 2, бр. 458 (сре-
да, 28. октобар 1942), стр. 4.
1018. Претстава дечјег позоришта „Србија" за сиромашну децу Деди-
ња. - Год. 2, бр. 460 (петак, 30. октобар 1942), стр. 4. 116 Бојан Ђорђевић
1019. Гостовање Хумористичког позоришта у Крагујевцу. - Год. 2, бр.
464 (среда, 4. новембар 1942), стр. 5.
1020. Шта нам спрема Народно позориште / Вл.(адан) С.(отировић). -
Год. 2, бр. 466 (петак, 6. новембар 1942), стр. 4.
Најава двеју премијера - драматизације Игњатовићевог Вечитог младожење и
Глишићеве комедије Два цванцика.
1021. Гостовање хумористичког позоришта у Крагујевцу. - Год. 2, бр.
467 (субота, 7. новембар 1942), стр. 4.
1022. „Српско вече" : Приредба Савременог српског позоришта. - Год.
2, бр. 467 (субота, 7. новембар 1942), стр. 4.
Најава представе.
1023. Гостовање Миливоја Поповића-Мавида у Шапцу. - Год. 2, бр. 467
(субота, 7. новембар 1942), стр. 4.
Члан Народног позоришта игра главну улогу у шабачкој представи Ђида.
1024. Стари српски обичај - мотив новог балета : „Живи огањ" од Све-
томира Настасијевића биће ускоро приказан / Вл.(адан) С.(отировић).
- Год. 2, бр. 469 (уторак, 10. новембар 1942), стр. 4.
Р а з г ов ор са аут о р ом поводом предстојеће премијере у Н а р о д н ом позори-
шту.
1025. „Два наредника" / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 470 (сре-
да, 11. новембар 1942), стр. 4.
Позоришна критика премијере „Србозара". Критичар хвали ову посрбу у режи-
ји Јована Јеремића, који је играо и главну улогу.
1026. „Вечити младожења" / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 471
(четвртак, 12. новембар 1942), стр. 5.
Најава премијере у Народном позоришту. Драматизацију је урадио Александар
Илић. Редитељ је Деса Дугалић-Недељковић, глумица Народног позоришта. Компози-
тор је Стеван Христић. Шамику тумачи Бранко Јовановић.
1027. Дилетантско позориште приказало је за ђаке крушевачких школа
Стеријин комад „Злу жену". - Год. 2, бр. 473 (субота, 14. новембар 1942),
стр. 5.
1028. 137 претстава Дунавског народног позоришта. - Год. 2, бр. 475 (уто-
рак, 17. новембар 1942), стр. 5.
О раду Дунавског народног позоришта у Панчеву. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 117
1029. Рад позоришне секције Црвеног крста у Ћуприји: Приказана „Ив-
кова слава'7 Б.(ора) Н.(иколић). - Год. 2, бр. 476 (среда, 18. новембар
1942), стр. 5.
1030. „Вечити младожења" : Драматизација Александра Илића у Срп-
ском народном позоришту / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 478
(петак, 20. новембар 1942), стр. 4.
Изузетно негативна критика драматизације и режије. У таквим условима, ни
глумци нису могли да остваре ништа више од „потпуног промашаја".
1031. У Неготину гостује позориште „Србија" / С.(лободан) Д.(инић). -
Год. 2, бр. 478 (петак, 20. новембар 1942), стр. 5.
Гостовање позоришта Удружења глумаца.
1032. Претстава дечјег позоришта „Србија" у школи „Бранислав Ну-
шић". - Год. 2, бр. 479 (субота, 21. новембар 1942), стр. 4.
1033. Успех Крушевачког театра / М. Ј. - Год. 2, бр. 479 (субота, 21. но-
вембар 1942), стр. 5.
Премијера Девојачке клетве. Редитељ и главни глумац Јован Аритоновић.
1034. „Комедија на три спрата" : Нов позоришни комад Мирка Савића /
Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 480 (недеља, 22. новембар 1942),
стр. 5.
Премијера Савременог српског позоришта, у режији Радоша Ћирковића.
1035. Данас се даје премијера „Комедије на три спрата" : Шта каже пи-
сац о свом комаду. - Год. 2, бр. 482 (среда, 25. новембар 1942), стр. 4.
