Stvaranje i razvoj vazduhoplovstva NOVJ (1942 - 1945)

1

Stvaranje i razvoj vazduhoplovstva NOVJ (1942 - 1945)

offline
 • Zidam zgrade i fasade ......... I armiram, betoniram. Utovaram, istovaram i nikad se ne odmaram.
 • Pridružio: 14 Dec 2005
 • Poruke: 25547
 • Gde živiš: Na istoj adresi ali promenih četiri države

1942
Aprila:
Bivši podoficir domobranskog vazduhoplovstva, avio-mehaničar strelac Ivica Mitrečić, koji jefebruara 1942. godine, stupio u partizanske jedinice, dobio je zadatak da, sa Drugim bataljonom II krajiškog partizanskog odreda i meštanima, uredi pomoćno letelište kod Sela Međuvođa za prihvat aviona.

16. maja
Delovi 2. i 1. krajiškog odreda i banijske proleterske čete, pod rukovodstvom Operativnog štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske (NOP i DV) za Bosnasku krajinu, oslobodili su Prijedor. Zbog toga su u Banja Luci pooštrene policijske mere i progoni, te je Mesni komitet KPJ odlučio da povuče jedan broj aktivista na slobodnu teritoriju. Kako se u blizini Prijedora nalizlo staro pomoćno letilište Urije, stvoreni su povoljni uslovi za realizaciju preleta aviona na slobodnu teritoriju.

21. maja
Sa banjalučkog aerodroma prebegla su dva pilota i jedan mehaničar na slobodnu teritoriju i priključili se narodnooslobodilačkom pokretu. Pilot vzduhoplovstva NDH - Franju Kluz, avionom "potez-XXV" punim oružja, sleteo je na pripremljeni partizanski aerodrom Urije kod Prijedora. Istog dana, nešto kasnije, na isti aerodrom avionom "brege-XIX", sleteo je i rezervni pilot Rudi Čajavec sa mehaničarem Milutinom-Mišom Jazbecom.
Ovim preletom otpočelo je dejstvo partizanske avijacije, što ujedno označava i početak stvaranja našeg novog jugoslovenskog vazduhoplovstva.

Arrow Prelet prvih partizanskih pilota na slobodnu teritoriju izvršen je 23. maja. Predlog da Dan Jugoslovenskog ratnog vazduholpovstva (kasnije RV i PVO) bude 21. maj pripremljen je u oktobru 1947. godine kada se još nije raspolagalo dokumentima niti postojala mogućnost da se datum proveri.

4. jun
Partizanski piloti, Franjo Kluz i Rudi Čajevec, izvršili su prve ratne zadatke, i to :
Rudi Čajevec i Miša Jazbec, avionom "brege-XIX", bombardovali su aerodrom kod Banja Luke i bacali letke nad gradom. Ranjen od protivavionske vatre, Čajavec je morao prinudno da sleti kod sela Kadinjana. Da ne bi živ pao neprijatelju u ruke, izvršio je samoubistvo a mehaničar Jazbec je zarobljen, odveden u ustaški zatvor i posle mučenja streljan.
Franjo Klkuz i mehaničar-strelac Ivica Metrečić, avionom "potez-XXV" bombardovali su mesto Orahovo i ustašku kolonu koja se kretala u pravcu Međeđe.

7. jun
Franju Kluz i Ivica Metrečić poleteli su iz baze u Međuvođu na svoj drugi ratni zadatak. Nad Bosanskom i Hrvatskom Dubicom bacali su letke sa obaveštenjima o ciljevima i uspesima borbe protiv fašističkih okupatora. Nad Bosanskim Novim i Dvorom bacili su tri bombe na neprijateljeva uporišta a posle bombardovanja bacili letke.

14. jun
Prilikom preleta u novu bazu kod Lušci Palanke, blizu Sanskog Mosta, Franjo Kluz i Ivica Metrečić bacili su letke, a bombama i mitraljeskom vatrom napali neprijateljeve kolone koje su nadirale prema Kozari.

6. jul
Neprijatelj je posle dužeg traganja na privremenom letilištu u Jalašinovačkom polju kod sela Lušci Palanka, uspeo da pronađe i uništi avion Franje Kluza - "potez-XXV". Jedinice 1. krajiškog odreda i 1. krajiške udarne brigade pripremale su, 5. jula, noćni napad na Bosanski Novi. Bilo je predviđeno da u tom napadu učestvuje i "potez-XXV", pa je Kluz preuzeo sve mere da obezbedi letilište za noćnu akciju. U međuvremenu, naređenje je promenjeno tako da je avion trebao da poleti 6. jula u 10 časova. U 9,30 časova kada je sve bilo spremno za let, iznenada se pojavio jedan nemački lovac, koji je izvršio nekoliko napada bombama i mitraljeskom vatrom na maskirani avio i uništio ga.1943

6. januar
Pri Vrhovnom štabu NOV i POJ, u Bosanskoj krajini, organizovan je Odsek za vazduhoplovstvo. Odsek je prestao da funkcioniše početkom četvrte neprijateljske ofanzive.

9. septembar
Formirana je Hidroplanska stanica 4. operativne zone, zapadno od Trogira, koja je dejstvovala od 10.septembra do 6. oktobra 1943. godine. Komandir stanice bio je Ciril Vrabič. Posle kapitulacije, Italijani su ostavili jedan školski hidroavion tipa "flit" sa neispravnim motorom u Divuljama kod Splita. Po naređenju SXtaba 4. operativne zone, izvršena je opravka motora i hidroavion je prebačen u luku Seget kod Trogira. Upotrebljavao se za kurirske i izviđačke zadatke.

16. septembra
Odlukom Vrhovnog komandanta, pri Vrhovnom štabu NOV i POJ formirano je Vazduhoplovno odeljenje, koje je, kao stručni organ, imalo zadatak da rešava sva pitanja koja se odnose na vazduhoplovstvo. Prvi načelnik vazduhoplovnog odeljenja bio je pukovnik Mile Pavičić, koji je kasnije određen za komandanta Prve vazduhoplovne baze.

Septembra
Poleteo je prvi partizanski avion u Sloveniji, kome je pored crvene petokrake bio ucrtan i simbol Triglava. Posle kapitulacije Italije, septembra 1943. od većeg broja zaplenjenih aviona u Gorici, jedan školski dvosed tipa "sajman" korišćen je za vezu i izviđanje za potrebe Operativnog štaba primorske zone. Krajem septembra 1943. godine, usled neprijateljske ofanzive bilo je onemogućeno dejstvo ovim avionom, te je bio uvučen u šumu kod Otlica i maskiran, ali Nemci su ga pronašli i zapalili.

Septembra
Pri oslobođenju Rijeke, na Grobničkom polju, pored velike količine materijala i opreme, zaplenjena su dva aviona "roda" i "kaproni", oba neispravna. Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO Hrvatske, odlučeno je da se pristupi opravci aviona. Vrlo brzo avioni su osposobljeni, međutim, prilikom probnog leta "kaproni" je pretrpeo udes i bio razbijen u toj meri da je svaka opravka bila uzaludna. Avion "roda" preleteo je 25. septembra na novi aerodrom kod Bunića, gde je od prikupljenog ljudstva formirana vazduhoplovna baza Glavnog štaba Hrvatske. Već početkom oktobra 1943. otpočelo je trenažno letenje, a zatim i izvršenje borbenih zadataka. Na ovom aerodromu baza je ostala samo mesec dana, jer je Glavni štab NOV i PO Hrvatske naredio pokret za Livno, u Prvu vazduhoplovnu bazu NOV i POJ.

14. oktobra
Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ formirana je PRva vazduhoplovna baza NOVJ u Livnu, sa zadatkom da organizuje prihvat i obuku stručnog vazduhoplovnog kadra. Za komandanta baze određen je pukovnik Mile Pavčić, a za političkog komesara Sava Kreković.

Oktobra
Vrhovni štab NOV i POJ uputio je poziv svim bivšim jugoslovenskim avijatičarima u zemlji i inostranstvu da se jave radi organizacije nove avijacije NOV i POJ.

27. oktobra
Vrhovni štab NOV i POJ naredio je Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da na oslobođenu teritoriju pozove sve domobranske avijatičare koji su izrazili spremnost da pređu na stranu NOR-a.

29. oktobra
Iz vazduhoplovstva NDH avionom FL-3. prebegao je pukovnik France Pirc i spustio se na slobodnu teritoriju kod Bugojna. Po naređenju Vrhovnog štaba NOV i POJ, avion je prebačen u Livno i ušao u sastav Prve vazduhoplovne baze.


