Aerodrom Sjenica

2

Aerodrom Sjenica

offline
 • Pridružio: 17 Sep 2010
 • Poruke: 25934

Jedno pitanje, kakav je status imao u RV PVO SFRJ vojni aerodrom Dubinje pored Sjenice ?

Neki tekstovi

Arrow http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktue.....i-aerodrom

Arrow http://www.blic.rs/Vesti/Reportaza/112501/Na-pisti-napasaju-ovce

Arrow http://www.vesti-online.com/Stampano-izdanje/03-12.....mina/print

Citat:Nakon aerodroma Ponikve, na red za temeljnu rekonstrukciju bi eventualno trebao da dodje i vojni aerodrom kod Sjenice (Dubinje).

Planovi razvoja aerodroma u Sjenici i drugih vidova vazdušnog saobraćaja u zoni Uvca, Peštera i Zlatara

anom je predviđena izrada studije izvodljivosti i tehničke dokumentacije sa procenom uticaja na životnu sredinu i osposobljavanje vojnog aerodroma u Sjenici za civilnu upotrebu, kao i izrada studijske i tehničke dokumentacije sa procenom uticaja na životnu sredinu za heliodrome u Radoinji, na Zlataru i Pešterskoj visoravni.

Aerodromu Sjenica je već Strategijom razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine predviđena promena namene sa vojnog u civilni aerodrom, tako da Prostorni plan samo utvrđuje ovu inicijativu.

Važno je napomenuti i da su visoke državne i privredne delegacije Turske pokazale interesovanje za investiranje u ovaj aerodrom.

Što se tiče drugih vidova vazdušnog saobraćaja, realizacija helidroma moguća je na svim pogodnim lokacijama u blizini skijališta i turističkih centara (Zlatar - rehabilitacioni centar, Radoinja, Pešterska visoravan, Bele Vode, Ozren, Jadovnik, Đerekarski Omar). Definitivne lokacije biće utvrđene odgovarajućim urbanističkim planom, odnosno urbanističko-tehničkim dokumentom, na osnovu potrebne studijske i tehničke dokumentacije na nivou studije opravdanosti sa idejnim projektom i procene uticaja na životnu sredinu.


Jedan od kaponira
Slika u okviru clanka

Citat:СЈЕ­НИ­ЦА – Ни 12 го­ди­на, ко­ли­ко је про­шло од НА­ТО бом­бар­до­ва­ња СРЈ, вој­ни аеро­дром „Ду­би­ње“, код Сје­ни­це ни­је очи­шћен од не­ек­спло­ди­ра­них бом­би. Про­це­њу­је се да је бом­ба­ма за­га­ђе­но не­што ви­ше од два ми­ли­о­на ква­драт­них ме­та­ра, на под­руч­ју са­мог аеро­дро­ма и су­сед­ног Вап­ског по­ља.

Citat:Оште­ће­ни или пот­пу­но по­ру­ше­ни хан­га­ри пре­тво­ре­ни су у де­по­ни­ју, а не­рет­ко су и ме­сто оку­пља­ња мла­дих у ноћ­ним са­ти­ма. Не­ки су се чак до­се­ти­ли, па су у јед­ном од хан­га­ра на­пра­ви­ли тор у ком чу­ва­ју ов­це.
Аеро­дром је од цен­тра Сје­ни­це уда­љен све­га два до три ки­ло­ме­тра ва­зду­шном ли­ни­јом, на јед­ној од нај­леп­ших ло­ка­ци­ја, и пред­ста­вља стал­ну по­тен­ци­јал­ну опа­сност. Не­зва­нич­но, про­стор је за­сут ка­сет­ним, али и кла­сич­ним авио-бом­ба­ма. Убр­зо на­кон бом­бар­до­ва­ња, очи­шће­не су са­мо бом­бе ви­дљи­ве на по­вр­ши­ни, али се зна да их у зе­мљи има мно­го ви­ше.
– Оп­шти­на ни­је над­ле­жна за про­стор са­мог аеро­дро­ма, али смо над­ле­жни за про­стор око ње­га, та­ко­ђе за­га­ђен бом­ба­ма. За чи­шће­ње са­мо јед­ног ква­драт­ног ме­тра по­треб­но је 1,2 евра, што зна­чи да се за тај по­сао мо­ра обез­бе­ди­ти ви­ше од два ми­ли­о­на евра. Оп­шти­на не­ма тај но­вац. Обра­ћа­ли смо се и над­ле­жни­ма у др­жа­ви и ме­ђу­на­род­ним до­на­тор­ским ор­га­ни­за­ци­ја­ма, али без­у­спе­шно – ка­же Му­риз Тур­ко­вић, пред­сед­ник Оп­шти­не Сје­ни­ца.
Он до­да­је да је Вла­да Нор­ве­шке фи­нан­си­ра­ла сни­ма­ње бом­би под зе­мљом, те се са­да зна­ју њи­хо­ве тач­не ло­ка­ци­је.
Упр­кос то­ме што је Вој­ска Ср­би­је у не­ко­ли­ко на­вра­та оба­ве­шта­ва­ла јав­ност о по­тен­ци­јал­ној опа­сно­сти, пре­по­ру­чив­ши из­бе­га­ва­ње тог про­сто­ра, ме­шта­ни се на то не оба­зи­ру. Не­ки­ма од њих, то су ли­ва­де ко­је мо­ра­ју да ко­ри­сте за на­па­са­ње сто­ке, ка­ко би обез­бе­ди­ли ег­зи­стен­ци­ју, па на соп­стве­ну од­го­вор­ност ко­ри­сте тај нео­бе­ле­жен про­стор.
Да­ља суд­би­на аеро­дро­ма на Ду­би­њу ни­је по­зна­та. Ка­ко је ре­као пред­сед­ник Оп­шти­не Му­риз Тур­ко­вић, ни­ка­квих зва­нич­них раз­го­во­ра са вој­ском ни­је би­ло око то­га хо­ће ли и под ко­јим усло­ви­ма усту­пи­ти аеро­дром Оп­шти­ни, као би евен­ту­ал­но на­кон чи­шће­ња мо­гао да про­ме­ни на­ме­ну.
За са­да су про­па­ла и обе­ћа­ња, ко­ја су не­ки по­ли­ти­ча­ри пред из­бо­ре 2008. го­ди­не да­ли Сје­ни­ча­ни­ма, да ће овај вој­ни обје­кат би­ти пре­у­ре­ђен у ци­вил­ни и да ће про­из­во­ђа­чи си­ра и дру­гих ме­сних и млеч­них про­из­во­да лак­ше мо­ћи да до­ђу до ку­па­ца. Би­ло ка­ко би­ло, ово је про­блем ко­ји се за са­да, због не­до­стат­ка но­ва­ца, гу­ра под те­пих.
Ра­ди­о­ак­тив­ност ни­је ме­ре­на
Зва­нич­но, ра­ди­о­ак­тив­ност на овом под­руч­ју ни­ко ни­је ме­рио још од бом­бар­до­ва­ња. Не­зва­нич­но, ме­ре­ње је из ра­до­зна­ло­сти ра­дио је­дан про­фе­сор фи­зи­ке у сред­њој шко­ли, а ње­го­ви ин­стру­мен­ти су по­ка­за­ли да ра­ди­ја­ци­је не­ма. Ме­ђу­тим, не­у­роп­си­хи­ја­тар До­ма здра­вља Хив­зо Га­ша­нин има по­дат­ке да је број обо­ле­лих од ту­мо­ра мо­зга знат­но по­ве­ћан по­след­њих го­ди­на, што се не мо­же са си­гур­но­шћу до­ве­сти у ве­зу са бом­ба­ма на аеро­дро­му.
Са­не­ла Хал­ко­вићRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 14 Feb 2012
 • Poruke: 994
 • Gde živiš: Beograd

