Vazduhoplovna podrska snaga KoV

Vazduhoplovna podrska snaga KoV

offline
 • Pridružio: 19 Feb 2006
 • Poruke: 11156
 • Gde živiš: Banja Luka

Napisano: 05 Sep 2012 16:17

@....

Vazduhoplovna podrska obuhvata sva dejstva V i PVO loja se izvode za potrebe KoV u okviru jedne operacije, ili drugih oblika borbenih dejstava koje izvode operativno-strategijske grupacije, ili operativni sastavi.

Cilj vazduhoplovne podrske je da se operativno-strategijskim grupacijama KoV obezbede sto povoljniji uslovi za dejstva i da se ojacaju i potpomognu izvidjanjem, zastitom od dejstava iz vazuha, vatrom i transportom radi izvrsenja njihovih osnovnih zadataka.

Karakter vazduhoplovne podrske odredjen je sledecim zahtevima:
__obim i intezitet vazd. podrske zavise od ishoda borbe za prevlast u VaP i srazmerni su stepenu sopstvene kontrole u njemu.
__ Upotreba snaga u vazd. podrsci u svim uslovima mora da ima jasno izrazeno teziste u okviru ratista i vojista i da bude sasredjena u odredjeno vreme na podrsku glavne grupacije, pravce i objekte dejstva koji su u datoj situaciji najvazniji. Ostalim grupacijama mora, prvenstveno, da se obezbedi izvidjanje iz vazduha, dok drugi zadaci podrske mogu da budu sasvim ograniceni.
__Stepen uskladjenosti vazd. podrske sa manevrom glavnih snaga koje se podrzavaju i blagovremenost izvodjenja osnovno su merilo njene operativne efikasnosti.
__Vazd. podrska mora biti najsnaznije izrazena u protivdesantnoj i protivoklopnoj borbi.
__Savladjivanje PVO neprijatelja ima izuzetan znacaj za sva dejstva u vazd. podrsci, a posebno ona koja se izvode u vecoj dubini neprijatelja. To zahteva da se dejstva u vazd. podrsci izvode snaznim i kratkotrajnim napadima uz primenu raznovrsnih taktickih postupaka i uz svestrano borbeno obezbedjenje svake akcije.

Ulogu i znacaj vazd. podrske u sklopu strategije oruzane borbe odredjuju prvenstveno:
__Vaznost VaP u borbenim dejstvima i zahtev za jedinstvom oruzane borbe na kopnu i vazduhu.
__Sposobnost borbene avijacije da izvodi vatrena dejstva u neprijateljskoj dubini i brzi intervenise u cilju resavanja kriznih situacija, te sposobnost sasredjivanja i prenosenja tezista dejstva u okvirima celog ratista.

1) Snage i sredstva V i PVO za vazduhoplovnu podrsku

Sve snage V i PVO koje se angazuju za izvodjenje vazd. podrske operativno-strategijske grupacije na jednom vojistu objedinjavaju se u okviru jedinstvene operativne grupacije V i PVO (VaK).
Za izvodjenje vazd. podrske angazuju se sledece snage i sredstva:
__Borbena avijacija
__Helikopterske jedinice
__Transportna avijacija
__Laka avijacija visestruke namene (LaVN)
__Elementi sistema PVO (VOJIN i RJPVO)

Snage odredjene za vazd. podrsku oslanjaju se na jedinstvenu infrastrukturu i sistem pozadinskog obezbedjenja, a objedinjavaju i povezuju odgovarajucim sistemima veza komandovanja i sadejstva.
Borbena avijacija (IA, LA, LBA, i HJ) su osnovna snaga za izvodjenje vazd. podrske. Snage V i PVO u vazd. podrsci upotrebljavaju se u skladu sa njihovim osobinama, a prvenstveno za zadatke u kojima ce biti maximalno iskoriscena.