Avion "beta B-51" na aerodromu kod Bugojna


Poziv VŠ NOVJ i POJ upućen avijatičarima

9. novembra
Preko Radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", Vrhovni štab NOV i POJ uputio je poziv svim vazduhoplovcima u zemlji i inostranstvu da stupe u vazduhoplovstvo NOV i POJ.

13. novembra
Iz vazduhoplovstva NDH prebegao je i sleteo na aerodrom Livno bombarder DO-17 sa posadom i priključio se Prvoj vazduhoplovnoj bazi. Posadu su sačinjavali : poručnik Džemil Bukovac - pilot; kapetan Krunoslav Kulušić i poručnik Viktor Tabaković - izviđači; kaplar Petar Ercigonja, kaplar Vinko Putarek i podnarednik Jure Grgić - mehaničari i mehaničar-strelac Džemil Kažinić.


Pripadnici Prve vazduhoplovne baze NOV i POJ pored bombardera "dornier" Do-17 na aerodromu kod Livna novembra 1943. godine

27. novembra
Prva vazduhoplovna baza dobila je zadatak da avionom DO-17 preveze delegaciju Vrhovnog štaba NOV i POJ sa aerodroma Glamoč u Brindizi (Italija). U trenutku kada je avion bio spreman za poletanje, iz pravca Banja Luke iznenada se pojavio namački avion tipa "henšel" i u niskom letu napao avion DO-17 bombama i mitraljeskom vatrom. Tom prilikom poginuo je šef delegacije Ivo Lola Ribar, politički komesar Prve vazduhoplovne baze Sava Kerković, mehaničar-strelac Petar Ercigonja, zatim stražari Uršić i Kuzmić, kao i dva britanska oficira Robin Uederli i Donald Najf. Avion DO-17 potpuno je izgoreo.

6. decembra
Nemci su neočekivano prodrli u Livno. Najveći deo Prve vazduhoplovne baze se štabom nalazio se još u gradu i njihovo povlačenje bilo je potpuno ugroženo. Tada je u borbi pri povlačenju iz grada prema Glamoču, baza izgubila iz svog sastava 23 druga.1944

6. januara
Prva vazduhoplovna baza NOVJ odlazi iz zemlje u Italiju. Kako se uslovi rada na pripremama vazduhoplovnog kadra u zemlji bili veoma teški, Vrhovni štab doneo je odluku da se baza iz Livna prebaci na ostrvo Vis, a zatim u Italiju na dalje školovanje ljudstva. Posle mnogih dana napornog puta, baza se probila da mora kod Drvenika, a zatim malim brodovima stigla na Vis. Nakon odmora od dva dana 5. januara 1944. godine ljudstvo baze prebačeno je brodom "Bakar" u Italiju i smešteno u mesto Saveletri, u blizini Barija.


Pripadnici baze na brodu - na ulazu u italijansku luku Bari, januar 1944. godine


Štab Prve vazduhoplovne baze NOV i POJ - Saveletri, januara 1944.
Sleva : Krešimir Boras, načelnik štaba; Prvoslav Vasiljević, politički komesar; Mile Pavčić, komandant; Rudi Radaljec, inž. i Milan Simović, zamenik komandanta


15. januara
U mestu Saveletri formiran je Štab vazduhoplovnih škola sa pilotskom, izviđačkom i mehaničarskom školom, radi izvođenja vojnostručne nastave.

20. januara
U Štabu vazduhoplovne škole, sačinjen je plan i program, određene su prostorije za učionice, izvršen izbor nastavnog osoblja i otpočela preobuka pilota.

31. januara
Prva vazduhoplovna baza odlazi u mesto Karovinjo (kod Brindizija), gde je dobila bolje smeštajne i nastavne uslove.

23. februara
U dve transportne jedrilice, koje su vukli avioni DC-3, na letelištu u Medenom Polju, pokriveno snegom, spustila se sovjetska vojna misija, s generalom-lajtnantom Kornjejevim na čelu, koja će biti pri Vrhovnom štabu NOV i POJ.

12. marta
U Drvaru je održan sastanak vrhovnog komandanta NOV i POJ, maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, i šefa Savezničke vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ, generala Ficroja Maklena. Tom prilikom potpisan je "Protokol o obuci jugoslovenskih pilota i ostalog vazduhoplovnog osoblja i formiranju jugoslovenskih lovačkih i bombarderskih eskadrila od strane britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva".

Sredinom marta
Vrhovni štab NOV i POJ doneo je odluku da uputi grupu boraca-omladinaca na školovanje u vazduhoplovna učilišta SSSR-a. Naredio je glavnim štabovima da "za vazduhoplovni kurs u SSSR-u od najboljih boraca, sa odličnom fizičkom kondicijom i ne starijih od 22 godine, odaberu određeni broj dobrovoljaca i upute ih Štabu Petog korpusa". Izvršen je izbor i grupa omladinaca upućena u Glamoč, odakle je trebalo da se avionima prebaci u SSSR. Kako saveznici nisu mogli da realizuju prebacivanje grupe avionima, Vrhovni štab je doneo odluku da se prikupljeno ljudstvo prebaci u Italiju, a zatim preko Bliskog istoka u SSSR.

29. marta
Potpisan je sporazum (kao dopuna ugovora od 12 marta 1944. godine) između predstavnika britanskog kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) na Srednjem istoku - maršala Kit Perka i izaslanika VŠ NOV i POJ - pukovnika Franje Pirca o formiranju dve lovačke eskadrile od jugoslovenskog osoblja i britanskog vazduhoplovnog materijala.

Od 10. do 25. aprila
Izgrađen je aerodrom u Velikom Polju na ostrvu Visu zajedničkim snagama naših, britanskih i američkih vojnika i omladine Visa. Još novembra 1943. godine VŠ uputio je depešu operativnom štabu odbrane Vis, u kojoj je naredio da se ispita mogućnost izgradnje aerodroma na visu. Krajem marta 1944. godine na Visu je boravila komisija koja je pregledala mesta pogodna za poletnu stazu. Za rekordno vreme u Velom Polju, na mestu na kome su ranije bili najbolji vinogradi, uređen je aerodrom - pista je načinjena od čeličnih rešetki i na takvom aerodromu, uređenom u savremenom smislu za protivazdušnu i protivdesantnu odbranu, bazirala je naša i saveznička avijacija.

19. aprila
Naređenjem Vrhovnog štaba NOV i POJ uspostavljena je na Visu prva meteorološka stanica, koja je radila za potrebe mornarice NOVJ i britanskog vazduhoplovstva. U maju su formirane još tri meteorološke stanice, i to : pri Vrhovnom štabu i na aerodromima Glamočko i Medeno Polje. Sredinom septembra, formirane su meteorološke stanice u glavnim štabovima NOV i PO Slovenije, Hrvatske i Srbije, i u štabovima Drugog i Prtog korpusa.

20. aprila
Prva vazduhoplovna baza, u punom sastavu, odlazi u Afriku na dalje školovanje. Prema sporazumu postignutom 12. marta 1944. godine, između vrhovnog štaba NOV i POJ i britanske vlade o školovanju jugoslovenskog vazduhoplovnog osoblja i formiranju jugoslovenskih eskadrila, Prva vazduhoplovna baza upućena je na aerodrom Benina kod Bengazija (Severna Afrika). Po dolasku, ljudstvo baze je raspoređeno u dve eskadrile, dok je preostali sastav formirao "školsku grupu". Jedan deo ove grupe bio je upućen u škole RAF-a, a drugi se kasnije priključio omladinskom bataljonu i upućen u SSSR na školovanje.

22. aprila
Na aerodromu Benina, od pripadnika Prve vazduhoplovne baze i grupe vazduhoplovaca BJV koji su se u Africi opredelili za NOP, formirana je 1. lovačka eskadrila NOVJ. Eskadrila je ušla u sastav RAF-a pod nazivom "N 352 Yugoslav Sqadron RAF" i bila naoružana sa 16 lovačkih aviona tipa "spitfajer V". Komandni sastav eskadrile sačinjavali su : komandir - major Mileta Protić, tehnički oficir - poručnik Franjo Lolić, komandir odeljenja "A" - major Ratko Jovanović, komadir odeljenja "B" - major Arkadije Popov.

28. aprila
1. lovačka eskadrila NOVJ započela je letačku, borbenu i tehničku obuku na aerodromu Lete, blizu Bengazija. Pored teorne nastave, svaki pilot je za vreme obuke leteo oko 100 časova na avionima "harvard" i "spitfajer". Za ostali sastav eskadrile bili su organizovani mehaničarski, radio-telegrafski šoferski i drugi kursevi.