ali zasto ne bude kombinovano vojno-civilni???offline
 • zixo  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 27 Sep 2006
 • Poruke: 24628
 • Gde živiš: Beograd

Сваки аеродром у случају рата може бити војни. А ми ускоро нећемо имати авиона ни за ова три постојећа аеродрома на којима базирају војни ваздухоплови. А маштамо да Поникве и Сјеница и још неки аеродроми буду мешовити војно-цивилни.

offline
 • Pridružio: 14 Feb 2012
 • Poruke: 994
 • Gde živiš: Beograd

ja sam se samo zalagao da ostane vojna infrastruktura, tipa kaponiri, sklonista bilo kakve vrste za avione i za druge potrebe... nisam ni rekao da bude posednut, ali polozaj ovog aerodroma je isuvise vazan....

offline
 • zixo  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 27 Sep 2006
 • Poruke: 24628
 • Gde živiš: Beograd

Шта да остане војно када је све уништено?

И зашто је толико важан акда имаш Лађевце? А сада и Поникве.

offline
 • Mačak
 • Zavarivač
 • Pridružio: 30 Dec 2011
 • Poruke: 2774
 • Gde živiš: Čačak

Vazan je jedino za izvoz Sjeničkog sira , i divlje Borovnice .

offline
 • Pridružio: 14 Feb 2012
 • Poruke: 994
 • Gde živiš: Beograd

upravo da bi bio alternativni aerodrom Ladjevcima. Naravno, vojska nije ta koja bi trebala da ga prevashodno obnavlja, ali ako su vec izgledi da ce se obnavljati, moze se srediti i vojni deo...

offline
 • nebkv 
 • Elitni građanin
 • Pridružio: 30 Mar 2007
 • Poruke: 2490

Vise od deset godina je hangar u Ladjevcima do pola zavrsen,a taj je bio pre 1999 u upotrebi 714pohe
O hangaru VTR-a i da ne pricam,verovatno ga vise nikada nece ni biti u Ladjevcima a mi ovde mastamo o sredjivanju vojne infrastrukture na unistenim,ostecenim i nezaposednutim aerodromima Confused

offline
 • član biblioteke
 • Pridružio: 18 Jul 2007
 • Poruke: 24304
 • Gde živiš: iznad smoga Beograda

Patak Daca ::upravo da bi bio alternativni aerodrom Ladjevcima. Naravno, vojska nije ta koja bi trebala da ga prevashodno obnavlja, ali ako su vec izgledi da ce se obnavljati, moze se srediti i vojni deo...
On je u SFRJ bio alternativni aerodrom 98.abr, znači Skopskom Petrovcu i Lađevcima.

offline
 • Pridružio: 17 Sep 2010
 • Poruke: 25934

I nakon 15 godina od bombardovanja status je isti

Arrow http://www.sjenica.com/2014/06/aerodrom-dubinje-15.....z34dswyxxU

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 504 korisnika na forumu :: 23 registrovanih, 3 sakrivenih i 478 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: 8u47, arsa, balkan1, brundo65, Buzdovan, Dannyboy, darios, darkangel, dule clio, General Grivas, goxin, krkalon, LUDI, MarKhan, miljannis, pavle_pzs, Petrus, repac, sabros, Sale.S, sovanova95, YU-UKI, zogi036