2) Zadaci V i PVO u vazduhoplovnoj podrsci

Vazd. podrska snaga KoV ostvaruje se:
__Izvidjanjem iz vazduha
__ Zastitom grupacija OS na vojistu
__Vatrenom podrskom jedinica KoV
__Prevozenjem i odrzavanjem veza

Vaznost pojedinih zadataka vazd. podrske zavisi od upotrebe j-ca KoV, mogucnosti raspolozivih vazd. snaga, situacije i opstih uslova u kojima se izvrsavaju.
Dejstva snaga V i PVO u vazd. podrsci mogu biti:
__Po planu
__Po pozivu
__Po posebnom zahtevu

Dejstva po planu su blagovremeno planirana po unapred odredjenim objektima i utvrdjenom cilju, mestu i vremenu dejstva, kao i snagama za izvrsenje zadatka. Ova dejstva daju optimalne efekte i primenjuju se pretezno u izvrsavanju zadataka zastite, izvidjanja, posredne vatrene podrske i prevozenja, a redje u neposrednoj vatrenoj podrsci.

Dejstva po pozivu su ona dejstva za koja su unapred orijentirno planirani zadaci samo po snagama, a objekti i rejoni dejstva mogu biti grubo predvidjeni, a ostali elementi zadatka se utvrdjuju naknadno prema razvoju situacije. Izvrsavaju se pozivanjem grupa iz pripravnosti na zemlji, ili iz pripravnosti u vazduhu. U ovim dejstvima prioritetan je zahtev za brzinom i pravovremenim izvrsenjem zadatka. Najcesce se ova dejstva primenjuju u neposrednoj vatrenoj podrsci.

Dejstva po posebnom zahtevu vrse se po zadacima koji nisu unapred planirani, vec su nametnuti razvojem situacije u toku borbe. Za ova dejstva predvidja se planom upotrebe rezerva snaga i sredstava, ili se za njih, u izuzetno hitnim slucajevima, snage koje se nalaze u pripravnosti preorijentisu na izvrsenje drugih zadataka.
Elementi izvrsenja zadatka odredjuju se na osnovu razvoja situacije u toku borbe.

3) Izvidjanje iz vazduha

Izvidjanje iz vazduha kao zadatak u vazduh. podrsci, opsirno je opisano u temi:
http://www.mycity-military.com/Ostalo-3/Izvidjanje-iz-vazduha.html#1069138

4) Zastita grupacija OS na vojistu

Oruzane snage kao celina, a narocito grupacije po dubini drzavne teritorije, stite se od neprijateljskih napada i izvidjanja iz vazduha, prvenstveno dejstvima u sistemu PVO teritorije i grupacije OS. U strategijskim okvirima to je osnovni nacin zastite OS.
Kada stepen takve zastite za pojedine elemente grupacija OS na vojistu nije dovoljan, a karakter njihovih borbenih dejstava to zahteva, za njihovu neposrednu zastitu i za odredjeno vreme preduzimaju se posebne mere i izdvajaju posebne snage iz sastava V i PVO. U operativno-taktickim okvirima zastita delova OS na vojistu vrsi se u sklopu vazd. podrske, a po odlukama komandi tih grupacija.
Zastita se vrsi da bi se sprecili izvidjanje i napadi iz vazduha po elementima borbenog poretka i obezbedili povoljni uslovi za dejstva grupacija KoV koje se podrzavaju.
Zastita se ostvaruje raznovrsnim dejstvima snaga V i PVO i to angazovanjem snaga LA, RJ PVO i LBA u defanzivnim dejstvima, snaga LBA i LA za napade na pojedine aerodrome neprijateljske avijacije.
Zastita grupacija OS na jednom vojistu, ili delu ratista ostvaruje se elasticnim angazovanjem snaga i iz sistema PVO, kao i snaga namenjenih za vazd. podrsku, po jedinstvenoj zamisli i planu

Jedinstvo i medjuzavisnost PVO teritorije i grupacije OS i zastite u sklopu vazd. podrske zahtevaju:
__Uskladjeno dejstvo elemenata sistema PVO i ofanzivnih dejstava borbene avijacije po aerodromima neprijatelja.
__ Blagovremeno prenosenje tezista upotrebe avijacije.
__ Angazovanje RJ PVO i elemenata VOJIN u skladu sa grupisanjem i manevrom snaga koje se podrzavaju

Izbor objekata zastite zavisi od njihovog znacaja i zadatka u okviru operativno-strategijske grupacije i njihove osetljivosti na dejstva iz vazduha. Nacelno, prioritet zastite imaju oklopne i mehanizovane jedinice u pokretu jer su tada najranjivije. Takodjer, u grupu prioriteta zastite spadaju i elementi sistema protivdiverzantske i protivoklopne borbe.
Neposredna zastita grupacija KoV koje se nalaze van zone efikasnog dejstva RJ PVO, izvodi se u kriticnim periodima borbenih dejstava i kada to zahteva situacija i karakter manevra grupacije koja se podrzava.
Ofanzivna dejstva po elementima V i PVO neprijatelja daju najbrze i najvece rezultate i cesto su najpogodniji nacin zastite grupacija KoV na vojistu.