3. maja
Za vreme obuke u Africi, u sudaru aviona u vazduhu, poginuli su piloti 1. eskadrile, kapetan Aleksandar Marković i poručnik Salih Islamović.

25. maja
Na aerodromu Benina rasformirana je Prva vazduhoplovna baza NOVJ, koja je predstavljala jedinsven centar za prikupljanje, obuku i vaspitanje vazduhoplovng kadra u zemlji i inostranstvu. Zvanični akt o njenom rasformiranju nije donet, jer prelaskom u severnu Afriku i rasporedu ljudstva, njene su se funkcije postepeno gasile prema stepenu realizacije sporazuma zaključenog između štaba NOVJ i saveznika.Na aerodromu Lete (Severna Afrika - Libija), maja 1944. pripadnici Prve lovačke eskadrile NOVJ položili su zakletvu pred opunomoćenim predstavnikom maršala Tita, pukovnikom Franjom PircomPiloti Prve lovačke eskadrile NOVJ sa rukovodiocima, posle položene zakletve na aerodromu Lete maja 1944.

26. maja
U Italiji (Gravina) od prispele grupe omladinaca formiran je Prvi vazduhoplovni omladinski bataljon, koji je u svom sastavu imao 4 čete, komandu i štab. Za komandanta bataljona postavljen je poručnik Stevan Roglić, a za komesara Žarko Gudžulić. Bataljon je ostao u Italiji do 23. avgusta 1944. godine, kada su u luci Tarnto ukrcao u engleski prekookeanski brod "Elizabet" i stigao u Port Said, gde se putovanje ponovo prekinulo. U engleskom logoru na Suecu bataljon je proveo oko mesec dana u očekivanju prevoznog sredstva. Tu mu se priključila i vazduhoplovna školska grupa iz Prve vazduhoplovne baze. Put je nastavljen 21. septembra 1944. godine, i, preko Palestine, Iraka, Irana i Kaspijskog jezera, bataljon je stigao u SSSR.

Juna
Formirana je u Italiji Mehaničarska četa NOVJ, sastavljena od vazduhoplovnotehničkih stručnjaka - avio-mehaničara, avio-limara, oružara i radio mehaničara. Ova četa je, kao samostalna jedinica, ušla u sastav RAF-a. Po dolasku na aerodrom Kane, bila je u saastavu 81. vinga BAF-a (Balkan Air Force) i njeno ljudstvo, kao vazduhoplovi spcijalii, radili su u aerodromskim magacinim RAF-a na održvaju aviona u drugom stepnu naših i bitanskih eskadrila.

1. jula
Na aerodromu Benina, u severnoj Africi, formirana je 2. lovačko-bombarderska eskadrila NOVJ. Kao i 1. eskadrila i ona je, pod istim uslovima, ušla u sastav RAF-a i pod nazivom "N 351 Yugoslav Sqadron RAF". Naoružan je bila sa 16 lovačko-bombarderskih aviona tipa "hariken", koju su u svom naoružanju imali i rakete. Komandni sastav eskadrile sačinjavali su : komandir - kapetan Aleksandar Cenić, tehnički oficir - kapetan inž. Rudi Radaljac, komandir odeljenja "A" - kapetan Miloš Marinović, komandir "B" - poručnik Branivoj Majcen.
Za vreme obuke u Africi, prilikom sletanja na aerodrom Benina, poginuo je vodnik Zvonko Halembek, pilot 1. eskadrile NOVJ.

18. jula
2. lovačko-bombarderska eskadrila NOVJ započela je letačku, borbenu i tehničku obuku na aerodromu Benina kod Bengazija. Teorijska i praktična obuka trajala je do 2. septembra. Svaki pilot leteo je 100 časova na avionima "harvard" i "hariken". Pored ove obuke, eskadrila je završila još i specijalni raketni kurs u Šalufi (Egipat) od 1. do 22. septembra 1944. godine.

16. avgusta
1. lovačka eskadrila NOVJ u punom sastavu nalazila se na aerodromu Kane u Italiji (kod Termolija), spremna zaratna dejstva.
Po dolasku u Italiju, eskadrila je ušla u sdastav engleskog vazduhoplovnog korpusa "N 281 wing, Balkan Air Force, RAF".

18. avgusta
1. lovačka eskadrila izvršila je sa aerodroma Kane, svoj prvi ratni zadatak nad Jugoslavijom. Zadatak je bio "pratnja britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i izviđanje komunikacije Trebinje-Bileća". Na zadatak su pošla dva "spitfajera" sa vođom - kapetanom Miletom Protićem i pilotom br. 2 Franjom Kluzom.
Formirana je na ostrvu Visu eskadrila za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ. Iz vazduhoplovne grupe, koja je čekala u Gravini (Italija) za odlazak u SSSR na školovanje, upućeno je devet vazduhoplovaca na Vis radi formiranja eskadrile za vezu. U isto vreme dobijena su od SSSR-a četiri aviona tipa PO-2 (u toku rata poznati kao U-2) koji su preleteli iz Barija na aerodrom Vis. Od njih, kao i od dva aviona tipa "sajman", koji su se još od ranije nalazili na aerodromu Vis, formirana je eskadrila za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ.


Pripreme "spitfajera Vc" za poletanje na prve borbene zadatke - aerodrom Kane 18. avgusta 1944. godine


Pregled i postavljanje ubojnih sredstava na avionu "spitfajer Vc"


Oružari Franjo Bakić i Alojz Kotnik postavljaju upaljače na bombe - aerodrom Kane

21. avgusta
Grupa od oko 10 vazduhoplovaca NOVJ prebačena je sa aerodroma Bari na aerodrom kod Vinice (Ukrajna), odakle je nastavila put kamionima i vozom do Kolomne, varošice udaljene oko 80 km, južno od Moskve. U nastavnom centru u Kolomni, u nekoliko narednih dana izvršena je, od strane specijalne lekarske letačke komisije, pregled i kategorizacija pilota na lovce, bombardere, jurišnike i transportnu avijaciju. Grupa, određena za lovačku avijaciju upućena je u Krasnodor, bombarderi u Engels, jurišnici u Grozni, a deset pilota, koji su bili određeni za transportnu avijaciju, na aerodrom Vnukovo kod Moskve.

30. avgusta
Eskadrila za vezu Vrhovnog štaba započela je probuku i obuku na avionima PO-2. Obukom letačkog i tehničkog sastava rukovodili su sovjetski instruktori. Za nepunih 14 dana kurs obuke je uspešno završen i već polovinom septembra eskadrila je počela da izvršava borbene zadatke veze. Pored ostalih zadataka - prevoza oficira za vezu, prebacivanje vojnih starešina i specijalnih kurira do udaljenih štabova i položaja, eskadrila je vršila i druge zadatke - prenosila je krv za bolnice i razni materijal za jedinice na frontu. Do polovine oktobra eskadrila je dobila još četiri aviona tipa FP-2, "fiat G-50", "fizeler štorh" i "biker bestman", tako da je raspolagala sa deset aviona.

31. avgusta
Pri napadu na neprijateljski voz, koji je stajao na stanici Suhi Dolac kod Drniša, poginuo je zastavnik Aleksandar Vuković, pilot Prve eskadrile NOVJ.

2. septembra
Prilikom obilaska aerodroma na Visu, vrhovni komandant maršal Tito izvršio je smotru vazduhoplovaca NOVJ, zadržao se sa njima u razgovoru i razgledanju postrojenih "spitfajera" i aviona eskadrile za vezu Vrhovnog štaba. Istog dana, Maršal je primio delegaciju vazduhoplovaca sa komandirom 1. eskadrile, majorom Miletom Protićem na čelu.


Vrhovni komandant NOV i POJ, maršal Tito, 2. septembra 1944. godine obišao je aerodrom Vis i izvršio smotru Prve lovačke eskadrile NOVJ.


Na stajanci Prve eskadrile NOVJ

Početkom septembra
Iz vazduhoplovstva NDH prebegao je sa aerodroma Rajlovac na pomoćni aerodrom kod Sanskog Mosta jedan avion tipa "kaproni" sa posadom i stavio se na raspolaganje NOP-u. Po naređenju štaba Petog bosanskog korpusa, čije su jedinice operisale na tom području, na avionu su odmah počele da se vrše pripreme za ratne akcije. Izvršeno je nekoliko napada na železničku prugu i položaje oko Kostajnice i Dubice. To su bile prve akcije predstojeće avijacije Petog korpusa.

14. septembra
U izvršavanju borbenog zadatka napadom na nemačku artiljeriju kod Omiša, poginuo je kapetan Franjo Kluz, pilot i politički komesar 1. lovačke eskadrile NOVJ.