Разговор са писцем Мирком Савићем.
1036. „Централа за хумор": Ново хумористичко позориште. - Год. 2, бр.
482 (среда, 25. новембар 1942), стр. 4.
Отвара се ново позориште у коме глуме, поред других, и Миливоје Живановић,
Жанка Стокић, Ана Паранос, Миливоје Поповић-Мавид, Блаженка Каталинић, Олга
Спиридоновић, Мира Тодоровић. Аутор чланка подсећа да је идејни творац овога по-
зоришта недавно преминули Брана Цветковић.
1037. Уметничко позориште играће у палати „Риунионе" / Вл.(адан)
С.(отировић). - Год. 2, бр. 483 (четвртак, 26. новембар 1942), стр. 6.
Уметничко позориште добило је сталну сцену.
1038. „Комедија на три спрата" / Вл.(адан) С.(отировић) // Ново време-
Понедељак. - Год. 2, бр. 68 (30. новембар 1942), стр. 3.
Премијера Савременог српског позоришта. 118 Бојан Ђорђевић
1039. Позориште „Србија" приказаће нови комад „Заклетву" // Ново
време-Понедељак. - Год. 2, бр. 68 (30. новембар 1942), стр. 4.
Најава премијере у позоришту Удружења глумаца.
1040. Гостовање Боже Николића у Нишу // Ново време-Понедељак. -
Год. 2, бр. 68 (30. новембар 1942), стр. 3.
Б ожа Николић гостује на сцени Моравског народног позоришта у Нишу, где
игра главну улогу у Нушићевом Свету.
1041. Успех Уметничког позоришта у Шапцу / К.(оста) Ј.(овановић). -
Год. 2, бр. 489 (четвртак, 3. децембар 1942), стр. 4.
Уметничко позориште је на гостовању у Шапцу и околини одиграло тридесет представа.
1042. Јован Танић поново код „Весељака". - Год. 2, бр. 490 (петак, 4.
децембар 1942), стр. 5.
Јован Танић игра на сцени Веселог позоришта.
1043. Дилетантско позориште у Крушевцу приказало је по други пут са
великим успехом „Девојачку клетву" у режији Јована Аритоновића. -
Год. 2, бр. 490 (петак, 4. децембар 1942), стр. 5.
1044. Успех позоришта у Крушевцу / М. Ј. - Год. 2, бр. 492 (недеља, 6.
децембар 1942), стр. 4.
Премијера Нушићевог комада Свет.
1045. Централа за хумор делиће у среду ново следовање. - Год. 2, бр. 492
(недеља, 6. децембар 1942), стр. 5.
Најава представе.
1046. Отварање „Београдске комедије" : Још једно забавно позориште
у Београду. - Год. 2, бр. 492 (недеља, 6. децембар 1942), стр. 5.
Чланови трупе су Аца Цветковић, Жанка Стокић, Цока Перић-Нешић, и други.
1047. Извођење „Чаробног стрелца" у Београдској опери. - Год. 2, бр.
493 (уторак, 8. децембар 1942), стр. 4.
Оперска премијера у Народном позоришту. Критичар посебно хвали диригова-
ње Освалда Бухолца.
1048. „Срећни дани" у Шапцу. - Год. 2, бр. 494 (среда, 9. децембар 1942), стр. 4.
Народно позориште гостовало је у Шапцу са Пижеовим комадом.
1049. Премијера „Комедије на три спрата" / Др. В.(елимир) Н. Димић. -
Год. 2, бр. 494 (среда, 9. децембар 1942), стр. 4.
Позоришна критика. Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 1 19
1050. Премијера једне нове српске драме у - Неготину: Позориште Удру-
жења глумаца „Србија" са успехом приказало добру драматизацију Ве-
селиновићеве приче „Заклетва" / Слоб.(одан) Динић. - Год. 2, бр. 495
(четвртак, 10. децембар 1942), стр. 4.
1051. Млади београдски глумци гостују у Шапцу / К.(оста) Ј.(овановић).
- Год. 2, бр. 495 (четвртак, 10. децембар 1942), стр. 4.
Гостовање Олге Спиридоновић, Едите Милбахер и Мирка Милисављевића у
Шапцу.