5) Vatrena podrska jedinica KoV

Vatrena podrska j-ca KoV ostvaruju se dejstvom avijacije i helikopterskih jedinica po neprijateljskim snagama i objektima na kopnu i vodenim povrsinama, a u cilju ojacanja vatrene i udarne moci jedinica koje se podrzavaju.
Karakter vatrene podrske, prvenstveno, uslovljava velika dinamika borbenih dejstava, veliki broj pokretnih ciljeva na vojistu, izmesanost snaga razlicitih struktura, jaka PVO neprijatelja i snazna vatrena sredstva u organskom sastavu KoV.

Dejstva u vatrenoj podrsci uslovljena su sledecim zahtevima:
__Teziste borbenih dejstava mora biti izrazeno na odredjenoj grupaciji, delu vojista ili pravcu, a po vremenu i objektima.
__Jedinice avijacije moraju da budu sposobne za ucestalo i brzo prenosenje tezista vatrene podrske u okviru krajnjih granica taktickog radijusa aviona.
__Vatrena podrska mora da se izvede iznenadnim, kratkotrajnim i snaznim udarima po ciljevima
__ Organizacija borbenih dejstava mora da bude potpuna i efikasna, a pripreme kratkotrajne.
__ Veliko je, ali kratkotrajno naprezanje ljudstva i tehnike kako bi se maximalno iskoristili povoljni operativno-takticki uslovi.
__ Nuzna je vrhunska obucenost posada borbene avijacije za brzo pronalazenje objekata dejstva, precizno gadjanje i optimalno koriscenje naoruzanja.
__ Svestrano obezbedjenje od protivdejstva neprijateljske PVO bitan je preduslov za uspesna dejstva, a narocito po objektima na vecoj dubini neprijateljske teritorije.

Za dejstva u vatrenoj podrsci angazuju se sledece snage V i PVO:
__ LBA, kao glavna udarna snaga
__ LaBA, prvenstveno za dejstva po helikopterskim desantima i slabije branjenim objektima u taktickoj dubini.
__ LA, izuzetno i pretezno po objektima na velikoj dubini nep. teritorije
__ Naoruzani helikopteri i laka avijacija visestruke namene za ogranicenu neposrednu podrsku

Prioritetni objekti dejstva u vatrenoj podrsci su:
__ Oklopno-mehanizovane snage u pokretu
__ Vazdusni desanti operativnog i taktickog znacaja posle iskrcavanja
__ Helikopterski desanti u svim fazama izvodjenja i helikopterske snage neprijatelja u svim uslovima
__ Vatrena sredstva neprijatelja, prvenstveno raketne j-ce zemlja-zemlja i eventualno nuklearna borbena sredstva
__ Vaznija komandna mesta i centri veze
__ Vestacki objekti, osetljiva mesta na komunikacijama i prelazi preko reka

U odnosu na cilj dejstva, organizaciju i nacin izvodjenja, vatrena podrska moze biti neposredna i posredna

Neposredna vatrena podrska obuhvata dejstva ciji se efekti neposredno odrazavaju na takticke jedinice angazovane u borbi. U neposerdnoj vatrenoj podrsci avijacija najcesce dejstvije u okviru sistematske protivoklopne borbe, u vatrenoj pripremi za napad i podrsci ofanzivnih borbenih dejstava.
Neposredna vatrena podrska, po pravilu, planira se i organizuje na nivou komande operativno-strategijske grupacije.

Posredna vatrena podrska obuhvata dejstva ciji se efekat odrazava na operaciju u celini, a nisu neposredno povezana sa sa vatrenim dejstvima taktickih jedinica KoV.
To su, nacelno, dejstva po snagama neprijatelja koja nisu direktno angazovana u borbi i nalaze se pretezno na vecoj dubini neprijateljske teritorije. Dejstva u posrednoj vatrenoj podrsci zahtevaju dobro poznavanje stanja kod neprijatelja, a narocito njegove PVO. Takodjer, zahteva temeljito planiranje i pripreme uz posebne i svestrane mere borbenog obezbedjenja.