18/19. septembar
Vrhovni komandant, maršal Tito, odleteo je sa Visa u Krajovu (Rumunija), a odatle, 21. septembra, u Moskvu radi pregovora sa sovjetskom vladom, pored ostalog, i o isporuci NOVJ naoružanja i opreme za dve vazduhoplovne divizije.

21. septembra
U moskvi je postignut sporazum između predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, maršala Tita, i predsednika vlade SSSR, po kome se, između ostalog, sovjetska vlada obavezala da će za potrebe Jugoslavije isporučiti naoružanje i opremu za dve kompletne vazduhoplovne divizije.
Na aerodromu Zalužani formirana je eskadrila Petog korpusa NOVJ. Jedinice Petog korpusa NOVJ, u borbi za oslobođenje Banja Lukei aerodroma Zalužani, zaplenile su 11 aviona i veliku količinu ubojnog materijala i goriva. Tada je u partizane, pored ostalih vazduhoplovaca stupilo i devet pilota. Štab korpusa doneo je odluku da preuzme aerodrom Zalužane i oformi eskadrilu u cilju osvajanja tvrđave Kaštel u Banjoj Luci, u kojoj su se još jedino borili ostaci nemačko-ustaškog garnizona. Za komandanta aerodroma određen je potpukovnik Milan Zorić, koji je sa članovima improvizovanog štaba dobio zadatak da formira eskadrilu. Za komandira eskadrile postavljen je poručnik Ivica Mitrečić. Odmah po formiranju, 21. septembra 1944. godine, eskadrila je započela borbena dejstva i do 27. septembra izvršila 35 borbenih zadataka.


Piloti Druge eskadrile NOVJ posle završenog raketno-bombarderskog kursa u Šalufi septembra 1944. godine

25. septembra
Izvršavajući ratni zadatak kod Vrgorca, poginuo je poručnik Leopold Ankon, pilot 1. lovačke eskadrile NOVJ.

27. septembra
Zbog iznenadnog prodora nemačkih motorizovanih kolona u pravcu Banja Luke, eskadrila Petog korpusa NOVJ prebazirala se na aerodrom kod Sanskog Mosta. Kako je, pored ljudstva eskadrile, na aerodromu bilo još oko 80 vazduhoplovaca NDH, koji su stigli sa aerodroma Rajlovac polovinom septembra 1944. godine, štab korpusa je izvršio reorganizaciju i postojeću Prvu eskadrilu popunio iskusnim pilotima i tehničkim sastavom, a od preostalog ljudstva formirao je Drugu eskadrilu. Posle reorganizacije, za komandanta Prve eskadrile postavljen je potporučnik Džemil Bukovac, a za komandira Druge eskadrile poručnik-izviđač Viktor Tabaković. Prva eskadrila sa četiri aviona ostala je i dalje u sastavu Petog korpusa NOVJ, dok je Druga eskadrila upućena na Vis radi preobuke. Međutim, u toku puta izmenjen je plan i eskadrila je upućena u Zemun radi popune novoformiranih vazduhoplovnih jedinica.

4. oktobra
Prilikom izvršenja borbenog zadatka napadom na neprijateljev voz kod Maglaja, poginuo je major Ratko Jovanović - pilot 1. lovačke eskadrile NOVJ.

12. oktobra
2. lovačka eskadrila NOVJ izvršila je prelet iz Benine (Libija) na aerodrom Kane u Italiji (kod Termolija), i bila spremna za ratna dejstva. Po preletu, eskadrila je ušla u sastav engleskog vazduhoplovnog korpusa "N 281 wing, Balkan Air Force, RAF".

13. oktobra
2. lovačka eskadrila NOVJ izvršila je, sa aerodroma Kane, svoj prvi ratni zadatak nad Jugoslavijom. Zadatak je bio - "izviđanje i napad na drumski saobraćaj kod Aržana" (u pratnji dva "spitfajera"). Na zadatak je krenulo šest "harikena" sa vođom potporučnikom Stanislavom Voukom.

15. oktobra
Omladinski bataljon stigao je u Grozni (SSSR), gde su omladinci raspoređeni u tri vazduhoplovna školska centra. Grupa određena za pilote-jurušnike ostala je u Groznom. Obuka je započela odmah - praktičnni deo nastave odvijao se prvo na školskim avionima UT-2, a zatim na borbenim avionima tipa IL-2. Grupa određena za pilote-lovce upućena je u vazduhoplovnu školu u Krasnodoru. Za vreme obuke letenje je izvođeno prvo na školskim avionima UT-2, a zatim na borbenim lovačkim avionima tipa "jak-3". Grupa određena za pilote-bombardere upućena je u vazduhoplovnu školu u Engelsu. Za vreme obuke, letenje je izvođeno škloskim avionima PO-2 i bombarderima tipa PE-2.

U Gravini (Italija) formiran je padobranski bataljon - od dobrovoljaca iz jedinica NOV i POJ i rekokonvalescenata iz bolnice u Bariju. Bila je t prva padobranska jedinica NOVJ. Bataljon je u svom sastavu imao četiri čete i 160 boraca. Komandant bataljona bio je poručnik Čedomir Vranić, a politički komesar Milan Podgornik. šestog januara 1945. godine, bataljon je stigao u Beograd i stavljen pod komandu Štaba vazduhoplovstva NOVJ i smešten u Pančevu. Zadatak mu je bio obezbeđenje fabrike letačke opreme i padobrana u Inđiji, zatim obezbeđenje zemunskog aerodroma, na koji je premešten 1. marta 1945. godine.
Po naređenju Komande JRV, 16. avgusta 1945. godine, 1. padobranski bataljon je reformisan.

16. oktobra
U Beloj Crkvi potpisan je ugovor između vrhovnog komandanta NOVJ, maršla Tita i komandanta III ukrajinskog fronta, maršala Tolbuhina, kojim su utvrđeni detalji sporazuma sa sastanka u Moskvi, septembra iste godine. Ugovorom je bilo predviđeno da 10. jurišna i 236. lovačka divizija iz sastava 17. vazduhoplovne sovjetske armije nastave tokom novembra i decembra 1944. godine dejstva protiv neprijatelja na teritoriji Jugoslavije i da istovremeno pomognu u preobuci i formiranju vazduhoplovnih jedinica NOVJ.

16. oktobra
Prilokom borbenog izviđanja puta Dubrovnik - Metković, kod mesta Slano, poginuo je major Arkadije Popov, pilot 1. lovačke eskadrile NOVJ.

20. oktobra
Prva eskadrila Petog korpusa NOVJ preletela je na aerodrom kod Bugojna. U borbama za oslobođenje Travnika eskadrila je 21. i 23. oktobra, izvršila 11 ratnih zadataka. U toku novembra i decembra 1944. i januara 1945. godine, aktivnost eskadrile se znatno smanjila - za to vreme izvršila je svega 12 borbenih zadataka. U toku marta, aktivnosti eskadrile svele su se na prenos pošte i vojnih starešina od Bugojna do Sanskog Mosta i od Bugojna do Tuzle. Krajem marta 1945. godine, po naređenju Štaba vazduhoplovstva NOVJ rasformirana je Prva eskadrila Petog korpusa, a ljudstvo i avioni ušli s u sastav Pilotske škole, koja je već bila formirana na aerodromu Škabrnje kod Zadra.
Prilikom napada na neprijateljevu kolonu na putu Slano - Rudine poginuo je potporučnik Stanislav Vouk, pilot 2. lovačke eskadrile NOVJ.


Oružari prenose rakete vazduh-zemlja do aviona "hariken MK-IV", aerodrom Kane, oktobar 1944. godine

29. oktobra
Naedbom Vrhovnog štaba NOV i POJ formiran je Štab vazduhoplovstva NOVJ u Zemunu. Za komandanta je određen general-major France Pirc, a za zamenika komandanta pukovnik Božo Lazarević.

8. novembra
Eskadrila za vezu Vrhovnmog štaba napustila je svoju bazu - aerodrom Vis i preletela u Nikšić, gde joj je priključen još jedan avion tipa JU-52.

9. novembra
Na svom prvom ratnom zadatku, u blizini Risna, poginuo je zastavnik Jovan Pešić, pilot 2. lovačke eskadrile NOVJ.

19. novembra
Eskadrila za vezu Vrhovnog štaba preletela je na aerodrom Zemun, na kome je bazirala sve do kraja rata, izvršavajući i dalje borbene zadatke veze. Polovinom decembra 1944. godine veća grupa pilota napustila je eskadrilu da bi se u Centru za trenažne kurseve, osposobila za letenje i vršenje borbenih zadataka na lovačkim avionima Jak i jurišnicima IL-2.