1052. Уметничко позориште отвара сезону. - Год. 2, бр. 495 (четвртак,
10. децембар 1942), стр. 5.
Најава нове сезоне у Уметничком позоришту, на сталној сцени у палати „Риуни-
он" на Позоришном тргу.
1053. Сутра почиње рад позориште „Разбибрига" / К. - Год. 2, бр. 496
(петак, 11. децембар 1942), стр. 4.
Позориште даје представе у биоскопу „Балкан". Ово позориште је у неку руку
наследник традиције чувеног позоришта „Орфеум" Бране Цветковића.
1054. „Обичан човек" у Смедеревској Паланци / М. Ј. - Год. 2, бр. 496
(петак, 11. децембар 1942), стр. 5.
Премијеру Нушићеве драме извели су чланови Позоришне секције Црвеног кр-
ста у Смедеревској Паланци.
1055. Сељаци као Краљевић Марко и Муса Кесеџија. - Год. 2, бр. 498
(недеља, 13. децембар 1942), стр. 4.
О раду сеоских позоришта у Србији.
1056. Дилетантска секција у Избишту. - Год. 2, бр. 498 (недеља, 13. де-
цембар 1942), стр. 4.
Сеоско позориште приказује Ђида.
1057. Једна домаћа премијера у Крагујевачком позоришту. - Год. 2, бр.
498 (недеља, 13. децембар 1942), стр. 4.
Премијера драме Унуке Свете Павловића, крагујевачког судије.
1058. „Централа за хумор" дели бонове за смех / М. - Год. 2, бр. 499
(уторак, 15. децембар 1942), стр. 4.
Најава представе.
1059. Обнова „Два цванцика" од Милована Ђ. Глишића у Српском на-
родном позоришту / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 500 (среда,
16. децембар 1942), стр. 4. 120 Бојан Ђорђевић
Позоришна критика. Критичар хвали нарочито режију Милана Стојановића „који
се није много удаљавао од утврђене линије постављања овог толико радо играног ко-
мада, али је имао срећну идеју да текст нешто збије, те је радња тиме још више доби-
ла".
1060. Дилетантско позориште трстеничке омладине приказаће ускоро
Нушићевог „Обичног човека" у сали хотела „Топаловић" / Л.(ина)
Н.(иколетић). - Год. 2, бр. 500 (среда, 16. децембар 1942), стр. 5.
1061. Добро позориште и захвална публика / К.(оста) Ј.(овановић). -
Год. 2, бр. 501 (четвртак, 17. децембар 1942), стр. 4.
Гостовање Народног позоришта из Београда.
1062. „Ђурађ Бранковић" / Вл.(адан) С.(отировић). - Год. 2, бр. 501 (че-
твртак, 17. децембар 1942), стр. 5.
Најава премијере опере Светомира Настасијевића у Народном позоришту.
1063. Предан рад младих уметника / М.(илош) Мар.(ковић). - Год. 2, бр.
503 (субота, 19. децембар 1942), стр. 4.
О раду Академског позоришта. Аутор чланка посебно истиче „изванредно успе-
лу поставку Држићеве комедије Манде.
1064. „Последњи гост" од Драгослава Витолића. - Год. 2, бр. 504 (неде-
ља, 20. децембар 1942), стр. 5.
Најава премијере Академског позоришта.
1065. Претстава дечјег позоришта „Србија" у корист избегличке деце. -
Год. 2, бр. 504 (недеља, 20. децембар 1942), стр. 5.
1066. „Централа за хумор" прославила је врло весело св. Николу. - Год.
2, бр. 505 (уторак, 22. децембар 1942), стр. 4.
1067. „Поноћна драма" на нишкој позорници: Нов домаћи комад од Вла-
стоја Д. Алексијевића / В. М. - Год. 2, бр. 506 (среда, 23. децембар 1942),
стр. 5.
Премијера у Моравском народном позоришту у Нишу.
1068. Дилетантско позориште у Крушевцу приказало је ових дана за
ђаке крушевачких школа Нушићев „Свет". - Год. 2, бр. 507 (четвртак,
24. децембар 1942), стр. 4.
1069. Позориште лутака за радничку омладину. - Год. 2, бр. 507 (четвр-
так, 24. децембар 1942), стр. 5.