Osnovni nacini dejstva u posrednoj vatrenoj podrsci su:
__ Dejstva malim grupama
__ Eselonirana dejstva
__ Sasredjena dejstva
__ Slobodan lov

Dejstva malim grupama izvode se grupama jacine 2-8 aviona i najsire se primenjuje u vatrenoj podrsci. Njima se lako postize iznenadjenje, prikriveni let koriscenjem reljefa i meteo uslova, krace bavljenje u rejonu dejstva i lakse izbegavanje neprijateljske PVO.

Eselonirana dejstva se izvode uzastopnim napadima vise grupa po jednom objektu sa odredjenim intervalom. Cesto se primenjuje za dejstva po pokretnim objektima i u slucajevima kada treba ostvariti trajnije efekte, a prvenstveno u cilju zadrzavanja pokreta neprijatelja, ili kada treba odrzati efekte postignute prethodnim dejstvima.

Sasredjena dejstva se izvode napadom vecih grupa aviona jednovremeno, ili sa kratkim intervalima izmedju podgrupa. Ova dejstva karakterisu se maximalnom koncentracijom vatre uz najkrace moguce trajanje napada. Primenjuju se, nacelno, po vaznim objektima vecih razmera kada treba brzo ostvariti veliki efekat, a narocito za napade po objektima branjenim snaznom PVO.

Slobodan lov se vrsi parom, ili manjom grupom aviona po objektima koje posade aviona same pronadju i odaberu. Primenjuje se najcesce u dejstvima protiv RJ zemlj-zemlja, po saobracaju neprijatelja, manjim kolonama u pokretu, helikopterima u rejonima njihovog baziranja i ukrcnim rejonima za helikopterski desant neprijatelja.

6) Prevozenje i odrzavanje veze

Prevozenje u okviru vazd. podrske vrsi se u cilju povecanja pokretljivosti i manevarske sposobnosti snaga KoV. Grupacije KoV sva tekuca prevozenja normalno obezbedjuju sredstvima iz svog organskog sastava, a prevozenja koja prevazilaze njihove mogucnosti izvrsava VaK sasredjivanjem snaga raspolozivih helikoptera i transportne avijacije na tezisne zadatke prevozenja u vad. podrsci.
Prevozenja koja po mogucnosti prevazilaze VaK, vrse se centralizovano po odluci vrhovne Komande, a prema planu Komande V i PVO.
Prevozenje se ostvaruje transportnom avijacijom i helikopterima iz sastava V i PVO i obuhvata:
__ Prevozenje ljudstva
__ Prevozenje materijalno-tehnickig sredstava
__ Prevozenje ranjenika i bolesnika

Prevozenjem ljudstva obezbedjuje se manevar borbenih delova KoV i to prvenstveno:
__ Vazdusnodesantnih jedinica....padobranskih, ili helikopterskih
__Borbenih grupa, ili delova jedinica u okviru protivoklopne i protivdesantne borbe, te jedinica za protivdiverzantska dejstva
__ Izvidjackih i diverzantskih grupa

Pervozenje materijalnotehnickih sredstava obuhvata dotur i evakuaciju borbenih i drugih kriticnih sredtava (naoruzanje, municija, rez. delovi, sredstva za vezu, sanitetski materijal) za potrebe jedinica KoV na vojistu.
Pervozenje ranjenika i bolesnika obuhvata njihovu evakuaciju, kao i prevozenje saniteskih ekipa.

Odrzavanje veze ima veliki znacaj za prenosenje naredjenja, dokumenata i izvestaja izmedju visih komandi. Odrzavanje veze obuhvata i kurirsko-postansku sluzbu, te prevozenje odredjenih staresina. Ovakva vazd. podrska vrsi se lakom avijacijom visestruke namene i helikopterima, a izuzetno upotrebom skolsko-borbenih i borbenih aviona.