Grupa vazduhoplovaca u sabirnom centru u Pančevu, novembra 1944. godine

28. novembra
Započela je preobuka vazduhoplovnih specijalista - za mehaničare, motoriste i oružare. Princip ubuke bio je dvojak : za lovačku diviziju izvodila se centrlizovano na zajedničkom kursu u Rumi, dok je za jurišnu diviziju bila decentralizovana, na kursevima po jurišnim pukovima. Pored kurseva mehaničara, motorista i oružara istovremeno je započela i preobuka specijalista za vezu, foto-službu, inženjerijsko-minersku službu, štabne poslove iu celokupnu zemaljsku službu.

novembra
Pristupilo se formiranju radionice i obnove fabrike "Ikarus" u Zemunu, za opravku aviona Ratnog vazduhoplovstva.

4. decembra
U Novom Sadu je formiran 422. vazduhoplovni jurišni puk. U svom sastavu puk je imao tri eskadrile, naoružane jurišnim avionima IL-2. Puk je počeo da izvršava borbene zadatke 22. januara 1945. godine.

9. decembra
U Rumi je formiran 423. vazduhoplovni jurišni puk. U svom sastavu puk je imao tri eskadrile naoružane jurišnim avionima IL-2. Prvi ratni zadatak puk je izvršio 19. januara 1945. godine.

10. decembra
Započeli su rad kursevi za preobuku i borbeno osposobljavanje pilota - u Rumi za pilote-lovce, a u Zemunu za pilote-jurišnike.

15. decembra
U Velikim Radincima formiran je 112. vazduhoplovni lovački puk. Za komandanta puka postavljen je kapetan Savo Poljanec, za komesara kapetan Mile Rodić. Puk su sačinjavale tri eskadrile naoružane lovačkim avionima "jak". Komandiri eskadrila su bili : potporučnik Svetozar Petrović, mlađi vodnik Franc Perdan i mlađi vodnik Josip Križaj. Puk je počeo da izvršava borbena dejstva 23. januara 1945. godine.

15. decembra
U Rumi je formiran 113. vazduhoplovni lovački puk. Za komandanta puka određen je kapetam Miljenko Lipovščak, a za komesara poručnik Drago Đuričković. U svom sastavu puk je imao tri eskadrile naoružane lovačkim avionima "jak". Komandiri eskadrila bili su : potporučnik Andrija Arapović, stariji vodnik Stojan Markičević i poručnik Spasoje Zerevski. Borbena dejstva puk je počeo da izvršava 20. januara 1945. godine.

19. decembra
U izvršavanju borbenog zadtaka, napadom na neprijateljevu motorizovanu kolonu kod Žepča, poginuo je major Mileta Protić, pilot i komandir 1. lovačke eskadrile NOVJ.

20. decembra
U Laćarku (u Sremu) formiran je 421. vazduhoplovni jurišni puk. Za komandanta je postavljen major Dušan Božović, a za političkog komesara poručnik Vinko Sever. U sdastavu puka ušle su tri eskadrile, noružane jurišnim avionima "IL-2". Komandiri eskadrila su bili potporučnici : Jerolin Gregorov, Ivan Koroša i Jovan Utornik. Borbena dejstva puk je počeo da izvršava 19. januara 1945. godine.

25. decembra
U Novom Sadu je formiran 111. vazduhoplovni lovački puk. Za komandanta puka postavljen je kapetan Ljubomir Popadić, a za komesara kapetan Milan Zrilić. U satavu puka ušle su tri eskadrile, naoružane lovačkim avionima "jak". Komandiri eskadrila bili su : stariji vodnik Đorđe Đuričić, potporučnik Radovan Daković i vodnik Aleksandar Brajović. Puk je počeo da izvršava borbena dejstva 25. januara 1945. godine.


Avion "biker jungman" Prve eskadrile 5. korpusa - Džemil Bukovac u kabini i Hamdija Hožić - aerodrom Glamoč, 25. decembra 1944. godine

29. decembra
Naredbom Štaba vazduhoplovstva NOVJ, u Rumi je formirana 11. vazduhoplovna lovačka divizija, koja je u svom sastavu imala 111, 112. i 113. lovački puk, 11. samostalnu četu za vezu i 11. pokretnu aeroplansku radionicu. Za komandanta divizije postavljen je major Aresnije Boljević, a za komesara kapetan Ljubiša Ćurguz.


Radisti se pripremaju za završni ispit, decembar 1944. godine


(levo) Naredba Štaba vazduhoplovstva NOVJ o sporazumu sa Crvenom armijom u vezi sa prijemom dve vazduhoplovne divizije
(desno) Spisak formacijskih naziva


29. decembra
Narebom Štaba Vazduhoplovstva NOVJ, u Novom Sadu je formirana 9. oblasna vazduhoplovna baza, koja je počela rad 5. januara 1945. godine. Zadatak baze je bio da organizuje pozadinsko, materijalno-tehničko i borbeno obezbeđenje jedinica obe vazduhoplovne divizije, čije su jedinice bile locirane na više aerodroma. Za komandanta baze postavljen je pukovnik Teodor Uzelac, a za političkog komesara Mehmed Šeremet.


1945

6. januara
Vrhovni komandant NOVJ, maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i šef britanske vojne misije, brigadni general Ficroj Maklen, sklopili su ugovor o uspostavljanju vazduhoplovne baze u okolini Zadra za potrebe savezničkog vazduhoplovstva, a u cilju pomoći narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije u borbi protiv nemačkih snaga.


Naredba o formiranju Štaba vazduhoplovstva NOVJ


Grupa pilota-jurišnika u centru za preobuke na aerodromu Zemun, januar 1945. godine


Grupa pilota-lovaca u centru za preobuke na aerodromu Ruma, januara 1945. (sleva) : Kahriman, Marjanović, Ninčić, Milenković, tri ruska instruktora, Janković, Peševski, Zarevski,
dole sleva udesno : Stefanović, Munjin, Ilić.


17. januara
11. lovačka i 42. jurišna divizija NOVJ započele su ratna dejstva za oslobađanje zemlje. Borbena dejstva pukova 11. lovačke i 42. jurišne divizije bila su usmerena na neposrednu ili posrednu podršku jedinica 1,2. i 3. jugoslovenske armije. U odbijanju snažnog protivnapada neprijatelja u toku 17, 18. i 19. januara na frontu 1. armije, avijacija je dejstvovala sve do 23. januara i neprijatelju nanela velike gubitke u živoj sili i tehnici. Ovo dejstvo doprinelo je da su snage 1. armije oslobodile Šid, Adaševce i Vlašicu i da se stabilizovao front, na kome su se sve do početka aprila 1945. godine Nemci nisu usuđivali da preuzmu bilo kakvu ofanzivu. Krajem januara, borbena dejstva avijacije preneta su na podršku ofanzivnih snaga 2. armije gde je efikasno dejstvovala po neprijateljskim kolonama na prelazima preko reke Save kod Brčkog i na komunikacijama Bijeljina - Brčko i Nova Kasaba - Drinjača, a u rejonima Vukovar, Virovitica, Županja i drugim, avijacije je vršila izviđanja i dejstva manjeg inteziteta.


Komandant sastava 11. vazduhoplovne divizije sa grupom pilota - Ruma, januar 1945.

Od 31. januara
Prva eskadrila NOVJ vršila je operacija sa aerodroma Vis sve do 9. aprila. kada je prebazirana na aerodrom Škabrnje kod Zadra. Eskadrila je od 25. avgusta 1941. godine do 30. januara 1945. godine držala stalan detašman od četiri aviona na ostrvu Visu, gde je bio izgrađen ratni aerodrom, dok je ostali deo eskadrile vršio ratna dejstva sa aerodroma Kane u Italiji od 18. avgusta 1944. do 30. januara 1945. godine.

3. februar
U Novom Sadu formirana je Vazduhoplovna podoficirska škola sa zadatkom da školuje vazduhoplovno tehnički kadar za potrebe jedinica RV. Iz sabirnog centra u Beloj Crkvi, gde je krajem 1944. i početkom 1945. godine formiran omladinski bataljon, upućena je grupa od 350 omladinaca 17. februara 1945. godine u Novi Sad u Vazduhoplovno podoficirsku školu - to je bila prva klasa ove škole. Iz Novog Sada, jula 1945. škola prelazi u Kraljevo, gde ostaje sve do aprila 1946. godine, a posle u Rajlovac.