Позориште лутака је основано у оквиру позоришта „Србозар". Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941-1944. 121
1070. Основано је ново позориште - „Београдска комедија". - Год. 2, бр.
507 (четвртак, 24. децембар 1942), стр. 5.
Позо риште почиње са радом 1. јануара 1943. године, у сали биоскопа „Мора-
ва", у Сарајевској 26. Стални чланови позоришта су Александар Стојковић, Жарко
Митровић, Александар Ђ о рђевић, Станко Буханац, Ве ра Петрић и Ви олета Ми-
тровић.
1071. Претставе за раднике у Нишком народном позоришту / М.(арко)
С.(имић). - Год. 2, бр. 508 (25. и 26. децембар 1942), стр. 4.
1072. Уметнички живот у Београду у пуном замаху : Београд има 20
биоскопа и исто толико позоришта / М.(илан) Ж.(икић). - Год. 2, бр. 510
(недеља, 27. децембар 1942), стр. 5.
Аутор чланка претежно пише о репертоару београдских позоришта.
1073. „Београдска комедија" почиње рад у суботу. - Год. 2, бр. 512 (сре-
да, 30. децембар 1942), стр. 4.
На програму су три једночинке: Пријемни испит Саватија ћате, Скандал у
Гранд-хотелу и Незгодан гост.
1074. Вечерас је претстава „Централе за хумор". - Год. 2, бр. 512 (среда,
30. децембар 1942), стр. 4.
1075. Премијера Академског позоришта „Последњи гост" / Др. В.(ели-
мир) Н. Димић. - Год. 2, бр. 513 (четвртак, 31. децембар 1942), стр. 5.
Позоришна критика. Критичар сматра да је текст драме просечан, а да се реди-
тељ Петар Радовановић, нажалост, сувише доследно држао таквог текста, због чега је
представа у целини слаба. Димић закључује да је најуспелија представа Академског
позоришта била Држићева Манде.
1076. Рекорд нашег најмлађег комичара / Ј.(ован) Об.(ичан). - Год. 3,
бр. 514 (петак, 1. јануар 1943), стр. 4.
Опширан чланак о „младом деветнаестогодишњем глумцу Славку Симићу који
педесети пут игра скеч Бране Цветковића Тата Рака слиша свога ђака.
1077. Дечје позориште „Србија" за сиромашну децу у Прокопу // Ново
време-Понедељак. - Год. 3, бр. 73 (4. јануар 1943), стр. 3.
1078. Божић у „Централи за хумор". - Год. 3, бр. 517 (уторак, 5. јануар
1943), стр. 4.
Најава божићне представе.
1079. Сећање на Перу Добриновића / Др. В.(елимир) Н. Димић. - Год. 3,
бр. 518 (6, 7. и 8. јануар 1943), Божићни додатак. 122 Бојан Ђорђевић
"Moh промене код Добриновића била је тако обимна, да се она огледала више у
дубоком унутрашњем збивању, израженом једним покретом усана, полузатвореним
оком, или изразом лица..."
1080. Појам савременог у позоришту / Никола Трајковић. - Год. 3, бр.
518 (6, 7. и 8. јануар 1943), Божићни додатак.
О разним стиловима глуме у позоришту.
1081. Наталинце има своје позориште / Р.(адивоје) М.(арковић). - Год.
3, бр. 520 (недеља, 10. јануар 1943), стр. 4.
Омладинско позориште у Наталинцима извело је Кнеза Иву од Семберије кДе-
војачку клетву.
1082. Прва дечја претстава „Централе за хумор". - Год. 3, бр. 520 (неде-
ља, 10. јануар 1943), стр. 5.
1083. Позоришне претставе у корист сиромашних заробљеника / Н. М.
- Год. 3, бр. 521 (уторак, 12. јануар 1943), стр. 5.
Основано је сеоско позориште у Гостиљу.
1084. Нова опрема „Риголета". - Год. 3, бр. 522 (среда, 13. јануар 1943),
стр. 4.
О раду на припреми опере Риголето у Опери Народног позоришта.
1085. Комедија „Оде воз" / М.(арко) С.(авић). - Год. 3, бр. 523 (четвртак,
14. јануар 1943), стр. 5.
Премијера у Моравском народном позоришту у Нишу. Режија: Јосиф Срдановић. <