Izvor: radna beleznica...nastavne beleskeRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Pridružio: 18 Feb 2013
 • Poruke: 6178

Hipoteticko pitanje.Sredstva osmatranja sa velikih visina su znatno napredovala.Je li moguce mrezom mini BPL,(klase vrabac,orbiter i sl.praviti neku vrstu" elektronskog kisobrana"-za dejstvo jurisne avijacije.Pod uslovom da pomenute gabaritno mogu poneti odgovarajucu opremu,(uz neophodan uslov zasicenosti).offline
 • gloyer  Male
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 23 Feb 2007
 • Poruke: 3788
 • Gde živiš: Banat

Moje mišljenje:

Teoretski, da.
Uz mnogo obaveštajnih podataka. Wink

Praktično, ne.
Moralo bi biti mnooogo BPL, koje i same imaju jadno napajanje da bi emitovale dovoljno jak šum na određenoj frekvenciji. I pitanje je koje bi smetnje emitovale. Jednostavnije je raditi to sa zemlje, sa stalnim (i jakim) izvorom napajanja. I, naravno, širokim spektrom frekvencija ometanja.

Ideja nije loša ako umesto BPL zamisliš MiG-31 Very Happy

offline
 • Pridružio: 06 Nov 2010
 • Poruke: 11646
 • Gde živiš: Vranje

Za hipoteticko pitanje, hipoteticki odgovor: ukoliko zaposednes vrhove planina i ometas u sektoru iz kojeg dolaze BPL, dobices jeftiniju i podjednako efikasnu zastitu. Ali tehnicko resenje ometanja mora da bude takvo da ne ometas sopstvene snage, u vazduhu i na kopnu - sto je mnogo teze izvesti...

offline
 • goxin 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 20 Dec 2013
 • Poruke: 7294
 • Gde živiš: Srpsko Sarajevo

Napisano: 01 Nov 2015 10:44

http://motherboard.vice.com/read/low-and-slow
Stavicu i ovdje ovaj clanak. Tekst je o prednostima Super Tucana ( kao predstavnika modernih COIN aviona). Teskt ulazi duboko u vazdusnu podrsku, predstavljajuci problem zbog ukidanja i povlacenja A 10, a trazenje, Super Tucana, koji omogucava jeftini let ( 600 dolara po satu ) , dobar pregled terena i efikasnije dejstvo od BPL
zbog puno boljeg situacionog pregleda. Brzi supersonicni avioni su losi zbog neimanja vremena za tacno utvrdjivanje situacije i polozaja, brzo doleti, izbaci , odleti.( velika mogucnost greske). Naravno, posaljes avion da unisti most, skladiste na poznatoj lokaciji u dubini protivnika, bolji je supersonik , ili avion poput Orla.
Svakako mislim da je prije svega vjezba vazna za takve zadatke, mislim redovna vjezba. ( sadejstvo pjesadije/ vazduhopovstvo)
The pod, he says, “just doesn’t show you much of the ground, and so it can take a long time to make sure the pilot knows where I am, where the enemy is, and to make sure we’re both talking about the same thing. I won’t let him fire until I’m sure of both.” - problemi vojnika za navodjenje koji opisuje da je mnogo lakse raditi sa klasicnim niskoletecim avionom, nego sa avionom iz velike visine koji osmatra pomocu osmatrackih sredstava , ili BPL koja koristi slicnu opremu ( problem BPL , nije ovdje opisan , je i gubljenje komunikacije same od sebe zbog vremena bez ometanja, pa dok se povrate informacije dok se skonta dje smo ba ? Smile )
Za nasu velicinu helikopter bi bio isto kvalitetan za namjenu , ali dovoljna kolicina helikoptera kosta ( pogotovo jurisnih).

Close support is all about a constantly changing minute-to-minute firefight,” he tells me. “And if you’re not close enough to see where the puffs of smoke are from the enemy machine guns, you’re going to kill friendlies.”

Dopuna: 01 Jun 2017 8:31

http://www.index.hr/vijesti/clanak/filipinska-vojs.....73981.aspx

Filipinska vojska u vazdusnom napadu ubila deset svojih vojnika

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 1136 korisnika na forumu :: 44 registrovanih, 9 sakrivenih i 1083 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 2918 - dana 22 Nov 2019 07:48

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: A.R.Chafee.Jr., amstel2, Andrija357, Armadillo, babaroga, Batinas, bigfoot, dankisha, Denaya, Despot1, djboj, doktor1964, esx66, jukeboxer, kolateralnasteta, Koridor, Kubovac, Lubica, mackenzie, Markov93, Metanoja, milimoj, Milometer, moldway, nuke92, opt1, ormanj, pein, radionica1, rikirubio, rovac, ruso, Smiljke, Snorks, Stanlio, Steeeefan, vladas87, voja64, wizzardone, wolverined4, YugoSlav, Zadonbas, zillbg, zlaya011