Od 6. do 14. februara
9,19, 26. i 29. divizija NOVJ sa artiljerijskom i tenkovskom brigadom izvele su mostarsku operaciju uz vazduhoplovnu podršku 1. i 2. eskadrile NOVJ. U mostarskoj operaciji avijacija je učestvovala u vazduhoplovnoj pripremi i neposrednoj vazduhoplovnoj podršci. Vazduhoplovna priprema otpočela je 30. januara 1945. kada su avijacijske jedinice izvršavale izviđačke zadatke i dejstva po objektima na zemlji. Neposredna vazduhoplovna podrška otpočela je 6. februara i trajala do 14. februara, do oslobađanja Mostara, čime je završena neposredna vazduhoplovna podrška našim snagama u mostarskoj operaciji. U toj fazi vazduhoplovne snage izvršile su 127 letova i utrošile 186 bombi od 115 kg, 106 raketnih zrna raznog klibra i 64410 topovsko-mitraljeskih zrna. Objekti dejstva bili su : živa sila na komunikacijama, utvrđenim objektima i u zgradama, zatim saobraćajnice, železnički i automobilski saobraćaj, skladišta, štabovi, kasarne, mitraljeska gnezda, rovovi i dr.

12. februara
Na prdlog maršala Jugoslavije, AVNOJ je odlikovao 43 pilota 1. i 2. eskadrile NOVJ sa visokim ratnim odlikovanjima i to : Ordenom partizanske zvezde prvog reda majora Franju Kluza i majora Miletu Protića; Ordenom partizanske zvezde drugog reda majore Ratka Jovanovića i Arkadija Popova, kapetana Milana Karića, poručnika Stanislava Vouka i potporučnika Aleksandra Vukovića; Ordenom partizanske zvezde trećeg reda i ordenom za hrabrost odlikovani su ostalih 36 pilota iz sastava 1. i 2. eskadrile NOVJ. (19 pilota Ordenom partizanske zvezde 1, 2 i 3 reda, a 24 Ordenom za hrabrost).


Pregled baziranja, pravca i datuma preleta lovačkih pukova 11. vazduhoplovne divizije


Pregled aerodroma baziranja, pravca i datuma preleta jurišnih pukova 42. vazduhoplovne divizije

februara
Borbena dejstva 11. lovačke i 42. jurišne divizije usmerena su na vazduhoplovnu podršku 2. armiji, koja je u istočnoj Bosni vodila vrlo žestoke borbe. Uporno nastojanje neprijatelja da obezbedi izvlačenje svojih snaga iz Albanije i Grčke dolinom reke Drine i Bosne, dovodile su do neprekidnh borbi po celoj dužini obeju reka, kao i na prelazima na reci Savi. Tokom celog februara avijacija je vršila snažna jurišna dejstva po neprijateljskim kolonama duž komunikacija, železničkim kompozicijama na otvorenim prugama i u železničkim stanicama. Po mestima prelaza preko reka i po utvrđenim rejonim odbrane. Pored jurišnih dejstava, avijacija je vršil ai vrlo intezivna borbena izviđanja dublje pozadine fronta.

22. februara
Prilikom izviđanja u rejonu Đakova poginuo je stariji vodnik Kosta Munjin, pilot 111. vazduhoplovnog lovačkog puka.

2. marta
Naredbom Štaba Vazduhoplovstva JA formiran je u Zemunu Transportna grupa, koja se odmah uključila u prevoženje materijala, evakuaciju ranjenika, prebaziranje letačkih jedinica Grupe vazduhoplovnih divizija u njihovom pomeranju ka frontu. U sastav Transportne grupe ušla je Eskadrila za vezu VŠ; dve kompletne posade koje su se za tu svrhu školovalu u SSSR-u i ljudstvo Prvog navigatorskog kursa koji se tih dana završio u Zemunu. Za komandanta određen je major Dimitrije Kovijanić, a za političkog komesara Himzo Malohodžić.


Ispred stroja pilota Eskadrile za vezu VŠ NOV i POJ

2. marta
Formiran je u Groznom (SSSR) 2. jugoslovenski vazduhoplovni jurišni puk, koji je u svom sastavu imao tri eskadrile naoružane jurišnim avionima tipa "iljušin IL-2". Komandant puka bio je major Mirko Šćepanović, a politički komesar major Vlado Bakarić.

Od 6. do 22. marta
Vazduhoplovna podrška 3. armiji prilikom likvidacije dravskog mostobrana neprijateljske snage uspostavile su na Dravi kod Valpova i Donjeg Miholjca mostobran. Borbe na dravskom mostobranu izvodile su jedinice 3. armije od 6. do 21. marta uz podršku avijacije vazduhoplovnih divizija. Avijacija je pored izviđanja vršila udare po komunikacijama gde je neprijatlj pravozio trupe i materijal i uništila skele za prevoz.

13. marta
Za vreme obuke na trenažnom lovačkom kursu poginuli su piloti Josip Novaček i Lovro Martinčić.

14. marta
Formirana je Prva pilotska škola u Zemuniku. Za komandanta škole postavljen je kapetan August Cajnko a za političkog komesara Joko Drecun. Po naređenju Komande vazduhoplovstva krajem juna 1945. godine izvršen je prelet pod komandom kapetana Novaka iz Zemunika u Ečku, gde se škola priključila komandi Škole letača. Avgusta iste godine Prva pilotska škola je reformirana i od nje je formiran 2. školski lovački puk.

14. marta
Prilikom borbenog izviđanja u rejonu Vukovar-Vinkovci-Županja-Brčko, pri povratku sa zadatka, poginuo je kod Slankamena vodnik Aleksandar Janković, pilot 113. vazduhoplovnog lovačkog puka.

15. marta
Aktom Ministarstva narodne odbrane DFJ formiran je Operativni štab Grupe vazduhoplovnih divizija radi bolje pripreme, efikasnije podrške avijacije u operacijama 1,2. i 3. armije i neposrednog rukovođenja vazduhoplovnim jedinicama u završnim operacijama za oslobađanje zemlje. Opertivni štab je bio u sastavu : komandant pukovnik Božo Lazarević, politički komesar Ljubomir Momčilović, a načelnik štaba pukovnik Zdenko Ulepič.


Komandant Grupe vazduhoplovnih divizija, pukovnik Božo Lazarević


Štab 11. vazduhoplovnog puka- aerodrom Klenak, mart 1945. (sleva) 6 Pavlović, Perović, Rodić, Savić, Poljenac, Blagojević, Divjakinja, Kamenjašević, Gabrovšček, Kovačević, Životić, Kapun, Datina i Repsej.

20. mart - 15. april
Jedinice 4. armije izvele su ličko-primorsku operaciju uz vazduhoplovnu podršku 1. i 2. lovačke eskadrile NOVJ. Operacija je izvedena u dve etape - prva, u vremenu od 20. do 28. marta, kada je uz neposrednu vazduhoplovnu podršku oslobođena istočna Lika i Bihać, i druga, od 4. do 14. aprila, kada je olobođena zapadna Lika i Hrvatsko primorje.

21. marta
Na izvršavanju ratnog zadatka kod Valpova poginuli su komandant 423. vazduhoplovnog jurišnog puka, major Milan Malnarić i strelac Stevan Abraham.

30. marta
Prilikom sletanja sa otkačenim bombama na aerodrom Vis, poginuo je potporučnik Ruđi Luiđi, pilot 1. eskadrile NOVJ.
Pogibja poručnika Rudija Luiđija-opservacija > http://www.mycity-military.com/Drugi-svetski-rat/P.....acija.html


Aerodrom Vis, 1945 (sleva) : Ruđi Luiđi, Marjan Semolić, Šime Fabijanović i Đura Tomšić


Levo : major pilot Milan Malnarić komandant 423. vazduhoplovnog puka, poginuo je 21. marta 1945. kod Valpova zajedno sa vazdušnim strelcem Stevanom Abrahamom.
Desno : potporučnik - pilot 423. vazduhoplovnog puka Vasa Gojković poginuo je , 15. aprila 1945., u rejonu Vrpolja, zajedno sa vazdušnim strelcem Miloradom Trifunićem.


5. aprila
Prilikom napada na nemačku motorizovanu kolonun kod Babinog Potoka (Lika), poginuo je potporučnik Nikola Vemić, pilot 2. lovačke eskadrile NOVJ.

6. aprila
Prilikom napada na neprijateljevu kolonu u rejonu Doboj-Derventa poginuo je vodnik Josip Grabar, pilot 112. vazduhoplovnog lovačkog puka.

6. aprila
Na izvršenju ratnog zadatka u rejonu Kotarsko, poginuli su vodnik Sima Mihajlović, pilot 422. vazduhoplovnog jurišnog puka i strelac Miodrag Damjanović.

12. aprila
Izvršen je proboj sremskog fronta uz masovnu vazduhoplovnu podršku. Za proboj fronta bile su određene 1. i 3. armija. a vazduhoplovnu podršku pružile su jedinice Grupe vazduhoplovnih divizija i to u dve etape. Prva, u vremenu od 26. marta do 9. aprila, u kojoj je avijacija izvršila izviđačke zadatke u rejonima Brčko-Vukovar-Đakovo-Našice-Vinkovci-Tovarnik, i druga etapa, od 9. do 11. aprila, u kojoj je avijacija neprestano i masovno pružila vatrenu podršku proboja. Posle proboja sremskog fronta, jedinice Grupe vazduhoplovnih divizija nastavile su da pružaju podršku 1,2. i 3. armiji od 15. prila do 25. maja 1945. godine.


Odeljenje lovaca "jak-3" u proboju sremskog fronta 12. aprila 1945.


Odeljenje jurišnika "IL-2" u proboju sremskog fronta, aprila 1945.


Avioni "spitfajer Vc" na povratku sa zadatka iznad aerodroma Škabrnje aprila 1945. godine


Grupa pilota i vazdušnih strelaca 422. vazduhoplovnog puka na aerodromu Klenak, april 1945. godine


Avion "FP-2" Prve eskadrile 5. korpusa NOVJ na aerodromu Rajlovac u aprilu 1945.


Komandant 11. vazduhoplovne divizije, major Arsenije Boljević

15. aprila
Na izvršenju ratnog zadatka u rejonu Vrpolja poginuli su potporučnik Vasa Gojković, pilot 423. vazduhoplovnog jurišnog puka i strelac Milorad Trifunac.

Od 16. aprila do 2. maja
Jedinice 4. armije izvele su riječku operaciju uz vazduhoplovnu podršku 1. i 2. lovačke eskadrile NOVJ. Operacija je izvedena u dva dela - prvi, od 16. do 22. aprila, koji predstavlja prilaženje jedinica 4. armije Rijeci i prvi napad na položaje kod Klane, i drugi deo, od 23. aprila do 2. maja. kada su jedinice 4. armije uz vatrenu podršku 1. i 2. eskadrile NOVJ, izvršile drugi napad kod Klane i obilazni manevar.

Od 29. aprila do 3. maja
Jedinice 4. armije izvele su tršćansku operaciju uz vazduhoplovnu podršku 1. i 2. eskadrile NOVJ, kojom prilikom su oslobođeni Trest, Istra i Slovenačko primorje.

1. maja
Formiran je u Krasnodaru (SSSR), 1. jugoslovenski lovački puk, koji je u svom sastavu imao tri eskadrile naoružane lovačkim avionima tipa "jak-3". Komandant puka bio je major Petar Radević, politički komesar major Viktor Bubanj a načelnik štaba major Sreten Šantić.

Početkom maja
Izašao je prvi broj časopisa Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva - "Glas vazduhoplovstva". Od januara 1950. godine časopis nosi naziv "Vazduhoplovni glasnik", a od januara 1970. godine - "Glas RV i PVO".

Od 6. do 25. maja
U razbijanju i uništavanju čeničkih i ustaških vojnih grupacija, sa snagama 3. korpusa JA sadejstvovale su dve avijacijske jedinice - eskadrila mešovitog sastava (mostarska eskadrila) I Operativna grupa 421. vazduhoplovnog puka. Eskadrila mešovitog sastva formirana je u Mostaru aprila 1945; to je bila specifična jedinica s obzirom na formiranje, raznovrsnost tipova aviona (DO-17, F.P.2, kaproni, Ca-313 i Me-109) koja je imala u naoružanju, kratkoću vremena dejstva i aerodrome baziranja. Operativna grupa je izdvojena iz 421. vazduhoplovnog puka koji je do 18. aprila izvršavao borbene zadatke u sklopu ratnih dejstava Grupe vazduhoplovnih divizija u završnim operacijama za oslobađanje zemlje. Dejstva Eskadrile mešovvitog sastava i Operativne grupe 421. vazduhoplovnog puka bila su vrlo efikasna i predstavljaju vredan doprinos u uništavanju četničkih i ustaških vojnih grupacija. Osobenost ove jedinice je u činjenici da su ratne zadatke izvršavale posle završetka drugog svetskog rata ne samo u Evropi posle 9. maja, veći u Jugoslaviji posle 15. maja.


Komandir odeljenja - pilot 112. vazduhoplovnog puka Georgije Ninčić, priprema pilote za borbeni zadatak, aerodrom Mađarmečke, maj 1945.


Jurišnici "IL-2" u poslednjim operacijama za oslobođenje zemlje, maj 1945.

16. maja
1. i 2. eskadrila NOVJ i Mehaničarska četa, zvanično su skinui sa spiska RAF-a.

18. maja
Od 1. i 2. eskadrila NOVJ i Mehaničarske čete, formiran je na aerodromu Škabrnje 1. lovački avijacijski puk. Komandant puka je bio major Đura Ivanišević, a politički komesar Mirko Dvornik.

17. jula
Sleteo je na somborski aerodrom 2. jugoslovenski jurišni puk (554. vazduhoplovnu puk u sastavu JRV), koji je 22. juna poleteo iz Groznog (SSSR).

9. avgusta
Rasformiran je Operativni štab Grupe vazduhoplovnih diviziuja, a 11. lovačka i 42. vazduhoplovna jurišna divizija potčinjene su neposredno Komandi Ratnog vazduhoplovstva.

9. avgusta
Štab Vazduhoplovstva JA u Zemunu preformiran je u Komadu Ratnog vazduhoplovstva (KRV).

12. septembra
Osnovano je Vazduhoplovno vojno uporište (VVU), kao jedinstvena škola za pilote i izviđače. Ovo učilište je objedinilo ranije formiranu Pilotsku školu u Zemuniku, Vazduhoplovnu podoficirsku školu u Novom Sadu i Školu letača u Pančevu.

14. septembra
1. jugoslovenski lovački vazduhoplovni puk, koji je 7. septembra poleteo iz Krasnodara (SSSR), sleteo je na zemunski aerodrom. Dva dana kasnije, 16. septembra vrhovni komandant maršal Tito izvršio je smotru ove jedinice na zemunskom aerodromu. Puk je odmah po dolasku u zemlju dobio naziv - 254. vazduhoplovni puk.


Komandant Prvog jugoslovenskog lovačkog puka major-pilot Petar Radević raportira maršalu Titu - aerodrom Zemun, 16. septembra 1945.


Postavljanje raketa vazduh-zemlja na avion "hariken MK-IV" - aerodrom Škabrnje, 1945.


Avioni "hariken MK-IV" Druge eskadrile NOVJ rulaju pred poletanje na zadatak - aerodrom Škabrnje 1945. godine


Priprema pilota Druge eskadrile NOVJ za zadatak


Poletanje odeljenja "hariken MK-IV" na borbeni zadatak sa aerodroma Škabrnje 1945. godine


Piloti pred zadatak : napad na neprijateljevu artiljeriju na Sušaku - aerodrom Škabrnje 1945. godine


Priprema kabine aviona "IL-2"


Prvi transportni avion "junkers JU-52"Autor teksta Mirjana Škerlj, prof. kustos Muzeja RV i PVO
iz knjige Vazduhoplovstvo u strategiji NOR
Fotografije NOR - Arhiva Muzeja jugoslovenskog vazduhoplovstvaRegistruj se da bi učestvovao u diskusiji. Registrovanim korisnicima se NE prikazuju reklame unutar poruka.
offline
 • Sad radim sve ono što pre nisam stizao.
 • Pridružio: 17 Maj 2006
 • Poruke: 25882
 • Gde živiš: I ja se pitam...offline
 • Pridružio: 05 Jan 2011
 • Poruke: 1037

Mišo Leković: PRVA PARTIZANSKA KRILA
http://www.znaci.net/00001/295.htm

Božo Lazarević: VAZDUHOPLOVSTVO U NOR-u 1941-1945.
http://www.znaci.net/00001/239.htm

Predrag Pejčić: PRVA I DRUGA ESKADRILA NOVJ
http://www.znaci.net/00001/115.htm

Predrag Pejčić: 42. VAZDUHOPOVNA DIVIZIJA
http://www.znaci.net/00001/238.htm

offline
 • nebkv 
 • Legendarni građanin
 • Pridružio: 30 Mar 2007
 • Poruke: 3149

Mixelotti ::
1. maja
Formiran je u Krasnodaru (SSSR), 1. jugoslovenski lovački puk, koji je u svom sastavu imao tri eskadrile naoružane lovačkim avionima tipa "jak-3". Komandant puka bio je major Petar Radević, politički komesar major Viktor Bubanj a načelnik štaba major Sreten Šantić

14. septembra
1. jugoslovenski lovački vazduhoplovni puk, koji je 7. septembra poleteo iz Krasnodara (SSSR), sleteo je na zemunski aerodrom. Dva dana kasnije, 16. septembra vrhovni komandant maršal Tito izvršio je smotru ove jedinice na zemunskom aerodromu. Puk je odmah po dolasku u zemlju dobio naziv - 254. vazduhoplovni puk.


Komandant Prvog jugoslovenskog lovačkog puka major-pilot Petar Radević raportira maršalu Titu - aerodrom Zemunik, 16. septembra 1945.


Pre desetak godina imao sam tu cast da upoznam generala Petra Radevica ili deda Peru kako smo ga zvali u sobi,sticajem okolnosti bili smo cimeri na vma jedno vreme
Na mene je ostavio utisak sjajnog lika i sa zadovoljstvom sam slusao njegove price o ovim dogadjajima,pa o preobuci na zapadnu tehniku sto po Evropi ali i o boravcima u SAD i tako dalje do penzije
Secam se kada mu je unuka dolazila u posetu uvek mu prebacivala "deda,nemoj da gnjavis ljude tim pricama" a ja nisam mogao da joj objasnim da nije u pravu,mislila je da to govorim iz ljubaznosti
Mada da budem iskren u prvo vreme nisam verovao u te price,mislili smo u sobi stari izmislja,kakav crni general pa jos pilot pa sa nama buranijom a ne u apartmanu ali kako je vreme prolazilo sumnja je nestajala,a i osoblje na vma nam je potvrdilo da ne izmislja
Zanimljivo mi je bilo slusati osobu od 90 godina kako zacikava sestre na tecnom Engleskom sa Britanskim akcentom Smile
Na zalost koliko se secam u to vreme je deda Pera i umro
Kada sam stigao kuci odmah sam prelistao literaturu i pronasao ga,e tad mi je bas bilo krivo sto sam prvih dana sumnjao u njegove price
Inace u nekoj istoriji nama poznatog 83lap-a on bi bio prvi komandant u stvari

offline
 • Pridružio: 28 Okt 2007
 • Poruke: 831

da ne otvaram novu temu...
članak iz časopisa "Rusija danas" mislim da je iz 2009 ili 2010. godine.

Ratno Vazduhoplovstvo Sovjetskog Saveza u operacijama za oslobođenje Jugoslavijeoffline
 • Pridružio: 16 Okt 2014
 • Poruke: 47

Moze li link do tog sajta i casopisa ?

offline
 • vampire and philosopher, po©smt, rhd©t
 • Pridružio: 13 Dec 2013
 • Poruke: 5971
 • Gde živiš: Esgaroth

http://rusijadanas.vdmgroup.net/

Часопис је, на жалост, престао да излази после 10. броја. Тачније, прва четири примерка били су стандардни, док су наредни били у форми двоброја. А колико видим, и сам сајт није ажуриран од 2011. Лепа прича, која није дуго потрајала...

offline
 • Nikola
 • Pridružio: 11 Feb 2013
 • Poruke: 53

U prvim godinama na konn rata se Somborski aerodrom čestoo spominjao kao aerodom kod Kupusine ili Kupusinski aerodrom, po selu koje se nalazi u blizini. Čak i ovde na forumu se par puta tako spomenuo, što mislim da je vredna insformacija za sve koje zanima taj period razvoja avijacije.

Mixelotti ::1942

17. jula
Sleteo je na Somborski aerodrom 2. jugoslovenski jurišni puk (554. vazduhoplovnu puk u sastavu JRV), koji je 22. juna poleteo iz Groznog (SSSR).Za Somborski aerodom u prvim godinama nakon rata se koristio naziv Kupusinski aerodom ili aerodom kod Kupusine, po selu koje se nalazi u blizini. Kao takav se spomeinje i u temi Il-2 Leteći tenk ovde na forumu.

A u dokumentu "Grupa vazduhoplovnih divizija" (znaci.net) je dat sledeći citat:

Citat:III . lovačk i puk se nalazio od 25 . decembra 1944 . do 28. marta 1945 . na aerodrom u Novi Sad , od 28. marta do 25. maja na aerodrom u Sombor (Kupusina) .
.


Takođe se na još jednom mestu ovde na forumu spominje Kupusina u vezi sa tim aerodromom u temi "Sremski front"

offline
 • Pridružio: 13 Jun 2015
 • Poruke: 3

Napisano: 14 Jun 2015 11:04

Komadant 421.jurišnog puka Major Dušan Božović-DukaDopuna: 14 Jun 2015 11:06

Dušan Božović-Duka pre ratarip
 • Pridružio: 04 Sep 2006
 • Poruke: 665
 • Gde živiš: OKM RV I PVO

nebkv ::Mixelotti ::
1. maja
Formiran je u Krasnodaru (SSSR), 1. jugoslovenski lovački puk, koji je u svom sastavu imao tri eskadrile naoružane lovačkim avionima tipa "jak-3". Komandant puka bio je major Petar Radević, politički komesar major Viktor Bubanj a načelnik štaba major Sreten Šantić

14. septembra
1. jugoslovenski lovački vazduhoplovni puk, koji je 7. septembra poleteo iz Krasnodara (SSSR), sleteo je na zemunski aerodrom. Dva dana kasnije, 16. septembra vrhovni komandant maršal Tito izvršio je smotru ove jedinice na zemunskom aerodromu. Puk je odmah po dolasku u zemlju dobio naziv - 254. vazduhoplovni puk.


Komandant Prvog jugoslovenskog lovačkog puka major-pilot Petar Radević raportira maršalu Titu - aerodrom Zemunik, 16. septembra 1945.


Pre desetak godina imao sam tu cast da upoznam generala Petra Radevica ili deda Peru kako smo ga zvali u sobi,sticajem okolnosti bili smo cimeri na vma jedno vreme
Na mene je ostavio utisak sjajnog lika i sa zadovoljstvom sam slusao njegove price o ovim dogadjajima,pa o preobuci na zapadnu tehniku sto po Evropi ali i o boravcima u SAD i tako dalje do penzije
Secam se kada mu je unuka dolazila u posetu uvek mu prebacivala "deda,nemoj da gnjavis ljude tim pricama" a ja nisam mogao da joj objasnim da nije u pravu,mislila je da to govorim iz ljubaznosti
Mada da budem iskren u prvo vreme nisam verovao u te price,mislili smo u sobi stari izmislja,kakav crni general pa jos pilot pa sa nama buranijom a ne u apartmanu ali kako je vreme prolazilo sumnja je nestajala,a i osoblje na vma nam je potvrdilo da ne izmislja
Zanimljivo mi je bilo slusati osobu od 90 godina kako zacikava sestre na tecnom Engleskom sa Britanskim akcentom Smile
Na zalost koliko se secam u to vreme je deda Pera i umro
Kada sam stigao kuci odmah sam prelistao literaturu i pronasao ga,e tad mi je bas bilo krivo sto sam prvih dana sumnjao u njegove price
Inace u nekoj istoriji nama poznatog 83lap-a on bi bio prvi komandant u stvari


Na fotografiji raport Titu nije na aerodromu Zemunik nego Zemun 16.9.1945 godine

Ko je trenutno na forumu
 

Ukupno su 675 korisnika na forumu :: 44 registrovanih, 6 sakrivenih i 625 gosta   ::   [ Administrator ] [ Supermoderator ] [ Moderator ] :: Detaljnije

Najviše korisnika na forumu ikad bilo je 3195 - dana 09 Nov 2023 14:47

Korisnici koji su trenutno na forumu:
Korisnici trenutno na forumu: babaroga, bankulen, Bobrock1, bojank, ccoogg123, Dannyboy, darkojbn, DeerHunter, DejanCG, djboj, Djokkinen, djuradj, draganca, Excalibur13, goxin, Griffon vulture, JOntra, Kriglord, kunktator, kybonacci, lakson001, ljuba, mane123, Markoni958, MB120mm, Metanoja, milenko crazy north, milos.cbr, MiroslavD, Ne doznajem se u oružje, Nemanja.M, Parker, powSrb, proka89, RJ, rodoljub, sap, Shinobi, SlaKoj, stegonosa, Vlad000, voja64, Yugol33, zixmix